Zadania służby geodezyjnej i kartograficznej, w tym narad koordynacyjnych

Zasób geodezyjny i kartograficzny służy gospodarce narodowej, obronności państwa, ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, nauce, kulturze, ochronie przyrody i potrzebom obywateli. Liczba użytkowników e-usług w 2020 r. zarejestrowanych w poszczególnych portalach: Portal Klienta – 4565; Portal Geodety – 267; Portal Projektanta – 850; Portal Rzeczoznawcy – 245; Portal Komornika – 23; osoby odwiedzające i wnioski złożone przez Portal Klienta bez logowania – 1790. W  2020 r. […]

Read More…

System Informacji Przestrzennej – modernizacja i nowe dane o mieście

Miasto Poznań – Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ uczestniczy w budowie Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP), finansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO), Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.4 „Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla MOF Poznania”. Wartość projektu MeSIP – 16,7 mln złWartość umowy na modernizację Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) – 2 […]

Read More…

Realizacja dochodów z gospodarki nieruchomościami miejskimi

Realizacja dochodów w latach 2019 i 2020 w zakresie zadań własnych gminy Dochody z gospodarowania nieruchomościami w zakresie zadań własnych gminy w 2020 r. przedstawiały się następująco: Dochody 2019 2020 [tys. zł] [tys. zł] Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, w tym: 41 435,00 28 055,25 trwały zarząd  2 394,94 2 391,65 użytkowanie wieczyste 37 554,03 23 861,06 I opłata 135,29 546,75 służebność gruntowa 1 350,74 1 255,79 […]

Read More…

Ochrona praw właścicielskich w zakresie nieruchomości

W 2020 r. pełnomocnicy Miasta Poznania podejmowali działania mające na celu ochronę praw rzeczowych przysługujących gminie w postępowaniach administracyjnych dotyczących zwrotu wywłaszczonych nieruchomości i stwierdzeń nieważności orzeczeń o wywłaszczeniu oraz w postępowaniach cywilnych dotyczących odszkodowań z tytułu art. 36 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.  Postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości oraz postępowania o stwierdzenie nieważności orzeczeń o wywłaszczeniu W postępowaniach o zwrot wywłaszczonych nieruchomości oraz w postępowaniach o stwierdzenie nieważności orzeczeń o wywłaszczeniu nieruchomości działania pełnomocników […]

Read More…

Zmiany w zasobach nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu Państwa

Nabywanie nieruchomości do zasobu Miasta Poznania Miasto Poznań nabyło w trybach cywilnoprawnych 15 nieruchomości, na które składają się 32 działki gruntu, w celu realizacji zadań własnych, celów publicznych gminy lub w ramach uregulowań terenowo-prawnych tych nieruchomości, a także jedną nieruchomość w wyniku wyroku sądowego. W wyniku prowadzonych negocjacji Miasto Poznań pozyskało tereny te za kwotę średnio o ok. 17% niższą od wartości rynkowych, określonych przez rzeczoznawców majątkowych w operatach […]

Read More…

Obszary aktywności w ramach gospodarki nieruchomościami Poznania w 2020 r. i komunalizacja mienia

Gospodarka nieruchomościami obejmowała zagadnienia administracyjne, prawne, organizacyjne, eksploatacyjne i ekonomiczne związane z zarządzaniem i dysponowaniem nieruchomościami Miasta Poznania i Skarbu Państwa w oparciu o prawne formy przewidziane w ustawie z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz ustawie z 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny oraz opracowywanie. Sprowadzała się do prowadzenie polityki racjonalnego wykorzystania mienia, szeregu regulacji i zmian własności sposobu użytkowania tych nieruchomości na terenie miasta. Zrealizowane działania dotyczyły spraw […]

Read More…

Dodatki mieszkaniowe i inne formy wsparcia

Dodatki mieszkaniowe są dofinansowaniem do wydatków mieszkaniowych wypłacanych przez gminę jej najbiedniejszym mieszkańcom. Przyznanie tej formy pomocy materialnej zależy przede wszystkim od miesięcznych dochodów mieszkańca gminy oraz od powierzchni zajmowanego przez niego lokalu. Pomoc ta przyznawana jest zawsze na 6 miesięcy i wypłacana z budżetu gminy. Decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, który ma na nią jedynie miesiąc od dnia złożenia wniosku w tej sprawie. Istota i zasady przyznawania dodatku […]

Read More…

Działania w zakresie interwencji lokatorskich w 2020 r.

