Miasto Poznań udziela rodzinom wsparcia w różnej formie, w tym poprzez wypłatę świadczeń finansowych, wśród których najwięcej wydatkowano na wypłatę świadczenia wychowawczego „500+”.

Świadczenia dla rodzin

Poznańskie rodziny rokrocznie korzystają z różnych form pomocy, w tym ze świadczeń finansowych wypłacanych przez Poznańskie Centrum Świadczeń (PCŚ). Część tych świadczeń skierowana jest do osób o niskich dochodach.

Logo Poznańskiego Centrum Świadczeń

Logo Poznańskiego Centrum Świadczeń. Na Biały tle w kolorze niebieskim gwiazdka oraz litery PCŚ

arch. PCŚ

Wartość świadczeń finansowych wypłaconych poznańskim rodzinom przez PCŚ wyniosła w 2021 r. łącznie 642,9 mln zł, w tym wydatki poniesione zostały na:

 • świadczenie wychowawcze „500+” wypłacane w ramach rządowego programu „Rodzina 500+” (1,1 mln świadczeń; 530,4 mln zł);
 • świadczenia rodzinne (33,9 ml zł), obejmujące:
  • zasiłki rodzinne wraz z dodatkami (181,7 tys. świadczeń);
  • jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, czyli tzw. becikowe (1,6 tys. świadczeń);
  • świadczenie rodzicielskie (8,7 tys. świadczeń);
  • dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (22,2 tys. świadczeń);
  • Poznańskie świadczenie żłobkowe (1,3 tys. świadczeń);
  • Poznańskie świadczenie na rzecz wieloraczków (72 świadczenia);
 • świadczenia związane z niepełnosprawnością (50,2 mln zł), obejmujące:
  • świadczenia opiekuńcze (95,1 tys. świadczeń);
  • zasiłek dla opiekuna (0,4 tys. świadczeń);
  • jednorazowe świadczenie z tytułu narodzin niepełnosprawnego dziecka „Za życiem” (53 świadczenia);
 • świadczenia dla uczniów (782,7 tys. zł), obejmujące:
  • stypendium szkolne (0,9 tys. osób);
  • zasiłek szkolny (52 osoby);
  • pomoc w ramach rządowego „Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022” (367 osób);
  • pomoc w ramach rządowego programu „Dobry Start” (141 świadczeń); od 01.07.2021 r. organem właściwym w sprawie realizacji świadczenia „Dobry Start” został Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dlatego w 2021 r. PCŚ nie przyjmowało wniosków o świadczenie „Dobry Start 300+”;
  • stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego (PCŚ zweryfikowało pozytywnie 25 wniosków);
 • świadczenia alimentacyjne (1,6 tys. osób, 11 mln zł);
 • pomoc mieszkaniową (15,1 mln zł), obejmującą:
  • dodatek mieszkaniowy (41,9 tys. dodatków);
  • ryczałt na opał (25,2 tys. ryczałtów);
  • zryczałtowany dodatek energetyczny (3,7 tys. dodatków);
  • obniżenie czynszu (pozytywnie rozpatrzono 24 wnioski);
 • Kartę Polaka, która jest dokumentem potwierdzającym związek z Polską (196 decyzji; 1,4 mln zł);
 • pomoc dla repatriantów i ich rodzin, zapraszanych przez Miasto Poznań, które pokrywa koszty bieżącego utrzymania zaproszonej do osiedlenia się osoby i członków jej rodziny przez okres 24 miesięcy (3 rodziny; 63,9 tys. zł).
Nowo wyremontowane mieszkanie dla rodziny repatriantów z Kazachstanu

Na zdjęciu pokój nowo wyremontowanego mieszkanie dla repatriantów z Kazachstanu. Po lewej stronie stoi szara sofa, na wprost okno zasłonięte białą firaną, po bokach załonami w zielone liscie. Po prawej stronie od strony okna stoi szafa, obok komoda z telefizorem oraz regał. Na środku pokoju stoi biały ławostół.

arch. UMP

Większość świadczeń, tj. 82% środków wypłaconych przez PCŚ, w 2021 r. przeznaczono na świadczenie wychowawcze „500+”. Przeciętnie każdego miesiąca z rządowego programu „Rodzina 500+” korzystało 87,9 tys. dzieci z poznańskich rodzin (dane GUS za 2020 r.). Świadczenie to było wypłacane rodzinom niezależnie od uzyskiwanego dochodu.

Więcej o innych działaniach na rzecz rodzin w rozdziale Poznańska polityka prorodzinna.