Poznańska polityka prorodzinna

Miasto Poznań podejmowało wiele działań na rzecz tworzenia warunków do pełnego rozwoju i funkcjonowania rodziny, wśród których były przedsięwzięcia skierowane do rodzin wychowujących dzieci, jak i mające na celu zapewnienie integracji międzypokoleniowej. Prorodzinne obszary działań Kierunki działań Miasta Poznania na rzecz tworzenia warunków do pełnego rozwoju i funkcjonowania rodziny wyznaczała, uchwalona przez Radę Miasta Poznania, „Polityka Prorodzinna dla Miasta Poznania na lata 2016-2020”. W 2021 r. trwały prace związane […]

Read More…

Wsparcie poznańskich rodzin

Miasto Poznań udziela rodzinom wsparcia w różnej formie, w tym poprzez wypłatę świadczeń finansowych, wśród których najwięcej wydatkowano na wypłatę świadczenia wychowawczego „500+”. Świadczenia dla rodzin Poznańskie rodziny rokrocznie korzystają z różnych form pomocy, w tym ze świadczeń finansowych wypłacanych przez Poznańskie Centrum Świadczeń (PCŚ). Część tych świadczeń skierowana jest do osób o niskich dochodach. Logo Poznańskiego Centrum Świadczeń arch. PCŚ Wartość świadczeń finansowych wypłaconych […]

Read More…

Piecza zastępcza w Poznaniu

Ze wsparcia całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych w 2021 r. skorzystało łącznie 829 dzieci i młodzieży. Głównym celem realizowanego przez Miasto Poznań „Poznańskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2020-2022”, będącego kontynuacją programu z lat poprzednich, jest rozwój sieci pomocy dzieciom i rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach – rodzinom działającym prawidłowo, lecz wymagającym wsparcia, rodzinom zagrożonym dysfunkcyjnością, rodzinom dysfunkcyjnym. Działania programu koncentrują […]

Read More…

Opieka nad dziećmi do lat 3 w Poznaniu

W 2021 r. po raz kolejny zwiększyła się liczba miejsc opieki dla najmłodszych dzieci. Miasto Poznań zapewniło ponad 5 tys. miejsc w placówkach publicznych i niepublicznych. Opiekę tę świadczyły żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie. Miejsca i formy opieki nad dziećmi W 2021 r. w Poznaniu rodzice i opiekunowie dzieci do lat 3 mieli do dyspozycji łącznie ponad 5 tys. miejsc zorganizowanych w 155 placówkach prowadzących instytucjonalną opiekę nad dziećmi, w takich formach […]

Read More…

Działania na rzecz aktywizacji młodzieży w Poznaniu

Działania na rzecz ludzi młodych ujęte zostały w „Polityce dla Ludzi Młodych Miasta Poznania na lata 2019-2025”. Realizując założenia dokumentu, w 2021 r. podejmowano m.in. takie działania, jak: organizacja konkursu „Fundusz Samorządów Uczniowskich”;  wsparcie projektów organizacji pozarządowych; współpraca z Młodzieżową Radą Miasta Poznania. Fundusz Samorządów Uczniowskich W 2021 r. zrealizowano IV edycję konkursu „Fundusz Samorządów Uczniowskich”, który umożliwia poznańskiej młodzieży uzyskanie środków na realizację własnych pomysłów. […]

Read More…

Działalność Centrum Inicjatyw Rodzinnych w Poznaniu

Od początku działalności z oferty Centrum Inicjatyw Rodzinnych skorzystało łącznie 33,2 tys. osób. Funkcjonujące od 2016 r. Centrum Inicjatyw Rodzinnych (CIR) było pierwszą tego typu instytucją w Polsce. W 2021 r. CIR obchodziło 5 lat swojej działalności. Zadaniem CIR-u, działającego w strukturach Poznańskiego Centrum Świadczeń, jest w szczególności promowanie rodziny oraz wspieranie jej rozwoju, a także budowanie przestrzeni do dialogu oraz integracji lokalnych społeczności. 5. urodziny Centrum Inicjatyw […]

