W 2021 r. odbyło się 16 konsultacji społecznych, dotyczących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Przeprowadzono 32 dyskusje publiczne dla 25 projektów planów miejscowych.

Wspomaganie planowania przestrzennego 

W 2021 r., trwały prace nad rozwojem i aktualizacją komputerowego systemu wspomagania planowania przestrzennego pn. „Geobaza Miasta Poznania” (GMP). Wspomaganie planowania przestrzennego obejmowało:

  • tworzenie narzędzi i procedur zwiększających efektywność i jakość pracy;
  • gromadzenie, przetwarzanie, wizualizację danych przestrzennych;
  • prowadzenie rejestru mpzp oraz tzw. Geobazy Zbiorczej, zawierającej informacje dotyczące przeznaczenia terenu w opracowywanych oraz obowiązujących planach;
  • prowadzenie rejestru wniosków o sporządzenie lub zmianę mpzp i Studium;
  • umożliwienie wykonywania wieloaspektowych analiz przestrzennych w celu optymalizacji podejmowanych decyzji;
  • tworzenie projektów mpzp zgodnie z przyjętym na potrzeby Geobazy standardem.

Wybrane elementy Geobazy upubliczniane są poprzez stronę internetową Miejskiej Pracowni Urbanistycznej oraz w Systemie Informacji Przestrzennej prowadzonym przez Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ. 

Więcej na ten temat w rozdziale System Informacji Przestrzennej w Poznaniu.

Włączanie społeczeństwa w proces planistyczny

W 2021 r. odbyło się 16 konsultacji społecznych dotyczących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w ramach dwóch etapów. Pierwszy etap obejmował konsultację 7 projektów planów miejscowych (w tym jednego rozpoczętego pod koniec 2020 r.), a drugi – konsultacje 9 projektów mpzp (w tym jeden rozpoczęty pod koniec 2020 r. i trzy których zakończenie zaplanowano na 2022 r.). Z powodu pandemii COVID-19 przeprowadzone konsultacje obejmowały publikacje materiałów informacyjnych na stronach internetowych: Miasta Poznania i MPU, w szczególnych przypadkach organizowano również zdalne spotkania informacyjne.

W 2021 r. przeprowadzono także w trybie zdalnym 32 dyskusje publiczne dla 25 projektów planów miejscowych.

Na uruchomionym przez MPU kanale filmowym w serwisie YouTube opublikowane zostały w 2021 r. dwie wizualizacje, przygotowane na potrzeby drugiego etapu konsultacji społecznych projektów mpzp: „Stare Miasto – Północne Planty”„Stare Miasto przestrzeń publiczna w rejonie Placu Kolegiackiego”.
Pod koniec roku opublikowany został film, który jest wizualizacją parametrów zabudowy, przyjętych w projekcie planu miejscowego „Rejon Ostrowa Tumskiego – część północna A” w Poznaniu.

Profil Miejskiej Pracowni Urbanistycznej na platformie społecznościowej wykorzystywany jest do przybliżenia tematyki dotyczącej zagadnień planowania przestrzennego, a także budowania pozytywnej świadomości na temat polityki przestrzennej Miasta Poznania. Zawiera  informacje o działaniach czy wydarzeniach, w które zaangażowane jest MPU. W 2021 r. na profilu MPU na platformie społecznościowej Facebook były publikowane informacje o konsultacjach społecznych i dyskusjach publicznych, bieżącej działalności oraz zaprezentowane zostały 3 kampanie informacyjne na temat:

  • koncepcji zagospodarowania doliny rzeki Warty w Poznaniu – zawierające szczegółowe wytyczne dla dalszej kompleksowej aktywizacji terenów nadwarciańskich w Poznaniu;
  • koncepcji projektu miejscowego „Stare Miasto” – głównym założeniem planu mpzp jest wytworzenie północnego pasma zieleni, będącego buforem dla zabudowy śródmiejskiej, a także podkreślenie, za pomocą nowo projektowanej zieleni, przebiegu historycznych murów miejskich;
  • projektu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. 

Ponadto, Miejska Pracownia Urbanistyczna prowadzi współpracę z poznańskimi uczelniami, w tym z: Uniwersytetem im. A. Mickiewicza, Uniwersytetem Przyrodniczym, a także Collegium da Vinci. W powodu pandemii COVID-19, w MPU zostały zawieszone staże dla studentów, a drzwi otwarte dla studentów odbyły się wyłącznie w formie zdalnej.

Opinie urbanistyczne w sprawie przeznaczenia nieruchomości

W 2021 r. do Prezydenta Miasta Poznania wpłynęły 2772 wnioski o wydanie opinii urbanistycznej (o 330 więcej niż w 2020 r.) złożone przez właściciela nieruchomości lub osoby przez niego upoważnionej.