fbpx

Wychowanie przedszkolne w Poznaniu

Poznańskie placówki wychowania przedszkolnego w 2019 r. objęły opieką 21,8 tys. dzieci. Oferta opieki przedszkolnej W 2019 r. w Poznaniu funkcjonowało łącznie 329 placówek oferujących opiekę i wychowanie przedszkolne. Z ich oferty skorzystało 21,8 tys. dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W 2019 r. rodzice złożyli 5,6 tys. wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, w tym 5,2 tys. do placówek prowadzonych przez Miasto Poznań. Miasto Poznań w 2019 r. prowadziło 118 ogólnodostępnych przedszkoli, w dyspozycji których znajdowało […]

Read More…

Opieka nad dziećmi do lat 3 w Poznaniu

W 2019 r. Miasto Poznań zapewniło 4,9 tys. miejsc w różnych formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, jak żłobki, kluby dziecięce czy dzienni opiekunowie, zarówno w placówkach publicznych, jak i dofinansowując miejsca zorganizowane przez podmioty niepubliczne. Miejsca i formy opieki nad dziećmi W 2019 r. w Poznaniu rodzice i opiekunowie dzieci do lat 3 mieli do dyspozycji łącznie 4,9 tys. miejsc zorganizowanych w różnych formach instytucjonalnej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, obejmujących żłobki, kluby […]

Read More…

Wsparcie poznańskich rodzin

W 2019 r. na wsparcie poznańskich rodzin Miasto Poznań wydatkowało 602 mln zł, w tym najwięcej na świadczenia wychowawcze wypłacane w ramach rządowego programu „Rodzina 500+”. Świadczenia dla rodzin W 2019 r. w ramach wspierania poznańskich rodzin Poznańskie Centrum Świadczeń wypłaciło różne formy świadczeń zabezpieczenia społecznego, a wśród nich: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami (254,1 tys. świadczeń) świadczenia opiekuńcze (90,9 tys. świadczeń) świadczenie wychowawcze „500+” (757 tys. świadczeń) świadczenie „Dobry […]

Read More…

Poznańska polityka prorodzinna

Działania Miasta Poznania na rzecz poznańskich rodzin ukierunkowuje uchwalona przez Radę Miasta Poznania „Polityka Prorodzinna dla Miasta Poznania na lata 2016-2020”. Prorodzinne obszary działań Polityka prorodzinna wyznaczyła ogólne kierunki działań Miasta Poznania, natomiast działania szczegółowe w poszczególnych obszarach wprowadzane są odrębnymi dokumentami. Celami polityki prorodzinnej Miasta Poznania są: ukształtowanie w świadomości poznanianek i poznaniaków systemu wartości, w którym rodzina i dzieci są wartościami priorytetowymi […]

Read More…

Działania na rzecz aktywizacji młodzieży w Poznaniu

Młodzieżowa Rada Miasta Poznania zdobyła tytuł najlepszej młodzieżowej rady w Polsce w 2019 r. w konkursie organizowanym przez Ministra Edukacji Narodowej. Działania na rzecz ludzi młodych ujęte zostały w przyjętej przez Miasto Poznań w 2018 r. „Polityce dla Ludzi Młodych Miasta Poznania na lata 2019-2025”. Realizując jej założenia, w 2019 r. podejmowano m.in. takie działania, jak: organizację konkursu „Fundusz Samorządów Uczniowskich” wsparcie projektów organizacji pozarządowych udział w konkursie European Youth […]

Read More…

Wychowanie przedszkolne w Poznaniu

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2018 r. w Poznaniu mieszkało ponad 21,2 tys. dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat. Oferta opieki przedszkolnej W 2018 r. w Poznaniu dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat przygotowanych było ponad 21 tys. miejsc w przedszkolach i innych dedykowanych instytucjach opieki i wychowania, z których korzystało łącznie 19,5 tys. dzieci. Odsetek dzieci objętych opieką przedszkolną wyniósł nieco ponad 91%. Dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Poznaniu pobierz dane […]

Read More…

Opieka nad dziećmi do lat 3 w Poznaniu

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2018 r. w Poznaniu mieszkało prawie 24 tys. dzieci w wieku żłobkowym do lat 3. Średnio co piąte dziecko uczęszczało do żłobka na terenie miasta. Miejsca i formy opieki nad dziećmi  W 2018 r. w Poznaniu rodzice i opiekunowie dzieci do lat 3 mieli do dyspozycji  łącznie 4 903 miejsca w różnych formach instytucjonalnej opieki żłobkowej. Miasto Poznań prowadziło 14 żłobków ze 1 262 miejscami oraz partycypowało w działalności żłobkowej 89 żłobków niepublicznych […]

Read More…

Działania na rzecz aktywizacji młodzieży w Poznaniu

Uchwałą Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 r. przyjęta została „Polityka dla Ludzi Młodych Miasta Poznania na lata 2019-2025”. Opracowanie dokumentu poprzedziła diagnoza potrzeb i oczekiwań młodych ludzi, której wykorzystano wyniki warsztatów, badań ankietowych na próbie 1 200 osób oraz wnioski z wywiadów pogłębionych z przedstawicielami młodzieży. Diagnoza potrzeb i oczekiwań pozwoliła na sformułowanie 5 priorytetów, które odwołują się one do najważniejszych aspektów życia młodych ludzi: możliwości rozwoju ich […]

Read More…

Wsparcie poznańskich rodzin

W 2018 r. wydatki Miasta Poznania na pomoc społeczną i wsparcie rodzin wyniosły ponad 650 mln zł czyli ponad 16% rocznych wydatków budżetu. Najwięcej wydatkowano na świadczenia  wychowawcze (np. program „Rodzina 500+”), rodzinne, opiekuńcze, alimentacyjne. Świadczenia dla rodzin W 2018 r. w ramach wspierania poznańskich rodzin wypłacono różne formy świadczeń zabezpieczenia społecznego, a wśród nich: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami (267,1 tys. świadczeń), świadczenia opiekuńcze (89,9 tys. świadczeń), świadczenie […]

Read More…

Poznańska polityka prorodzinna

Uchwalona przez Radę Miasta Poznania Polityka Prorodzinna dla miasta Poznania na lata 2016 – 2020 ukierunkowuje działania Miasta na rzecz poznańskich rodzin.  Uchwalona polityka prorodzinna wyznacza ogólne kierunki działań Miasta na lata 2016 – 2020, natomiast działania szczegółowe w poszczególnych obszarach wprowadzane są odrębnymi dokumentami. Celami polityki prorodzinnej Miasta Poznania są: ukształtowanie w świadomości poznaniaków przyjętego przez Miasto systemu wartości, w którym rodzina i dzieci są […]

Read More…