fbpx

Wychowanie przedszkolne w Poznaniu

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2018 r. w Poznaniu mieszkało ponad 21,2 tys. dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat. Oferta opieki przedszkolnej W 2018 r. w Poznaniu dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat przygotowanych było ponad 21 tys. miejsc w przedszkolach i innych dedykowanych instytucjach opieki i […]

Read More…

Opieka nad dziećmi do lat 3 w Poznaniu

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2018 r. w Poznaniu mieszkało prawie 24 tys. dzieci w wieku żłobkowym do lat 3. Średnio co piąte dziecko uczęszczało do żłobka na terenie miasta. Miejsca i formy opieki nad dziećmi  W 2018 r. w Poznaniu rodzice i opiekunowie dzieci do lat 3 mieli do dyspozycji  łącznie 4 […]

Read More…

Działania na rzecz aktywizacji młodzieży w Poznaniu

Uchwałą Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 r. przyjęta została „Polityka dla Ludzi Młodych Miasta Poznania na lata 2019-2025”. Opracowanie dokumentu poprzedziła diagnoza potrzeb i oczekiwań młodych ludzi, której wykorzystano wyniki warsztatów, badań ankietowych na próbie 1 200 osób oraz wnioski z wywiadów pogłębionych z przedstawicielami młodzieży. Diagnoza potrzeb i oczekiwań pozwoliła na […]

Read More…

Wsparcie poznańskich rodzin

W 2018 r. wydatki Miasta Poznania na pomoc społeczną i wsparcie rodzin wyniosły ponad 650 mln zł czyli ponad 16% rocznych wydatków budżetu. Najwięcej wydatkowano na świadczenia  wychowawcze (np. program „Rodzina 500+”), rodzinne, opiekuńcze, alimentacyjne. Świadczenia dla rodzin W 2018 r. w ramach wspierania poznańskich rodzin wypłacono różne formy świadczeń zabezpieczenia społecznego, a wśród nich: […]

Read More…

Poznańska polityka prorodzinna

Uchwalona przez Radę Miasta Poznania Polityka Prorodzinna dla miasta Poznania na lata 2016 – 2020 ukierunkowuje działania Miasta na rzecz poznańskich rodzin.  Uchwalona polityka prorodzinna wyznacza ogólne kierunki działań Miasta na lata 2016 – 2020, natomiast działania szczegółowe w poszczególnych obszarach wprowadzane są odrębnymi dokumentami. Celami polityki prorodzinnej Miasta Poznania są: ukształtowanie w świadomości poznaniaków […]

Read More…

Wychowanie przedszkolne

arch. UMP   W 2017 r. blisko 90% dzieci w wieku od 3 do 6 lat było objętych opieka przedszkolną. Dzieci objęte opieką przedszkolną Wychowaniem przedszkolnym objęto: 22% trzylatków, 26% czterolatków, 27% pięciolatków i 25% sześciolatków. Udział dzieci w wieku 6 lat w placówkach wychowania przedszkolnego zwiększył się o prawie 6% w porównaniu z 2016 […]

Read More…

Wiek żłobkowy

arch.Teatru Animacji w Poznaniu, fot. J.Wittchen   W 2017 r. placówki opiekuńcze dla dzieci do lat 3 zapewniły 5,2 tys. miejsc opieki żłobkowej. Instytucje opieki żłobkowej W 2017 r. w Poznaniu działało: 14 żłobków publicznych funkcjonujących w ramach 4 Zespołów Żłobków 92 żłobki niepubliczne (o 3 placówki więcej w stosunku do 2016 r.) 15 klubów […]

Read More…

Rodzina

arch. UMP   W ramach wdrażania „Polityki Prorodzinnej dla Miasta Poznania na lata 2016-2020” prowadzone były działania na rzecz promowania rodziny i wspierania jej rozwoju. Centrum Inicjatyw Rodzinnych W 2017 r. Centrum  Inicjatyw Rodzinnych (CIR) wdrażało projekty z zakresu polityki prorodzinnej i integracji międzypokoleniowej, w tym zajęcia edukacyjne, rozwojowe i artystyczne dla dzieci, jak m.in.: […]

Read More…