Od marca 2017 r. zadania w zakresie ochrony praw lokatorów realizowane są przez Pełnomocniczkę Prezydenta Miasta Poznania ds. Interwencji Lokatorskich. Do zadań Pełnomocniczki Prezydenta ds. Interwencji Lokatorskich należy m.in.: reprezentowanie Prezydenta w kontaktach z organizacjami społecznymi, instytucjami, stowarzyszeniami działającymi na rzecz lokatorów; upowszechnianie i promowanie działań edukacyjnych wśród najemców i wynajmujących dotyczących zasad najmu lokali mieszkalnych i ochrony praw lokatorów; promowanie we współpracy z Gabinetem Prezydenta realizowanych programów mieszkaniowych, również z użyciem […]

Read More…

Programy i przedsięwzięcia w zakresie pomocy mieszkaniowej

Poprawa dostępności mieszkań oraz zwiększenie pomocy mieszkaniowej skierowanej do osób i rodzin o niskich dochodach wymaga realizacji nowego budownictwa komunalnego, zwiększenia efektywności gospodarowania istniejącym zasobem, korzystania z innych form budownictwa oraz realizacji różnych programów wspierających. Budowa nowych mieszkań Program budowy nowych mieszkań realizują 2 spółki miejskie: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. – ZKZL (budownictwo komunalne)  i Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego […]

Read More…

Realizacja zadań z zakresu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Poznania w 2020 r.

Zadania z zakresu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych realizowane były w oparciu o istniejące zasoby komunalne (wynajem lokali socjalnych i komunalnych, zabezpieczenie pomieszczeń tymczasowych) i społeczno-czynszowe Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (realizacja programów kierunkowych m.in. z udziałem Miasta Poznania) oraz podnajem z obniżonym czynszem lokali mieszkalnych od innych właścicieli niż Miasto Poznań (w ramach Miejskiego Biura Najmu). Pomoc była realizowana na wielu poziomach i skierowana została do różnych grup mieszkańców – tych […]

Read More…

Zarządzanie zasobami komunalnymi

Potrzeby mieszkaniowe mieszkańców Miasta Poznania zaspokajane są przede wszystkim w oparciu o komunalne zasoby mieszkaniowe. Zasób ten skierowany jest głównie do osób i rodzin o niskich dochodach. Niezwykle istotne jest zatem podejmowanie decyzji i dokonywanie czynności mających na celu w szczególności: bieżące administrowanie istniejącym zasobem, utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem, zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości. Zarządzanie […]

Read More…

Zasoby mieszkaniowe Poznania

Działania Miasta Poznania w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców wynikają z 2 podstawowych dokumentów: polityki mieszkaniowej Miasta Poznania na lata 2017-2027, która została przyjęta Uchwałą nr LVIII/1095/VII/2017 Rady Miasta Poznania w sprawie przyjęcia Polityki mieszkaniowej Miasta Poznania na lata 2017-2027 z 5 grudnia 2017 r., oraz wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym na lata 2019-2023, przyjętego Uchwałą nr LXIX/1274/VII/2018 Rady Miasta Poznania z 3 lipca 2018 r. w sprawie programu gospodarowania […]

