W 2020 r. przeciętne zatrudnienie w przemyśle zmniejszyło się o 1,3 tys. osób, a w budownictwie wzrosło o 0,3 tys. osób.

Przemysł w Poznaniu

Przemysł stanowi w Poznaniu źródło utrzymania dla 31,7% pracujących w sektorze przedsiębiorstw i dostarcza drugą po usługach największą część wytworzonej w mieście wartości dodanej brutto.

W 2020 r. wartość produkcji sprzedanej przemysłu wyniosła 42 545,2 mln zł (w cenach bieżących), tj. o 9,8% mniej (w cenach stałych) niż przed rokiem. Spadek produkcji sprzedanej w 2020 r. w stosunku do roku poprzedniego notowano w 19 z 28 działów przemysłu, których sprzedaż stanowiła 74,1% wartości produkcji przemysłowej ogółem.

Obniżenie sprzedaży odnotowano m.in. w jednostkach specjalizujących się w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 15,4%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 11,0%), wyrobów z metali (o 7,5%), papieru i wyrobów z papieru (o 6,1%) oraz napojów (o 3,2%).

Wzrost produkcji wystąpił natomiast m.in. w produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 18,4%), wyrobów farmaceutycznych (o 8,2%), artykułów spożywczych (o 5,3%) oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 4,6%).

Liczba podmiotów gospodarczych w sekcji “Przemysł” zarejestrowanych w Poznaniu w latach 2019-2020 według grup wielkości zatrudnienia   
Podmioty wg wielkości zatrudnienia  Przemysł razem  w tym:
Górnictwo i wydobywanie  Przetwórstwo przemysłowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę  Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja 
2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019
Razem 7 787 7 821 76 77 7 114 7 135 366 371 231 238
0-9 7 159 7 163 68 70 6 540 6 533 354 358 197 202
10-49 472 491 7 6 433 451 6 7 26 27
50-249 117 127 1 1 108 117 2 2 6 7
250-999 34 35 0 0 30 31 2 2 2 2
1000 i więcej 5 5 0 0 3 3 2 2 0 0
źródło: GUS

W Poznaniu w rejestrze REGON zarejestrowanych było 7,8 tys. firm. Pod względem wielkości zatrudnienia dominowały małe firmy zatrudniające do 9 osób (91,9%). Zdecydowana większość zajmowała się przetwórstwem przemysłowym.

Obostrzenia związane z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 spowodowały w wielu firmach problemy z utrzymaniem ciągłości produkcji i sprzedaży. W wyniku zaistniałej sytuacji liczba firm w przemyśle zmniejszyła się o 34. Były to głównie firmy mikro i małe. Liczba pracujących w przemyśle zmniejszyła się o 1,3 tys. osób, czyli o 2,5%. Przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 6940,90 zł i wzrosło o 3,8%.

Wydajność pracy, mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego, w 2020 r. wyniosła 802,5 tys. zł (w cenach bieżących) i była o 7,5% niższa (w cenach stałych) niż przed rokiem.

Duże firmy przemysłowe zarejestrowane w Poznaniu
Grupa zatrudnieniowa Nazwa przedsiębiorstwa/spółki
250-999 Biofarm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
250-999 Glaxosmithkline Pharmaceuticals Spółka akcyjna
250-999 Victoria Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
250-999 Enea Spółka akcyjna
250-999 Pekabex Bet Spółka akcyjna
250-999 Fabrykacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
250-999 Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne Spółka akcyjna
250-999 Pfeifer & Langen Polska Spółka akcyjna
250-999 Apator Powogaz Spółka akcyjna
250-999 Kreisel – Technika Budowlana Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
250-999 Skf Polska Spółka akcyjna
250-999 Wyborowa Spółka akcyjna
250-999 Bridgestone Poznań Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
250-999 Exide Technologies Spółka akcyjna
250-999 Fawor Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska
250-999 Ferrex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
250-999 Ibp Instalfittings Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
250-999 Malta-Decor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
250-999 Modertrans Poznań Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
250-999 Lantmannen Unibake Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
250-999 Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego – Poznań Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
250-999 Duni Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
250-999 Stomil-Poznań Spółka akcyjna
250-999 Veolia Energia Poznań Spółka akcyjna
250-999 Zakłady Metalurgiczne Pomet Spółka akcyjna
250-999 Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol Spółka akcyjna
250-999 Bros Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka komandytowa
250-999 H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
250-999 Remondis Sanitech Poznań Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
250-999 H. Cegielski – Fabryka Silników Agregatowych i Trakcyjnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji
250-999 Poznańskie Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego Spółka akcyjna w upadłości
250-999 Mistral Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
250-999 Aquanet Spółka akcyjna
250-999 H. Cegielski – Poznań Spółka akcyjna
1000 i więcej  Enea Operator Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
1000 i więcej  Lisner Poznań Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 
1000 i więcej  Kompania Piwowarska Spółka akcyjna 
1000 i więcej  Volkswagen Poznań Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
1000 i więcej  Wielkopolska Spółka Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
źródło: GUS 

