Na zdjęciu widać ludzi w różnym wieku

arch. UMP, fot. M. Nowaczyk

 

W 2017 r. według GUS liczba ludności Poznania wyniosła 538,6 tys. osób.

Najwięcej mieszkańców stanowiły osoby zameldowane na pobyt stały, a ich udział w ludności faktycznie zamieszkałej wynosił ok. 91%. Różnica pomiędzy liczbą ludności publikowaną przez Główny Urząd Statystyczny a liczbą ludności zameldowanej na pobyt stały wynosiła ok. 40 tys. osób. Współczynnik feminizacji wyniósł 114 kobiet na 100 mężczyzn.

Struktura wiekowa

W 2017 r. według GUS udział ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 59%. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 25–44 lata (34%). Struktura wiekowa ludności ulega stopniowym zmianom. Zwiększa się liczba osób w wieku przedprodukcyjnym i wieku poprodukcyjnym, przy jednoczesnym zmniejszaniu się liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym.

Przyrost naturalny

Zwiększa się liczba urodzeń. W 2017 r. na świat przyszło 6 420 dzieci (najwięcej od 1989 r.), o 261 więcej niż rok wcześniej. Zmarły 5632 osoby, o 16 więcej niż rok wcześniej. Liczba urodzeń była wyższa od liczby zgonów, co spowodowało dość wysoki dodatni przyrost naturalny, który wyniósł 1,46‰, wobec 1,0‰ rok wcześniej.

 

na wykresie widac liczbę urodzeń i zgonów w Poznaniu w latach 2000-2017

Pobierz dane XLS

Migracje

Jedynym czynnikiem wpływającym na zmniejszanie się liczby mieszkańców Poznania pozostawał ubytek migracyjny, wynoszący w 2017 r. 1,9 tys. osób czyli -3,5‰. Wskaźnik ten od 4 lat pozostaje na zbliżonym poziomie. Większość osób, które wyemigrowały z Poznania, wybrało na swoje nowe miejsce zamieszkania obszar powiatu poznańskiego.

Saldo migracji w Poznaniu
2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017
Saldo migracji na 1000 mieszkańców -0,6 -3,7 -5,5 -3,5 -3,5 -3,3 -3,5
Źródło: GUS

na wykresie widać saldo migracji w Poznaniu w latach 2000-2017

Pobierz dane XLS

Ludność w układzie przestrzennym

W 2017 r. największy przyrost liczby mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy nastąpił na obszarze jednostek pomocniczych Stare Miasto (o 1,4 tys. osób) oraz Jeżyce (o 1,1 tys. osób). Spośród 42 jednostek pomocniczych, spadek liczby mieszkańców wynoszący łącznie ponad 0,5 tys. osób, wystąpił na obszarze 8 jednostek:

 • Głuszyna
 • Jana III Sobieskiego i Marysieńki
 • Kiekrz
 • Nowe Winogrady Północ
 • Stary Grunwald
 • Święty Łazarz
 • Wilda
 • Żegrze.

Nastąpiło odwrócenie procesu depopulacji Śródmieścia, obejmującego obszar 5 jednostek pomocniczych:

 • Jeżyce
 • Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria
 • Stare Miasto
 • Święty Łazarz
 • Wilda

gdzie w ciągu roku liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały lub czasowy zwiększyła się o 2,1 tys., do 110,4 tys. osób.    

Liczba mieszkańców wg osiedli

 

kliknij w kartogram

 

Liczba mieszkańców w wieku 0-2 lata

kliknij w kartogram

 

Liczba mieszkańców w wieku 3-6 lat

kliknij w kartogram

 

Liczba mieszkańców w wieku 7-14 lat

kliknij w kartogram

 

Liczba mieszkańców w wieku 15-18 lat

kliknij w kartogram

 

Liczba mieszkańców w wieku 19-24 lata

kliknij w kartogram

 

Liczba mieszkańców produkcyjnym

kliknij w kartogram

 

 

Liczba mieszkańców poprodukcyjnym

kliknij w kartogram

 

 

Liczba mieszkańców 80+

kliknij w kartogram

Źródło: http://sip.geopoz.pl/sip

 

Ludność na tle powiatu poznańskiego i innych miast

W 2017 r. liczba ludności aglomeracji poznańskiej, obejmującej Poznań i powiat poznański zwiększyła się do 920,3 tys. osób. Liczba ludności Metropolii Poznań, do której zalicza się Poznań, powiat poznański oraz gminy Oborniki, Skoki, Szamotuły i Śrem, wyniosła 1 035,7 tys. osób.

Pod względem liczby ludności, Poznań jest piątym miastem Polski, za Warszawą (1 764,6 tys.), Krakowem (767,3 tys.), Łodzią (690,4 tys.) i Wrocławiem (638,6 tys.).

Dane NSPLiM

Według danych ostatniego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 (NSPLiM), w strukturze ludności dominowały osoby z wykształceniem średnim i policealnym (37%). Zwiększyła się liczba osób z wykształceniem wyższym (z 20% w 2002 r. do 30% w 2011 r.) przy malejącym udziale osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym (z 19% na 15%). Ponad połowa mieszkańców Poznania (51,4%) pozostawała w związku małżeńskim, blisko 1/3 należała do kategorii kawaler/panna, a co dziesiąty poznaniak był osobą owdowiałą (9,7%). Osoby po rozwodzie stanowiły 6,5% mieszkańców Poznania.

Cudzoziemcy

W 2017 r. w Poznaniu było zameldowanych na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy ok. 2,7 tys. osób posiadających obce obywatelstwo, pochodzących z ponad 100 krajów, w tym ok. 950 obywateli Ukrainy.

Ponad 5 tys. cudzoziemców pobierało naukę w poznańskich szkołach wyższych, studiując na stałe lub czasowo w ramach programu Erasmus. Ponad 1,9 tys. stanowili obywatele Ukrainy.

W 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy zarejestrował  42,4 tys. oświadczeń pracodawcy o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca w Poznaniu, w tym 38,6 tys. oświadczeń dotyczyło obywateli Ukrainy.

Studenci spoza Poznania

W 2017 r. w mieście studiowało na studiach dziennych ok. 74 tys. osób. Cztery piąte z nich stanowiły osoby spoza Poznania, w tym 35% to osoby pochodzące spoza województwa wielkopolskiego.