Read More…

Geodezja i System Informacji Przestrzennej Miasta Poznania

W 2019 r. Miasto Poznań otrzymało wiele nagród i wyróżnień za wdrożony rok wcześniej Trójwymiarowy Model Miasta Poznania – 3D. arch. UMP Do zadań z zakresu geodezji i Systemu Informacji Przestrzennej w 2019 r. należało: realizowanie zadań służby geodezyjnej i kartograficznej Miasta prowadzenie systemu informacji przestrzennej Poznania, jako bazy informacji o przestrzeni miasta wspomagającej proces zarządzania prowadzenie spraw nazewnictwa ulic i placów będących drogami publicznymi, nazw dróg […]

Read More…

Gospodarka nieruchomościami Poznania

Gospodarka nieruchomościami jest ważnym instrumentem kształtowania przestrzeni i narzędziem sterowania procesami rozwoju miasta. Obszary aktywności w ramach gospodarki nieruchomościami Poznania w 2019 r. Realizacja projektów związanych z wykorzystaniem nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu Państwa W 2019 r. realizowane były projekty związane z wykorzystaniem nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu Państwa. Kontynuowano i wdrożono do realizacji projekty aktywizacji terenów nadrzecznych. W 2019 r. zawarto 2 kolejne umowy na dzierżawę nieruchomości w sąsiedztwie rzeki […]

Read More…

Zarząd, administracja i opłaty czynszowe w zasobach komunalnych Poznania

Zarządzanie komunalnym zasobem mieszkaniowym Poznania prowadzi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. (ZKZL) przejął, z dniem 21 sierpnia 2017 r., zadanie bezpośredniego zarządzania zasobem powierzonym przez Miasto Poznań umową dzierżawy oraz zasobem będącym w użytkowaniu wieczystym spółki. Przedmiotem działalności ZKZL jest realizacja zadania własnego gminy polegającego na tworzeniu warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej oraz w zakresie gminnego […]

Read More…

Dodatki mieszkaniowe i inne formy wsparcia dla osób najmujących w Poznaniu

Dodatki mieszkaniowe są dofinansowaniem do wydatków mieszkaniowych wypłacanym przez gminę. Przyznanie dodatków mieszkaniowych jest uzależnione od miesięcznych dochodów oraz od powierzchni zajmowanego lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przyznawana jest zawsze na 6 miesięcy i wypłacana jest z budżetu Miasta. Decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wydaje Prezydent Miasta w ciągu miesiąca od dni złożenia wniosku w tej sprawie.  Kryteria przyznawania dodatku mieszkaniowego Kryteria prawno-organizacyjne dodatek przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej dodatek przyznaje […]

Read More…

Zarząd, administracja i opłaty czynszowe w zasobach komunalnych Poznania

Zarządzanie komunalnym zasobem mieszkaniowym Poznania należy do Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Spółki z o.o. Spółka ta przejęła, z dniem 21 sierpnia 2017 r., zadanie bezpośredniego zarządzania zasobem powierzonym przez Miasto Poznań umową dzierżawy oraz zasobem będącym w użytkowaniu wieczystym Spółki. Przedmiotem działalności spółki jest realizacja zadania własnego gminy polegającego na tworzeniu warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej oraz w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego. Spółka ma również obowiązek […]

Read More…

Programy i przedsięwzięcia pomocy mieszkaniowej

Podejmowane w 2019 r. działania w celu wypełnienie obowiązku ustawowego w zakresie tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób o najniższych dochodach, obejmowały realizację  miejskich programów mieszkaniowych. Miejskie Biuro Najmu Program Miejskiego Biuro Najmu polega na najmowaniu lokali mieszkalnych od innych właścicieli niż Miasto Poznań i podnajmowaniu ich z obniżonym czynszem osobom o niskich dochodach. Wniosek o uzyskanie mieszkania w ramach programu mogły składać osoby, które ubiegały się […]

Read More…

Zarządzanie zasobami komunalnymi w Poznaniu

Najszerszy i największy zakres działań i pomocy udzielonej w różnych zakresie i formach dotyczył osób o najniższych dochodach. Podmiotowo politykę mieszkaniową w imieniu Prezydenta Miasta realizowały: Urząd Miasta Poznania, Pełnomocnik Prezydenta ds. interwencji lokatorskich oraz miejskie spółki: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej SA i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Podstawowe dokumenty regulujące zarządzanie i gospodarowanie […]

