Ważnym partnerem Policji w zapewnianiu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Poznaniu jest Straż Miejska Miasta Poznania.

Do zadań straży miejskiej należy w szczególności:

 • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach ruchu drogowym,
 • współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli,
 • pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
 • zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
 • ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
 • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
 • doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
 • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
 • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Miasta.

Zadania powierzone Straży Miejskiej wykonywało ponad 300 strażników.

Na koniec 2018 r. w Straży Miejskiej Miasta Poznania zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania nr 783/2018/P od dnia 7 listopada 2018 r. wyznaczono 335 etatów. Liczba pracowników pozostających w stosunku pracy w 2018 r. wyniosła średnio 316, lecz z uwagi na fluktuację oraz absencję chorobową i opiekę rodzicielską liczba etatów osób wykonujących pracę i pobierających z tego tytułu wynagrodzenie wyniosła 308,19 etatów.

Efekty działań i interwencji Straży Miejskiej Miasta Poznania

 W 2018 r. strażnicy miejscy:

 • przyjęli 66,3 tys. zgłoszeń,
 • wylegitymowali 60,1 tys. osób w związku z popełnieniem wykroczeń lub mogących doprowadzić do ustalenia sprawcy popełnionego wykroczenia,
 • ukarali mandatami karnymi 43,2 tys. na kwotę 41,2 mln zł,
 • ujęli 20 sprawców czynów noszących znamiona przestępstwa. Ujęte osoby to sprawcy naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy publicznych, kradzieży, dewastacji, pobić, prowadzący pojazd mechaniczny pomimo cofnięcia uprawnień oraz poszukiwani listami gończymi,
 • przekazali Policji 1 274 zgłoszenia lub informacje w sprawach właściwych dla jej kompetencji bądź takich, których nie mogli załatwić we własnym zakresie z powodu braku uprawnień,
 • zabezpieczyli 99 miejsc zdarzeń do czasu przybycia Policji, Państwowej Straży Pożarnej bądź innych specjalistycznych służb powołanych do usunięcia istniejącego zagrożenia,
 • udzielili 80 asyst pracownikom administracji państwowej i samorządowej, a także właścicielom i administratorom nieruchomości,
 • przewieźli do Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych, placówki medycznej lub miejsca zamieszkania 1 514 osób, które znajdowały się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu, albo zagrażających życiu i zdrowiu innych osób,
 • wydali 8 469 zaleceń odpowiedzialnym podmiotom w zakresie zaniedbań wymagających podjęcia przez nich właściwych działań (dotyczących m.in. czystości i porządku, bezpieczeństwa architektonicznego i komunikacyjnego oraz zniszczeń i awarii urządzeń infrastruktury miejskiej).

W 2018 r. wdrożono do użytkowania pojazd służbowy z mobilnym systemem kontrolno-pomiarowym:

 • przenośny miernik pyłu zawieszonego,
 • przenośny detektor gazów,
 • pojemniki do pobierania próbek spalanych odpadów,
 • mobilny sprzęt komputerowy.

Wykonane działania i interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania w wybranych dziedzinach

Bezpieczeństwo i porządek w mieście

Do najczęściej zgłaszanych Straży Miejskiej lokalnych problemów należały:

 • spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych i związane z tym zakłócanie porządku i spokoju publicznego,
 • zaniedbania porządkowe poprzez notoryczne zaśmiecanie lub gromadzenie odpadów, co w konsekwencji prowadziło do tworzenia nielegalnych wysypisk,
 • miejsca nieprawidłowego parkowania pojazdami, szczególnie na drogach o mniejszym natężeniu ruchu oraz osiedlowych.

Działania podejmowane przez strażników koncentrowały się na likwidacji istniejących nieprawidłowości lub ich minimalizacji poprzez objęcie stałym nadzorem wskazanych miejsc, co sprawiło, że większość spraw została zakończona w sposób pozytywny i satysfakcjonujący zainteresowaną społeczność lokalną.

Rejony wzmożonego nadzoru

Występowanie zdarzeń w sposób powtarzalny, zagrażający bezpieczeństwu mieszkańców lub zakłócający porządek publiczny, a niemieszczących się w zakresie programu „Bezpieczna dzielnica – bezpieczny mieszkaniec” prowadził do objęcia takich miejsc wzmożonym nadzorem.

Czas trwania nadzoru zależał od wyników prowadzonych czynności przez strażników miejskich.

