fbpx

Zadania służby geodezyjnej i kartograficznej, w tym narad koordynacyjnych

Zasób geodezyjny i kartograficzny służy gospodarce narodowej, obronności państwa, ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, nauce, kulturze, ochronie przyrody i potrzebom obywateli. Liczba użytkowników e-usług w 2020 r. zarejestrowanych w poszczególnych portalach: Portal Klienta – 4565; Portal Geodety – 267; Portal Projektanta – 850; Portal Rzeczoznawcy – 245; Portal Komornika – 23; osoby odwiedzające i wnioski złożone przez Portal Klienta bez logowania – 1790. W  2020 r. […]

Read More…

System Informacji Przestrzennej – modernizacja i nowe dane o mieście

Miasto Poznań – Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ uczestniczy w budowie Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP), finansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO), Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.4 „Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla MOF Poznania”. Wartość projektu MeSIP – 16,7 mln złWartość umowy na modernizację Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) – 2 211 967,12 zł, w tym […]

Read More…

Realizacja dochodów z gospodarki nieruchomościami miejskimi

Realizacja dochodów w latach 2019 i 2020 w zakresie zadań własnych gminy Dochody z gospodarowania nieruchomościami w zakresie zadań własnych gminy w 2020 r. przedstawiały się następująco: Dochody 2019 2020 [tys. zł] [tys. zł] Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, w tym: 41 435,00 28 055,25 trwały zarząd  2 394,94 2 391,65 użytkowanie wieczyste 37 554,03 23 861,06 I opłata 135,29 546,75 służebność gruntowa 1 350,74 1 255,79 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych […]

Read More…

Ochrona praw właścicielskich w zakresie nieruchomości

W 2020 r. pełnomocnicy Miasta Poznania podejmowali działania mające na celu ochronę praw rzeczowych przysługujących gminie w postępowaniach administracyjnych dotyczących zwrotu wywłaszczonych nieruchomości i stwierdzeń nieważności orzeczeń o wywłaszczeniu oraz w postępowaniach cywilnych dotyczących odszkodowań z tytułu art. 36 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.  Postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości oraz postępowania o stwierdzenie nieważności orzeczeń o wywłaszczeniu W postępowaniach o zwrot wywłaszczonych nieruchomości oraz w postępowaniach o stwierdzenie nieważności orzeczeń o wywłaszczeniu nieruchomości działania pełnomocników doprowadziły […]

Read More…

Zmiany w zasobach nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu Państwa

Nabywanie nieruchomości do zasobu Miasta Poznania Miasto Poznań nabyło w trybach cywilnoprawnych 15 nieruchomości, na które składają się 32 działki gruntu, w celu realizacji zadań własnych, celów publicznych gminy lub w ramach uregulowań terenowo-prawnych tych nieruchomości, a także jedną nieruchomość w wyniku wyroku sądowego. W wyniku prowadzonych negocjacji Miasto Poznań pozyskało tereny te za kwotę średnio o ok. 17% niższą od wartości rynkowych, określonych przez rzeczoznawców majątkowych w operatach szacunkowych. Na szczególną […]

Read More…

Obszary aktywności w ramach gospodarki nieruchomościami Poznania w 2020 r. i komunalizacja mienia

Gospodarka nieruchomościami obejmowała zagadnienia administracyjne, prawne, organizacyjne, eksploatacyjne i ekonomiczne związane z zarządzaniem i dysponowaniem nieruchomościami Miasta Poznania i Skarbu Państwa w oparciu o prawne formy przewidziane w ustawie z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz ustawie z 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny oraz opracowywanie. Sprowadzała się do prowadzenie polityki racjonalnego wykorzystania mienia, szeregu regulacji i zmian własności sposobu użytkowania tych nieruchomości na terenie miasta. Zrealizowane działania dotyczyły spraw w poszczególnych grupach […]

Read More…

Dodatki mieszkaniowe i inne formy wsparcia

Dodatki mieszkaniowe są dofinansowaniem do wydatków mieszkaniowych wypłacanych przez gminę jej najbiedniejszym mieszkańcom. Przyznanie tej formy pomocy materialnej zależy przede wszystkim od miesięcznych dochodów mieszkańca gminy oraz od powierzchni zajmowanego przez niego lokalu. Pomoc ta przyznawana jest zawsze na 6 miesięcy i wypłacana z budżetu gminy. Decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, który ma na nią jedynie miesiąc od dnia złożenia wniosku w tej sprawie. Istota i zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego […]

Read More…

Działania w zakresie interwencji lokatorskich w 2020 r.

Od marca 2017 r. zadania w zakresie ochrony praw lokatorów realizowane są przez Pełnomocniczkę Prezydenta Miasta Poznania ds. Interwencji Lokatorskich. Do zadań Pełnomocniczki Prezydenta ds. Interwencji Lokatorskich należy m.in.: reprezentowanie Prezydenta w kontaktach z organizacjami społecznymi, instytucjami, stowarzyszeniami działającymi na rzecz lokatorów; upowszechnianie i promowanie działań edukacyjnych wśród najemców i wynajmujących dotyczących zasad najmu lokali mieszkalnych i ochrony praw lokatorów; promowanie we współpracy z Gabinetem Prezydenta realizowanych programów mieszkaniowych, również z użyciem […]

Read More…

Programy i przedsięwzięcia w zakresie pomocy mieszkaniowej

Poprawa dostępności mieszkań oraz zwiększenie pomocy mieszkaniowej skierowanej do osób i rodzin o niskich dochodach wymaga realizacji nowego budownictwa komunalnego, zwiększenia efektywności gospodarowania istniejącym zasobem, korzystania z innych form budownictwa oraz realizacji różnych programów wspierających. Budowa nowych mieszkań Program budowy nowych mieszkań realizują 2 spółki miejskie: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. – ZKZL (budownictwo komunalne)  i Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. […]

Read More…

Realizacja zadań z zakresu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Poznania w 2020 r.

Zadania z zakresu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych realizowane były w oparciu o istniejące zasoby komunalne (wynajem lokali socjalnych i komunalnych, zabezpieczenie pomieszczeń tymczasowych) i społeczno-czynszowe Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (realizacja programów kierunkowych m.in. z udziałem Miasta Poznania) oraz podnajem z obniżonym czynszem lokali mieszkalnych od innych właścicieli niż Miasto Poznań (w ramach Miejskiego Biura Najmu). Pomoc była realizowana na wielu poziomach i skierowana została do różnych grup mieszkańców – tych […]

Read More…