Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 713) Prezydent Miasta wykonuje uchwały Rady Miasta i określa sposób ich
wykonania oraz na podstawie § 27 ust. 1 Statutu Miasta Poznania przedkłada Radzie Miasta
raz na pół roku informację o wykonaniu uchwał.

 

Przedłożona informacja o wykonaniu uchwał w I półroczu 2020 r. zawiera:

  • 435 uchwał w trakcie realizacji i w realizacji ciągłej podzielonych na kategorie tematyczne
  • 111 uchwał zrealizowanych

W celu sporządzenia Informacji wystosowano do wydziałów Urzędu i miejskich jednostek
organizacyjnych, którym Prezydent powierzył realizację poszczególnych uchwał Rady Miasta,
zapytanie o stan ich wykonania.
Dokument zawiera informacje o stanie realizacji uchwał na dzień 30 czerwca 2020 r.

Informacja o wykonaniu uchwał Rady Miasta Poznania za I półrocze 2020 roku

 

Przedłożona informacja o wykonaniu uchwał w II półroczu 2020 r. zawiera:

  • 450 uchwał w trakcie realizacji i w realizacji ciągłej podzielonych na kategorie tematyczne
  • 128 uchwał zrealizowanych

W celu sporządzenia Informacji wystosowano do wydziałów Urzędu i miejskich jednostek
organizacyjnych, którym Prezydent powierzył realizację poszczególnych uchwał Rady Miasta,
zapytanie o stan ich wykonania.
Dokument zawiera informacje o stanie realizacji uchwał na dzień 31 grudnia 2020 r.

Informacja o wykonaniu uchwał Rady Miasta Poznania za II półrocze 2020 roku