W 2020 r. dochody budżetu Miasta Poznania zostały zrealizowane w wysokośc4 358 894 219,56 zł, co stanowi 102,1% planu, z tego:

 • dochody bieżące w kwocie 4 099 542 980,18 zł (101,9% planu);
 • dochody majątkowe w kwocie 259 351 239,38 zł (105,3% planu).

Wydatki budżetu Miasta zostały zrealizowane w wysokości 4 376 801 596,31 zł, co stanowi 92,0% planu, z tego

 • wydatki bieżące w kwocie 3 689 821 540,25 zł, tj. 95,4% planu;
 • wydatki majątkowe w kwocie 686 980 056,06 zł, tj. 77,1% planu.

 

Dochody budżetu Miasta Poznania

W 2020 r. dochody budżetu Miasta Poznania zostały zrealizowane w wysokości 4 358 894 219,56 zł, co stanowi 102,1% planu, z tego:

 • dochody bieżące w kwocie 4 099 542 980,18 zł (101,9% planu);
 • dochody majątkowe w kwocie 259 351 239,38 zł (105,3% planu).

Zwraca jednak uwagę niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu na 1 stycznia 2020 r.

Główne źródła dochodów bieżących Miasta stanowią wpływy z podatków i opłat, udziały we wpływach z podatku dochodowego, dochody jednostek budżetowych oraz subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa.

Subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa w 2020 r. wyniosły ponad 1 556 mln zł i stanowiły 35,7% ogólnej kwoty pozyskanych dochodów. Odnotowano wzrost ich wartości w porównaniu z 2019 r. o 17,4%.

Dochody Miasta z udziału we wpływach z podatków PIT i CIT wyniosły ponad 1 358 mln zł i stanowiły 31,2% dochodów ogółem. Odnotowano spadek ich wartości w porównaniu z 2019 r. o 2,3%.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych w 2020 r. wyniosły ponad 738 mln zł i stanowiły 16,9% dochodów ogółem. Odnotowano spadek ich wartości w porównaniu z 2019 r. o 1,0%.

Źródła dochodów majątkowych Miasta stanowiły przede wszystkim dochody jednostek budżetowych, środki z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej na finansowanie lub dofinansowanie programów i projektów.

Dochody jednostek budżetowych i inne dochody zostały zrealizowane w 2020 r. w wysokości blisko 111 mln zł , co stanowi 102,3% planu.

Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej zostały zrealizowane w wysokości ponad 51 mln zł, co stanowi 153,6% planu.

W związku z pandemią COVID-19 największe ubytki w 2020 r. w wykonaniu dochodów własnych w odniesieniu do poziomu zaplanowanych na 1 stycznia 2020 r. dotyczą:

 • wpływów z biletów komunikacji miejskiej (-67 mln zł; -34,8%);
 • udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (-35 mln zł; -2,9%);
 • sprzedaży nieruchomości (-36 mln zł; -60,3%).
 
Główne źródła dochodów budżetu Miasta w 2020 r.
Źródło Wartość w mln zł
Wpływy z podatków i opłat  737,7
Udziały we wpływach z podatku dochodowego 1 358,3
Dochody jednostek budżetowych 469,1
Subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa 1 557,2
Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej 73,9
Pozostałe dochody 162,7
Ogółem 4 358,9
Źródło: UMP

 

Wydatki budżetu Miasta Poznania

Wydatki budżetu Miasta zostały zrealizowane w wysokości 4 376 801 596,31 zł, co stanowi 92,0% planu, z tego

 • wydatki bieżące w kwocie 3 689 821 540,25 zł, tj. 95,4% planu;
 • wydatki majątkowe w kwocie 686 980 056,06 zł, tj. 77,1% planu.

Wydatki majątkowe Miasta Poznania wykres Wydatki majatkowe Miasta Poznania

wykres do pobrania w xls

Ogółem w ramach planu nie wydatkowano łącznie 382,0 mln zł, z czego w zakresie wydatków bieżących – 177,5 mln zł oraz wydatków majątkowych – 204,5 mln zł.

