fbpx

Wychowanie przedszkolne w Poznaniu

Poznańskie placówki wychowania przedszkolnego w 2019 r. objęły opieką 21,8 tys. dzieci. Oferta opieki przedszkolnej W 2019 r. w Poznaniu funkcjonowało łącznie 329 placówek oferujących opiekę i wychowanie przedszkolne. Z tej oferty skorzystało 21,8 tys. dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W 2019 r. rodzice złożyli 5,6 tys. wniosków o przyjęcie do przedszkola […]

Read More…

Opieka nad dziećmi do lat 3 w Poznaniu

W 2019 r. Miasto Poznań zapewniło 4,9 tys. miejsc opieki żłobkowej zarówno w placówkach publicznych, jak i dofinansowując miejsca zorganizowane przez podmioty niepubliczne. Miejsca i formy opieki nad dziećmi W 2019 r. w Poznaniu rodzice i opiekunowie dzieci do lat 3 mieli do dyspozycji łącznie 4,9 tys. miejsc zorganizowanych w różnych formach instytucjonalnej opieki żłobkowej. […]

Read More…

Wsparcie poznańskich rodzin

Według danych Urzędu Statystycznego w Poznaniu w 2019 r. na wsparcie poznańskich rodzin Miasto Poznań wydatkowało 602 mln zł, w tym najwięcej na świadczenia wychowawcze wypłacane w ramach rządowego programu „Rodzina 500+”. Świadczenia dla rodzin W 2019 r. w ramach wspierania poznańskich rodzin Poznańskie Centrum Świadczeń wypłaciło różne formy świadczeń zabezpieczenia społecznego, a wśród nich: […]

Read More…

Poznańska polityka prorodzinna

Działania Miasta Poznania na rzecz poznańskich rodzin ukierunkowuje uchwalona przez Radę Miasta Poznania „Polityka Prorodzinna dla Miasta Poznania na lata 2016-2020”. Prorodzinne obszary działań Polityka prorodzinna wyznaczyła ogólne kierunki działań Miasta Poznania, natomiast działania szczegółowe w poszczególnych obszarach wprowadzane są odrębnymi dokumentami. Celami polityki prorodzinnej Miasta Poznania są: ukształtowanie w świadomości poznanianek i poznaniaków systemu […]

Read More…

Działania na rzecz aktywizacji młodzieży w Poznaniu

Młodzieżowa Rada Miasta Poznania zdobyła tytuł najlepszej młodzieżowej rady w Polsce w 2019 r. w konkursie organizowanym przez Ministra Edukacji Narodowej. Działania na rzecz ludzi młodych ujęte zostały w przyjętej przez Miasto Poznań w 2018 r. „Polityce dla Ludzi Młodych Miasta Poznania na lata 2019-2025”. Realizując jej założenia, w 2019 r. podejmowano m.in. takie działania, […]

Read More…

Wychowanie przedszkolne w Poznaniu

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2018 r. w Poznaniu mieszkało ponad 21,2 tys. dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat. Oferta opieki przedszkolnej W 2018 r. w Poznaniu dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat przygotowanych było ponad 21 tys. miejsc w przedszkolach i innych dedykowanych instytucjach opieki i […]

Read More…

Opieka nad dziećmi do lat 3 w Poznaniu

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2018 r. w Poznaniu mieszkało prawie 24 tys. dzieci w wieku żłobkowym do lat 3. Średnio co piąte dziecko uczęszczało do żłobka na terenie miasta. Miejsca i formy opieki nad dziećmi  W 2018 r. w Poznaniu rodzice i opiekunowie dzieci do lat 3 mieli do dyspozycji  łącznie 4 […]

Read More…

Działania na rzecz aktywizacji młodzieży w Poznaniu

Uchwałą Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 r. przyjęta została „Polityka dla Ludzi Młodych Miasta Poznania na lata 2019-2025”. Opracowanie dokumentu poprzedziła diagnoza potrzeb i oczekiwań młodych ludzi, której wykorzystano wyniki warsztatów, badań ankietowych na próbie 1 200 osób oraz wnioski z wywiadów pogłębionych z przedstawicielami młodzieży. Diagnoza potrzeb i oczekiwań pozwoliła na […]

Read More…

Wsparcie poznańskich rodzin

W 2018 r. wydatki Miasta Poznania na pomoc społeczną i wsparcie rodzin wyniosły ponad 650 mln zł czyli ponad 16% rocznych wydatków budżetu. Najwięcej wydatkowano na świadczenia  wychowawcze (np. program „Rodzina 500+”), rodzinne, opiekuńcze, alimentacyjne. Świadczenia dla rodzin W 2018 r. w ramach wspierania poznańskich rodzin wypłacono różne formy świadczeń zabezpieczenia społecznego, a wśród nich: […]

Read More…

Poznańska polityka prorodzinna

Uchwalona przez Radę Miasta Poznania Polityka Prorodzinna dla miasta Poznania na lata 2016 – 2020 ukierunkowuje działania Miasta na rzecz poznańskich rodzin.  Uchwalona polityka prorodzinna wyznacza ogólne kierunki działań Miasta na lata 2016 – 2020, natomiast działania szczegółowe w poszczególnych obszarach wprowadzane są odrębnymi dokumentami. Celami polityki prorodzinnej Miasta Poznania są: ukształtowanie w świadomości poznaniaków […]

Read More…