Od 2004 r. Miasto Poznań oraz spółki z udziałem Miasta pozyskały dofinansowanie z funduszy unijnych w kwocie ok. 5,5 mld zł. W perspektywie 2004-2006 było to ok. 400 mln zł, a w perspektywie 2007-2013 – 3,6 mld zł.

Okres programowania 2014-2020

Miasto Poznań i spółki z udziałem Miasta z okresu programowania 2014-2020 uzyskały ponad 1,5 mld zł pomocy unijnej, w tym:

  • 58,9% z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;
  • 37,3% z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020;
  • 1,7% z Inicjatyw Wspólnotowych i pozostałe;
  • 0,8% z Projektów COVID-owych;
  • 0,7% z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój;
  • 0,6% z EOG i Funduszu Norweskiego;

Beneficjenci przeznaczyli pozyskane fundusze głównie na przedsięwzięcia z zakresu transportu publicznego, rewitalizacji, oświaty oraz infrastruktury drogowej. Największe inwestycje dotyczą poprawy jakości zbiorowego transportu publicznego.

Projekty realizowane przez Miasto Poznań, miejskie jednostki organizacyjne oraz spółki z udziałem Miasta w latach 2014-2021
Tytuł projektu Całkowita wartości projektu (zł) Dofinansowanie unijne dla projektu (zł) Okres realizacji
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu 264 439 184,33 109 002 900,02 2014-2022
Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w Poznaniu 252 896 863,46 121 668 705,17 2014-2022
Przebudowa trasy tramwajowej ul. Kórnicka – os. Lecha – rondo Żegrze wraz z budową odcinka nowej trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej 214 521 087,96 59 300 868,94 2014-2023
Program Centrum – etap II – budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu na ulicy Ratajczaka 130 000 000,00 59 049 593,00 2016-2022
Program Centrum – etap I – przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego na ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 grudnia, pl. Wolności, Towarowa 211 962 794,42 43 121 271,59 2014-2023
Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz – odwodnienie terenów osiedla Kiekrz 4 702 735,95 3 249 858,16 2014-2023
Przebudowa torowisk na ul. Wierzbięcice i ul. 28 Czerwca 1956 r. 62 805 288,00 27 253 606,26 2016-2022
Park Rataje w Poznaniu 20 920 744,20 11 882 619,69 2014-2019
Poznańskie parki w dzielnicy Wilda 8 617 640,34 3 327 256,39 2014-2021
Konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego 21 600 000,00 14 341 880,76 2017-2020
Modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zasobów bibliotecznych 21 190 467,82 14 220 940,68 2016-2022
Doposażenie w sprzęt medyczny centrum urazowego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu 1 975 912,74 1 679 525,82 2014-2017
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – spółki 
Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego 450 201 149,85 111 255 285,43 2016-2020
Elektryfikacja wybranych linii autobusowych w Poznaniu 125 308 200,18 86 585 669,94 2018-2022
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach – etap VI 489 625 055,17 241 127 897,65 2014-2023
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
ZaGRAjmy w Wielkopolsce – promocja gospodarcza Województwa Wielkopolskiego 1 902 101,52 1 184 835,40 2019-2022
Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje 199 730 969,59 106 611 085,01 2017-2022
Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 97 691 755,83 66 411 826,81 2016-2022
Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW 196) od skrzyżowania z ul. Bałtycką do granicy miasta 94 115 817,97 39 695 289,62 2014-2018
Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury 53 272 309,99 25 645 622,34 2019-2020
Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania 26 745 081,00 12 444 965,07 2017-2020
Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej 28 009 018,78 20 624 412,19 2015-2022
Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu 28 358 889,04 16 954 810,75 2017-2022
Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania 17 759 933,02, w tym dla MP* 14 801 033,90 17 754 054,02, w tym dla MP 14 801 033,90 2017-2021
Muzeum Enigmy w Poznaniu 15 005 994,88 10 369 996,44 2017-2019