W strukturze wydatków ogółem w 2020 r. dominowały wydatki na:

 • oświatę – 1 337,7 mln zł – tj. 30,6%;
 • politykę społeczna, zdrowotną i rodzinę – 1 053,6 mln zł – tj. 24,1%;
 • drogi oraz komunikację zbiorową – 1 013,0 mln zł – tj. 23,1%.
Struktura wydatków Miasta Poznania w 2020 r. w %wykres Struktura wydatków Miasta Poznania w 2020 r. w %

wykres do pobrania w xls

W związku z pandemią COVID-19 i jej negatywnym wpływem na budżet Miasta, w kwietniu 2020 r. zdecydowano się nie podejmować działań skutkujących powstawaniem nowych zobowiązań pieniężnych, z wyjątkiem działań:

 • związanych z przeciwdziałaniem skutkom pandemii COVID-19;
 • absolutnie niezbędnych dla zapewnienia ciągłości działania jednostki;
 • obligatoryjnych, wynikających wprost z przepisów prawa.

Jednocześnie podjęte zostały kroki zmierzające do ograniczenia wydatków bieżących. Redukcji wydatków bieżących dokonano praktycznie we wszystkich jednostkach organizacyjnych (67 mln zł). Działania miały na celu m.in.:

 • zabezpieczenie środków na oświatę, w tym w szczególności na wynagrodzenia w związku ze wzrostem płac dla nauczycieli od 1 września o 6%;
 • wsparcie finansowe polityki społecznej i zdrowotnej;
 • maksymalną ochronę programu inwestycyjnego.
 
Wydatki ogółem wg dziedzin w 2020 r.
Dziedzina Wykonanie w 2020 r.  w mln zł % wykonania planu % razem=100
Drogi oraz komunikacja zbiorowa 1 013,0 86 23,1
Kultura fizyczna i turystyka 96,4 98,3 2,2
Gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami oraz rewitalizacja 134,4 75,8 3,1
Administracja 193,5 95,7 4,4
Bezpieczeństwo publiczne 100,6 96,8 2,3
Obsługa długu publicznego 15,4 86,1 0,4
Różne rozliczenia 96,3 83,1 2,2
Oświata 1 337,7 93,6 30,6
Polityka społeczna, zdrowotna i rodzina 1 053,6 98,6 24,1
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 194,9 86,9 4,4
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 136,2 98,7 3,1
Pozostałe 4,8 83,5 0,1
Razem 4 376,8 92 100
Źródło: UMP

Wydatki majątkowe w 2020 r. wykonano w wysokości 687,0 mln zł, tj. o 8 punktów procentowych poniżej planowanej wartości. Jest to kwota o 6,5% niższa niż w 2019 r.

W strukturze wydatków inwestycyjnych w 2020 r. dominowały wydatki na drogi i transport zbiorowy – 49,6%.

W 2020 r., mimo widocznej korekty budżetu operacyjnego, postanowiono maksymalnie chronić uchwalony program inwestycyjny i utrzymać realizację kluczowych inwestycji. W ramach wydatków majątkowych wprowadzono zmniejszenie wydatków na projektowanie tych inwestycji, których realizacja byłaby trudna do sfinansowania w ciągu kilku najbliższych lat, oraz wycofano wydatki na drobne modernizacje czy zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 24 mln zł. Realizację niektórych inwestycji przesunięto na kolejny rok. Przyjęcie takiego kierunku miało też na celu minimalizowanie negatywnego wpływu pandemii na lokalnych przedsiębiorców.

Na poziom wykonania wydatków majątkowych wpływ miało w szczególności:

 • fakturowanie w trakcie realizacji inwestycji (termin wystawienia a następnie płatności faktur np. częściowych na przełomie roku nienaruszający harmonogramów rzeczowych realizowanych inwestycji);
 • uzyskanie oszczędności w wyniku przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 • przesunięcie części zaplanowanych wydatków do realizacji na lata następne.
 
