W Poznaniu na koniec 2019 r. (najnowsze dostępne dane) pracowało 349,9 tys. osób.

Pracujący w Poznaniu

W 2019 r. (najnowsze dostępne dane) odnotowano wzrost liczby pracujących w Poznaniu. W mieście pracowało  349,9 tys. osób, tj. o 5,6 tys. osób więcej niż rok wcześniej. Oznacza to, że w przeliczeniu na 1000 osób w Poznaniu pracowały 654 osoby, co plasuje Poznań na 2. miejscu wśród największych miast w kraju (za Warszawą).

Jednostki ze sfery zaliczanej do sektora prywatnego, zatrudniające powyżej 9 osób, skupiały 68% pracujących. Struktura pracujących obejmowała:

  • 80,2% pracujących w usługach;
  • 19,2% pracujących w przemyśle i budownictwie;
  • 0,6% pracujących w rolnictwie.

Największą grupę stanowili pracujący w firmach działających w sekcjach: przemysł, handel i naprawa pojazdów samochodowych oraz edukacja.

Miasto Poznań uczestniczy w pracach Powiatowej Rady Zatrudnienia, która pełni rolę opiniodawczo-doradczą w sprawach polityki rynku pracy.

Zatrudnianie cudzoziemców i cudzoziemek

Spadek poziomu bezrobocia w Polsce w ostatnich latach powodował pojawienie się problemów ze znalezieniem odpowiednich osób pracujących w wielu działach gospodarki. Pracodawcy mieli największe problemy ze znalezieniem osób z wykształceniem specjalistycznym zawodowym oraz osób do prac prostych. Sytuacja ta spowodowała, że pracodawcy z Poznania od kilku lat korzystają z możliwości zatrudnienia obcokrajowców.

W 2020 r. w Poznaniu i powiecie poznańskim zarejestrowano 75,6 tys. oświadczeń pracodawców o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom (o 13,3 tys. więcej niż rok wcześniej), w tym:

  • 86% dotyczyło osób z Ukrainy;
  • 5,5% dotyczyło osób z Białorusi;
  • 5,0% dotyczyło osób z Gruzji;
  • 2,0% dotyczyło osób z Mołdawii;
  • 1,5% dotyczyło osób z Rosji;
  • 0,05% dotyczyło osób z Armenii.

Najczęściej pracodawcy powierzali cudzoziemcom wykonywanie prac prostych. Rzadziej było to zatrudnienie w takich zawodach, jak: robotnicy przemysłowi, operatorzy maszyn i urządzeń, pracownicy biurowi. Obcokrajowców najczęściej zatrudniali pracodawcy prowadzący działalność z zakresu: przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, transport i gospodarka magazynowa.

Więcej informacji o cudzoziemcach i cudzoziemkach w rozdziale Cudzoziemcy i cudzoziemki w Poznaniu.

Od 2018 r. urzędy pracy wydają zezwolenia na pracę sezonową, dotyczące wykonywania przez cudzoziemców prac w rolnictwie, ogrodnictwie i turystyce. W 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu wydał 1091 zezwoleń tego typu. Pracodawcy na podstawie zezwolenia na pracę sezonową w 80% przypadków zatrudnili obywateli Ukrainy, a w 14% obywateli Filipin.