Read More…

Wychowanie przedszkolne w Poznaniu

W 2021 r. utworzono 3 dodatkowe oddziały w rozbudowanym Przedszkolu nr 121 przy ul. Biskupińskiej na Strzeszynie.  Oferta opieki przedszkolnej W 2021 r. w Poznaniu funkcjonowało łącznie 321 placówek oferujących opiekę i wychowanie przedszkolne. Z ich oferty korzystało 22,3 tys. dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Poznaniu wykres do pobrania w xls Rodzice, w 2021 r., złożyli 4,6 tys. wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy […]

Read More…

Wychowanie przedszkolne w Poznaniu

Poznańskie placówki wychowania przedszkolnego w 2020 r. objęły opieką 21,8 tys. dzieci. Oferta opieki przedszkolnej W 2020 r. w Poznaniu funkcjonowało łącznie 336 placówek oferujących opiekę i wychowanie przedszkolne. Z ich oferty skorzystało 21,8 tys. dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W 2020 r. rodzice złożyli 4,9 tys. wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, w tym 3,8 tys. do placówek prowadzonych przez Miasto Poznań. Miasto […]

Read More…

Opieka nad dziećmi do lat 3 w Poznaniu

W 2020 r. Miasto Poznań zapewniło 4,9 tys. miejsc opieki dzieciom w wieku do lat 3, zarówno w placówkach publicznych, jak i niepublicznych. Opiekę tę świadczyły żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie. Miejsca i formy opieki nad dziećmi W 2020 r. w Poznaniu rodzice i opiekunowie dzieci do lat 3 mieli do dyspozycji łącznie 4,9 tys. miejsc zorganizowanych w różnych formach instytucjonalnej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, takich jak żłobki, kluby dziecięce […]

Read More…

Działania na rzecz aktywizacji młodzieży w Poznaniu

Działania na rzecz ludzi młodych ujęte zostały w „Polityce dla Ludzi Młodych Miasta Poznania na lata 2019-2025” przyjętej przez Miasto Poznań w 2018 r. Realizując założenia dokumentu, w 2020 r. podejmowano m.in. takie działania, jak: organizacja konkursu „Fundusz Samorządów Uczniowskich”; wsparcie projektów organizacji pozarządowych; współpraca z Młodzieżową Radą Miasta Poznania. Fundusz Samorządów Uczniowskich W 2020 r. zrealizowano III edycję konkursu „Fundusz Samorządów Uczniowskich”, który umożliwia poznańskiej młodzieży uzyskanie […]

Read More…

Wsparcie poznańskich rodzin

Miasto Poznań udziela wsparcia rodzinom na wielu płaszczyznach, w tym zarówno poprzez wypłatę świadczeń, jak i rozwój pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej.  Świadczenia dla rodzin W 2020 r. poznańskie rodziny korzystały z różnych form pomocy realizowanych przez Poznańskie Centrum Świadczeń o łącznej wartości ponad 656 mln zł, w tym m.in. z: świadczenia wychowawczego „500+” wypłacanego w ramach programu „Rodzina 500+” (1,1 mln świadczeń –  529,8 mln zł); […]

Read More…

Poznańska polityka prorodzinna

Kierunki działań Miasta Poznania na rzecz tworzenia warunków do pełnego rozwoju i funkcjonowania rodziny wyznacza uchwalony przez Radę Miasta program „Polityka Prorodzinna dla Miasta Poznania na lata 2016-2020”, w ramach którego za priorytetowe uznaje się zarówno przedsięwzięcia na rzecz rodzin wychowujących dzieci, jak i zapewnienie skutecznej integracji międzypokoleniowej. Prorodzinne obszary działań Polityka prorodzinna Poznania  wpływa na poprawę stabilizacji i socjalnego bezpieczeństwa rodzin mieszkających w Poznaniu oraz zmianę niekorzystnych trendów […]

