Poziom wypracowanego w Poznaniu PKB przeliczony na mieszkańca wyniósł 92,2 tys. zł i dwukrotnie przewyższa średnią krajową.

Poznań charakteryzuje się bardzo wysokim potencjałem wzrostu gospodarczego w skali kraju, zaliczany jest do ścisłej krajowej czołówki miast dobrze rozwiniętych gospodarczo.  Według GUS wartość Produktu Krajowego Brutto (PKB) wytworzonego w Poznaniu wyniosła w 2015 r. (najnowsze dostępne dane) 50,2 mld zł, a w przeliczeniu na mieszkańca 92,2 tys. zł, czyli blisko 2-krotnie więcej niż średnia dla Polski i Wielkopolski i jest największa w kraju, po Warszawie. Wartość Dodana Brutto (WDB) wyniosła w Poznaniu 44,6 mld zł i od 2000 r. zwiększyła się ponad 2-krotnie. Gospodarka Poznania jest zróżnicowana strukturalnie i dobrze rozwinięta gałęziowo. Dominuje w niej sektor usług, który tworzy ponad 72% WDB i jest miejscem pracy dla 80% pracujących w Poznaniu. Jedną trzecią WDB wytwarzają jednostki prowadzące działalność związaną z handlem i naprawami, zakwaterowaniem i gastronomią, informacją i komunikacją oraz transportem, gospodarką magazynową i łącznością.

PKB oraz WDB w Poznaniu
2010 2014 2015 2015/2010 w %
PKB na 1 mieszkańca w zł 74034 88983 92232 124,6
PKB na 1 mieszkańca, Polska =100 197,3 199,1 197,1 x
WDB na 1 pracującego w zł 116210 135003 137475 118,3
WDB na 1 pracującego, Polska=100 126 123 121 x
źródło: GUS

 

PKB oraz WDB w największych miastach Polski (2015 r.)
Poznań Kraków Łódź Warszawa Wrocław
PKB na 1 mieszkańca w zł 92232 76283 58399 134302 76975
PKB na 1 mieszkańca, Polska =100 197,1 163 124,8 287 164,6
Wartość dodana brutto na 1 pracującego w zł 137475 123877 119713 182047 128119
Wartość dodana brutto na 1 pracującego, Polska=100 121,0 109,1 105,4 160,3 112,8
źródło: GUS

 

na wykresie widać źródła wytworzenia wartości dodanej brutto w Poznaniu w 2015 r.

Pobierz dane XLS