Budowa systemu parkingów Park&Ride w Poznaniu – etap II 16 737 473,36 8 951 683,57 2017-2020
Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu 15 003 179,46 8 199 179,33 2016-2020
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu 8 423 563,11 3 800 795,69 2017-2020
Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług 6 276 237,41 5 307 618,78 2016-2018
Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu miasta Poznania – wektoryzacja oraz uruchomienie e-usług 1 679 983,00 1 427 985,54 2020-2022
Budowa systemu parkingów P&R w Poznaniu – etap I – parking „Szymanowskiego” 5 403 760,87 2 977 166,09 2016-2018
Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Poznania 2 513 670,78 2 136 620,16 2017-2019
Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością do lat 3 na terenie miasta Poznania 627 947,45 533 755,33 2018-2019
Feniks 15 000 066,28 12 750 056,33 2017-2019
Feniks BIS 4 032 423,43 3 427 559,92 2019-2021
Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania 13 390 170,49, w tym dla MP 2 002 803,36 11 381 644,91, w tym dla MP 1 530 973,36 2017-2018
Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania 10 525 239,86, w tym dla MP 4 236 903,40 8 946 453,88, w tym dla MP 3 592 915,76 2017-2020
Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – edycja II 14 102 049,39, w tym dla MP 6 685 420,36 11 986 741,98, w tym dla MP 5 821 694,35 2020-2023
Uczeń z pasją – kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych 13 305 160,00, w tym dla MP 4 760 328,50 11 309 386,00, w tym dla MP 4 046 598,86 2017-2019
Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania 1 225 182,67, w tym dla MP 1 099 990,00 1 041 405,26, w tym dla MP 934 992,00 2018-2021
Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania 8 861 173,64, w tym dla MP 6 301 497,00 7 531 997,59, w tym dla MP 5 988 616,00 2017-2020
Inteligentne kwalifikacje zawodowe – szkolenia w CKZiU Poznań 1 903 795,20 1 618 225,92 2020-2022
Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania 13 429 600,89 7 647 146,11 2018-2020
Przebudowa ul. Gdyńskiej na odcinku od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków 38 953 067,23 11 002 726,32 2014-2021
Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegu rzeki Warty w km 246 do km 241,760 (Poznań) 21 738 718,66, w tym dla MP 5 973 049,00 21 738 718,66, w tym dla MP 4 401 021,00  2018-2022
Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu 5 786 988,54 4 044 887,83 2018-2020
Poprawa jakości kształcenia w VIII LO w Poznaniu 280 200,00 238 170,00 2018-2020
Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów ZSZ nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu – Szkoły Branżowej I stopnia nr 7 204 579,95 173 892,95 2019-2020
Nowe szanse dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SP nr 48 w Poznaniu 75 682,15 64 329,83 2019-2020
Współpraca z przedsiębiorcami się opłaca – profesjonalny start uczniów/uczennic Technikum Budowlanego im. gen. W. Andersa na zawodowym rynku pracy 500 815,20 425 692,92 2019-2021
Przygoda z matematyką i informatyką! Wzrost kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych szansą na lepszą przyszłość! 746 293,75 634 349,68 2020-2023
Rozwijamy się zawodowo – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w CKZiU w Poznaniu 1 205 299,97 1 024 504,97 2020-2022
Brama otwarta na rzekę – edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu 1 267 394,00 836 105,59 2020-2022
Tu się wszystko zaczęło – ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu 10 591 687,62, w tym dla MP 3 900 000,00  8 146 341,90, w tym dla MP  3 289 500,00 2016-2021
Most do samodzielności 978 870,00, w tym dla MP 41 043,84 832 039,5, w tym dla MP       8 043,34 2018-2020
Zakup sprzętu i wyposażenia wraz z modernizacją pomieszczeń zwiększającą efektywność udzielanych świadczeń przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z ZOL SP ZOZ oraz Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu 7 700 000,00 6 545 000,00 2021.05-2021.12
Budowa usług elektronicznych oraz niezbędnego do tego celu doposażenia infrastruktury sprzętowej i programowej przetwarzania danych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu 2 607 248,86  1 869 876,75 03.2018-09.2018
