Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1372) Prezydent Miasta wykonuje uchwały Rady Miasta i określa sposób ich
wykonania oraz na podstawie § 27 ust. 1 Statutu Miasta Poznania przedkłada Radzie Miasta
raz na pół roku informację o wykonaniu uchwał.

Przedłożona informacja o wykonaniu uchwał w I półroczu 2021 r. zawiera:

  • 472 uchwały w trakcie realizacji i w realizacji ciągłej podzielone na kategorie tematyczne;
  • 130 uchwał zrealizowanych.

W celu sporządzenia Informacji wystosowano do wydziałów Urzędu i miejskich jednostek
organizacyjnych, którym Prezydent powierzył realizację poszczególnych uchwał Rady Miasta,
zapytanie o stan ich wykonania.
Dokument zawiera informacje o stanie realizacji uchwał na dzień 30 czerwca 2021 r.


Informacja o wykonaniu uchwał Rady Miasta Poznania za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r.
poz. 559) Prezydent Miasta wykonuje uchwały Rady Miasta i określa sposób ich wykonania
oraz na podstawie § 27 ust. 1 Statutu Miasta Poznania przedkłada Radzie Miasta raz na pół
roku informację o wykonaniu uchwał.

Przedłożona informacja o wykonaniu uchwał w II półroczu 2021 r. zawiera:

  • 471 uchwał w trakcie realizacji i w realizacji ciągłej podzielone na kategorie tematyczne;
  • 136 uchwał zrealizowanych;
  • 2 uchwały niezrealizowane.

W celu sporządzenia Informacji wystosowano do wydziałów Urzędu i miejskich jednostek
organizacyjnych, którym Prezydent powierzył realizację poszczególnych uchwał Rady Miasta,
zapytanie o stan ich wykonania.
Dokument zawiera informacje o stanie realizacji uchwał na dzień 31 grudnia 2021 r.

Informacja o wykonaniu uchwał Rady Miasta Poznania za II półrocze 2021 roku