Zasób geodezyjny i kartograficzny służy gospodarce narodowej, obronności państwa, ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, nauce, kulturze, ochronie przyrody i potrzebom obywateli.

Liczba użytkowników e-usług w 2020 r. zarejestrowanych w poszczególnych portalach:

W  2020 r. za pośrednictwem portali pobrano 196 198 dokumentów.

Zadania służby geodezyjnej i kartograficznej, w tym narad koordynacyjnych

Prowadzenie powiatowych baz danych

W ramach prowadzenia powiatowych baz danych kontynuowano prace związane z utworzeniem bazy danych sieci uzbrojenia terenu dla części Poznania oraz modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

Ewidencja gruntów i budynków

W marcu 2020 r. rozpoczęto modernizację ewidencji gruntów i budynków dla 2 obrębów ewidencyjnych, tj. Strzeszyn i Piątkowo, w zakresie danych o budynkach i  lokalach. Praca obejmuje poprawę danych ewidencyjnych budynków w oparciu o materiały Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz aktualizację danych w zakresie:

 • istniejącej zabudowy;
 • uzupełnienia pełnych danych o budynkach;
 • obiektów budowlanych trwale związanych z budynkiem;
 • bloków budynku;
 • sposobu użytkowania gruntów (użytków gruntowych).

Zakończenie prac nastąpiło pod koniec marca 2021 r.

W listopadzie 2020 r. podpisano umowę i rozpoczęto modernizację ewidencji gruntów i budynków dla kolejnych 2 obrębów ewidencyjnych, tj. Golęcin i Podolany, w takim samym zakresie jak w przypadku poprzednich obrębów. Planowany termin zakończenia modernizacji to koniec stycznia 2022 r. Przeprowadzana modernizacja wpłynie na jakość danych znajdujących się w bazie danych ewidencyjnych. Spowoduje również, że informacje o budynkach zostaną uzupełnione brakującymi danymi, niezbędnymi do wydawania pełnej kartoteki budynku.

Do zakończenia procesu modernizacji na terenie miasta pozostały 4 obręby ewidencyjne: Krzyżowniki, Ławica II, Junikowo i Kotowo. Rozpoczęcie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obrębach ewidencyjnych Krzyżowniki i Ławica II zaplanowano na 2022 r., natomiast na ostatnich dwóch obrębach – Junikowo i Kotowo – na 2023 r.

W 2020 r. poprawiono i uzupełniono dane rejestru Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB):

 • w zakresie prawa do nieruchomości:
  • na podstawie zawiadomień (wypisów z rejestru gruntów) w Sądzie Rejonowym w Poznaniu dokonano sprostowania danych adresowych dla 117 ksiąg wieczystych;
  • zbadano 23 księgi wieczyste;
  • wyjaśniono stan prawny do 23 ksiąg wieczystych nieprzemigrowanych;
 • w zakresie procedury administracyjnej i egzekucyjnej – w ramach postępowań ewidencyjnych wydano 41 decyzji w sprawie wprowadzenia zmian danych ewidencyjnych.

 W ramach okresowej weryfikacji danych ewidencji gruntów i budynków:

 • pod względem zgodności danych ewidencyjnych z dokumentami źródłowymi okresowej weryfikacji poddano 3 614 zmian, co – biorąc pod uwagę liczbę ok. 3 dokumentów w jednej zmianie – odpowiada łącznie ok. 10 842 dokumentom źródłowym;
 • pod względem zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym dokonano weryfikacji zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym dla obrębu Radojewo;
 • w wyniku ww. działań, na podstawie zobrazowań lotniczych, wytypowano (baza: ortofotomapa z 2018 r.) 282 działki do zlecenia wykonania weryfikacji w terenie; w wyniku realizacji umowy z firmą zewnętrzną wykonano prace związane z weryfikacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Radojewo w zakresie wytypowanych działek ewidencyjnych;
 • w ramach pracy dokonano aktualizacji 135 jednostek rejestrowych gruntowych.

Pozyskano i przekazano do aktualizacji dokumentację z PGW Wody Polskie RZGW Poznań (mapy) dotyczącą wód powierzchniowych na obszarze fragmentów obrębów ewidencyjnych Radojewo, Umultowo i Naramowice celem wprowadzenia zmian użytków w zakresie wód powierzchniowych.

Sieci uzbrojenia terenu i obiektów topograficznych SUT i OT

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego “Geopoz” rozpoczął realizację kolejnego projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. “Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu miasta Poznania – wektoryzacja oraz uruchomienie e-usług”.

Wartość całego projektu wynosi 1,8 mln zł, z czego dofinansowanie unijne to 1,6 mln zł. W wyniku podpisania umów na realizację zadań wartość projektu zmniejszyła się jednak do 1,7 mln zł. Tym samym dofinansowanie projektu, stanowiące 85% wydatków kwalifikowanych, wyniesie 1,4 mln zł.  Złożony do Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjny na lata 2014-2020 wniosek o pomniejszenie kosztów projektu jest w trakcie rozpatrzenia.

