Zasoby mieszkaniowe

arch. UMP, fot. M. Kaczmarczyk Według GUS na koniec 2017 r. w zasobach mieszkaniowych Poznania było 258,1 tys.  mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 16,7 mln m2. Struktura własnościowa mieszkań obejmowała: mieszkania osób fizycznych – 170,6 tys., w tym 67,4 tys. w budynkach objętych wspólnotami mieszkaniowymi mieszkania spółdzielni mieszkaniowych – 68,3 tys. mieszkań mieszkania komunalne – […]

Read More…

Geodezja i gospodarka nieruchomościami

W 2017 r. z nieruchomości miejskich uzyskano dochody w kwocie 173,1 mln zł. System Informacji Przestrzennej System Informacji Przestrzennej (SIP) funkcjonuje na zasadach określonych w Zarządzeniu Nr 802/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zasad prowadzenia Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania. SIP gromadzi, integruje i przetwarza dane przestrzenne. Dane prezentowane […]

Read More…

Zarządzanie zasobami komunalnymi

W 2017 r. uruchomiono nowe inicjatywy i programy z zakresu gospodarowania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi. Pilotażowy Program Mieszkań Socjalnych ze Wsparciem Treningowym W 20127 r. rozpoczęto wdrażanie „Pilotażowego Programu Mieszkań Socjalnych ze Wsparciem Treningowym”, który zapewnia różne formy wsparcia dostosowane do potrzeb osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodów mieszkaniowych. Jest to innowacyjny w skali […]

Read More…

Nadzór budowalny nieruchomosci

W 2017 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego prowadził 1 353 kontrole. Prowadzono: 305 kontroli obowiązkowych 246 kontroli utrzymania i stanu technicznego obiektu 71 kontroli sprawdzających wykonanie obowiązków 572 oględziny 147 kontroli poprawności wykonania robót 12 kontroli zakończonej budowy Wyniki kontroli pokazują, że właściciele i zarządcy obiektów budowlanych znajdujących się w złym stanie technicznym często prowadzą […]

Read More…

Ruch budowlany w mieście

W 2017 r. wydano 2 997 decyzji o pozwoleniu na budowę. W ramach ustaleń lokalizacyjnych w 2017 r. wydano: 1 119 decyzji o warunkach zabudowy 331 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2 997 decyzji o pozwoleniu na budowę. Powyższe dane nie są równoznaczne z liczbą realizowanych inwestycji, których liczba była znacznie wyższa i […]

Read More…

Dodatki mieszkaniowe i inne formy pomocy dla lokatorów mieszkań

W 2017 r. przyznano 54,2 tys. dodatków mieszkaniowych na kwotę 16,1 mln zł. W 2017 r. formy pomocy mieszkaniowej dla lokatorów obejmowały: dodatki mieszkaniowe obniżki czynszu wypłaty ryczałtów na zakup opału zryczałtowany dodatek mieszkaniowy. Dodatki mieszkaniowe Dodatki mieszkaniowe są formą pomocy Miasta przeznaczoną dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej, użytkujących mieszkanie, ale nie […]

Read More…

Administracja i opłaty czynszowe w zasobach komunalnych

  Od 21 sierpnia 2017 r. najemcy miejskich lokali obsługiwani są bezpośrednio przez administratorów ZKZL. Administracja w zasobach komunalnych Na terenie każdej z byłych dzielnic Poznania uruchomione zostały nowe Punkty Obsługi Klienta (POK).  Dotychczas ZKZL zlecał zadanie zarządzania lokalami miejskimi firmom zewnętrznym. Przez 11 lat zadanie to realizowały 3 różne przedsiębiorstwa: w latach 2006-2009 – […]

Read More…

Realizacja zobowiązań mieszkaniowych gminy

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego i mieszkalnego w 2017 r. było 329 osób i rodzin. W 2017 r. do Biura Spraw Lokalowych wpłynęło ogółem 1 534 wniosków o ustalenie uprawnienia do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub lokalu mieszkalnego, z tego: 978 wniosków o lokal […]

Read More…

Nowe inwestycje i gospodarka komunalnymi zasobami

W ramach nowego budownictwa komunalnego w Poznaniu w 2017 r. oddano do użytku 90 mieszkań, a w trakcie realizacji było 260 lokali mieszkalnych. Nowe inwestycje W 2017 r.: zakończono budowę 2 budynków mieszkalnych przy ul. Bolka z 90 mieszkaniami i 2 lokalami użytkowymi oraz 2 budynków mieszkalnych przy ul. Dymka z 94 mieszkaniami i 2 […]

Read More…