Read More…

Wychowanie przedszkolne w Poznaniu

Poznańskie placówki wychowania przedszkolnego w 2019 r. objęły opieką 21,8 tys. dzieci. Oferta opieki przedszkolnej W 2019 r. w Poznaniu funkcjonowało łącznie 329 placówek oferujących opiekę i wychowanie przedszkolne. Z ich oferty skorzystało 21,8 tys. dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W 2019 r. rodzice złożyli 5,6 tys. wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, w tym 5,2 tys. do placówek prowadzonych przez Miasto Poznań. Miasto […]

Read More…

Opieka nad dziećmi do lat 3 w Poznaniu

W 2019 r. Miasto Poznań zapewniło 4,9 tys. miejsc w różnych formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, jak żłobki, kluby dziecięce czy dzienni opiekunowie, zarówno w placówkach publicznych, jak i dofinansowując miejsca zorganizowane przez podmioty niepubliczne. Miejsca i formy opieki nad dziećmi W 2019 r. w Poznaniu rodzice i opiekunowie dzieci do lat 3 mieli do dyspozycji łącznie 4,9 tys. miejsc zorganizowanych w różnych formach instytucjonalnej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, […]

Read More…

Wsparcie poznańskich rodzin

W 2019 r. na wsparcie poznańskich rodzin Miasto Poznań wydatkowało 602 mln zł, w tym najwięcej na świadczenia wychowawcze wypłacane w ramach rządowego programu „Rodzina 500+”. Świadczenia dla rodzin W 2019 r. w ramach wspierania poznańskich rodzin Poznańskie Centrum Świadczeń wypłaciło różne formy świadczeń zabezpieczenia społecznego, a wśród nich: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami (254,1 tys. świadczeń) świadczenia opiekuńcze (90,9 tys. świadczeń) świadczenie wychowawcze „500+” (757 […]

Read More…

Poznańska polityka prorodzinna

Działania Miasta Poznania na rzecz poznańskich rodzin ukierunkowuje uchwalona przez Radę Miasta Poznania „Polityka Prorodzinna dla Miasta Poznania na lata 2016-2020”. Prorodzinne obszary działań Polityka prorodzinna wyznaczyła ogólne kierunki działań Miasta Poznania, natomiast działania szczegółowe w poszczególnych obszarach wprowadzane są odrębnymi dokumentami. Celami polityki prorodzinnej Miasta Poznania są: ukształtowanie w świadomości poznanianek i poznaniaków systemu wartości, w którym rodzina i dzieci są wartościami priorytetowymi polepszenie sytuacji […]

Read More…

Działania na rzecz aktywizacji młodzieży w Poznaniu

Młodzieżowa Rada Miasta Poznania zdobyła tytuł najlepszej młodzieżowej rady w Polsce w 2019 r. w konkursie organizowanym przez Ministra Edukacji Narodowej. Działania na rzecz ludzi młodych ujęte zostały w przyjętej przez Miasto Poznań w 2018 r. „Polityce dla Ludzi Młodych Miasta Poznania na lata 2019-2025”. Realizując jej założenia, w 2019 r. podejmowano m.in. takie działania, jak: organizację konkursu “Fundusz Samorządów Uczniowskich” wsparcie projektów organizacji pozarządowych udział w konkursie European Youth […]

Read More…

Wychowanie przedszkolne w Poznaniu

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2018 r. w Poznaniu mieszkało ponad 21,2 tys. dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat. Oferta opieki przedszkolnej W 2018 r. w Poznaniu dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat przygotowanych było ponad 21 tys. miejsc w przedszkolach i innych dedykowanych instytucjach opieki i wychowania, z których korzystało łącznie 19,5 tys. dzieci. Odsetek dzieci objętych opieką przedszkolną wyniósł nieco ponad 91%. […]

Read More…

Opieka nad dziećmi do lat 3 w Poznaniu

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2018 r. w Poznaniu mieszkało prawie 24 tys. dzieci w wieku żłobkowym do lat 3. Średnio co piąte dziecko uczęszczało do żłobka na terenie miasta. Miejsca i formy opieki nad dziećmi  W 2018 r. w Poznaniu rodzice i opiekunowie dzieci do lat 3 mieli do dyspozycji  łącznie 4 903 miejsca w różnych formach instytucjonalnej opieki żłobkowej. Miasto Poznań prowadziło 14 żłobków ze 1 262 miejscami oraz partycypowało […]

