fbpx

Geodezja i System Informacji Przestrzennej miasta Poznania

W 2018 r. uruchomiono portal Trójwymiarowego Modelu Miasta Poznania – 3D. To pionierski projekt w skali kraju, który pozwala lepiej projektować przestrzeń miejską, łatwiej planować zmiany i sprawniej zarządzać miastem. Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego W celu zwiększenia jakości, dostępności oraz stopnia wykorzystania danych przestrzennych dotyczących Miasta Poznania przez przedsiębiorców i mieszkańców, a w szczególności […]

Read More…

Gospodarka nieruchomościami Poznania

Dochody z tytułu gospodarki nieruchomościami w zakresie zadań własnych w 2018 r. wyniosły 111,2 mln zł. W 2018 r. w Poznaniu najważniejsze aspekty działalności w zakresie gospodarki nieruchomościami dotyczyły: zagadnień prawnych: zagospodarowania terenów w celu uzyskania odpowiednich dochodów (dzierżaw, najmu, użyczenia, zbycia lub kupna nieruchomości), ochrony praw właścicielskich, realizacji projektów i działań inwestycyjnych, w zakresie […]

Read More…

Nadzór budowlany dla Miasta Poznania

Nadrzędnym celem poznańskiego nadzoru budowlanego są działania prewencyjne, a kluczowym zadaniem jest zapobieganie negatywnym zjawiskom w budownictwie i użytkowaniu nieruchomości. Nadzór budowlany w Polsce i Poznaniu Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania działa od 1999 r. Jego głównym zadaniem jest prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania prawa w budownictwie przez uczestników procesu budowlanego oraz właścicieli […]

Read More…

Dodatki mieszkaniowe i inne formy pomocy dla lokatorów mieszkań w Poznaniu

W 2018 r. przyznano 49,7 tys. dodatków mieszkaniowych na kwotę 14,8 mln zł. Pomoc mieszkaniowa na rzecz mieszkańców Poznania (osób lub gospodarstw domowych niemających środków na zapewnienie sobie w ramach systemu rynkowego użytkowania mieszkania) oprócz najmu mieszkania komunalnego lub socjalnego świadczona była w innych formach. Skierowana była nie tylko do zamieszkujących w zasobach mieszkaniowych Miasta […]

Read More…

Administracja i opłaty czynszowe w zasobach komunalnych Poznania

Zarządzanie komunalnym zasobem mieszkaniowym Poznania jest zadaniem spółki z udziałem Miasta  Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. (ZKZL) bezpośrednio zarządza zasobem komunalnym Miasta Poznań od sierpnia 2017 r. . Czynsz, wysokości opłat za wynajem lokalu Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej Miasta Poznania są m.in. środki uzyskane z najmu […]

Read More…

Inwestycje i programy mieszkaniowe w Poznaniu

Realizacja potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Poznania w 2018 r. obejmowała budowę nowych mieszkań komunalnych, modernizację, renowację i remonty budynków komunalnych oraz programy i przedsięwzięcia wsparcia. Bieżące zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych oraz realizacja nowego komunalnego budownictwa mieszkaniowego  Zwiększa się liczba wniosków o pomoc mieszkaniową (lokale mieszkalne i socjalne). W 2018 r. wpłynęły 1 534 wnioski (o 561 więcej […]

Read More…

Zarządzanie zasobami komunalnymi w Poznaniu

W 2018 r. w zasobie nieruchomości komunalnych było 12 499 lokali mieszkalnych (w tym 1 691 lokali socjalnych). Znajdowały się one w 830 budynkach komunalnych, w budynkach 762 wspólnot mieszkaniowych z udziałem Miasta Poznania oraz w ramach 47 lokali stanowiących spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. W zasobie komunalnym znajduje się 1 495 komunalnych lokali użytkowych. […]

Read More…

Zasoby mieszkaniowe w Poznaniu

Zasób mieszkaniowy Poznania w 2018 r. powiększył się o 4 tys. mieszkań, na koniec roku liczył 262 tys. mieszkań. Przeciętna powierzchnia mieszkania wynosiła 64,5 m2. W bilansie zasobów mieszkaniowych Poznania na koniec 2018 r. przybyło 4,0 tys. mieszkań. Według wstępnych szacunków stan zasobów wynosił 262 tys. mieszkań o powierzchni użytkowej 16,9 mln m2. Przeciętna powierzchnia […]

Read More…

Zasoby mieszkaniowe

arch. UMP, fot. M. Kaczmarczyk Według GUS na koniec 2017 r. w zasobach mieszkaniowych Poznania było 258,1 tys.  mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 16,7 mln m2. Struktura własnościowa mieszkań obejmowała: mieszkania osób fizycznych – 170,6 tys., w tym 67,4 tys. w budynkach objętych wspólnotami mieszkaniowymi mieszkania spółdzielni mieszkaniowych – 68,3 tys. mieszkań mieszkania komunalne – […]

Read More…

Geodezja i gospodarka nieruchomościami

W 2017 r. z nieruchomości miejskich uzyskano dochody w kwocie 173,1 mln zł. System Informacji Przestrzennej System Informacji Przestrzennej (SIP) funkcjonuje na zasadach określonych w Zarządzeniu Nr 802/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zasad prowadzenia Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania. SIP gromadzi, integruje i przetwarza dane przestrzenne. Dane prezentowane […]

Read More…