Celem głównym projektu jest intensyfikacja wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych do budowy, uruchomienia i upowszechnienia nowych, dojrzałych, elektronicznych usług publicznych oraz usprawnienia funkcjonowania administracji samorządowej Miasta Poznania – w tym ZGiKM GEOPOZ – poprzez podniesienie jakości i dostępności cyfrowych danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK).

Cele szczegółowe projektu to:

 • utworzenie bazy danych sieci uzbrojenia terenu dla obszaru obrębu ewidencyjnego Poznań – przetworzenie do postaci cyfrowej ~ 817 km sieci;
 • rozbudowa Systemu Państwowego Zasobu Geodezyjnego o e-usługi wspierające czynności związane z prowadzeniem bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu – usługa opiniowania i zgłaszania niezgodności bazy oraz usługa informacyjna obejmująca dostęp do danych sieci uzbrojenia terenu wraz z dostępem do informacji o władającym siecią;
 • zwiększenie dostępności kompletnych, numerycznych danych ewidencyjnych w zakresie kartoteki budynków i lokali – modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Strzeszyn i Piątkowo.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 31 marca 2022 r.

W zakresie rozwoju zasilano bazę danych obiektów topograficznych BDOT 500 w oparciu o dane pozyskiwane metodą stereodigitalizacji zdjęć lotniczych.

W ramach poprawy danych SUT i BDOT 500 wykonywane były prace związane z uporządkowaniem atrybutów wybranych warstw w związku z przygotowaniem bazy sieci uzbrojenia terenu oraz bazy BDOT500 do wymiany danych poprzez format GML. Prace te były związane z kontrolą i uzupełnieniem atrybutów, których brak powoduje błąd krytyczny podczas procesu walidacji.

Ze względu na pokrycie znacznych obszarów Miasta Poznania rastrem w zakresie treści BDOT500 podjęto kroki zasilenia bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500) danymi pozyskanymi w wyniku realizacji prac geodezyjnych związanych z pomiarami sytuacyjno-wysokościowymi metodami fotogrametrycznymi oraz przetwarzania rezultatów tych pomiarów.

Po przeprowadzonej analizie pokrycia wektorem w zakresie BDOT500 w pierwszym etapie prac wytypowano 8 obszarów do aktualizacji. Dla 6 z nich dane zostały pozyskane i Baza BDOT500 została zaktualizowana.

Zakres bieżących prac wykonanych w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 W ramach aktualizacji danych graficznych:

 • zaktualizowano bazę danych w zakresie EGiB, SUT, OT500 i BDSOG na podstawie 4830 dokumentacji przyjętych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego;
 • wprowadzono na numeryczną mapę przeglądową 9920 szkiców pomiarowych powstałych w wyniku bieżących prac geodezyjnych.

zakresie aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków:

 • wprowadzono 20 321 zmian podmiotowych oraz 662 zmiany przedmiotowe w oparciu o 41 266 dokumentów;
 • zrealizowano 276 wniosków dotyczących ujawnienia lokali, w wyniku czego ujawniono 7034 samodzielne lokale.

W ramach prowadzenia rejestru cen nieruchomości zaktualizowano rejestr cen nieruchomości w oparciu o 10 102 akty notarialne.

Weryfikacja dokumentacji przyjmowanej do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Do zasobu przyjęto 6433 dokumentacje geodezyjne do weryfikacji, z czego 5981 operatów zweryfikowano pozytywnie.

Wymiany danych

Kontynuowano współpracę ze spółką Aquanet SA. Prowadzone były prace i ustalenia dotyczące bieżących potrzeb, tj. pozyskiwania informacji nt. sieci czynnych i nieczynnych, długości sieci przejmowanych przez Aquanet od Miasta (w zakresie wymiany danych z branżami planowana jest rozbudowa systemu WEGA o Portal Branżowy do uzgadniania poszczególnych sieci).

Dostosowano system WEGA do wyszukiwania i weryfikacji danych bazy EGiB z rejestrem PESEL i REGON.

Wdrożono wymianę danych bazy roboczej w formacie GML do prac geodezyjnych.

Udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Przygotowano i udostępniono dokumentację dla 7064 zgłoszeń prac geodezyjnych. Zrealizowano 3864 wnioski o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (z wyłączeniem danych z EGiB) na mapy zasadnicze, dokumenty wchodzące w skład operatów technicznych, bazy danych BDOT500/GESUT oraz inne.

Zrealizowano 952 zamówienia na informacje z rejestru cen nieruchomości; dla 93 przypadków udostępniono rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiory akt notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków. W ramach gromadzenia i prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zaewidencjonowano w zasobie 6022 materiały zasobu.