Wydatki majątkowe wg dziedzin w 2020 r.
Dziedzina Wykonanie w 2020 w mln zł % wykonania planu % razem=100
Drogi oraz komunikacja zbiorowa 340,5 71,8 49,6
Kultura fizyczna i turystyka 51,2 99,1 7,4
Gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami oraz rewitalizacja 73,3 65,1 10,7
Administracja 4,8 91,5 0,7
Bezpieczeństwo publiczne 12,2 85,5 1,8
Oświata 50 76,9 7,3
Polityka społeczna, zdrowotna i rodzina 47,7 99,7 6,9
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 77,1 90,2 11,2
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30,1 96,5 4,4
Pozostałe 0,1 47,4 0
Razem 687 77,1 100
Źródło: UMP
 
Ważniejsze inwestycje realizowane w 2020 r.
Nazwa zadania Wykonanie za 2020 w zł
Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka – os. Lecha – rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej 44 385 976,34
Przebudowa ul. Gdyńskiej od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków 36 134 993,64
Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego 32 750 454,59
Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje 25 936 188,37
Budowa nowego schroniska dla zwierząt 24 678 783,10
Budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak na Naramowice w Poznaniu 23 917 390,54
Budowa dróg rowerowych 22 070 654,94
Budowa basenu na os. Zwycięstwa 19 266 419,00
Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej – nowa siedziba DPS 17 702 422,17
Rewaloryzacja placu Kolegiackiego w Poznaniu 14 609 173,29
Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Golęcin 12 976 511,96
Przebudowa Rynku Łazarskiego 12 598 371,15
Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej 12 010 482,65
Budowa całorocznego pawilonu wraz z wybiegiem dla nosorożców i żyraf na terenie Nowego Zoo 11 788 312,71
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej – rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło 9 699 797,00
Budowa Mostu Lecha 8 988 088,99
Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 wraz z miejscami postojowymi i ogrodzeniem 7 950 085,89
Budowa systemu parkingów Park&Ride w Poznaniu – etap II 7 700 267,51
Ochrona powietrza w Poznaniu 6 871 161,49
Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu 6 797 178,34
Budowa węzła Nowa Naramowicka 6 115 463,98
Przedszkole nr 121 – modernizacja i rozbudowa na potrzeby 5 – oddziałowego przedszkola 5 707 591,87
Przebudowa obiektu nad PST – Szymanowskiego 5 370 557,15
Muzeum Enigmy w Poznaniu 5 108 240,46
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia – zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala 5 100 000,00
Szpital Miejski im. F. Raszei – przebudowa Oddziału Toksykologii im. Wandy Błeńskiej z Ośrodkiem Informacji Toksykologicznej 4 615 320,00
Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego 4 589 390,13
Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r. 4 466 315,26
Ochrona powietrza w Poznaniu – modernizacja budynków komunalnych 4 436 636,06
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych 4 153 141,03
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości – renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego 4 026 058,00
Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta 3 937 284,09
Przebudowa schodów w ul. Spychalskiego 3 777 725,90
Modernizacja Ośrodka Rataje 3 771 167,99
Przebudowa ul. Jarochowskiego 3 545 516,22
Program Poznań Rataje – Franowo – budowa ul. Folwarcznej 3 478 588,05
Budowa budynków na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych 3 410 332,35
“Tu się wszystko zaczęło” – ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu 3 014 555,68
Źródło: UMP

Więcej informacji o ważniejszych inwestycjach realizowanych w 2020 r. zawarto w rozdziale Ważniejsze inwestycje realizowane przez Urząd Miasta Poznania i jednostki organizacyjne.

 

Wynik budżetu

Dochody gminy zostały zrealizowane w wysokości 3 474 857 843,31 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono 3 301 454 063,19 zł. Budżet w części gminnej zamknął się nadwyżką w wysokości 173 403 780,12 zł.

Dochody powiatu zostały zrealizowane w wysokości 884 036 376,25 zł. Na realizację zadań powiatu przeznaczono 1 075 347 533,12 zł. Budżet w części powiatowej zamknął się deficytem w wysokości 191 311 156,87 zł.

Łączne dochody za 2020 r. wyniosły 4 358 894 219,56 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 4 376 801 596,31 zł, a to oznacza, że rok budżetowy zamknął się deficytem w wysokości 17 907 376,75 zł.

Saldo operacyjne budżetu osiągnęło wartość dodatnią i wynosiło 409 721 439,93 zł.