Do najistotniejszych, podjętych w miejscach szczególnie wpływających na wizerunek miasta, zaliczyć trzeba działania:

 • w rejonie Starego Rynku i na ulicach do niego przyległych w zakresie niestosowania się przez kierujących do znaków zakazu, wobec osób zakłócających spokój i porządek publiczny, a także spożywających alkohol w miejscach zabronionych,
 • na ul. Dworcowej wobec kierujących nielegalnie parkujących na miejscach zastrzeżonych oraz na parkingu „kiss & ride”,
 • w rejonie parku Cytadela wobec kierujących niszczących tereny zieleni,
 • na giełdzie „Sielanka” i w jej okolicach w celu wyeliminowania nielegalnego handlu oraz parkowania na terenach zieleni,
 • w parku Kasprowicza pod kątem przestrzegania regulaminu, a w szczególności wjazd i parkowanie pojazdami na alejkach parkowych oraz działania podczas imprez odbywających się w hali widowiskowo-sportowej „Arena”,
 • na Rynku Jeżyckim wobec osób bezdomnych oraz spożywających alkohol, zakłócających spokój i zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców
 • w rejonie pętli Górczyn oraz parku Górczyńskiego pod kątem dewastacji mienia, zaśmiecania oraz osób spożywających alkohol.

Zwiększonym nadzorem objęte były również rejony miejskich kąpielisk oraz terenów rekreacyjnych, a także tereny nadwarciańskie wraz z przylegającą do nich Wartostradą, gdzie kontrolowane są przede wszystkim miejsca poza wyznaczonymi strefami dozwolonego spożywania alkoholu.

Stałym nadzorem objęte są także niektóre obiekty i urządzenia infrastruktury miasta, ważne dla jego poprawnego funkcjonowania.

Porządek w ruchu drogowym

Prowadzone były działania prewencyjne na rzecz porządku w ruchu drogowym. Przyjęte na stanowisku Dyżurnego Straży Miejskiej Miasta zgłoszenia dotyczące wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w transporcie (36,4 tys.) kierunkowały większość podejmowanych przez strażników czynności w tym zakresie.

Interwencje dotyczące nieprawidłowego parkowania stanowią ponad połowę wszystkich przyjmowanych zgłoszeń.

Rejony miasta, w których występuje największe nasilenie wykroczeń, to ścisłe centrum Starego Miasta oraz stara zabudowa Jeżyc, Wildy i Grunwaldu.

W większości wymienione obszary objęte są Strefą Płatnego Parkowania. Podjęte działania dotyczące wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w transporcie zakończone zostały nałożeniem 34,2 tys. grzywien w drodze mandatów karnych, skierowaniem 5 470 wniosków do sądu oraz zastosowaniem 9 763 pouczeń.

Na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym strażnicy wystawili 866 dyspozycji usunięcia pojazdów pozostawionych w miejscach, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu.

Ponadto w toku codziennych służb i przyjętych zgłoszeń strażnicy miejscy skierowali do zarządców dróg 2,7 tys. uwag i wniosków dotyczących awarii i uszkodzeń urządzeń drogowych, czytelności oznakowania lub innych czynników mających znaczący wpływ na płynność ruchu drogowego oraz bezpieczeństwo jego uczestników

Czystość i ochrona środowiska

Podejmowane czynności kontrolne i prewencyjne na rzecz czystości miasta, stanu sanitarno-porządkowego oraz ochrony środowiska realizowano poprzez ścisłą współpracę strażników rejonowych i Eko-patrolu, a działalność informacyjną prowadzono poprzez Zespół Profilaktyki.

Przy realizacji interwencji korzystano ze wsparcia właściwych instytucji bądź organizacji, przede wszystkim współpracując z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami UMP, Wydziałem Gospodarki Komunalnej UMP, Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UMP, Państwową Strażą Pożarną, Zarządem Zieleni Miejskiej, Zakładem Lasów Poznańskich i Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

Większość interwencji z zakresu ochrony środowiska podejmowana była przez Eko-patrol wchodzący w skład Referatu Interwencyjnego.

W ramach realizowanych codziennych zadań i interwencji strażnicy osiągnęli m.in efekty:

 • podjęli 3 276 kontroli lub interwencji w zakresie kontroli spalania w domowych instalacjach grzewczych bądź palenia ognisk, z czego 364 zakończyło się zastosowaniem środków prawnych,
 • ujawnili i spowodowali usunięcie 762 nielegalnych wysypisk odpadów, doprowadzając do likwidacji 44 przez sprawców, a w sprawie pozostałych wnioskowali o usunięcie do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania lub innych podmiotów,
 • przeprowadzili 2 467 kontroli 144 placów budów i terenów do nich przylegających pod kątem czystości ulic oraz stosowania zabezpieczeń przeciwko roznoszeniu nieczystości i odpadów z terenów inwestycji,
 • doprowadzili do usunięcia 1 214 pojazdów, których stan wizualny i techniczny wskazywał na to, że nie są używane,
 • podjęli 1 763 działań wobec niszczących roślinność, zakończonych 1 552 postępowaniami mandatowymi, skierowaniem 42 wniosków o ukaranie do sądu oraz zastosowaniem 169 pouczeń.