fbpx

Geodezja i System Informacji Przestrzennej Miasta Poznania

W 2019 r. Miasto Poznań otrzymało wiele nagród i wyróżnień za wdrożony rok wcześniej Trójwymiarowy Model Miasta Poznania – 3D. arch. UMP Do zadań z zakresu geodezji i Systemu Informacji Przestrzennej w 2019 r. należało: realizowanie zadań służby geodezyjnej i kartograficznej Miasta prowadzenie systemu informacji przestrzennej Poznania, jako bazy informacji o przestrzeni miasta wspomagającej proces zarządzania prowadzenie spraw nazewnictwa ulic i placów będących drogami publicznymi, nazw dróg […]

Read More…

Gospodarka nieruchomościami Poznania

Gospodarka nieruchomościami jest ważnym instrumentem kształtowania przestrzeni i narzędziem sterowania procesami rozwoju miasta. Obszary aktywności w ramach gospodarki nieruchomościami Poznania w 2019 r. Realizacja projektów związanych z wykorzystaniem nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu Państwa W 2019 r. realizowane były projekty związane z wykorzystaniem nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu Państwa. Kontynuowano i wdrożono do realizacji projekty aktywizacji terenów nadrzecznych. W 2019 r. zawarto 2 kolejne umowy na dzierżawę nieruchomości w sąsiedztwie rzeki Warty. […]

Read More…

Zarząd, administracja i opłaty czynszowe w zasobach komunalnych Poznania

Zarządzanie komunalnym zasobem mieszkaniowym Poznania prowadzi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. (ZKZL) przejął, z dniem 21 sierpnia 2017 r., zadanie bezpośredniego zarządzania zasobem powierzonym przez Miasto Poznań umową dzierżawy oraz zasobem będącym w użytkowaniu wieczystym spółki. Przedmiotem działalności ZKZL jest realizacja zadania własnego gminy polegającego na tworzeniu warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej oraz w zakresie gminnego budownictwa […]

Read More…

Dodatki mieszkaniowe i inne formy wsparcia dla osób najmujących w Poznaniu

Dodatki mieszkaniowe są dofinansowaniem do wydatków mieszkaniowych wypłacanym przez gminę. Przyznanie dodatków mieszkaniowych jest uzależnione od miesięcznych dochodów oraz od powierzchni zajmowanego lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przyznawana jest zawsze na 6 miesięcy i wypłacana jest z budżetu Miasta. Decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wydaje Prezydent Miasta w ciągu miesiąca od dni złożenia wniosku w tej sprawie.  Kryteria przyznawania dodatku mieszkaniowego Kryteria prawno-organizacyjne dodatek przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej dodatek […]

Read More…

Zarząd, administracja i opłaty czynszowe w zasobach komunalnych Poznania

Zarządzanie komunalnym zasobem mieszkaniowym Poznania należy do Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Spółki z o.o. Spółka ta przejęła, z dniem 21 sierpnia 2017 r., zadanie bezpośredniego zarządzania zasobem powierzonym przez Miasto Poznań umową dzierżawy oraz zasobem będącym w użytkowaniu wieczystym Spółki. Przedmiotem działalności spółki jest realizacja zadania własnego gminy polegającego na tworzeniu warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej oraz w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego. Spółka ma również […]

Read More…

Programy i przedsięwzięcia pomocy mieszkaniowej

Podejmowane w 2019 r. działania w celu wypełnienie obowiązku ustawowego w zakresie tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób o najniższych dochodach, obejmowały realizację  miejskich programów mieszkaniowych. Miejskie Biuro Najmu Program Miejskiego Biuro Najmu polega na najmowaniu lokali mieszkalnych od innych właścicieli niż Miasto Poznań i podnajmowaniu ich z obniżonym czynszem osobom o niskich dochodach. Wniosek o uzyskanie mieszkania w ramach programu mogły składać osoby, które ubiegały się […]

Read More…

Zarządzanie zasobami komunalnymi w Poznaniu

Najszerszy i największy zakres działań i pomocy udzielonej w różnych zakresie i formach dotyczył osób o najniższych dochodach. Podmiotowo politykę mieszkaniową w imieniu Prezydenta Miasta realizowały: Urząd Miasta Poznania, Pełnomocnik Prezydenta ds. interwencji lokatorskich oraz miejskie spółki: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej SA i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Podstawowe dokumenty regulujące zarządzanie i gospodarowanie […]

Read More…

Zasoby mieszkaniowe w Poznaniu

Działania Miasta podjęte i zrealizowane w 2019 r. prowadzone były w oparciu o ustalenia przyjętych uchwałami Rady Miasta Poznania dokumentów: Polityki mieszkaniowej Miasta Poznania na lata 2017-2027 i programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2019-2023 oraz w ramach możliwości finansowych Miasta. Prowadzono politykę mieszkaniową w zakresie szerszym niż wynikający z obowiązujących ustaw dotyczących gospodarowania zasobem komunalnym, poszerzając te działania o aktywną politykę mieszkaniową skierowaną do osób niezamożnych oraz o średnich i wyższych […]

Read More…

Geodezja i System Informacji Przestrzennej miasta Poznania

W 2018 r. uruchomiono portal Trójwymiarowego Modelu Miasta Poznania – 3D. To pionierski projekt w skali kraju, który pozwala lepiej projektować przestrzeń miejską, łatwiej planować zmiany i sprawniej zarządzać miastem. Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego W celu zwiększenia jakości, dostępności oraz stopnia wykorzystania danych przestrzennych dotyczących Miasta Poznania przez przedsiębiorców i mieszkańców, a w szczególności usunięcia barier w dostępie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zrealizowano projekt „Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego […]

Read More…

Gospodarka nieruchomościami Poznania

Dochody z tytułu gospodarki nieruchomościami w zakresie zadań własnych w 2018 r. wyniosły 111,2 mln zł. W 2018 r. w Poznaniu najważniejsze aspekty działalności w zakresie gospodarki nieruchomościami dotyczyły: zagadnień prawnych: zagospodarowania terenów w celu uzyskania odpowiednich dochodów (dzierżaw, najmu, użyczenia, zbycia lub kupna nieruchomości), ochrony praw właścicielskich, realizacji projektów i działań inwestycyjnych, w zakresie bieżących spraw administracji i zarządzania: działania regulacyjne dotyczące korzystania z nieruchomości, aktualizacji opłat, ewidencji, […]

Read More…