Wspieranie przedsiębiorczości w Poznaniu

W 2021 r. z miejskich programów wsparcia rozwoju przedsiębiorczości skorzystało ponad 10 tys. osób, a z portali informacyjnych dla przedsiębiorców ponad 167 tys. użytkowników. Zakres i formy wspierania przedsiębiorczości W ramach wsparcia osób zainteresowanych rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców z sektora MSP, Miasto prowadziło bezpłatne szkolenia i doradztwo oraz udostępniało informacje za pośrednictwem mediów (strona www, profil Facebook), e-maili, telefonów. Z powodu pandemii COVID-19 wszystkie szkolenia i sesje […]

Read More…

Podmioty gospodarcze w Poznaniu

Na koniec grudnia 2021 r. w Poznaniu, w rejestrze REGON zarejestrowanych było 123 009 podmiotów gospodarczych, czyli 470 podmiotów na 1 km2. Wskaźnik przedsiębiorczości, wyrażony liczbą podmiotów w przeliczeniu na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym, w 2021 r. w Poznaniu wyniósł 4040, czyli wzrósł o 4% w porównaniu z rokiem poprzednim. Podmioty gospodarcze w Poznaniu Wyszczególnienie  2021 2020 Ogółem 123009 118751 sektor publiczny 1363 1369 sektor prywatny 117139 113383 […]

Read More…

Promocja potencjału gospodarczego i inwestycyjnego Poznania

Miasto Poznań podejmowało liczne inicjatywy w celu wzmocnienia pozycji Poznania jako miejsca lokalizacji inwestycji z branży ICT. Poznań jest oceniany jako bardzo dobre lub dobre miejsce do prowadzenia biznesu w sektorze IT – 84% przedsiębiorstw uznaje, że w Poznaniu dobrze prowadzi się firmę w branży IT, a 80% pozytywnie ocenia wysokie kwalifikacje oraz profesjonalizm pracowników IT. Ponad połowa firm twierdzi, że Poznań ma duży, lecz jeszcze nie w pełni […]

Read More…

Zakres i formy wspierania przedsiębiorczości

Przedsiębiorczość w Poznaniu w 2020 r. W 2020 r. w Poznaniu było zarejestrowanych ponad 118 tys. podmiotów gospodarczych. Liczba podmiotów gospodarczych na 1 tys. mieszkańców w dużych miastach Polski Miasto 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Poznań 200,6 204,5 209,0 208,2 215,8 222,5 Gdańsk  158,6 162,6 167,1 165,1 169,6 176,2 Kraków  171,1 175,8 180,5 182,2 188,6 195,7 Łódź  131,5 133,1 135,3 135,0 138,4 […]

Read More…

Podmioty gospodarcze w Poznaniu

Na koniec grudnia 2020 r. w rejestrze REGON dla województwa wielkopolskiego ujętych było 118,8 tys. podmiotów gospodarki narodowej (bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie) z siedzibą w Poznaniu. W ciągu roku liczba podmiotów zwiększyła się o 3,3 tys., tj. o 2,9%.  Podmiot gospodarczy („przedsiębiorca”) to określenie jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność gospodarczą w celu osiągnięcia zysku. Prawo polskie za podmioty gospodarcze uważa osoby fizyczne, osoby prawne lub ułomne osoby […]

Read More…

Zakres i formy wspierania przedsiębiorczości w Poznaniu

W 2019 r. odbyła się kolejna edycja Dni Przedsiębiorczości Poznań. Dni Przedsiębiorczości Poznań W 2019 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się kolejna edycja Dni Przedsiębiorczości Poznań. W ramach wydarzenia odbyły się następujące imprezy: Gala Finałowa Konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości oraz Uroczysta Gala Finałowa Konkursu, podczas której ogłoszono Laureatów XVI edycji Konkursu oraz rozdano nagrody i wyróżnienia arch. UMP Startup Poznań – impreza […]

Read More…

Podmioty gospodarcze w Poznaniu

W końcu grudnia 2019 r. w rejestrze REGON w Poznaniu zarejestrowanych było 115,4 tys. podmiotów gospodarczych (bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie). W ciągu roku liczba podmiotów zwiększyła się o 3,8 tys., tj. o 3,4%. Podmioty gospodarcze w Poznaniu pobierz dane XLS Poziom wskaźnika liczby podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 1 tys. ludności w ciągu roku zwiększył się o 3,5%.  Liczba podmiotów gospodarczych na 1 tys. mieszkańców Miasto  2015 2016 2017 […]

Read More…

Promowanie przedsiębiorczości w Poznaniu

Miasto Poznań prowadzi liczne działania wspierające i promujące rozwój przedsiębiorczości. Konkurs o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości Jedną z form promowania przedsiębiorczości w Poznaniu i aglomeracji poznańskiej jest konkurs o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości“. Konkurs organizują wspólnie Prezydent Poznania i Starosta Poznański. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2004 r. W 2018 r. nagrody (4) i wyróżnienia (16) wręczono firmom w 4 kategoriach: średnich, małych i mikroprzedsiębiorstw oraz w kategorii „Startup”. W edycji […]

Read More…

Zakres i formy wspierania przedsiębiorczości w Poznaniu

W system wsparcia przedsiębiorczości w mieście zaangażowanych jest wiele instytucji. Instytucje miejskie działające na rzecz wsparcia przedsiębiorczości Do grupy instytucji instytucji miejskich można zaliczyć m.in.: Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa  Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości Biuro Obsługi Inwestorów Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji.  Działalność Ośrodka Doradczo-Szkoleniowego obejmowała udzielanie informacji, edukację w formie szkoleń, warsztatów, prelekcji adresowana do szerokiego kręgu zainteresowanych podjęciem, prowadzeniem […]

Read More…

Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Poznaniu

Miasto Poznań prowadziło różnorodne działania obejmujące działalność szkoleniową i promocyjną skierowaną do przedsiębiorców. Obejmowały one wsparcie na różnych etapach prowadzenia działalności, m.in. przygotowanie do rozpoczęcia działalności oraz wsparcie szkoleniowo-doradcze w zakresie organizacyjnym, księgowym, finansowym, podatkowym, ubezpieczeniowym, prawnym. W 2018 r. zorganizowano liczne szkolenia, warsztaty, prelekcje i konferencje. Ich tematyka była dostosowywana do aktualnych zmian i potrzeb lokalnego rynku, w tym m.in. obejmowała zagadnienia dotyczące zatrudniania obcokrajowców i zakładania przez te osoby działalności […]

Read More…

Podmioty gospodarcze w Poznaniu

W 2018 r. w Poznaniu wskaźnik przedsiębiorczości wg wstępnych wyliczeń, wyrażony liczbą podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców wyniósł 208. Na tle dużych miast wskaźnik ten dla Poznania był największy po Warszawie. Przedsiębiorczość i działalność gospodarcza mieszkańców odgrywa istotną rolę z  punktu widzenia przemian społeczno-gospodarczych. Podmioty gospodarcze wpisane do rejestry REGON na 1 tys. mieszkańców Miasto  2015 2016 2017 2018* Poznań 201 205 209 208 Warszawa […]

Read More…

Podmioty gospodarcze

Na koniec grudnia 2017 r. na 1000 mieszkańców przypadało 209 podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON. W rejestrze REGON na koniec grudnia 2017 r. znajdowało się 112,5 tys. podmiotów gospodarczych, tj. o 2 tys. więcej niż w 2016 r. (wzrost o 1,8%). Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych (8,6 tys.) była większa od wyrejestrowanych (6 tys.). Najwięcej nowych firm powstało w sekcjach: Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Informacja i komunikacja Obsługa rynku […]

Read More…

Promowanie przedsiębiorczości i postaw przedsiębiorczych

W 2017 r. z działań Miasta wspierających przedsiębiorczość skorzystało 238 tys. beneficjentów. W ramach miejskiego systemu wspierania rozwoju przedsiębiorczości w 2017 r. prowadzone były działania na rzecz promowanie przedsiębiorczości, najlepszych przedsiębiorstw z różnych branż oraz podwyższenia poziomu nauczania przedsiębiorczości w szkołach i na uczelniach. We współpracy i na zaproszenie poznańskich szkół, uczelni, biur karier, urzędów i innych instytucji organizowane były warsztaty, spotkania informacyjne, targi pracy i przedsiębiorczości, których celem było propagowanie postaw przedsiębiorczych […]

Read More…

Zakres i formy wspierania przedsiębiorczości przez miejskie instytucje

W 2017 r. działania na rzecz wsparcia przedsiębiorczości prowadziły m.in.: Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy (ODS), Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, Biuro Obsługi Inwestorów, Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. Działania wspierające przedsiębiorczość miały na celu: podwyższenie kompetencji biznesowych i menedżerskich przedsiębiorców z sektora MŚP promowanie przedsiębiorczości i najlepszych przedsiębiorstw z różnych branż promowanie rozwoju firm technologicznych obniżenie kosztów i ryzyka oraz zwiększenie bezpieczeństwa podejmowania działalności gospodarczej podwyższenie poziomu […]

Read More…

System współpracy między biznesem a nauką jako czynnik wzmacniający innowacyjność

Do końca stycznia 2017 r. Miasto Poznań w partnerstwie z poznańskimi szkołami wyższymi prowadziło portal Wielkopolska Platforma Innowacyjna (WPI). Wielkopolska Platforma Innowacyjna Jednym z projektów nas rzecz rozwoju współpracy między biznesem a nauką był portal Wielkopolska Platforma Innowacyjna (WPI), prowadzony przez Miasto Poznań w partnerstwie z poznańskimi uczelniami oraz instytutami od 2008 r. do końca stycznia 2017 r.  Jego celem było wsparcie transferu wiedzy i technologii z jednostek naukowych do gospodarki. Wobec […]

Read More…