W 2021 r. utworzono 3 dodatkowe oddziały w rozbudowanym Przedszkolu nr 121 przy ul. Biskupińskiej na Strzeszynie. 

Oferta opieki przedszkolnej

W 2021 r. w Poznaniu funkcjonowało łącznie 321 placówek oferujących opiekę i wychowanie przedszkolne. Z ich oferty korzystało 22,3 tys. dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w PoznaniuWykres kolumnowy przedstawia liczbę dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w Poznaniu

wykres do pobrania w xls

Rodzice, w 2021 r., złożyli 4,6 tys. wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, w tym 4,1 tys. do placówek prowadzonych przez Miasto Poznań.

W Poznaniu w 2021 r. funkcjonowały następujące typy placówek:

 • 250 przedszkoli ogólnodostępnych (w tym 118 prowadzonych przez Miasto Poznań), do których uczęszczało 20,5 tys. dzieci (w tym 13,5 tys. dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań);
 • ogólnodostępne oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych zorganizowane w 45 szkołach podstawowych (w tym 30 szkół prowadziło Miasto Poznań), opiekujące się 1,2 tys. dzieci (w tym 731 dzieci uczęszczało do oddziałów prowadzonych przez Miasto Poznań);
 • 14 punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty prywatne, z oferty których skorzystało 232 dzieci;
 • 7 przedszkoli specjalnych (w tym 2 prowadzone przez Miasto Poznań), które objęły opieką 152 dzieci;
 • 2 specjalne oddziały przy szkołach podstawowych (w tym 1 prowadzony przez Miasto Poznań), do których uczęszczało 3 dzieci;
 • 3 przedszkola przyszpitalne, w których przebywało 226 dzieci.

Rekrutacja do poznańskich przedszkoli odbywała się za pośrednictwem internetowego systemu „Nabór”. Średnia liczba dzieci na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2021 r. wynosiła 0,92 osoby. W 2021 r. do najchętniej wybieranych przedszkoli należały:

Polepszenie warunków opieki przedszkolnej

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (rozwój małego dziecka) jest jednym z tematów prac Zespołu Problemowego opracowującego Politykę Oświatową Miasta Poznania.

W ramach dodatkowych środków pozyskiwanych z budżetu Miasta Poznania w 2021 r. przedszkola organizowały dla dzieci zajęcia dodatkowe. Najczęściej były to zajęcia: taneczne, ruchowe, artystyczne, teatralne, sportowe i nauki języka obcego. Zajęcia te rozwijały umiejętności wykraczające ponad podstawę programową i były realizowane w czasie bezpłatnego pobytu dzieci w przedszkolu.

Poznańskie przedszkola wzięły udział w corocznych obchodach Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka (20 września), zorganizowanego przez Przedszkole nr 148 „Mali Europejczycy” i Poznański Oddział Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego. W 2021 r. odbył się on pod hasłem „Mały Przedszkolak w krainie wielkich emocji”, które było odpowiedzią na potrzebę wsparcia emocjonalnego dzieci w związku z trwającą pandemią COVID-19. Przedszkola, biorące udział w wydarzeniach związanych z „Dniem Przedszkolaka”, zorganizowały dla dzieci różnorodne aktywności służące poznawaniu i radzeniu sobie z emocjami oraz wzięły udział we wspólnych zadaniach, takich jak: oglądanie filmów, wysłuchanie opowiadań i wierszy, rysowanie historyjki obrazkowej, taniec.

Grafika Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka w 2021 r.

Plakat obchodów Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka. Po lewej stronie w górnym rogu napis 20 września 2021, w prawym rogu koło, a w nim dziecięcy, kolorowy rysunek uśmiechniętej dziewczynki. Na dole grafiki napis Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka "Przedszkolak w krainie wielkich emocji"

arch. UMP

W 2021 r. Miasto Poznań w ramach miejskiego programu „Poznań dla pszczół” zorganizowało konkurs plastyczny pt. „O Przygodach Fifnej Pszczółki” skierowany do przedszkolaków oraz uczniów klas 1-6 szkół podstawowych. Zadaniem konkursowym było pokazanie w swoich pracach jak żyją pszczoły. Spośród ponad 300 prac przygotowanych przez dzieci, komisja konkursowa zakwalifikowała 211 prac przedszkolaków oraz 84 prace uczniów z klas 1-3 i 24 prace uczniów z klas 4-6 szkoły podstawowej. Autorzy zwycięskich oraz wyróżnionych prac zostali nagrodzeni pakietami edukacyjnymi oraz gadżetami z Wydawnictwa Miejskiego Posnania, a ich dzieła można było oglądać na wystawie pokonkursowej zorganizowanej na placu Wolności.

Konkurs O Przygodach Fifnej Pszczółki” – jedna ze zwycięskich prac

Jedna ze zwycięskich prac konkursowych. Na rysunku 4 latające pszczoły pośród różowych, żółtych, niebieskich i białych kwiatów.

arch. UMP

W 2021 r. odbyła się 2. edycja Olimpiady Przedszkolaków online – „Veoliada 2021”, do udziału w której zgłosiły się 144 placówki z 13 miast w Polsce. Poprzez udział w wydarzeniu, placówki przedszkolne otrzymały materiały do pracy z dziećmi, takie jak: filmy i karty pracy z zabawami ruchowymi. Program „Veoliady 2021” składał się z rozgrzewki i i rozgrywki, w czasie których przedszkolaki doskonaliły podstawowe umiejętności ruchowe i poznawały dyscypliny olimpijskie – karate, tenis ziemny, koszykówkę i jeździectwo. Podsumowaniem wydarzenia był konkurs, w którym zadaniem przedszkoli było przygotowanie pracy, w dowolnej twórczej formie, ukazującej udział w projekcie. Komisja konkursowa nagrodziła 3 poznańskie przedszkola nr: 112, 187, 69.

