W 2019 r. ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 12,7 tys. rodzin liczących 20,2 tys. osób, czyli mniej niż 4% osób mieszkających w Poznaniu.

Korzystanie z różnych form pomocy społecznej było uwarunkowane spełnieniem kryteriów „dochodowych” wynikających z przepisów prawa. Należały do nich najczęściej przyczyny wynikające z ubóstwa spowodowanego brakiem źródeł utrzymania, trudnych warunków życia lub brakiem możliwości adaptacyjnych w otoczeniu.

W 2019 r. ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 12,7 tys. rodzin liczących 20,2 tys. osób, czyli mniej niż 4% osób mieszkających w Poznaniu.

Beneficjenci pomocy społecznej w Poznaniu

pobierz dane XLS

Świadczenia pieniężne stanowiły ok. 47% wszystkich świadczeń zrealizowanych w ramach pomocy społecznej, natomiast pozostałą część stanowiły świadczenia rzeczowe oraz pomoc udzielana w formie pracy socjalnej.

Najczęstszymi powodami korzystania z pomocy społecznej w Poznaniu w 2019 r. były:

  • długotrwała lub ciężka choroba (ponad 10,4 tys. osób)
  • ubóstwo (6,8 tys. osób)
  • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego (5,2 tys. osób)
  • niepełnosprawność (4,9 tys. osób)
  • potrzeba ochrony macierzyństwa (2,8 tys. osób)
  • bezrobocie (2,4 tys. osób)
  • bezdomność (1,4 tys. osób)
Główne przyczyny korzystania z pomocy społecznej w Poznaniu w 2019 r.

pobierz dane XLS

W mniejszym stopniu ze wsparcia z zakresu pomocy społecznej korzystały rodziny wielodzietne, niepełne, dotknięte przemocą, sieroty, a także osoby z problemami uzależnień czy opuszczające zakłady karne. W 2019 r. udzielono pomoc 129 osobom z tytułu zdarzeń losowych i sytuacji kryzysowych. Udzielono także wsparcia 5 osobom, które uzyskały status uchodźcy lub zezwolenie na pobyt czasowy.

Ponadto przekazano świadczenie pieniężne posiadaczom „Karty Polaka”, która jest dokumentem potwierdzającym związek z Polską poprzez m.in.:

  • przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego
  • znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów
  • udokumentowanie narodowości polskiej uznawane w przypadku, kiedy co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej

W 2019 r. w ramach świadczeń „Karty Polaka” Poznańskie Centrum Świadczeń wydało ok. 240 decyzji, w efekcie których przekazano posiadaczom karty 1,6 mln zł.