W 2020 r. pełnomocnicy Miasta Poznania podejmowali działania mające na celu ochronę praw rzeczowych przysługujących gminie w postępowaniach administracyjnych dotyczących zwrotu wywłaszczonych nieruchomości i stwierdzeń nieważności orzeczeń o wywłaszczeniu oraz w postępowaniach cywilnych dotyczących odszkodowań z tytułu art. 36 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. 

Postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości oraz postępowania o stwierdzenie nieważności orzeczeń o wywłaszczeniu

W postępowaniach o zwrot wywłaszczonych nieruchomości oraz w postępowaniach o stwierdzenie nieważności orzeczeń o wywłaszczeniu nieruchomości działania pełnomocników doprowadziły do wydania przez organ korzystnych dla Miasta orzeczeń w 17 postępowaniach w stosunku do nieruchomości o łącznej szacunkowej wartości około 108 mln zł.

Postępowania dotyczące odszkodowań z tytułu art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

W postępowaniach cywilnych dotyczących odszkodowań z tytułu art. 36 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym działania pełnomocników doprowadziły do oddalenia przez sąd powództw na łączną kwotę 45 tys. zł, umorzenia postępowań w sprawie o odszkodowanie na kwotę 7,8 mln zł oraz dokonania nabycia do zasobu Miasta Poznania, na podstawie zawartej przed sądem ugody, jednej nieruchomości o łącznej wartości 38,5 mln zł. Ponadto na podstawie prawomocnego wyroku zobowiązano Miasto Poznań do wykupu jeszcze jednej nieruchomości za kwotę 2 mln zł.

Realizacja roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania lub Skarbu Państwa

W 2020 r. prowadzono około 1550 spraw dotyczących bezumownego korzystania z nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania i Skarbu Państwa. Efektem prowadzonych postępowań jest wystawienie faktur VAT i wezwań do zapłaty wynagrodzenia na kwotę przekraczającą 6,2 mln zł.

Realizacja roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania lub Skarbu Państwa, zajętych pod budowę lub lokalizację urządzeń infrastruktury

W 2020 r. w wyniku prowadzonych postępowań dotyczących bezumownego korzystania z nieruchomości Miasta Poznania lub Skarbu Państwa zajętych pod budowę lub lokalizację urządzeń infrastruktury wystawiono 203 zlecenia na wystawienie faktur VAT z tytułu bezumownego korzystania z gruntu na łączną kwotę 1,6 mln zł netto.