W 2021 r. Komenda Miejska Policji w Poznaniu podjęła 78,5 tys. interwencji.

Poznańscy policjanci

zdjęcie przedstawiające policjatnów na tle radiowozów

arch. UMP

Komenda Miejska Policji w Poznaniu zadania w zakresie rozpoznawania, zwalczania przestępstw i wykroczeń i ich zapobiegania oraz zapewnienia porządku publicznego wykonuje we współpracy, m.in. ze: Strażą Miejską Miasta Poznania, Państwową Strażą Pożarną, Zarządem Dróg Miejskich, Zarządem Transportu Miejskiego, miejskimi jednostkami pomocniczymi.

Na terenie Poznania funkcjonuje 6 komisariatów policji. Są to:
Komisariat Policji-Grunwald, Komisariat Policji-Jeżyce, Komisariat Policji-Nowe Miasto, Komisariat Policji-Stare Miasto, Komisariat Policji-Północ i Komisariat Policji Wilda.

Według danych Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu na terenie miasta w 2021 r. podjęto 78,5 tys. interwencji, co w porównaniu do roku poprzedniego oznacza nieznaczny spadek o ponad 700 zdarzeń. Po rozpoznaniu zgłoszonych przestępstw w 2021 r., stwierdzono łączne 13058 przestępstw, czyli o 9,4% więcej niż rok wcześniej. Najwyższy wzrost przestępczości wystąpił na terenie działania Komisariatu: Poznań-Północ (wzrost o 23,9%), najmniejszy – Poznań-Nowe Miasto (wzrost o 0,9%).

Po uwzględnieniu wszystkich przypadków, zgodnie z obowiązującymi przepisami (danymi Komendy Głównej Policji pobranymi z Krajowego Systemu Informacji Policji) w granicach administracyjnych Poznania, Policja odnotowała łącznie 14,6 tys. przestępstw, tj. o 5,9% więcej niż rok wcześniej. 

Większość przestępstw stwierdzonych w Poznaniu to przestępstwa kryminalne (77,1%). Przestępstwa o charakterze gospodarczym stanowiły 16,8%. Udział przestępstw drogowych wyniósł 3,5%.
Ponad połowę przestępstw stwierdzonych w Poznaniu (65,5%) stanowiły przestępstwa przeciwko mieniu. Udział przestępstw przeciwko rodzinie i opiece ukształtował się na poziomie 5,8%, przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i bezpieczeństwu w transporcie wyniósł 4,0%, a przeciwko życiu i zdrowiu – 1,7%.
W 2021 r. wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w Poznaniu wyniósł 50,7%. W przypadku przestępstw kryminalnych wskaźnik był niższy i ukształtował się na poziomie 40,1%, wykrywalność sprawców przestępstw gospodarczych osiągnęła 85,3%, a drogowych – 96,7%.

Policja w Poznaniu w 2021 r. wykonała 2,9 tys. konwojów i doprowadzeń, zorganizowała blisko 1,1 tys. spotkań prewencyjnych z mieszkańcami oraz prawie 400 akcji prewencyjnych.

Średni czas reakcji poznańskiej Policji na pilne zgłoszenia wyniósł w 2021 r. 10 minut i 26 sekund. Za pilną interwencję uważa się zdarzenie, gdy dochodzi do realnego zagrożenia dla zdrowia, życia lub mienia, a także kiedy istnieje możliwość zatrzymania sprawcy/ców na gorącym uczynku. W pozostałych przypadkach średni, przeciętny czas reakcji na zdarzenie wynosił 44 minuty.

Miasto Poznań na mocy porozumienia z Komendą Miejską Policji w Poznaniu wsparło działalność Policji kwotą ponad 1 mln zł przeznaczoną na patrole płatne i nagrody dla policjantów. Na wydatki inwestycyjne Policji z budżetu Miasta przeznaczono prawie 517 tys. zł., tj. o 61 % więcej niż w 2020 r. Największa kwota środków na inwestycje Policji przeznaczona została na modernizację budynku Komendy Miejskiej i przystosowanie go na potrzeby przetwarzania informacji niejawnych. Pozostałe środki budżetowe przeznaczono na zakup: bezzałogowego statku powietrznego z wyposażeniem, pojazdu o podwyższonych parametrach technicznych, urządzeń termowizyjnych oraz pojazdu nieoznakowanego dla Komendy Nowe Miasto. Na bieżącą działalność (doposażenie i zakup materiałów) przeznaczono 11 tys. zł.

