W 2017 r. poznański rejestr zabytków obejmował 697 obiektów nieruchomych i ruchomych.

Zabytki wpisane do rejestru

W 2017 r. do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Poznania wpisano 3 obiekty o szczególnych wartościach dla dziedzictwa kulturowego.

Zabytki dodane do rejestru zabytków w 2017 r.
Zabytek Rodzaj zabytku (ruchomy/nieruchomy) Uzasadnienie
Zespół Elektrociepłowni Poznańskiej EC I, Ostrów Tumski nieruchomy Wyjątkowy przykład architektury przemysłowej okresu międzywojennego na terenie Polski. Świadectwo rozwoju myśli technicznej od 1929 do końca XX w.
Wystrój secesyjnej kamienicy przy ul. Święty Marcin 69 (dekoracja sztukatorska fasady i sufitu sieni przejazdowej, metaloplastyka bramy i balkonów, ślusarka i stolarka okien, stolarka drzwi do mieszkań, stolarka i metaloplastyka balustrady klatek schodowych, sgraffito elewacji podwórzowej, kinkiety żeliwne i metaloplastyka ściany granicznej) ruchomy Szczególnie wartościowy przykład secesyjnego wystroju kamienicy przy użyciu różnych materiałów i technik.
Wyposażenie techniczne Elektrowni Miejskiej (obiekt Elektrociepłownia Garbary), budynek nr 1 – maszynownia (2 turbogeneratory, suwnica pomostowa, nastawnia), budynek nr 2 – stara kotłownia (kocioł stromorurkowy), budynek nr 6 – rozdzielnia ( 2 cele energetyczne), budynek nr 7 – nowa oczyszczalnia wody chłodzącej (2 filtry mechaniczne, zasuwa klinowa, agregat pompowy, suwnica pomostowa), budynek nr 16 – pompownia wody surowej (suwnica pomostowa, filtr ciśnieniowy), budynek nr 25 – suwnica pomostowa ruchomy Unikatowy pod względem zróżnicowania funkcjonalnego zespół wyposażenia technologicznego. Przykład nowatorskich inicjatyw technicznych i gospodarczych II Rzeczypospolitej.
Źródło: UMP

Ochrona i opieka nad zabytkami

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (BMKZ) w 2017 r. realizowało następujące zadania z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami:

 • prace nad utworzeniem „Parku Kulturowego Stare Miasto” w Poznaniu – celem utworzenia parku jest ochrona krajobrazu kulturowego Starego Miasta wraz z zabytkami charakterystycznymi dla układu lokacyjnego, co przyczyni się także do poprawy estetyki przestrzeni publicznej zespołu staromiejskiego (Uchwała Nr XXVI/370/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 15 marca 2016 r.)
 • realizacja wieloletniego programu odnowy zabytkowych kamienic komunalnych na terenie Starego Miasta i Centrum – w 2017 r. zakończono remont kamienic przy ulicach Kantaka 8/9 i Ratajczaka 45; koszt remontu został w całości pokryty z budżetu Miasta Poznania, w 2017 r. wydatkowano 2,3 mln zł
 • prace konserwatorskie Kapliczki Bożej Męki przy ul. Bydgoskiej 4 (wydatkowano 33,5 tys. zł), Kapliczki Matki Boskiej przy ul. Głównej 32 (wydatkowano 15 tys. zł) oraz sklepienia Małej Sali Sesyjnej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17 (wydatkowano 66,4 tys. zł)
 • badania archeologiczne na pl. Kolegiackim w związku z planowaną rewaloryzacją; w ich wyniku odsłonięto pozostałości gotyckich murów, a także zarejestrowano liczne pochówki i zabytki ruchome datowane od średniowiecza po czasy nowożytne; badania będą kontynuowane w 2018 r.

Oprócz powyższych działań BMKZ corocznie przekazuje dotacje na prace remontowo-konserwatorskie w obiektach zabytkowych dla podmiotów prywatnych w celu poprawy stanu zachowania dziedzictwa kulturowego miasta Poznania. Kwota ta systematycznie jest zwiększana, a w 2017 r. wyniosła 2 mln zł.

Najważniejsze prace remontowo-konserwatorskie realizowane z dofinansowaniem z budżetu Miasta
Obiekt, którego dotyczyły prace Zakres prowadzonych prac Dofinansowanie Miasta w zł
Kamienice przy ulicach Roosevelta 6/7 i Krasińskiego 2 remont i konserwacja dachu 320 000
Kościół Bernardynów przy ul. Garbary 22 prace   konserwatorskie elewacji wieży południowej 200 000
Dom mieszkalny – willa przy ul. Bukowskiej 241 (Edwardowo) konserwacja elewacji budynku wraz z detalem sztukatorskim, remont dachu 128 000
Klasztor podominikański, ob. Towarzystwa Jezusowego przy ul. Szewskiej 18 konserwacja elewacji północnej południowego skrzydła krużganków 120 000
Kamienica przy ul. Niegolewskich 34 konserwacja elewacji frontowej wraz z elementami sztukatorskimi i drewnianymi 110 000
Budynek przy ul. Libelta 27 renowacja elementów wystroju elewacji 100 000
Psałteria przy ul. Ostrów Tumski 9 remont   konserwatorski elewacji 100 000
Willa przy ul. Limanowskiego 15 a konserwacja wystroju klatki schodowej 90 000
Kamienice przy ulicach: Roosevelta 4, 5, 6/7, Krasińskiego 1, 2, 3, Zacisze 2 prace restauratorskie i konserwatorskie balkonów 90 000
Kamienice przy ul. Roosevelta 4, 6/7 konserwacja witraży na klatkach schodowych 90 000
Źródło: UMP

Ponadto pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków w mieście prowadzono wiele prac remontowo-konserwatorskich, w tym m.in.:

 • kamienic (np. przy ulicach: Bydgoskiej, Wierzbięcice, Grottgera, Matejki, Staszica, 23 Lutego)
 • budynków szkół (np. szkół podstawowych przy ulicach Garbary i Prądzyńskiego, liceów
  ogólnokształcących przy ulicach Strzeleckiej i Berwińskiego)
 • w budynkach użyteczności publicznej (np. Centrum Kultury Zamek, Collegium Maius Uniwersytetu im. A.
  Mickiewicza, Szpital Kliniczny przy ul. Przybyszewskiego)
 • oraz przy zespole fortyfikacji pruskich (Kaponiera kolejowa, Cytadela, Fort II, VII, IX).

Publikacje BMKZ

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w 2017 r. opracowało kilka publikacji tematycznych m.in.:

 • „Stare Miasto w Poznaniu. Zniszczenia – Odbudowa – Konserwacja 1945-2016”, pod red. I. Błaszczyk; cz. 1 H. Kondziela, cz. 2 I. Błaszczyk, A. Dolczewska, J. Domek-Nogalska, J. Figuła-Czech, J. Gołdych-Pawłowska, A. Jakubowska, H. Kondziela, Poznań 2017
 • „Plac Bernardyński”, H. Hałas-Rakowska, Kronika Miasta Poznania 2017 nr 3 „Wielkie Garbary”
 • „Zabytkowe windy w Poznaniu – zarys historii i problematyka konserwatorska”, K. Pietrzak, Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski VII/2017.

 

Ochrona zabytków
Gminna Ewidencja Zabytków

kliknij w kartogram

Fortyfikacje (fosa)

kliknij w kartogram

Pomniki historii

kliknij w kartogram

Źródło: http://sip.geopoz.pl/sip