fbpx

Wychowanie przedszkolne w Poznaniu

Poznańskie placówki wychowania przedszkolnego w 2020 r. objęły opieką 21,8 tys. dzieci. Oferta opieki przedszkolnej W 2020 r. w Poznaniu funkcjonowało łącznie 336 placówek oferujących opiekę i wychowanie przedszkolne. Z ich oferty skorzystało 21,8 tys. dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W 2020 r. rodzice złożyli 4,9 tys. wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, w tym 3,8 tys. do placówek prowadzonych przez Miasto Poznań. Miasto Poznań w 2020 r. prowadziło 118 ogólnodostępnych przedszkoli, w dyspozycji których znajdowało […]

Read More…

Opieka nad dziećmi do lat 3 w Poznaniu

W 2020 r. Miasto Poznań zapewniło 4,9 tys. miejsc opieki dzieciom w wieku do lat 3, zarówno w placówkach publicznych, jak i niepublicznych. Opiekę tę świadczyły żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie. Miejsca i formy opieki nad dziećmi W 2020 r. w Poznaniu rodzice i opiekunowie dzieci do lat 3 mieli do dyspozycji łącznie 4,9 tys. miejsc zorganizowanych w różnych formach instytucjonalnej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, takich jak żłobki, kluby dziecięce oraz dzienni opiekunowie. […]

Read More…

Działania na rzecz aktywizacji młodzieży w Poznaniu

Działania na rzecz ludzi młodych ujęte zostały w „Polityce dla Ludzi Młodych Miasta Poznania na lata 2019-2025” przyjętej przez Miasto Poznań w 2018 r. Realizując założenia dokumentu, w 2020 r. podejmowano m.in. takie działania, jak: organizacja konkursu „Fundusz Samorządów Uczniowskich”; wsparcie projektów organizacji pozarządowych; współpraca z Młodzieżową Radą Miasta Poznania. Fundusz Samorządów Uczniowskich W 2020 r. zrealizowano III edycję konkursu „Fundusz Samorządów Uczniowskich”, który umożliwia poznańskiej młodzieży uzyskanie […]

Read More…

Wsparcie poznańskich rodzin

Miasto Poznań udziela wsparcia rodzinom na wielu płaszczyznach, w tym zarówno poprzez wypłatę świadczeń, jak i rozwój pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej.  Świadczenia dla rodzin W 2020 r. poznańskie rodziny korzystały z różnych form pomocy realizowanych przez Poznańskie Centrum Świadczeń o łącznej wartości ponad 656 mln zł, w tym m.in. z: świadczenia wychowawczego „500+” wypłacanego w ramach programu „Rodzina 500+” (1,1 mln świadczeń –  529,8 mln zł); świadczeń rodzinnych (252 tys. […]

Read More…

Poznańska polityka prorodzinna

Kierunki działań Miasta Poznania na rzecz tworzenia warunków do pełnego rozwoju i funkcjonowania rodziny wyznacza uchwalony przez Radę Miasta program „Polityka Prorodzinna dla Miasta Poznania na lata 2016-2020”, w ramach którego za priorytetowe uznaje się zarówno przedsięwzięcia na rzecz rodzin wychowujących dzieci, jak i zapewnienie skutecznej integracji międzypokoleniowej. Prorodzinne obszary działań Polityka prorodzinna Poznania  wpływa na poprawę stabilizacji i socjalnego bezpieczeństwa rodzin mieszkających w Poznaniu oraz zmianę niekorzystnych trendów […]

Read More…

Wychowanie przedszkolne w Poznaniu

Poznańskie placówki wychowania przedszkolnego w 2019 r. objęły opieką 21,8 tys. dzieci. Oferta opieki przedszkolnej W 2019 r. w Poznaniu funkcjonowało łącznie 329 placówek oferujących opiekę i wychowanie przedszkolne. Z ich oferty skorzystało 21,8 tys. dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W 2019 r. rodzice złożyli 5,6 tys. wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, w tym 5,2 tys. do placówek prowadzonych przez Miasto Poznań. Miasto Poznań w 2019 r. prowadziło 118 ogólnodostępnych przedszkoli, w dyspozycji których znajdowało […]

Read More…

Opieka nad dziećmi do lat 3 w Poznaniu

W 2019 r. Miasto Poznań zapewniło 4,9 tys. miejsc w różnych formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, jak żłobki, kluby dziecięce czy dzienni opiekunowie, zarówno w placówkach publicznych, jak i dofinansowując miejsca zorganizowane przez podmioty niepubliczne. Miejsca i formy opieki nad dziećmi W 2019 r. w Poznaniu rodzice i opiekunowie dzieci do lat 3 mieli do dyspozycji łącznie 4,9 tys. miejsc zorganizowanych w różnych formach instytucjonalnej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, obejmujących żłobki, kluby […]

Read More…

Wsparcie poznańskich rodzin

W 2019 r. na wsparcie poznańskich rodzin Miasto Poznań wydatkowało 602 mln zł, w tym najwięcej na świadczenia wychowawcze wypłacane w ramach rządowego programu „Rodzina 500+”. Świadczenia dla rodzin W 2019 r. w ramach wspierania poznańskich rodzin Poznańskie Centrum Świadczeń wypłaciło różne formy świadczeń zabezpieczenia społecznego, a wśród nich: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami (254,1 tys. świadczeń) świadczenia opiekuńcze (90,9 tys. świadczeń) świadczenie wychowawcze „500+” (757 tys. świadczeń) świadczenie „Dobry […]

Read More…

Poznańska polityka prorodzinna

Działania Miasta Poznania na rzecz poznańskich rodzin ukierunkowuje uchwalona przez Radę Miasta Poznania „Polityka Prorodzinna dla Miasta Poznania na lata 2016-2020”. Prorodzinne obszary działań Polityka prorodzinna wyznaczyła ogólne kierunki działań Miasta Poznania, natomiast działania szczegółowe w poszczególnych obszarach wprowadzane są odrębnymi dokumentami. Celami polityki prorodzinnej Miasta Poznania są: ukształtowanie w świadomości poznanianek i poznaniaków systemu wartości, w którym rodzina i dzieci są wartościami priorytetowymi […]

Read More…

Działania na rzecz aktywizacji młodzieży w Poznaniu

Młodzieżowa Rada Miasta Poznania zdobyła tytuł najlepszej młodzieżowej rady w Polsce w 2019 r. w konkursie organizowanym przez Ministra Edukacji Narodowej. Działania na rzecz ludzi młodych ujęte zostały w przyjętej przez Miasto Poznań w 2018 r. „Polityce dla Ludzi Młodych Miasta Poznania na lata 2019-2025”. Realizując jej założenia, w 2019 r. podejmowano m.in. takie działania, jak: organizację konkursu “Fundusz Samorządów Uczniowskich” wsparcie projektów organizacji pozarządowych udział w konkursie European Youth […]

Read More…