fbpx

Poznańska polityka prorodzinna

Miasto Poznań podejmowało wiele działań na rzecz tworzenia warunków do pełnego rozwoju i funkcjonowania rodziny, wśród których były przedsięwzięcia skierowane do rodzin wychowujących dzieci, jak i mające na celu zapewnienie skutecznej integracji międzypokoleniowej. Prorodzinne obszary działań Kierunki działań Miasta Poznania na rzecz tworzenia warunków do pełnego rozwoju i funkcjonowania rodziny wyznaczała, uchwalona przez Radę Miasta Poznania, „Polityka Prorodzinna dla Miasta Poznania na lata 2016-2020”. W 2021 r. trwały prace […]

Read More…

Wsparcie poznańskich rodzin

Miasto Poznań udziela rodzinom wsparcia w różnej formie, w tym poprzez wypłatę świadczeń finansowych, wśród których najwięcej wydatkowano na wypłatę świadczenia wychowawczego „500+”. Świadczenia dla rodzin Poznańskie rodziny rokrocznie korzystają z różnych form pomocy, w tym ze świadczeń finansowych wypłacanych przez Poznańskie Centrum Świadczeń (PCŚ). Część tych świadczeń skierowana jest do osób o niskich dochodach. Logo Poznańskiego Centrum Świadczeń arch. PCŚ Wartość świadczeń finansowych wypłaconych […]

Read More…

Piecza zastępcza w Poznaniu

Ze wsparcia całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych w 2021 r. skorzystało łącznie 829 dzieci i młodzieży. Głównym celem realizowanego przez Miasto Poznań „Poznańskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2020-2022”, będącego kontynuacją programu z lat poprzednich, jest rozwój sieci pomocy dzieciom i rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach – rodzinom działającym prawidłowo, lecz wymagającym wsparcia, rodzinom zagrożonym dysfunkcyjnością, rodzinom dysfunkcyjnym. Działania programu koncentrują się […]

Read More…

Opieka nad dziećmi do lat 3 w Poznaniu

W 2021 r. po raz kolejny zwiększyła się liczba miejsc opieki dla najmłodszych dzieci. Miasto Poznań zapewniło ponad 5 tys. miejsc w placówkach publicznych i niepublicznych. Opiekę tę świadczyły żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie. Miejsca i formy opieki nad dziećmi W 2021 r. w Poznaniu rodzice i opiekunowie dzieci do lat 3 mieli do dyspozycji łącznie ponad 5 tys. miejsc zorganizowanych w 155 placówkach prowadzących instytucjonalną opiekę nad dziećmi, w takich formach jak żłobki, kluby dziecięce […]

Read More…

Działania na rzecz aktywizacji młodzieży w Poznaniu

Działania na rzecz ludzi młodych ujęte zostały w „Polityce dla Ludzi Młodych Miasta Poznania na lata 2019-2025”. Realizując założenia dokumentu, w 2021 r. podejmowano m.in. takie działania, jak: organizacja konkursu „Fundusz Samorządów Uczniowskich”;  wsparcie projektów organizacji pozarządowych; współpraca z Młodzieżową Radą Miasta Poznania. Fundusz Samorządów Uczniowskich W 2021 r. zrealizowano IV edycję konkursu „Fundusz Samorządów Uczniowskich”, który umożliwia poznańskiej młodzieży uzyskanie środków na realizację własnych pomysłów. […]

Read More…

Działalność Centrum Inicjatyw Rodzinnych w Poznaniu

Od początku działalności z oferty Centrum Inicjatyw Rodzinnych skorzystało łącznie 33,2 tys. osób. Funkcjonujące od 2016 r. Centrum Inicjatyw Rodzinnych (CIR) było pierwszą tego typu instytucją w Polsce. W 2021 r. CIR obchodziło 5 lat swojej działalności. Zadaniem CIR-u, działającego w strukturach Poznańskiego Centrum Świadczeń, jest w szczególności promowanie rodziny oraz wspieranie jej rozwoju, a także budowanie przestrzeni do dialogu oraz integracji lokalnych społeczności. 5. urodziny Centrum Inicjatyw Rodzinnych – […]

Read More…

Wychowanie przedszkolne w Poznaniu

W 2021 r. utworzono 3 dodatkowe oddziały w rozbudowanym Przedszkolu nr 121 przy ul. Biskupińskiej na Strzeszynie.  Oferta opieki przedszkolnej W 2021 r. w Poznaniu funkcjonowało łącznie 321 placówek oferujących opiekę i wychowanie przedszkolne. Z ich oferty korzystało 22,3 tys. dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Poznaniu wykres do pobrania w xls Rodzice, w 2021 r., złożyli 4,6 tys. wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, w tym 4,1 tys. do placówek prowadzonych przez Miasto […]

Read More…

Wychowanie przedszkolne w Poznaniu

Poznańskie placówki wychowania przedszkolnego w 2020 r. objęły opieką 21,8 tys. dzieci. Oferta opieki przedszkolnej W 2020 r. w Poznaniu funkcjonowało łącznie 336 placówek oferujących opiekę i wychowanie przedszkolne. Z ich oferty skorzystało 21,8 tys. dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W 2020 r. rodzice złożyli 4,9 tys. wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, w tym 3,8 tys. do placówek prowadzonych przez Miasto Poznań. Miasto Poznań w 2020 r. prowadziło 118 ogólnodostępnych przedszkoli, w dyspozycji których znajdowało […]

Read More…

Opieka nad dziećmi do lat 3 w Poznaniu

W 2020 r. Miasto Poznań zapewniło 4,9 tys. miejsc opieki dzieciom w wieku do lat 3, zarówno w placówkach publicznych, jak i niepublicznych. Opiekę tę świadczyły żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie. Miejsca i formy opieki nad dziećmi W 2020 r. w Poznaniu rodzice i opiekunowie dzieci do lat 3 mieli do dyspozycji łącznie 4,9 tys. miejsc zorganizowanych w różnych formach instytucjonalnej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, takich jak żłobki, kluby dziecięce oraz dzienni opiekunowie. Miasto […]

Read More…

Działania na rzecz aktywizacji młodzieży w Poznaniu

Działania na rzecz ludzi młodych ujęte zostały w „Polityce dla Ludzi Młodych Miasta Poznania na lata 2019-2025” przyjętej przez Miasto Poznań w 2018 r. Realizując założenia dokumentu, w 2020 r. podejmowano m.in. takie działania, jak: organizacja konkursu „Fundusz Samorządów Uczniowskich”; wsparcie projektów organizacji pozarządowych; współpraca z Młodzieżową Radą Miasta Poznania. Fundusz Samorządów Uczniowskich W 2020 r. zrealizowano III edycję konkursu „Fundusz Samorządów Uczniowskich”, który umożliwia poznańskiej młodzieży uzyskanie […]

Read More…