Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) zgodnie z ustawą o finansach publicznych stanowi instrument wieloletniego planu finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Pięcioletni program inwestycyjny Miasta Poznania na lata 2020-2024, opracowany w ramach WPF, zawiera zadania i projekty inwestycyjne o łącznej wartości 3 065 mln zł.

Zasady opracowania WPF Miasta Poznania

WPF opracowana została w głównej mierze w oparciu o założenia wskaźnikowe przyjęte przez Ministerstwo Finansów. W szczególności wykorzystano dane makroekonomiczne dotyczące prognoz w zakresie dynamiki produktu krajowego brutto (PKB) oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji).

Dla potrzeb WPF przyjmuje się dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu roku poprzedzającego rok budżetowy w stosunku do I półrocza roku poprzedniego. Dynamika ta, zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, stanowi podstawę do przeszacowywania stawek maksymalnych podatków i opłat lokalnych w roku budżetowym. Zaprognozowano także stawki ceny pieniądza na rynku międzybankowym (WIBOR3M/WIBOR6M), które stanowią podstawę do wyliczenia kosztów odsetek od zadłużenia.

Zakres WPF Miasta Poznania

Zgodnie z ustawą WPF powinna być dokumentem realistycznym i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

 • dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu Miasta, w tym obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
 • dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu Miasta;
 • wynik budżetu Miasta wraz ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki albo sposobu sfinansowania deficytu;
 • przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
 • przychody i rozchody budżetu Miasta, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
 • kwotę długu Miasta, w tym relację obliczoną w sposób wskazany w art. 243 znowelizowanej ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
 • kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia;
 • objaśnienia przyjętych wartości.

W ramach dochodów bieżących WPF w szczególności szacowano wysokość:

 • dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT);
 • dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT);
 • podatków i opłat, w tym podatku od nieruchomości;
 • subwencji ogólnej;
 • dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym środków zagranicznych oraz z innych źródeł przeznaczonych na realizację zadań realizowanych przy udziale środków zagranicznych;
 • dotacji celowych z budżetu państwa.

Prognozując kwoty dochodów z tytułu PIT, uwzględniono m.in.:

 • prognozowane skutki zmian w wysokości udziałów w PIT wynikające z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
 • skutki wynikające ze zmian w sposobie finansowania kosztów utrzymania pensjonariuszy domów pomocy społecznej po 2004 r.;
 • skutki wynikające z migracji mieszkańców, której efektem jest systematycznie malejąca liczba mieszkańców miasta, co w ostatecznym rozrachunku wpływa negatywnie na wysokości bazy podatkowej.

W prognozie przyjęto założenie o niezmienności stawek podatkowych oraz wysokości udziału Miasta we wpływach (z wyłączeniem zmian wynikających z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

W ramach dochodów majątkowych WPF zaplanowano wysokość:

 • wpływów ze sprzedaży majątku;
 • dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, w tym środków zagranicznych oraz z innych źródeł przeznaczonych na realizację zadań realizowanych przy udziale środków zagranicznych;
 • dotacji celowych z budżetu państwa.

Prognoza dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zakładała zwiększone wpływy w latach 2020-2021 oraz wpływy na stałym poziomie w kolejnych latach (w wysokości wpływów rocznych z tytułu użytkowania wieczystego od nieruchomości).

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Założono, że w latach 2020-2024 Miasto nadal będzie prowadziło działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Zintensyfikowane działania Miasta koncentrowały się na stworzeniu szerokiej oferty nieruchomości inwestorom, którzy nie tylko je zagospodarują, ale również przyczynią się do poprawy funkcjonalności miasta.

W latach 2020-2023 zaplanowano dochody z tytułu przeniesienia ogródków działkowych, a w 2022 r. z tytułu sprzedaży terenu po przeniesionym schronisku dla zwierząt (15 mln zł).

Środki zagraniczne oraz z innych źródeł przeznaczone na realizację zadań realizowanych przy udziale środków zagranicznych zaprognozowano, uwzględniając planowane do pozyskania dofinansowanie projektów unijnych.

Ponadto w latach 2020-2022 uwzględniono środki otrzymane w 2020 r. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Uchwała nr 102 Rady Ministrów z 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego).

Wydatki budżetu w latach 2020-2045 zaplanowane były w podziale na:

 • wydatki bieżące;
 • wydatki majątkowe.

W ramach WPF w 2020 r. dokonano zwiększenia wydatków bieżących w stosunku do planu na 2019 r. o 5%. Począwszy od 2022 r. wydatki bieżące przeszacowano o poziom inflacji (tj. 2,5 %).

W 2020 r. uwzględniona została kwota 7,8 mln zł wydatków bieżących poniesionych w tym roku na zadania związane z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19, wynikająca ze sprawozdania RB-28S od początku roku do 31 października 2020 r.

W związku z ograniczonymi możliwościami Miasta w zakresie finansowania inwestycji środkami własnymi, głównymi źródłami ich finansowania, obok kredytów, będą środki Unii Europejskiej oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).

Pięcioletni program inwestycyjny na lata 2020-2024, opracowany w ramach WPF, zawiera zadania i projekty inwestycyjne o łącznej wartości 3 065 mln zł. Są to przede wszystkim zadania kluczowe służące realizacji 5. priorytetów Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+.

Realizacja założonego programu inwestycyjnego w WPF wymaga zaciągnięcia kredytów w latach 2020-2024, a także emisji obligacji w 2020 r. Zaciągane w 2020 r. zobowiązania (w kwocie 98 mln zł) związane są również z ubytkiem dochodów będącym skutkiem wystąpienia pandemii COVID-19, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r.

W ramach rozchodów w latach 2020-2045 zaplanowano spłatę zaciągniętego długu oraz pożyczki udzielane z budżetu Miasta.

W ramach WPF w latach 2023-2045 planowana jest nadwyżka budżetowa rozumiana jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami, która w tym okresie prognozowania przeznaczana będzie na spłatę zobowiązań wcześniej zaciągniętych.

Według przedstawionych wyliczeń wskaźniki limitujące zadłużenie w latach 2020-2045 świadczą o tym, że nie została naruszona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

WPF podlega corocznej aktualizacji, by zachować zgodność z uchwalonym budżetem miasta na dany rok. W 2020 r. WPF aktualizowana była pięciokrotnie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa