W 2021 r. na projekty w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 przeznaczono z budżetu Miasta Poznania kwotę 22 mln zł, z tego 6 mln zł na projekty ogólnomiejskie, w tym 4 mln zł na projekty w ramach Zielonego Budżetu, oraz 16 mln zł na projekty rejonowe.

Poznański Budżet Obywatelski 2022

Zasady i tryb Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 (PBO22) określa Uchwała Rady Miasta Poznania Nr XLIII/754/2021 z dnia 9 marca 2021 r. PBO22 to 10. edycja budżetu obywatelskiego w Poznaniu.

Grafika Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2022

grafika Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego

arch. UMP

Najważniejsze informacje dotyczące głosowania na projekty zgłoszone do PBO22:

 • 22 mln – taką pulę środków przeznaczono na PBO22, co stanowi 0,5 % w ogólnym budżecie Miasta;
 • 16 mln zł przydzielono projektom rejonowym, a pozostałe 6 mln zł projektom ogólnomiejskim, w tym 4 mln wydzielone zostały na Zielony Budżet;
 • 210 projektów zostało zgłoszonych do PBO22 – 36 projektów ogólnomiejskich, 15 projektów ogólnomiejskich w ramach Zielonego Budżetu oraz 159 projektów rejonowych;
  proces składania wniosków trwał od 4 maja do 31 maja 2021 r.;
 • 150 wnioskowanych projektów zostało zaopiniowanych pozytywnie i poddanych głosowaniu;
  głosowanie na projekty zgłoszone do budżetu partycypacyjnego trwało od 1 do 22 października 2021 r.;
 • 85 115 poznanianek i poznaniaków wzięło udział w głosowaniu;
 • 35 projektów wybrano do realizacji – 3 projekty ogólnomiejskie (w tym 2 z Zielonego Budżetu) i 32 rejonowe.

Najważniejsze zmiany w 10 edycji PBO22 w stosunku do poprzedniej edycji:

 • po raz pierwszy zastosowano metodę głosowania za pomocą kodu SMS (z możliwością głosowania w UMP przez osoby nieposiadające telefonów komórkowych); przystępując do głosowania, należało dodatkowo podać numer telefonu komórkowego, na który przesłany został weryfikujący kod SMS, umożliwiający potwierdzenie oddania głosu w Serwisie PBO22;
 • na etapie opiniowania dopuszczono do głosowania projekty, których realizacja może wykraczać poza 1 rok budżetowy;
 • kwota, jaką mieli do dyspozycji mieszkańcy, wynosiła 22 mln zł, a dodatkowy 1 mln zł przeznaczono na realizację projektów rejonowych.

Etap zgłaszania projektów i konsultacje PBO22

Proces zgłaszania projektów rozpoczął się 4 maja i trwał do 31 maja 2021 r. Do 10. edycji PBO łącznie zostało zgłoszonych 210 projektów – 36 ogólnomiejskich, 15 w ramach Zielonego Budżetu i 159 rejonowych. Tak jak w poprzednich edycjach, każdy mieszkaniec mógł zgłosić maksymalnie 3 projekty. Wnioski mogły składać osoby fizyczne zamieszkujące na terenie Poznania bez ograniczenia ze względu na wiek. Wnioski można było składać elektronicznie i papierowo. Do każdego zgłoszenia należało dostarczyć w formie papierowej listę poparcia projektu (minimum 10 głosów poparcia).

W 2021 r. z uwagi na obostrzenia związane z pandemią COVID-19, promocja PBO22, proces konsultacji oraz nabór wniosków odbywały się wyłącznie za pośrednictwem internetowych kanałów społecznych oraz dedykowanej strony internetowej. Pomoc i wsparcie dla mieszkańców w zakresie składania wniosków odbywała się w formie zdalnej. Kampanie informacyjne zostały przeprowadzone w środkach masowego przekazu tj. Internet, telewizja, radio oraz w komunikacji miejskiej.

Podczas promocyjnych warsztatów online, które odbyły się w kwietniu, społeczność szkolna poznańskich szkół zapoznała się z ideą Szkolnych Budżetów Obywatelskich, ich założeniami i sposobami ich wdrażania. Uczniowie zostali poinformowani, w jaki sposób przygotować i przeprowadzić budżet obywatelski w swojej szkole, począwszy od etapu zbierania wniosków, do etapu ogłoszenia wyników. W maju, każda ze szkół, przeprowadziła swój własny szkolny budżet partycypacyjny. Program „Od SBO do PBO” został zrealizowany w 3 poznańskich szkołach (SP57, II LO i V LO). Koszt organizacji warsztatów wyniósł 6 tys. zł, a środki przeznaczone na realizację projektów SBO – 5 tys. zł. W ramach projektu przeszkolono ponad 60 uczniów i nauczycieli, a w realizację zaangażowano całą społeczność szkolną.

Wspólnie z Centrum Inicjatyw Senioralnych 14 maja 2021 r. zorganizowano warsztaty z pisania wniosków do PBO dla poznańskich seniorów. Wydarzenie, ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, odbyło się w formie online. Omówiono najważniejsze zasady PBO, sposób składania projektów, przeprowadzono również dyskusję dotyczącą ogólnych założeń PBO.

W 2021 r. otwarty dla mieszkańców Maraton Pisania Wniosków odbył się w formie online. Podczas spotkania przedstawiono najważniejsze kwestie dotyczące składania projektów. Mieszkańcy mieli możliwość porozmawiania online z wyznaczonym pracownikiem UMP. W trakcie wydarzenia zostały utworzone wirtualne pokoje, każdy o innej tematyce, do których swobodnie można było dołączyć. Przed wydarzeniem przygotowano poradnik korzystania z platformy internetowej, który był wysyłany wraz z linkiem do wydarzenia. W spotkaniu online wzięli udział przedstawiciele 21 wydziałów i jednostek UMP oraz ok. 30 mieszkańców Miasta.

Grafika Maratonu Pisania Wniosków w ramach PBO 2022

Grafika Maratonu Pisania Wniosków w ramach PBO 2022

arch. UMP

Niezależnie od organizowanych wydarzeń, mieszkańcy mogli skontaktować się lub spotkać się bezpośrednio z pracownikami Urzędu Miasta w sprawie składania projektów do PBO. Na stronie internetowej umieszczono kontakty do wszystkich osób z miejskich wydziałów i jednostek, zaangażowanych w opiniowanie wniosków. Przygotowano również listę przykładowych inwestycji oraz broszurę informacyjną dotyczącą PBO. Przygotowano materiały promocyjne i reklamowe, broszurę pn. Miniporadnik oraz plakaty promujące na potrzeby działalności konsultacyjno-informacyjnej. Broszurę oraz plakaty promujące PBO rozdystrybuowano do wszystkich rad osiedli. Zrealizowano wydruk wkładek informacyjnych ze wszystkimi projektami poddanymi pod głosowanie, w gazetach: Fakt, Wyborcza, Głos Wielkopolski. Pomoc i wsparcie dla mieszkańców w zakresie składania wniosków odbywała się w formie zdalnej. Spotkania odwoławcze odbyły się również w formie zdalnej. Stacjonarne punkty do głosowania nie zostały uruchomione, jednak pracownicy Urzędu Miasta byli dostępni przez cały okres głosowania, aby udzielać wskazówek i pomocy technicznej. Zapewniona została również możliwość skorzystania z urządzeń i uzyskania pomocy technicznej w siedzibie UMP. Rady osiedli mogły tworzyć własne punkty do głosowania, na podstawie własnej uchwały.

Etap opiniowania projektów

Opiniowanie projektów przez Urząd Miasta Poznania obejmuje 2 etapy – ocenę formalną oraz ocenę merytoryczną. W opiniowanie zaangażowanych było ok. 30 instytucji, jednostek i wydziałów UMP oraz 42 jednostki pomocnicze Miasta. Proces opiniowania projektów rozpoczął się 4 maja i trwał do 24 września 2021 r.
W wyniku opiniowania ze złożonych 210 projektów:

 • pozytywnie zaopiniowano w I etapie 144 wnioski;
 • wycofano 5 projektów;
 • 12 wniosków nie spełniało wymogów formalnych (brak listy poparcia projektu);
 • złożono 17 odwołań od negatywnych decyzji;
 • zmieniono decyzję na pozytywną po odwołaniu dla 6 projektów.

W efekcie w głosowaniu wzięło udział 150 projektów, co oznacza, że na liście do głosowania znalazło się ponad 71% wszystkich zgłoszonych pomysłów.

Projekty zgłoszone do PBO22 w 2021 r.
Rodzaj projektów Liczba zgłoszonych projektów Liczba projektów w głosowaniu Kwota w zł
Projekty ogólnomiejskie 36 25 2 000 000
Projekty ogólnomiejskie  ramach Zielonego Budżetu 15 11 4000000
Projekty rejonowe 159 114 16 000 000
Ogółem 210 150 22 000 000
źródło: UMP

Projekty rejonowe – podział środków

Podział środków w ramach poszczególnych rejonów PBO został dokonany na podstawie algorytmu bazującego na podziale procentowym, opartym w 70% na liczbie mieszkańców danego rejonu i w 30% na powierzchni danego rejonu liczonej w km². Maksymalna kwota realizacji projektu rejonowego wynosiła 600 tys. zł.

Podział środków na projekty rejonowe
Rejon Nazwa rejonu Liczba projektów poddanych głosowaniu Kwota w zł przypadająca na rejon
I Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady 10 1090000
II Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn 5 1330000
III Jana III Sobieskiego i Marysienki, Piątkowo 7 1070000
IV Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka-Minikowo- Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki 6 1580000
V Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald 11 990000
VI Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola 8 890000
VII Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo 6 1160000
VIII Chartowo, Rataje, Żegrze 11 1860000
IX Stare Miasto 4 600000
X Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec 12 1450000
XI Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica 9 1450000
XII Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie 12 1300000
XIII Jeżyce, św.Łazarz 13 1230000
  Ogółem 114 16000000
źródło: UMP
Etap głosowania

Głosowanie na projekty zgłoszone w PBO22 trwało od 1 do 22 października 2021 r. Podczas głosowania można było oddać maksymalnie dwa głosy na projekty ogólnomiejskie (w tym jeden w ramach Zielonego Budżetu) oraz maksymalnie dwa głosy na projekty rejonowe.
Głosować mógł każdy mieszkaniec Poznania – osoba fizyczna zamieszkująca na terenie miasta. Głosowanie odbyło się w formie elektronicznej.
W trakcie głosowania oddano 85 115 ważnych zgłoszeń elektronicznych.
W wyniku głosowania do realizacji zostało wybranych 35 projektów:

 • 3 projekty ogólnomiejskie, w tym 2 z Zielonego Budżetu;
 • 32 rejonowe.

O wynikach głosowania poinformowano 5 listopada 2021 r. na profilach internetowych: Poznański Budżet Obywatelski, Miasto Poznań, Portal Poznan.pl. oraz w Serwisie PBO22.
Lista projektów zakwalifikowanych do realizacji dostępna jest na stronie Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wybrane w głosowaniu projekty PBO22 w Poznaniu
Rodzaj i nazwa projektu Kwota na realizację w zł
Projekty ogólnomiejskie 5975000
Trener osiedlowy, trener senioralny, trener przedszkolaka 1975000
Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa 2000000
Nasz Zielony Plac Wolności 2000000
Projekty rejonowe 15835300
Winogradzki statek uśmiechu i radości 600000
Modernizujemy winogradzkie szkoły i przedszkola 600000
Hałas szkodzi. Cisza łagodzi. SP38, SSP2 600000
Nasz sportowy fortel – bezpłatne zajęcia dla wszystkich 512000
Festiwale, kino plenerowe, kulturalne lato Kiekrz/Smochowice/Strzeszyn/Podolany 600000
Szkoła z kulturą 600000
Aktywne Piątkowo – sport to zdrowie! 260600
Zadbajmy o najmłodszych! 600000
Nasz sportowy fortel – darmowe zajęcia dla mieszkańców 549000
Poprawa bezpieczeństwa pieszych 600000
Infrastruktura sportowo-rekreacyjna 430000
Szkoła na sportowo 600000
Bezpieczny student, bezpieczny poznaniak 286500
Przez sport po zdrowie 600000
Na Woli baw się do woli 600000
Aktywne Naramowice – sport to zdrowie! 193600
Rowerem/pieszo z Naramowic: łączniki Naramowice-Wartostrada; Abrahama-Murawa 600000
Leśniczówka Naramowice 415000
Nasz sportowy fortel – darmowe zajęcia dla wszystkich 537000
Rataje – mój sportowy azyl 540000
EkoCzwórka dla Rataj #2 600000
Remont sali gimnastycznej w ZSO 172500
Nasz sportowy fortel – darmowe zajęcia dla mieszkańców 495000
Wartostrada – Wilda – Centrum: wygodnie pieszo i rowerem 600000
Wildecka aleja drzew 60000
Nasz sportowy fortel – darmowe zajęcia dla mieszkańców 539000
Rejon na piątkę! 250000
Marzenia dzieciaków i potrzeby strażaków 600000
Ćwicz, trenuj, baw się – nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny 600000
Drogi rekreacyjno-przyrodnicze Doliny Cybiny 543000
Boisko marzeń 600000
Kolorowy dziedziniec sportowo-rekreacyjny 452100
źródło: UMP

Podsumowanie dotychczasowych edycji PBO oraz wnioski i rekomendacje wynikające z podsumowania ankiet zawiera Raport ewaluacyjny – Poznański Budżet Obywatelski 2022.

Grafika Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2022

grafika Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego

arch. UMP

Stan zaawansowania realizacji projektów PBO jest dostępny na stronie internetowej.