Program mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania 2 519 975,45, w tym dla MP 455 279,25 2 141 979,13, w tym dla MP 294 640,16 2016-2019
Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej 21 794 583,00, w tym dla MP 1 354 980,00  18 525 395,55, w tym dla MP 1 286 980,00 2018-2023
Zapewnienie zintegrowanych środowiskowych form opieki zdrowotnej i społecznej osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie miasta Poznania 23 645 819,76, w tym dla MP 231 997,00 20 098 946,80, w tym dla MP 186 197,00 2018-2022
Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa WSM im. J. Strusia 2 785 521; ZOLIRM 1 589 771; POSUM 2 258 121; SM im. F. Raszei 1916421 WSM im. J. Strusia 2 367 693; ZOLIRM 1 351 305; POSUM 1 919 403; SM im. F. Raszei 1 628 958 2016-2021
ENIGMA – wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań 2 259 384,52, w tym dla MP 813 180,26 1 920 476,84, w tym dla MP 751 961,03 2020-2023
Współpraca dla zawodowej przyszłości – podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu 1 687 099,66 1 434 034,71 2020-2023
Konkretna kompetencja i doświadczenie zawodowe gwarantem sukcesu na rynku pracy 312 600,00, w tym dla MP 131 680,00 265 710,00, w tym dla MP 111 928,00 2020-2021
Mieszkania wspomagane- treningowe w Mieście Poznań 3 999 940,33, w tym dla MP 783 763,46 3 399 949,28, w tym dla MP 508 316,33 2018-2021
Rozwijamy skrzydła kariery – podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu 761 342,45, w tym dla MP 339 240,99 647 141,08, w tym dla MP 320 731,53 2019-2020
Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania 18 722 310,04, w tym dla MP 6 154 543,51 15 913 963,53, w tym dla MP 4 152 868,03 2019-2022
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 – spółki
Poprawa efektywności transportu publicznego i usprawnienie integracji różnych form transportu miejskiego w Poznaniu i gminie Suchy Las 96 832 389,96 66 779 696,64 2015-2018
Rozwój Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego poprzez specjalistyczne usługi doradcze wspierające IOB oraz funkcjonalne włączenie Budynku 400 w struktury PPTP 6 025 795,96 1 178 836,65 2017–2018
Zagospodarowanie i rewaloryzacja budynku Łazienki Rzeczne 13 033 814,75 5 154 069,99 2018-2020
Program Operacyjny Pomoc Techniczna
Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji 250 000 225 000 2016-2017
#AKTYWATOR WLKP – Wsparcie integracji migrantów w województwie wielkopolskim 3 145 834,20, w tym dla MP 923 628,00 2 359 375,65 w tym dla MP 137 169,40 2020-2022
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego. Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej 2 448 316,00 2 448 316,00 2016-2018
Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej 2 438 661,00 2 438 661,00 2018-2020
Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej 1 275 353,21 1 275 353,21 2019-2021
Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego. Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej 1 256 340,86 1 256 340,86 2015-2017
Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej 770 475,92 770 475,92 2017-2019
Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej 252 975,00 252 975,00 2016-2018
Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej  241 032,29 241 032,29 2014-2016
Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej 2 218 335,00 2 218 335,00 2020-2022
Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych 2 770 401,57, w tym dla MP 222 541,40 2 687 289,52, w tym dla MP 215 865,18 2016-2019
Testowanie modelu wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa! 4 483 492,33, w tym dla MP 294 086,00 4 227 484,91, w tym dla MP 289 584,00 2018-2021
Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito 1 233 760,80, w tym dla MP 6 250,00 1 039 813,60, w tym dla MP  5 267,50 2018-2020
Mechanizmy Finansowe EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014
POZ-NORD 198 000,00 198 000,00 2017
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 14 543 075,00 7 359 059,00 2015-2016