Inwestycje w placówkach przedszkolnych

W 2021 r. zakończono rozbudowę Przedszkola nr 121 przy ul. Biskupińskiej na Strzeszynie. Łączny koszt inwestycji to 7,6 mln zł, w tym 5,7 mln zł pochodziło z budżetu Miasta Poznania, a pozostałe blisko 2 mln zł – z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dzięki inwestycji dotychczasowe 2-oddziałowe przedszkole zyskało przestrzeń na zorganizowanie dodatkowych 3 oddziałów, mieszczących się w nowoczesnych, przestronnych wnętrzach.

Budynek Przedszkola nr 121 po rozbudowie

Na zdjęciu tak zwany wiodok z lotu ptaka na rozbudowany budynek Przedszkola numer 121 na Strzeszynie w Poznaniu. Budynek z jasnym dachem, białą elewacją oraz na jednej ścianie z drewnianą balustradą na wszystkich poziomach tego dwukondygnacyjnego budynku. Budynek otoczony wysokimi drzewami.

arch. PIM

Ponadto w 2021 r. przeprowadzono:

 • remonty w 6 placówkach:
  • częściowy remont dachu w Przedszkolu nr 148;
  • remont pomieszczeń oraz remont ogrodzenia w Przedszkolu nr 134;
  • remont elewacji budynku oraz remont kuchni w Zespole Przedszkoli nr 2;
  • remont nawierzchni wokół budynku w Przedszkolu nr 87;
  • remont elewacji, remont ogrodzenia w Przedszkolu nr 126;
  • rozbiórka tarasów i przygotowanie terenu przeznaczonego na plac zabaw, częściowy remont bloku kuchennego, naprawa dachu w Przedszkolu nr 185;
 • modernizacje w 3 placówkach:
  • modernizacja pomieszczeń na potrzeby oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 33;
  • modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu nr 87;
  • modernizacja sanitariatów w Przedszkolu nr 126;
 • zadania termorenowacyjne w 6 placówkach:
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Przedszkolu nr 87;
  • wymiana grzejników w Przedszkolu nr 126;
  • termomodernizacja budynku Przedszkola nr 65;
  • termomodernizacja budynku Przedszkola nr 73;
  • termomodernizacja budynku Przedszkola nr 117;
  • termomodernizacja budynku Przedszkola nr 150;
 • inwestycje związane z ochroną środowiska:
  • mała retencja w Przedszkolu nr 6;
  • mała retencja w Przedszkolu nr 160.

Ponadto w 2021 r. na poprawę infrastruktury, z której korzystają najmłodsze dzieci oraz działalność przedszkoli wpłynęły takie przedsięwzięcia, jak:

 • rozbudowa i modernizacja placów gier i zabaw – wykonano modernizację w przedszkolach nr: 10, 36, 74, 93, 103, 121, 174, w Zespole Przedszkoli nr 2, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, w szkołach podstawowych nr 58 i 72 oraz Zespole Szkół Specjalnych nr 103 o łącznym koszcie 585,8 tys. zł;
 • realizacja ekologicznych demonstratorów – projekt obejmuje uzupełnianie ogrodów przedszkolnych o ekologiczne demonstratory, czyli elementy naturalne (drewniane, roślinne); w 2021 r. projektem objęto 5 przedszkoli – łącznie zainstalowano15 ekologicznych demonstratorów przedstawiających tematy ekologiczne i środowiskowe, np. domy dla owadów, podniesione rabaty wypełnione ziemią kompostową do nasadzeń roślinnych, wierzbowe szałasy, liczne rośliny pnące się czy krzewy owocowe; instalacje są dodatkowo uzupełniane scenariuszami zajęć edukacyjnych dla nauczycielek i nauczycieli;
Ekologiczny demonstrator

Ekologiczne demonstratory. Na zdjęciu ogród przedszkolny, z wysokimi zielonymi krzewami tworzącymi krąg oraz drewniane kłody

arch. UMP (fot. H. Bugajny)
 • realizacja programów „Naturalne place zabaw” oraz „Szkoła wśród zieleni” – działanie obejmuje wsparcie dla poznańskich placówek oświatowych, obejmujące zaprojektowanie ogrodu przedszkolnego zgodnie z koncepcją naturalnego placu zabaw lub wykonanie projektu zagospodarowania terenu przyszkolnego z uwzględnieniem elementów błękitno-zielonej infrastruktury, projektowanie partycypacyjne z udziałem społeczności danej placówki, wsparcie architekta krajobrazu przy realizacji inwestycji, warsztaty edukacyjne dla kadry nauczycielskiej promujące korzystanie z naturalnych przestrzeni w pracy z dziećmi; w 2021 r. zrealizowano projekt zagospodarowania ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 74 oraz projekt zagospodarowania terenu przyszkolnego dla Szkoły Podstawowej nr 11;
 • zadania zrealizowane w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego:
  • „Zielone FYRTLE. Niech połączą nas DRZEWA” – modernizacja placu zabaw w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2;
  • „Sportowy relaks” – zakup monitorów interaktywnych oraz wyposażenia do realizacji zajęć gimnastyczno-sensorycznych, przeprowadzenie zajęć rekreacji ruchowej dla dzieci w Przedszkolu nr 7; zakup tablic multimedialnych z projektorem i mikrowieżą dla Przedszkola nr 36;
  • „Plac zabaw dla szkoły integracyjnej” – montaż urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni w Szkole Podstawowej nr 68.