fbpx

Geodezja i System Informacji Przestrzennej Miasta Poznania

W 2019 r. Miasto Poznań otrzymało wiele nagród i wyróżnień za wdrożony rok wcześniej Trójwymiarowy Model Miasta Poznania – 3D. arch. UMP Do zadań z zakresu geodezji i Systemu Informacji Przestrzennej w 2019 r. należało m.in.: realizowanie zadań służby geodezyjnej i kartograficznej Miasta prowadzenie systemu informacji przestrzennej Poznania, jako bazy informacji o przestrzeni miasta wspomagającej […]

Read More…

Gospodarka nieruchomościami Poznania

Gospodarka nieruchomościami jest ważnym instrumentem kształtowania przestrzeni i narzędziem sterowania procesami rozwoju miasta. Obszary aktywności w ramach gospodarki nieruchomościami Poznania w 2019 r. Realizacja projektów związanych z wykorzystaniem nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu Państwa Uznając znaczenie nieruchomości i procesów gospodarowania nimi dla kreowania szans rozwoju, w 2019 r. istotne znaczenie miała realizacja projektów związanych z […]

Read More…

Zarząd, administracja i opłaty czynszowe w zasobach komunalnych Poznania

Zarządzanie komunalnym zasobem mieszkaniowym Poznania należy do Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Spółki z o.o. Spółka ta przejęła, z dniem 21 sierpnia 2017 r., zadanie bezpośredniego zarządzania zasobem powierzonym przez Miasto Poznań umową dzierżawy oraz zasobem będącym w użytkowaniu wieczystym Spółki. Przedmiotem działalności spółki jest realizacja zadania własnego gminy polegającego na tworzeniu warunków do zaspokajania potrzeb […]

Read More…

Dodatki mieszkaniowe i inne formy wsparcia dla osób najmujących

Dodatki mieszkaniowe są dofinansowaniem do wydatków mieszkaniowych wypłacanym przez gminę jej najbiedniejszym mieszkankom i mieszkańcom. Przyznanie tej pomocy materialnej zależy przede wszystkim od miesięcznych dochodów mieszkańca gminy oraz od powierzchni zajmowanego przez niego lokalu. Pomoc ta przyznawana jest zawsze na sześć miesięcy i wypłacana jest z budżetu gminy. Decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wydaje wójt, […]

Read More…

Zarząd, administracja i opłaty czynszowe w zasobach komunalnych Poznania

Zarządzanie komunalnym zasobem mieszkaniowym Poznania należy do Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Spółki z o.o. Spółka ta przejęła, z dniem 21 sierpnia 2017 r., zadanie bezpośredniego zarządzania zasobem powierzonym przez Miasto Poznań umową dzierżawy oraz zasobem będącym w użytkowaniu wieczystym Spółki. Przedmiotem działalności spółki jest realizacja zadania własnego gminy polegającego na tworzeniu warunków do zaspokajania potrzeb […]

Read More…

Programy i przedsięwzięcia pomocy mieszkaniowej

Podejmowane w 2019 r. działania, mające na celu wypełnienie obowiązku ustawowego w zakresie tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób o najniższych dochodach, obejmowały realizację następujących programów mieszkaniowych: Miejskie Biuro Najmu Program Miejskiego Biuro Najmu realizowany przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych polega na najmowaniu lokali mieszkalnych od innych właścicieli, niż Miasto Poznań i podnajmowaniu ich […]

Read More…

Zarządzanie zasobami komunalnymi w Poznaniu

Najszerszy i największy zakres działań i pomocy udzielonej w różnych zakresie i formach dotyczył osób o najniższych dochodach. Podmiotowo politykę mieszkaniową na rzecz mieszkanek i mieszkańców w imieniu Prezydenta Miasta realizowały: Urząd Miasta Poznania, Pełnomocnik Prezydenta ds. interwencji lokatorskich oraz miejskie spółki: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i […]

Read More…

Zasoby mieszkaniowe w Poznaniu

Działania Miasta podjęte i zrealizowane w 2019 r. prowadzone były w oparciu o ustalenia przyjętych uchwałami Rady Miasta Poznania dokumentów: Polityki mieszkaniowej Miasta Poznania na lata 2017-2027 i programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2019-2023 oraz w ramach możliwości finansowych Miasta. W obliczu obserwowanego  ujemnego salda migracji aktywnie realizowano szereg przedsięwzięć zmierzających do […]

Read More…

Geodezja i System Informacji Przestrzennej miasta Poznania

W 2018 r. uruchomiono portal Trójwymiarowego Modelu Miasta Poznania – 3D. To pionierski projekt w skali kraju, który pozwala lepiej projektować przestrzeń miejską, łatwiej planować zmiany i sprawniej zarządzać miastem. Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego W celu zwiększenia jakości, dostępności oraz stopnia wykorzystania danych przestrzennych dotyczących Miasta Poznania przez przedsiębiorców i mieszkańców, a w szczególności […]

Read More…

Gospodarka nieruchomościami Poznania

Dochody z tytułu gospodarki nieruchomościami w zakresie zadań własnych w 2018 r. wyniosły 111,2 mln zł. W 2018 r. w Poznaniu najważniejsze aspekty działalności w zakresie gospodarki nieruchomościami dotyczyły: zagadnień prawnych: zagospodarowania terenów w celu uzyskania odpowiednich dochodów (dzierżaw, najmu, użyczenia, zbycia lub kupna nieruchomości), ochrony praw właścicielskich, realizacji projektów i działań inwestycyjnych, w zakresie […]

Read More…