W 2017 r. najwięcej środków z funduszy europejskich pozyskano na rewitalizację, transport i oświatę – 219 mln zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Od 2004 r. Miasto Poznań oraz spółki miejskie pozyskały dofinansowanie z funduszy unijnych w kwocie ok. 4,8 mld zł. W perspektywie 2004-2006 było to ok. 400 mln zł, a w perspektywie 2007-2013 – 3,6 mld zł. Znaczna ich część przypada na spółki miejskie, takie jak np. Aquanet S.A., który realizował duże inwestycje współfinansowane z funduszy unijnych.

Okres programowania 2014-2020

Miasto Poznań i spółki z udziałem Miasta z okresu programowania 2014-2020 uzyskały 833,8 mln zł pomocy unijnej, w tym:

 • 58,62% z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • 38,45% z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
 • 1,38% z Inicjatyw Wspólnotowych
 • 0,91% EOG i Funduszu Norweskiego
 • 0,62% z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
 • 0,03% z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Beneficjenci przeznaczyli pozyskane fundusze głownie na przedsięwzięcia z zakresu transportu publicznego, rewitalizacji, oświaty oraz infrastruktury drogowej. Największe inwestycje związane są z poprawą jakości zbiorowego transportu publicznego.

Wykaz projektów, których realizację kontynuowano lub zakończono w 2017 r.
Tytuł projektu Całkowita wartości projektu (zł) Dofinansowanie dla projektu (zł) Okres realizacji
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu 264 439 184 109 002 900 2014-2022
Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi Krajowej nr 92 w Poznaniu 244 443 501 121 668 705 2014-2021
Przebudowa trasy tramwajowej ul. Kórnicka – os. Lecha – rondo Żegrze wraz z budową odcinka nowej trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej 171 043 845 56 999 377 2014-2022
Program Centrum – etap II – budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu w ulicy Ratajczaka 130 000 000 59 049 593 2016-2022
Program Centrum – etap I – przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Święty Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 grudnia, pl. Wolności, Towarowa 100 000 000 45 422 764 2014-2020
Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego 64 434 622 27 249 408 2014-2022
Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbięcice i 28 czerwca 1956 r. 62 805 288 27 253 606 2016-2022
Park Rataje w Poznaniu 21 370 212 11 882 620 2015-2019
Konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego 20 987 097 14 341 881 2017-2020
Modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zasobów bibliotecznych 20 639 048 14 220 941 2016-2020
Doposażenie w sprzęt medyczny centrum urazowego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu 2 000 000 1 700 000 2014-2017

 

Tytuł projektu Całkowita wartość projektu (zł) Dofinansowanie dla projektu (zł) Okres realizacji
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego 450 303 000 50 000 000 2016-2019
Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje 153 753 114 106 611 085 2017-2020
Poprawa efektywności transportu publicznego i usprawnienie integracji różnych form transportu miejskiego w Poznaniu i gminie Suchy Las 96 874 800 67 202 105 2015-2017
Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW 196) od skrzyżowania z ul. Bałtycką do granicy miasta 94 115 814 40 999 146 2014-2017
Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania 24 261 165 12 820 017 2017-2018
Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej 21 649 428 16 399 442 2015-2020
Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu 20 317 509 16 834 428 2017-2018
Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania 17 847 433 15 170 318 2017-2018
Muzeum Enigmy w Poznaniu 15 005 995 10 369 996 2017-2019
Budowa systemu parkingów Park&Ride w Poznaniu – etap II 13 050 731 8 960 148 2017-2019
Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu 10 473 241 8 539 986 2016-2018
„Tu się wszystko zaczęło” – ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu 9 850 000 8 217 549 2016-2018
Budowa usług elektronicznych oraz niezbędnego do tego celu doposażenia infrastruktury sprzętowej i programowej przetwarzania danych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu 8 549 835 7 267 360 2017-2018
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu 6 984 432 3 823 879 2017-2018
Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług 6 833 451 5 808 433 2016-2018
Rozwój Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego poprzez specjalistyczne usługi doradcze wspierające IOB oraz funkcjonalne włączenie Budynku 400 w struktury PPTP 6 255 585 1 265 210 2017
Budowa systemu parkingów P&R w Poznaniu – etap I – parking „Szymanowskiego” 4 444 664 3 003 516 2016-2017
Budowa usług elektronicznych oraz niezbędnego do tego celu doposażenia infrastruktury sprzętowej i programowej przetwarzania danych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu 2 199 855 1 869 877 2017-2018
Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Poznania 2 513 671 2 136 620 2017-2018
Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością do lat 3 na terenie miasta Poznania 627 947 533 755 2018-2019
Feniks 12 750 056 12 750 056 2017-2018
Program mieszkalnictwa wspomaganego osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania 395 895 269 896 2016-2019
Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania 1 088 076 471 830 2017-2018
Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania 7 064 814 6 707 814 2017-2020
Gimnazjalista z pasją – kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych 4 753 069 4 464 800 2017-2019
Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania 1 041 405 1 041 405 2018-2020
Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania 8 679 821 8 679 821 2017-2019

 

