W 2021 r. programy i projekty na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia skierowane były na wsparcie najbardziej zagrożonych grup bezrobotnych.

Projekty Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu (PUP)

Projekty realizowane przez PUP, w tym finansowane ze środków Unii Europejskiej, ukierunkowane były na pomoc najbardziej zagrożonym grupom bezrobotnych. Mogli oni uczestniczyć w takich projektach, jak:

 • „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim” (edycja V) – projekt skierowany był do osób młodych, w wieku 18-29 lat; w 2021 r. wsparciem objęto 2,1 tys. osób – beneficjentki i beneficjenci zostali objęci pośrednictwem pracy, poradnictwem zawodowym, a wybrane osoby otrzymały wsparcie w formie szkoleń, staży, środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz środków związanych z instrumentami dofinansowania w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny);
 • „Nowe spojrzenie – nowe możliwości. Moja firma – twoje zatrudnienie” – projekt pilotażowy; główną ideą realizacji projektu jest wdrożenie nowych technik, metod w celu sprawdzenia efektywności zaplanowanych rozwiązań i ich skuteczności dla rynku pracy, które będą mogły zostać zaimplementowane jako narzędzia systemowe w ramach obowiązujących przepisów prawnych; w ramach pilotażu Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu zaproponował działania umożliwiające zwiększenie konkurencyjności i rozwój 50 przedsiębiorców oraz tworzenie nowych miejsc pracy; w ramach projektu w 2021 r. przeprowadzono cykliczne warsztaty zdalne nt. zasad przyznawania wsparcia w projekcie oraz nabór wniosków przedsiębiorców, a realizacja innowacyjnych form wsparcia w ramach projektu rozpocznie się w 2022 r.;
 • „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie poznańskim” (edycja V) – projekt dotyczył wsparcia oraz zwiększenia możliwości zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia; w 2021 r. wsparciem objęto ok. 1,4 tys. osób, które otrzymały pomoc w zakresie pośrednictwa pracy, uczestniczyły w szkoleniach i warsztatach przygotowujących do prowadzenia firmy, lub którym udzielono wsparcia finansowego na podjęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia związanego z instrumentami dofinansowania w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny);
 • „Aktywizacja i Integracja” – program realizowany przez PUP od 2015 r., stwarzający dodatkowe możliwości aktywizacji osób bezrobotnych, które utraciły zdolność do podjęcia pracy z powodu długiego okresu przebywania na bezrobociu, często połączonego z brakiem kwalifikacji, niewystarczającymi kompetencjami i deficytami utrudniającymi funkcjonowanie w środowisku pracy.

Inne podmioty

W rozwiązywaniu problemów osób szukających pracy (także z niepełnosprawnością) włączały się w Poznaniu również inne instytucje czy organizacje pozarządowe, m.in. Biuro Pośrednictwa Pracy Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Cykliczne targi pracy (oprócz PUP) przygotowują m.in. Wojewódzki Urząd Pracy, biura karier lub studenckie organizacje samorządowe poznańskich szkół wyższych.

Osoby poszukujące zatrudnienia oraz te, które zamierzały rozpocząć działalność gospodarczą lub prowadziły małe firmy, wspomagał także Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości świadczący usługi informacyjne, doradcze i szkoleniowe.

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w 2021 r. w Poznaniu

Wśród osób z wykształceniem wyższym (7% ofert pracy) pracodawcy poszukiwali najczęściej:

 • kierowników produkcji w przemyśle;
 • inżynierów elektryków automatyków;
 • specjalistów ds. rekrutacji pracowników;
 • specjalistów ds. kadr, księgowych;
 • administratorów baz danych;
 • nauczycieli przedszkoli, nauczycieli przedmiotów zawodowych, nauczycieli języków obcych;
 • specjalistów kontroli jakości;
 • specjalistów ds. rachunkowości;
 • specjalistów administracji publicznej.

Wśród osób z wykształceniem średnim (13% ofert pracy) najczęściej poszukiwanymi zawodami były:

 • opiekun klienta;
 • technik prac biurowych;
 • technik mechanik maszyn i urządzeń;
 • operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej;
 • pracownik agencji pracy tymczasowej;
 • spedytor;
 • dyspozytor transportu samochodowego;
 • technik masażysta;
 • przedstawiciel handlowy;
 • grafik komputerowy.

Spośród osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym (32% ofert) deficytowymi zawodami były:

 • robotnik gospodarczy;
 • kurier;
 • sprzedawca;
 • kasjer handlowy;
 • manikiurzystka;
 • fryzjer;
 • kierowca samochodu dostawczego;
 • ślusarz;
 • mechanik – monter maszyn i urządzeń;
 • drukarz;
 • ogrodnik;
 • monter instalacji i urządzeń sanitarnych;
 • kierowca samochodu dostawczego;
 • kucharz;
 • kierowca operator wózków widłowych;
 • magazynier.

Spośród osób bez kwalifikacji zawodowych (48% ofert) najczęściej poszukiwanymi zawodami były:

 • sprzątaczka biurowa;
 • salowa;
 • robotnik magazynowy;
 • pomoc kuchenna;
 • pakowacz ręczny;
 • pokojowa;
 • operator maszyn produkcyjnych;
 • pracownik pralni chemicznej;
 • ogrodnik;
 • pomocniczy robotnik budowlany;
 • pracownik ochrony fizycznej.

Do zawodów nadwyżkowych w 2021 r. w Poznaniu należały m. in.:

 • ekonomiści;
 • pracownicy administracyjni i biurowi;
 • sekretarki i asystenci;
 • socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-ekonomicznych;
 • technicy mechanicy;
 • filolodzy i tłumacze;
 • filozofowie;
 • historycy;
 • politolodzy i kulturoznawcy.

PUP zamieścił w Poznaniu w 2021 r. 21,5 tys. ofert pracy.

Na wypłatę zasiłków przeznaczono 33,4 mln zł.

W ciągu roku pracę podjęło 6,1 tys. bezrobotnych z Poznania zarejestrowanych w PUP.

W 2021 r. PUP realizował zadania związane z tarczą antykryzysową związaną z pandemią COVID-19. Łącznie w ramach tarczy antykryzysowej wpłynęło 25,4 tys. wniosków przedsiębiorców. Na realizację tarczy wypłacono 125,4 mln zł. Wsparcie finansowe obejmowało:

 • pożyczki dla mikroprzedsiębiorców;
 • pożyczki dla organizacji pozarządowych;
 • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców;
 • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych;
 • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnych osób prawnych;
 • dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych;
 • dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy.