Miejska Rada Seniorów, reprezentująca osoby starsze, pełni funkcję doradczą, opiniodawczą wobec Prezydenta Miasta Poznania oraz jest źródłem różnorakich inicjatyw.

Miejska Rada Seniorów (MRS), która została powołana w 2007 r. funkcjonuje IV kadencję. Do jej zadań należy m.in.:

 • ścisła współpraca z władzami Miasta Poznania przy rozstrzyganiu istotnych oczekiwań i określaniu potrzeb starszego pokolenia;
 • przedstawienie propozycji przy ustalaniu priorytetowych zadań w perspektywie krótko- i długookresowej oraz inicjowanie działań na rzecz osób starszych;
 • monitorowanie potrzeb poznańskich seniorek i seniorów;
 • wydawanie opinii i formułowanie wniosków na temat rozwoui działalności na rzecz osób w wieku senioralnym;
 • zgłaszanie uwag do aktów prawa miejscowego;
 • inicjowanie działań mających na celu upowszechnianie współpracy Miasta Poznania ze środowiskiem osób starszych;
 • informowanie społeczności Poznania o szczególnych kierunkach działalności podejmowanej przez służby miejskie i partnerów pozarządowych na rzecz osób w wieku emerytalnym.

W 2021 r. MRS spotkała się 16 razy. Ze względu na pandemię COVID-19 spotkania w większości odbywały się w trybie zdalnym. W tym czasie MRS przyjęła 18 uchwał, które dotyczyły:

 • spraw organizacyjnych MRS, tj.:
  • strony internetowej;
  • nowej siedziby (w budynku przy pl. Kolegiackim);
  • sprawozdania z działalności MRS w 2020 r.;
  • przyjęcia projektu Statutu Miejskiej Rady Seniorów;
 • wniosków dotyczących usług opiekuńczych dla seniorów;
 • nagrody „Senioribus Optime Meritis” (Najlepszy Przyjaciel Seniorów) w 2021 r.:
  • rozstrzygnięcia 2. edycji nagrody;
  • przyjęcia komunikatu o możliwości zgłaszania kandydatek i kandydatów;
 • działań na rzecz aktywności kulturalnej seniorek i seniorów;
 • dostępności miejsc publicznych w Poznaniu;
 • prac nad nową Polityką Senioralną Miasta Poznania;
 • opinii o projektach:
  • uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025”;
  • budżetu Miasta Poznania na 2022 r.;
  • zagospodarowania fragmentu parku Sołackiego wokół restauracji Meridian;
  • placu zabaw przy ul. Kutnowskiej;
  • renowacji parku Szelągowskiego;
  • „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2022-2025”;
  • uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie nadania statutu Miejskiej Rady Seniorów;
  • uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród kobiet 50+ zamieszkałych w Poznaniu, na lata 2021-2023”.
Wyjazdowe posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów w Kiekrzu 17.06.2021 r. 

Na zdjęciu członkowie miejskiej RAdy Seniorów na tle jeziora Kierskiego i żagłowek

arch. UMP

Członkowie MRS pracowali także w zespołach oraz jako przedstawiciele MRS w: Komisji ds. przydziału mieszkań dla seniorów w budynkach komunalnych, Komisji ds. przydziału mieszkań w budynkach TBS, Zespole monitorującym realizację Polityki Senioralnej Miasta, w Kapitule tytułu „Miejsce przyjazne seniorom”, Zespole ds. projektu Centrum Kultury Odnowa, Zespole ds. organizacji Dnia Integracji Międzypokoleniowej, Zespole ds. Tygodnia Rodziny, Poznańskiej Radzie Transportu Aglomeracyjnego, Zespole ds. dostępności, Zespole ds. opracowania nowej polityki senioralnej, Forum Klubów Seniora, Debacie oksfordzkiej w Jeżyckim Centrum Kultury, Zespole ds. Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego oraz w konsultacjach dotyczących Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania „Mobilny Poznań”.

Ponadto w 2021 r. powołano Zespół Miejskiej Rady Seniorów ds. Poznańskich Domów Pomocy Społecznej, w pracę którego zaangażowało się 5 członkiń MRS.

MRS kontynuowała działalność informacyjną, m.in. poprzez:

 • uruchomienie nowej strony internetowej MRS, na której publikowane są artykuły dotyczące spraw osób starszych i funkcjonowania MRS;
 • redagowanie: miesięcznika „Senioralny Poznań”, „MY 60+”, dwutygodnika Powiaty-Gminy;
 • udział w promocji szczepień poprzez nagranie filmowych wypowiedzi wykorzystanych na stronach NFZ.

MRS wspierała przedsięwzięcia senioralne, poprzez:

 • pracę w ramach wolontariatu;
 • reagowanie na telefoniczne sygnały od seniorek i seniorów, które inspirują MRS do działań interwencyjnych;
 • współpracę z klubami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz seniorek i seniorów;
 • uczestnictwo w ogólnopolskich inicjatywach senioralnych, np. Obywatelskim Parlamencie Seniorów, Dialogu dla Zdrowia przy Ministerstwie Zdrowia.

W 2021 r. przeprowadzono 2. edycję nagrody „Senioribus Optime Meritis”. Nagroda przyznawana jest osobom, które wykazały się, w sposób szczególny, działalnością na rzecz poznańskich seniorek i seniorów. Przewodniczący i sekretarz MRS wraz z Prezydentem Miasta Poznania wręczyli Statuetkę i dyplomy laureatce i wyróżnionym osobom podczas inauguracji „Senioralnych. Poznań”.

Statuetka „Senioribus Optime Meritis”

Na zdjęciu figurka Starego Marycha z Rowerem, która jest Nagrodą Senioribus

arch. UMP (fot. Jerzy Kucharski)

Z inicjatywy członka MRS, w 2021 r. odbyła się konferencja naukowa w formie online „Dylematy polityki senioralnej miasta Poznania”. Organizatorami konferencji byli: MRS, Grupa Badawcza nad Różnorodnością, Równością i (Re)integracją z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza oraz Wielkopolski Oddział Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej.

MRS uczestniczyła w: Kongresie organizowanym przez Ogólnopolskie Porozumienie o Współpracy Rad Seniorów w Krakowie; spotkaniu z Krakowską Radą Seniorów, pełnomocnikiem Prezydenta Krakowa ds. polityki senioralnej oraz w placówkach działających na rzecz seniorek i seniorów; spotkaniu z przedstawicielami MRS ze Środy Wlkp., Starostą Średzkim i Burmistrzem Środy Wlkp.