Read More…

Zasoby mieszkaniowe w Poznaniu

Działania Miasta podjęte i zrealizowane w 2019 r. prowadzone były w oparciu o ustalenia przyjętych uchwałami Rady Miasta Poznania dokumentów: Polityki mieszkaniowej Miasta Poznania na lata 2017-2027 i programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2019-2023 oraz w ramach możliwości finansowych Miasta. Prowadzono politykę mieszkaniową w zakresie szerszym niż wynikający z obowiązujących ustaw dotyczących gospodarowania zasobem komunalnym, poszerzając te działania o aktywną politykę mieszkaniową skierowaną do osób niezamożnych oraz o średnich […]

Read More…

Geodezja i System Informacji Przestrzennej miasta Poznania

W 2018 r. uruchomiono portal Trójwymiarowego Modelu Miasta Poznania – 3D. To pionierski projekt w skali kraju, który pozwala lepiej projektować przestrzeń miejską, łatwiej planować zmiany i sprawniej zarządzać miastem. Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego W celu zwiększenia jakości, dostępności oraz stopnia wykorzystania danych przestrzennych dotyczących Miasta Poznania przez przedsiębiorców i mieszkańców, a w szczególności usunięcia barier w dostępie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zrealizowano projekt „Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego […]

Read More…

Gospodarka nieruchomościami Poznania

Dochody z tytułu gospodarki nieruchomościami w zakresie zadań własnych w 2018 r. wyniosły 111,2 mln zł. W 2018 r. w Poznaniu najważniejsze aspekty działalności w zakresie gospodarki nieruchomościami dotyczyły: zagadnień prawnych: zagospodarowania terenów w celu uzyskania odpowiednich dochodów (dzierżaw, najmu, użyczenia, zbycia lub kupna nieruchomości), ochrony praw właścicielskich, realizacji projektów i działań inwestycyjnych, w zakresie bieżących spraw administracji i zarządzania: działania regulacyjne dotyczące korzystania z nieruchomości, aktualizacji opłat, […]

Read More…

Nadzór budowlany dla Miasta Poznania

Nadrzędnym celem poznańskiego nadzoru budowlanego są działania prewencyjne, a kluczowym zadaniem jest zapobieganie negatywnym zjawiskom w budownictwie i użytkowaniu nieruchomości. Nadzór budowlany w Polsce i Poznaniu Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania działa od 1999 r. Jego głównym zadaniem jest prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania prawa w budownictwie przez uczestników procesu budowlanego oraz właścicieli i zarządców obiektów budowlanych. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przeprowadził w Poznaniu w 2018 r. kontrolę sprawdzającą, […]

Read More…

Dodatki mieszkaniowe i inne formy pomocy dla lokatorów mieszkań w Poznaniu

W 2018 r. przyznano 49,7 tys. dodatków mieszkaniowych na kwotę 14,8 mln zł. Pomoc mieszkaniowa na rzecz mieszkańców Poznania (osób lub gospodarstw domowych niemających środków na zapewnienie sobie w ramach systemu rynkowego użytkowania mieszkania) oprócz najmu mieszkania komunalnego lub socjalnego świadczona była w innych formach. Skierowana była nie tylko do zamieszkujących w zasobach mieszkaniowych Miasta Poznania. Do takich form pomocy realizowanej w 2018 r. należały: dodatki mieszkaniowe, w tym wypłata […]

Read More…

Administracja i opłaty czynszowe w zasobach komunalnych Poznania

Zarządzanie komunalnym zasobem mieszkaniowym Poznania jest zadaniem spółki z udziałem Miasta  Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. (ZKZL) bezpośrednio zarządza zasobem komunalnym Miasta Poznań od sierpnia 2017 r. . Czynsz, wysokości opłat za wynajem lokalu Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej Miasta Poznania są m.in. środki uzyskane z najmu lokali komunalnych. Miesięczny czynsz w mieszkaniach komunalnych ustalany jest na podstawie […]