Tytuł projektu Całkowita wartość projektu (zł) Dofinansowanie dla projektu (zł) Okres realizacji
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej 2 448 316 2 448 316 2016-2020
Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej 1 256 341 1 256 341 2015-2017
Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej 770 476 770 476 2017-2019
Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej 252 975 252 975 2016-2019
Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej 241 032 241 032 2014-2017
Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych 202 927 198 391 2016-2019
Mechanizmy Finansowe EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014
POZ-NORD 198 000 198 000 2017
Erasmus +
Partnerstwa strategiczne – edycja 2014 210 611 euro 210 611 euro 2014-2017
Mobilność edukacyjna – edycja 2015 325 364 euro 325 364 euro 2015-2017
Partnerstwa strategiczne – edycja 2015 170 000 euro 170 000 euro 2015-2018
Mobilność edukacyjna – edycja 2016
1. Magnolia – languages and shares and education space
2. Aktywni i skuteczni w Europie wolnej od uprzedzeń na europejskim rynku pracy
121 677 euro 121 677 euro 2016-2018
Partnerstwa styarategiczner – eydcja 2016
1. Europeans for Fair Trade
2. Home alone
3. European rainbow – a guide to teach European citizenship
4. Lets help
99 900 euro 99 900 euro 2016-2019
Young goes Euro 55 324 euro 55 324 euro 2016-2018
Mobilność kodry edukacji szkolnej – edycja 2017
1. Drogowcy XXI wieku 2 – międzynarodowe staże zawodowe dla uczniów szansą dla szkoły
2. Aktywni i Skuteczni e-Europejczycy
3. Wzrost kompetencji zawodowych uczniów i kady ZSŁ efektem praktyk i szkoleń w środowisku międzynarodowym
Efektywność zawodowa wyznacznikiem aktywności na rynku pracy
615 792 euro 615 792 euro 2017-2019
Mobilność edukacji szkolnej – edycja 2017
1. Razem w europie
Adaptacyjne podejście do nauczania uczniów hospitalizowanych
53 140 euro 53 140 euro 2017-2019
Partnerstwa strategiczne – edycja 2017
1. Fit fuer lebenslanges Lernen – unterstutzt durch Innovatiove und Digitale Unterrichts-Methodem
2. DR. PLAY
3.MMA, or Magic Maths Around
4. We all stand together
5. Sharing European Values by National Films
6. National Games And Sports Bring US Together
153 855 euro 153 855 euro 2017-2020
URBACT III
Get into the swing of the City! – faza rozwoju 149960 127 466 € 2015-2018
REFILL-REuse of vacant spaces as driving Force for Innovation on Local Level 11263 85% 2016-2018
Interreg VB
Planowanie zrównoważonej logistyki miejskiej dla wzmocnienia regionalnego transportu (CE 222 SULPiTER) 625 100 85% 2016-2019
Region Morza Bałtyckiego
BaltCityPrevention 654 381 556 224 2017-02020
Horyzont 2020
CONNECTING – COproductioN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance 2 579 500 773 850 2017-2022
Innovation and Networks Executive Agency – Department C – Connecting Europe Facility
European cross-border e-invoice in local public procurement in Poland 312 740 220 504 2017-2018
Źródło: UMP

 

Wśród projektów, na które Miasto Poznań uzyskało dofinansowanie, przeważają inwestycje w transport publiczny w ramach Działania 6.1 „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Miasto pozyskało również  dofinansowanie do projektów edukacyjnych i oświatowych, kulturalnych, a także w obszarze zdrowia i polityki społecznej i e-usług.

Największe projekty

Największą dotację, ponad 121 mln, Miasto Poznań uzyskało na poprawę warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92 oraz 109 mln na realizację projektu budowy trasy tramwajowej na Naramowice od pętli Wilczak do Naramowic.

Kolejny duży projekt to „Program Centrum”, na realizację którego Miasto Poznań uzyskało 104,5 mln zł dofinansowania. Projekt ten  jest realizowany w 2 etapach:

 • I etap to przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Święty Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, Towarowej i pl. Wolności
 • II etap obejmuje budowę trasy tramwajowej i uspokojenie ruchu w ul. Ratajczaka.

Inne planowane inwestycje tras tramwajowych, finansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowisko, to:

 • przebudowa trasy tramwajowej Kórnicka-os. Lecha-Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej, na którą Miasto Poznań otrzyma dotację w wysokości 57 mln zł
 • przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego
 • remont torowisk na ulicach: Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r. (łącznie 54 mln zł.).

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Miasto realizuje liczne inwestycje w obszarze oświaty. Obejmują one:

 • wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny sprzęt technologiczny
 • wsparcie dla szkolnictwa zawodowego
 • termomodernizację szkół.

Miasto Poznań pozyskało także dofinansowanie projektów kulturalnych, przede wszystkim związanych z rewitalizacją i ochroną dziedzictwa kulturowego. Należą do nich m.in.:

 • konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu
 • modernizacja Biblioteki Raczyńskich i digitalizacja zbiorów bibliotecznych
 • rewitalizacja Dziecińca pod Słońcem, czyli kompleksu obejmującego Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 i park
 • ekspozycja świadectw początków polskiej państwowości na Ostrowie Tumskim.

Realizowane są również inwestycje w ochronę zdrowia i opiekę społeczną, m.in.:

 • doposażenie szpitala miejskiego przy ul. Szwajcarskiej
 • projekty mające na celu poprawę dostępu do usług społecznych dla rodzin i wspierających rodzinną pieczę zastępczą.