Udostępnianie ewidencji gruntów i budynków

Zrealizowano 14 522 wnioski, w tym 14 487 o udostępnienie danych z rejestru ewidencji gruntów i budynków. Wydano 32 109 wypisów i 3 042 informacje na piśmie. Wydano 23 decyzje administracyjne. Po przeprowadzeniu postępowań wyjaśniających usuwane były nieaktualne informacje (zaktualizowano wypisy w 7 przypadkach), wyjaśniono i usunięto niezgodności numerów ksiąg wieczystych z danymi ewidencji gruntów i budynków dla 23 pozycji. Na podstawie zawiadomień (wypisów z rejestru gruntów) w Sądzie Rejonowym w Poznaniu dokonano sprostowania danych adresowych dla 117 ksiąg wieczystych.

Prowadzenie narad koordynacyjnych

W ramach zorganizowanych narad koordynacyjnych współpracowały ze sobą 2 jednostki miejskie oraz 13 jednostek branżowych. Dokonano 4205 (łącznie z naradami dodatkowymi) uzgodnień dokumentacji projektowych, wprowadzono 16 288 projektów, w tym ok. 444 km zaprojektowanych przewodów do bazy SUT.

Wszystkie narady koordynacyjne prowadzone są w Poznaniu w sposób elektroniczny z wykorzystaniem Portalu Projektanta.

Orzecznictwo administracyjne związane z gospodarką nieruchomościami

Postępowania o zwrot nieruchomości

Przedmiotem postępowań o zwrot nieruchomości było 147 spraw. W 2020 r. załatwiono 75 spraw, wydano 9 decyzji administracyjnych kończących postępowanie w sprawie.

Postępowania w prawie ustalenia odszkodowania za działki: wydzielone, zajęte, przeznaczone pod drogi publiczne i wchodzące w skład linii kolejowych

Przedmiotem postępowań objętych zostało 412 spraw, z których zakończono 80.  Wydano 66 decyzji kończących postępowanie. Kwota ustalonych odszkodowań wyniosła 23,3 mln zł, w tym 19,4 mln zł płatnych przez Miasto Poznań.  

Postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości oraz ustalenia odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości

Przedmiotem postępowań w sprawie wywłaszczenia nieruchomości było 61 spraw. Wydano 10 decyzji kończących postępowanie, w tym 3 o ustaleniu odszkodowania, 5 o umorzeniu postępowania i 2 o odmowie ustalenia odszkodowania. Kwota ustalonych odszkodowań wyniosła 530,5 tys. zł. Płatnikiem odszkodowań był Operator Gazociągów GAZSYSTEM SA (478,1 tys. zł) oraz Skarb Państwa (52,4 tys. zł).

 Postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej

Opłata adiacencka jest to opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałego w wyniku zaistnienia każdego z poniżej wymienionych zdarzeń:

 • podziału nieruchomości;
 • budowy drogi;
 • wybudowania przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych;
 • scalenia i podziału nieruchomości.

Wartość rynkową nieruchomości przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej (przed podziałem) i po ich wybudowaniu (po podziale nieruchomości) określają uprawnieni rzeczoznawcy majątkowi, według stanu i cen na dzień wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej. W przypadku określania wartości rynkowej nieruchomości dla potrzeb naliczenia opłaty adiacenckiej oszacowaniu podlega tylko wartość gruntu.

W Poznaniu  w 2020 r. przedmiotem postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej związanej z podziałem nieruchomości było 267 spraw. W ciągu roku załatwiono 199 spraw. Wydano 136 decyzji, w tym 112 o ustaleniu opłaty i 22 decyzje o odstąpieniu od ustalenia opłaty. W 2 sprawach umorzono postępowanie. Wysokość opłat adiacenckich w przedmiotowych decyzjach wyniosła 786 991,17 zł. W przypadku 61 spraw odstąpiono od wszczęcia postępowania.

Przedmiotem postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej związanej z wybudowaniem urządzeń  infrastruktury technicznej w 2020 r. były objęte 333 sprawy. Zakończono postępowanie w stosunku do 73 spraw – wydano 72 decyzje o ustaleniu opłaty i 1 decyzję o odstąpieniu od jej ustalenia. Wysokość opłat adiacenckich ustalona w przedmiotowych decyzjach wynosiła 225,4 tys. zł.

Postępowania w sprawie ustalenia opłaty planistycznej

Opłata planistyczna to jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Opłatą planistyczną obciążony może być wyłącznie właściciel lub użytkownik wieczysty zbywający nieruchomość.

W 2020 r. w Poznaniu przedmiotem postępowania w sprawie ustalenia opłaty planistycznej objętych było 15 spraw. W trakcie 2020 r. zakończono 8 spraw, w tym dla 7 wydano decyzje (w 1 przypadku o ustaleniu opłaty, w 6 przypadkach o odstąpieniu od ustalenia opłaty). Wysokość ustalonej opłaty wyniosła 20,9 tys. zł.