Read More…

Inwestycje i programy mieszkaniowe w Poznaniu

Realizacja potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Poznania w 2018 r. obejmowała budowę nowych mieszkań komunalnych, modernizację, renowację i remonty budynków komunalnych oraz programy i przedsięwzięcia wsparcia. Bieżące zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych oraz realizacja nowego komunalnego budownictwa mieszkaniowego  Zwiększa się liczba wniosków o pomoc mieszkaniową (lokale mieszkalne i socjalne). W 2018 r. wpłynęły 1 534 wnioski (o 561 więcej niż rok wcześniej). Do listy na 2019 r. dopisano 2 372 wnioski (1 520 […]

Read More…

Zarządzanie zasobami komunalnymi w Poznaniu

W 2018 r. w zasobie nieruchomości komunalnych było 12 499 lokali mieszkalnych (w tym 1 691 lokali socjalnych). Znajdowały się one w 830 budynkach komunalnych, w budynkach 762 wspólnot mieszkaniowych z udziałem Miasta Poznania oraz w ramach 47 lokali stanowiących spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. W zasobie komunalnym znajduje się 1 495 komunalnych lokali użytkowych. Wśród nieruchomości komunalnych podstawowy udział ma zasób nieruchomości mieszkaniowych. Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi […]

Read More…

Zasoby mieszkaniowe w Poznaniu

Zasób mieszkaniowy Poznania w 2018 r. powiększył się o 4 tys. mieszkań, na koniec roku liczył 262 tys. mieszkań. Przeciętna powierzchnia mieszkania wynosiła 64,5 m2. W bilansie zasobów mieszkaniowych Poznania na koniec 2018 r. przybyło 4,0 tys. mieszkań. Według wstępnych szacunków stan zasobów wynosił 262 tys. mieszkań o powierzchni użytkowej 16,9 mln m2. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań w Poznaniu wynosiła 64,5 m2. Na 1000 mieszkańców […]

Read More…

Zasoby mieszkaniowe

arch. UMP, fot. M. Kaczmarczyk Według GUS na koniec 2017 r. w zasobach mieszkaniowych Poznania było 258,1 tys.  mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 16,7 mln m2. Struktura własnościowa mieszkań obejmowała: mieszkania osób fizycznych – 170,6 tys., w tym 67,4 tys. w budynkach objętych wspólnotami mieszkaniowymi mieszkania spółdzielni mieszkaniowych – 68,3 tys. mieszkań mieszkania komunalne – 12,3 tys. stanowiące 4,8% całości zasobów miasta. […]

Read More…

Geodezja i gospodarka nieruchomościami

W 2017 r. z nieruchomości miejskich uzyskano dochody w kwocie 173,1 mln zł. System Informacji Przestrzennej System Informacji Przestrzennej (SIP) funkcjonuje na zasadach określonych w Zarządzeniu Nr 802/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zasad prowadzenia Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania. SIP gromadzi, integruje i przetwarza dane przestrzenne. Dane prezentowane są na wielu warstwach tematycznych, m.in.: numeracja porządkowa nieruchomości klasyfikacja dróg zabytki mapa […]

Read More…

Zarządzanie zasobami komunalnymi

W 2017 r. uruchomiono nowe inicjatywy i programy z zakresu gospodarowania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi. Pilotażowy Program Mieszkań Socjalnych ze Wsparciem Treningowym W 20127 r. rozpoczęto wdrażanie “Pilotażowego Programu Mieszkań Socjalnych ze Wsparciem Treningowym”, który zapewnia różne formy wsparcia dostosowane do potrzeb osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodów mieszkaniowych. Jest to innowacyjny w skali kraju program, w którym po raz pierwszy udało się pogodzić zapewnienie wsparcia socjalnego z obowiązkiem zapewnienia lokalu socjalnego, […]