W 2021 r. Komenda Miejska Policji w Poznaniu realizowała liczne projekty prewencyjne, w tym realizowane wspólnie ze Strażą Miejską Miasta Poznania. Były to m.in. projekt prewencyjny „Bezpieczna dzielnica – bezpieczny mieszkaniec” oraz przedsięwzięcia informacyjne mające na celu zwiększenie wiedzy w zakresie obowiązujących przepisów związanych ze stanem epidemii oraz ograniczenie liczby zakażeń wirusem SARS-COV-2 a także zminimalizowanie ich skutków.

W ramach ogólnokrajowego projektu „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa“, w 2021 r. naniesiono 9481 zauważonych i sprawdzonych zagrożeń, z których potwierdzono 2827. Od początku funkcjonowania projektu, czyli od 20 września 2016 r., na terenie Poznania zgłoszono 28 967 zagrożeń. Najczęściej zgłaszanymi kategoriami zagrożeń są: przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe parkowanie i spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

krajowa mapa zagrozen bezpieczenstwa

arch. UMP

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa opiera się na informacjach pozyskanych:

  • z policyjnych systemów informatycznych;
  • od mieszkańców w trakcie bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami społeczności lokalnej, samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi oraz w trakcie debat społecznych na temat bezpieczeństwa publicznego;
  • od mieszkańców z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Informacje prezentowane na mapach uwzględniają zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń, a także zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców, negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa. Policjanci patrolują wszystkie zgłoszone miejsca, ze zwróceniem szczególnej uwagi na mogące występować tam zagrożenia.

Ważnym narzędziem wspierającym bezpieczeństwo mieszkańców jest aplikacja Moja Komenda”. Jest to mobilny przewodnik po polskich jednostkach Policji, przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Aplikacja ułatwia lokalizowanie komend i komisariatów Policji. Wykorzystanie przedmiotowego narzędzia cieszyło się w 2021 r. niezmiennie, dużym zainteresowaniem ze strony obywateli.

W ramach realizowanego programu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Dzielnicowy bliżej Nas” od dnia 15 września 2016 r. wdrożono w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu aplikację mobilną „Moja Komenda”. Powstanie tej aplikacji usprawniło komunikację pomiędzy obywatelami i funkcjonariuszami Policji, a w szczególności z dzielnicowymi.
Aplikacja „Moja Komenda” umożliwia wyszukanie wszystkich jednostek Policji w Polsce, każdego dzielnicowego w Polsce oraz pozwala na bezpośrednie połączenie głosowe z wybraną jednostką lub wybranym dzielnicowym.

W 2021 r. Zespół Profilaktyki Społecznej Policji przeprowadził w szkołach podstawowych spotkania na temat zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu, w tym m.in.:

  • tzw. mowy nienawiści, która najczęściej występuje poprzez hejt oraz rozpowszechnianie nieprawdy na temat rówieśników;
  • gier komputerowych, informując o podziale gier komputerowych na kategorie wiekowe uwzględniające zawarte w nich treści i sceny;
  • negatywnych skutków zbyt długiego korzystania z Internetu;
  • niebezpieczeństw związanych z udostępnianiem danych osobowych, w tym wizerunku, i umawiania się na spotkania z osobami obcymi bez zgody i wiedzy rodziców.

Kolejną grupą społeczną objętą działaniami informacyjno-edukacyjnymi policjantów byli seniorzy.
Policjanci przekazali informacje na temat metod i sposobów działania oszustów. Wskazali jak zachować się w chwili otrzymania telefonu dotyczącego wypłaty lub przekazania pieniędzy. Seniorom przekazano informacje na temat oszustw na tzw. „legendę”, tj.: „na wnuczka”, „na policjanta”.