Sztuczna inteligencja w służbie książki 1 993 157,96 1 694 184,26 2020-2022
Miasto Obywateli. Rozwój Rad Osiedli w Poznaniu 254 900,00 254 900,00 2014-2015
Erasmus +
Partnerstwa strategiczne – edycja 2014 884 566,20 884 566,20 2014-2017
Mobilność edukacyjna – edycja 2014 741 967,80 741 967,80 2014-2016
Mobilność edukacyjna – edycja 2015 1 366 528,80 1 366 528,80 2015-2017
Partnerstwa strategiczne – edycja 2015 714 000,00 714 000,00 2015-2018
Mobilność edukacyjna – edycja 2016 511 043,40 511 043,40 2016-2018
Partnerstwa strategiczne – edycja 2016 419 580,00 419 580,00 2016-2019
Young Goes Euro 232 360,80 232 360,80 2016-2018
Mobilność kadry edukacji szkolnej – edycja 2017 223 188,00 223 188,00 2017-2019
Mobilność edukacyjna – edycja 2017 2 586 326,40 2 586 326,40 2017-2019
Partnerstwa strategiczne – edycja 2017 646 191,00 646 191,00 2017-2020
Mobilność edukacyjna – edycja 2018 2 855 248,00 2 855 248,00 2018-2020
Partnerstwa strategiczne – edycja 2018 1 024 672,95 1 024 672,95 2018-2021
Mobilność edukacyjna – edycja 2019 3 151 071,70 3 151 071,70 2019-2021
Partnerstwa strategiczne – edycja 2019 1 612 518,90 1 612 518,90 2019-2021
Mobilność edukacyjna – edycja 2020 4 333 877,25 4 333 877,25 2020-2022
Partnerstwa strategiczne – edycja 2020  1 633 132,20 1 633 132,20 2020-2022
Mobilność edukacyjna – edycja 2021 1 036 864,00 1 036 864,00 2021-2023
URBACT III
Get into the swing of the City! – faza rozwoju 1 911 225,20  455 053,62 € 2015-2018
REFILL-REuse of vacant spaces as driving Force for Innovation on Local Level 45 902,39 € 39 017,03 € 2015-2018
ON BOARD – Conecting cities through Education 266 424,00 € 266 424,00 € 2020-2021
ROOF 218 109,00 185 392,16 2020-2022
Interreg VB
Planowanie zrównoważonej logistyki miejskiej dla wzmocnienia regionalnego transportu (CE 222 SULPiTER) 625 100,00 500 080,00 2016-2019
Landside Airports Accessibility, Dostępność Lotnisk (LAirACE 1074) 637 150,00 509 720,00 2017-2019
Region Morza Bałtyckiego
BaltCityPrevention 654 381,00  556 224,00 2017-2020
ZDROWE WZMOCNIENIE – Laboratoria Miejskie Lepszego Zdrowia dla wszystkich w regionie Morza Bałtyckiego – pobudzenie międzysektorowej współpracy na rzecz zdrowia i dobrobytu w miastach 605 619,00 514 754,00 2019-2021
Horyzont 2020
CONNECTING – COproductioN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance  2 579 500,00  773 850,00 2017-2022
Connecting Europe Facility
European cross-border e-invoice in local public procurement in Poland 312 740 ,00 220 504,00 2017-2018
Projekty COVID-owe
Zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 98 288,07 98 288,07 2020
Zdalna Szkoła + 163 122,88 163 122,88 2020
Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSPS, ZSE, ZSZ 2, ZSB 1 i Technikum 19 z terenu miasta Poznania 525 741,41 446 880,19 2020-2021
Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSG, ZSŁ oraz ZSZ 6 z terenu miasta Poznania 518 375,36 440 619,05 2020-2021
Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSZ 1, ZSH, ZSBD oraz ZSGD z terenu miasta Poznania 531 699,75 451 944,78 2020-2021
Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSS, ZSK, ZSO oraz CKZiU z terenu miasta Poznania 483 094,58 410 630,39 2020-2021
Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSM, SOS-W oraz ZSS 102 z terenu miasta Poznania 296 565,86 252 080,98 2020-2021
Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w TE, OSzW dla dzieci niesłyszących oraz ZSE 2 z terenu miasta Poznania 515 175,75 437 899,38 2020-2021
Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce 2 289 731,00 2 289 731,00 2020
STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce 1 041 637,00 1 041 637,00 2020
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz  bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 147 204,00 147 204,00 2020
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 1 250 673,00 1 054 068,00 2020
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań PÓŁNOC 8 357 415,00, w tym dla MP 244 321,00 7103802,75, w tym dla MP 244 321,00 2020-2022
Fundusz Inwestycji Lokalnych 4 500 000,00 4 500 000,00  
*MP = Miasto Poznań
źródło: UMP