Read More…

Działania na rzecz aktywizacji młodzieży w Poznaniu

Uchwałą Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 r. przyjęta została „Polityka dla Ludzi Młodych Miasta Poznania na lata 2019-2025”. Opracowanie dokumentu poprzedziła diagnoza potrzeb i oczekiwań młodych ludzi, której wykorzystano wyniki warsztatów, badań ankietowych na próbie 1 200 osób oraz wnioski z wywiadów pogłębionych z przedstawicielami młodzieży. Diagnoza potrzeb i oczekiwań pozwoliła na sformułowanie 5 priorytetów, które odwołują się one do najważniejszych aspektów życia młodych […]

Read More…

Wsparcie poznańskich rodzin

W 2018 r. wydatki Miasta Poznania na pomoc społeczną i wsparcie rodzin wyniosły ponad 650 mln zł czyli ponad 16% rocznych wydatków budżetu. Najwięcej wydatkowano na świadczenia  wychowawcze (np. program “Rodzina 500+”), rodzinne, opiekuńcze, alimentacyjne. Świadczenia dla rodzin W 2018 r. w ramach wspierania poznańskich rodzin wypłacono różne formy świadczeń zabezpieczenia społecznego, a wśród nich: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami (267,1 tys. świadczeń), świadczenia opiekuńcze (89,9 […]

Read More…

Poznańska polityka prorodzinna

Uchwalona przez Radę Miasta Poznania Polityka Prorodzinna dla miasta Poznania na lata 2016 – 2020 ukierunkowuje działania Miasta na rzecz poznańskich rodzin.  Uchwalona polityka prorodzinna wyznacza ogólne kierunki działań Miasta na lata 2016 – 2020, natomiast działania szczegółowe w poszczególnych obszarach wprowadzane są odrębnymi dokumentami. Celami polityki prorodzinnej Miasta Poznania są: ukształtowanie w świadomości poznaniaków przyjętego przez Miasto systemu wartości, w którym rodzina i dzieci są wartościami […]

Read More…

Wychowanie przedszkolne

arch. UMP   W 2017 r. blisko 90% dzieci w wieku od 3 do 6 lat było objętych opieka przedszkolną. Dzieci objęte opieką przedszkolną Wychowaniem przedszkolnym objęto: 22% trzylatków, 26% czterolatków, 27% pięciolatków i 25% sześciolatków. Udział dzieci w wieku 6 lat w placówkach wychowania przedszkolnego zwiększył się o prawie 6% w porównaniu z 2016 r. W 2017 r. przedszkola prowadzone przez Miasto Poznań zapewniały opiekę 62% ogólnej liczby przedszkolaków. […]

Read More…

Wiek żłobkowy

arch.Teatru Animacji w Poznaniu, fot. J.Wittchen   W 2017 r. placówki opiekuńcze dla dzieci do lat 3 zapewniły 5,2 tys. miejsc opieki żłobkowej. Instytucje opieki żłobkowej W 2017 r. w Poznaniu działało: 14 żłobków publicznych funkcjonujących w ramach 4 Zespołów Żłobków 92 żłobki niepubliczne (o 3 placówki więcej w stosunku do 2016 r.) 15 klubów dziecięcych (o 4 więcej niż w 2016 r.) 83 opiekunów dziennych (o 5 więcej w porównaniu do 2016 r.). Łącznie […]

Read More…

Rodzina

arch. UMP   W ramach wdrażania „Polityki Prorodzinnej dla Miasta Poznania na lata 2016-2020” prowadzone były działania na rzecz promowania rodziny i wspierania jej rozwoju. Centrum Inicjatyw Rodzinnych W 2017 r. Centrum  Inicjatyw Rodzinnych (CIR) wdrażało projekty z zakresu polityki prorodzinnej i integracji międzypokoleniowej, w tym zajęcia edukacyjne, rozwojowe i artystyczne dla dzieci, jak m.in.: Czytam i Czuję Korki w Centrum Wakacje z Cali Mali Wtorkowe ArchiPrzygody Całkiem […]

Read More…