Read More…

Nadzór budowalny nieruchomosci

W 2017 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego prowadził 1 353 kontrole. Prowadzono: 305 kontroli obowiązkowych 246 kontroli utrzymania i stanu technicznego obiektu 71 kontroli sprawdzających wykonanie obowiązków 572 oględziny 147 kontroli poprawności wykonania robót 12 kontroli zakończonej budowy Wyniki kontroli pokazują, że właściciele i zarządcy obiektów budowlanych znajdujących się w złym stanie technicznym często prowadzą dokumentację tych obiektów niezgodnie z wymaganiami prawa […]

Read More…

Ruch budowlany w mieście

W 2017 r. wydano 2 997 decyzji o pozwoleniu na budowę. W ramach ustaleń lokalizacyjnych w 2017 r. wydano: 1 119 decyzji o warunkach zabudowy 331 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2 997 decyzji o pozwoleniu na budowę. Powyższe dane nie są równoznaczne z liczbą realizowanych inwestycji, których liczba była znacznie wyższa i wynikała m.in. z realizacji inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę, jak również tych, których należało jedynie zgłosić rozpoczęcie. W 2017 r. ruch budowlany […]

Read More…

Dodatki mieszkaniowe i inne formy pomocy dla lokatorów mieszkań

W 2017 r. przyznano 54,2 tys. dodatków mieszkaniowych na kwotę 16,1 mln zł. W 2017 r. formy pomocy mieszkaniowej dla lokatorów obejmowały: dodatki mieszkaniowe obniżki czynszu wypłaty ryczałtów na zakup opału zryczałtowany dodatek mieszkaniowy. Dodatki mieszkaniowe Dodatki mieszkaniowe są formą pomocy Miasta przeznaczoną dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej, użytkujących mieszkanie, ale nie mających wystarczających środków na jego utrzymanie. Adresaci tych świadczeń to osoby niezamożne, […]

Read More…

Administracja i opłaty czynszowe w zasobach komunalnych

  Od 21 sierpnia 2017 r. najemcy miejskich lokali obsługiwani są bezpośrednio przez administratorów ZKZL. Administracja w zasobach komunalnych Na terenie każdej z byłych dzielnic Poznania uruchomione zostały nowe Punkty Obsługi Klienta (POK).  Dotychczas ZKZL zlecał zadanie zarządzania lokalami miejskimi firmom zewnętrznym. Przez 11 lat zadanie to realizowały 3 różne przedsiębiorstwa: w latach 2006-2009 – Feroma Sp. z o.o.; 2010-2013 – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A. […]

Read More…

Realizacja zobowiązań mieszkaniowych gminy

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego i mieszkalnego w 2017 r. było 329 osób i rodzin. W 2017 r. do Biura Spraw Lokalowych wpłynęło ogółem 1 534 wniosków o ustalenie uprawnienia do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub lokalu mieszkalnego, z tego: 978 wniosków o lokal mieszkalny, z których 809 spełniło kryterium dochodowe 556 wniosków o lokal socjalny, z których 522 spełniło kryterium dochodowe. Wnioski […]

Read More…

Nowe inwestycje i gospodarka komunalnymi zasobami

W ramach nowego budownictwa komunalnego w Poznaniu w 2017 r. oddano do użytku 90 mieszkań, a w trakcie realizacji było 260 lokali mieszkalnych. Nowe inwestycje W 2017 r.: zakończono budowę 2 budynków mieszkalnych przy ul. Bolka z 90 mieszkaniami i 2 lokalami użytkowymi oraz 2 budynków mieszkalnych przy ul. Dymka z 94 mieszkaniami i 2 lokalami użytkowymi ponad 30% stopień zaawansowania osiągnięto w realizacji 2 budynków mieszkalnych przy ul Zawady (46 mieszkań i 2 […]

Read More…