Główne kierunki wykorzystania Funduszy Unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027.

Podobnie jak w poprzedniej, w nowej perspektywie ok. 60% funduszy z polityki zostanie rozdysponowane na poziomie krajowym. Tym samym 40% trafi do dyspozycji marszałków województw na realizację programów regionalnych.

Określenie sposobu inwestowania środków unijnych nie wynika jedynie z określonych potrzeb rozwojowych Polski. Tu znaczenie mają przede wszystkim zdefiniowane priorytety unijne. Te w nowej perspektywie finansowej ukierunkowane są na badania, innowacje, cyfryzację, klimat i środowisko.

Nowy Program Funduszy Europejskich dla Wielkopolski jest aktualnie na etapie konsultacji.
Odnosząc się do priorytetów unijnych niezwykle istotnym elementem rozwoju e-usług i systemów informatycznych jest cyberbezpieczeństwo. Kluczowe jest wsparcie poprzez budowę lub modernizację istniejących systemów, o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym oraz wsparcia rozwiązań cyfrowych polegających na monitorowaniu i optymalizacji procesów z obszaru rozwoju inteligentnych miast poprzez rozwój elektronicznej administracji w samorządach, w tym cyfrowa standaryzacja i strukturyzacja zasobów, a także wsparcie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i technologicznych w ramach współpracy międzysektorowej, obejmującej w szczególności administrację publiczną, przedsiębiorców i organizacje badawcze.

Istotnym obszarem jest rozwijanie multimodalnej mobilności miejskiej poprzez inwestycje w zakup oraz modernizację zero- lub niskoemisyjnych środków transportu.

Rozwój transportu (w tym miejskich obszarów funkcjonalnych) realizowany powinien być także w oparciu o inwestycje o charakterze infrastrukturalnym w zakresie budowy, przebudowy i modernizacji infrastruktury transportu, m.in.: sieci tramwajowych i autobusowych, zajezdni tramwajowych i autobusowych, przystanków, multimodalnych systemów transportu publicznego.

Ważne jest racjonalne i spójne wykorzystanie wszystkich środków transportu, z uwzględnieniem transportu zero- i niskoemisyjnego obejmującego np. napęd elektryczny i wodorowy, wprowadzenie zrównoważonej polityki parkingowej, uspokajanie ruchu w centrach miast, a także dalsze integrowanie środków transportu publicznego (kolej, transport autobusowy i tramwajowy) do transportu na obszarze funkcjonalnym miasta, wykorzystanie technologii cyfrowych i inteligentnych systemów transportowych (jako element projektu). 

Istotne z punktu widzenia miast w odniesieniu do priorytetów unijnych jest wsparcie infrastruktury urządzeń do produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej na własne potrzeby w oparciu o OZE (odnawialne źródła energii), a także w celu jej magazynowania.

Istotnym elementem są działania wzmacniające adaptację do zmian klimatu oraz sprzyjające neutralności klimatycznej, w tym w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury, a także wzrost odporności infrastruktury na ekstremalne zjawiska pogodowe i ukierunkjowane na poprawę poziomu ochrony mieszkańców przed szkodliwymi skutkami zmian klimatu.

Interwencja obejmie działania zwiększające poziom zagospodarowania/retencjonowania wód, które mogą być uzupełniane przez przedsięwzięcia w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury obejmującej, np. wdrażanie inteligentnych systemów zagospodarowania wód opadowych, redukcję efektu miejskiej wyspy ciepła, wdrażania inteligentnych rozwiązań i systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi sprzyjającymi adaptacji do zmian klimatu.

Ważnym elementem rozwoju miast jest kompleksowa nowoczesna przestrzeń do projektowania otwartych rozwiązań społecznych, w tym innowacji, które zaangażują wielkopolskie samorządy, instytucje pomocy i integracji społecznej, partnerów społecznych, biznesowych i instytucjonalnych (w tym społeczność naukową) oraz społeczność lokalną do wspólnego wypracowania rozwiązań ważnych problemów społecznych lub organizacyjnych, usług i produktów społecznych w partnerstwie publiczno-społeczno-obywatelskim.