 

Budownictwo

Na koniec 2020 r. działalność budowlaną prowadziło ponad 11 tys. firm budowlanych, w tym 10,6 tys. firm mikro, 405 małych firm, 37 średnich firm i 4 duże firmy budowlane. W 2020 r. w Poznaniu przybyło 475 mikro i małych firm budowlanych, w tym 473 firmy mikro.

W 2020 r. do głównych barier w działalności firm budowlanych należał brak zleceń od osób prywatnych, zatory płatnicze oraz trudności w pozyskiwaniu pracowników do prac fizycznych. Branża ta w mniejszym stopniu odczuła skutki obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19.

Firmy budowlane zarejestrowane w Poznaniu według wielkości zatrudnienia
Podmioty wg wielkości zatrudnienia  2019 2020
Razem 10 544 11 013
0-9 10 094 10 567
10-49 407 405
50-249 39 37
250-999 4 4
źródło: GUS

Najwięcej (prawie 60%) firm budowlanych wykonywało specjalistyczne roboty budowlane, 32,4% zajmowało się wznoszeniem obiektów budowlanych, a 8% wykonywało roboty budowlane związane z wznoszeniem obiektów inżynierii lądowej i wodnej.

Firmy budowlane zarejestrowane w Poznaniu według rodzaju działalności
Wyszczególnienie  2019 2020
Ogółem,  w tym:  10 544 11 013
roboty budowlane związane ze wznoszeniem obiektów  3 433 3 567
roboty budowlane związane ze wznoszeniem obiektów inżynierii lądowej i wodnej  860 891
roboty budowlane specjalistyczne  6 251 6 555
źródło: GUS

W 2020 r. produkcja sprzedana osiągnęła wartość 6690,8 mln zł i była o 1,4% mniejsza niż rok wcześniej. 

W 2020 r. 44,7% produkcji sprzedanej budownictwa pochodziło ze sprzedaży produkcji budowlano-montażowej (przed rokiem 45,8%). Produkcja ta osiągnęła wartość 2992,5 mln zł i w ciągu roku zmniejszyła się o 3,8%. 

Wydajność pracy, mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego, w 2020 r. wyniosła 814,8 tys. zł, tj. o 5,3% mniej niż przed rokiem, przy wzroście przeciętnego zatrudnienia o 4,0% i przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 1,1%.

Średnie firmy budowlane zarejestrowane w Poznaniu
Nazwa firmy budowlanej 
Quadro Development Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przedsiębiorstwo Usługowe TKC Kros Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
POSBAU Spółka akcyjna – Budownictwo Uprzemysłowione
Przedsiębiorstwo Budowlane Usługowo-Remontowe Murbet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej
Wschód – Instal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Agrobex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
BBB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Przedsiębiorstwo Instalacyjne Primpo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji
Abbau-Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wuprinż Spółka akcyjna
Terlan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Monolit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Inox W. Nawrocki Z.Januszewski Spółka jawna
Zakład Robót Drogowych w Poznaniu
Spółdzielnia Usług Antenowych i Dźwigowych
K.R.U.K. Technika I Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Bomax Tey Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Elo-Gaz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych Poznań Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej
Drokan Spółka akcyjna
Steel-Building  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przeds. Robót Inżynier.-Budowl. Poznań Sc Kleczewski A., Kleczewska W.
Zarząd Dróg Miejskich
Instalgaz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości
Me Wielkopolska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane Infra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości
Ataner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Glm Tramwaj Gülermak Agir Sanayi Inşaat Ve Taahhüt A.Ş. Gülermak Sp. z o.o. Mosty Łódź SA Spółka cywilna
Starówka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Orlikon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zrug Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Drenbud Zakład Usług Melioracyjnych i Kanalizacyjnych Henryk Paczka
Intergeo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
MWI CO. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg – Roman Dyba Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Bloke Rafał Światłoń
Elektromontaż Poznań Spółka akcyjna 
Zakład Robót Komunikacyjnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Torpol Spółka akcyjna 
źródło: GUS