Działania, przedsięwzięcia i interwencje w zakresie reagowania, zapobiegania, kierowania i realizacji w zakresie bezpieczeństwa Prezydent Miasta Poznania wykonywał za pośrednictwem Centrum Zarządzania Kryzysowego we współpracy z miejskimi jednostkami.

Centrum Zarządzania Kryzysowego zapewnia Prezydentowi Miasta Poznania ciągłość procesu decyzyjnego w sytuacji kryzysowej, dostarcza niezbędnych danych, prowadzi analizy i symulacje w zakresie zarządzania reagowaniem na zaistniałą sytuację kryzysową.

Powołany przez Prezydenta Miasta Poznania Zespół Zarządzania Kryzysowego podejmował na bieżąco działania profilaktyczne, a w sytuacjach kryzysowych i w przypadku klęsk żywiołowych prowadził koordynację działań ratowniczych i zapewniał tym działaniom zabezpieczenie logistyczne.

Do zadań zespołu należy w szczególności:

  • ocena występujących i potencjalnych zagrożeń, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne oraz prognozowanie tych zagrożeń;
  • przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie Prezydentowi Miasta Poznania wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w ,,Planie zarządzania kryzysowego dla Miasta Poznania”;
  • przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;
  • opiniowanie ,,Planu zarządzania kryzysowego dla Miasta Poznania”.

W celu optymalnego wykorzystania sił i środków w trakcie reagowania na sytuacje kryzysowe, usuwania ich skutków oraz odtwarzania zasobów i infrastruktury krytycznej w Poznaniu opracowano „Plan zarządzania kryzysowego dla Miasta Poznania, który został zatwierdzony przez Wojewodę Wielkopolskiego i wprowadzony do stosowania zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania nr 824/2021/P z dnia 4 listopada 2021 r.

Istotną częścią planu są procedury reagowania kryzysowego (PRK), czyli rozpisane zadania do wykonania przez poszczególne służby ratownicze, reagujące na daną sytuację kryzysową. Plan jest skorelowany z zewnętrznymi planami i procedurami działań poszczególnych służb odpowiedzialnych za działania ratownicze i zapewnienie bezpieczeństwa oraz za dostarczenie kluczowych dla funkcjonowania społeczeństwa usług (np. woda pitna, energia elektryczna, ciepło). Plan ten zawiera katalog zagrożeń i ocenę ryzyka wystąpienia zagrożenia, zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych, zasady współdziałania między siłami uczestniczącymi w realizacji przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych.

Centrum Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Poznania podjęło w 2021 r. prawie 3,5 tys. interwencji, z których prawie połowa, tj. 1,8 tys. dotyczyła likwidacji zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi ze strony dzikich zwierząt.

W 2021 roku Centrum Zarządzania Kryzysowego uzyskało dostęp do aplikacji Smart City Poznań.zakładce „bezpieczeństwo” aplikacji publikowane są ostrzeżenia, komunikaty i informacje mające wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie miasta. W 2021 r. rozpoczęto prace nad publikowaniem w aplikacji informacji dotyczących utrudnień związanych z przebiegiem zgromadzeń, imprez masowych i kulturalnych.

Zakładka „Bezpieczeństwo” w aplikacji Smart City Poznań

Na zdjęciu smartwatch i telefony komórkowe z otwartą aplikacją Smart City Poznań

arch. UMP