W 2021 r. z miejskich programów wsparcia rozwoju przedsiębiorczości skorzystało ponad 10 tys. osób, a z portali informacyjnych dla przedsiębiorców ponad 167 tys. użytkowników.

Zakres i formy wspierania przedsiębiorczości

W ramach wsparcia osób zainteresowanych rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców z sektora MSP, Miasto prowadziło bezpłatne szkolenia i doradztwo oraz udostępniało informacje za pośrednictwem mediów (strona www, profil Facebook), e-maili, telefonów. Z powodu pandemii COVID-19 wszystkie szkolenia i sesje doradcze odbywały się zdalnie, za pośrednictwem Internetu oraz telefonicznie Oprócz przedsiębiorców korzystały z nich osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą, a także studenci UAM, uczniowie XII LO oraz ZSE im. S. Staszica.

Tematyka szkoleń online obejmowała m.in.: zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej, organizacja i komunikacja w formie pracy zdalnej, zarządzanie i budowanie tożsamości zespołowej, zarządzanie projektami, sprzedaż i marketing, ochrona danych osobowych, finanse i księgowość, reklama i promocja w mediach społecznościowych, zarządzanie marką.

Zrealizowano m.in. następujące szkolenia:

 • Jak budować zdrową firmę i przekraczać typowe bariery w jej rozwoju;
 • Design Thinking – myślenie projektowe w praktyce;
 • Jak rozliczyć pomoc uzyskaną w ramach tarcz antykryzysowych;
 • Jak zaplanować efektywny biznes;
 • Praktyczne zastosowanie Excela w pracy zawodowej;
 • Prawo autorskie, licencje i ochrona wizerunku;
 • Firmy Jutra – Jak z pomocą Internetu zdobyć klientów w nowej rzeczywistości?;
 • Wystąpienia publiczne bez stresu;
 • Google Moja Firma – jak dotrzeć do klientów w okolicy? Popraw widoczność w lokalnych wynikach wyszukiwania;
 • Kobieca R-ewolucja, czyli jak skutecznie zwiększyć poczucie kobiecej wartości;
 • Communication in a virtual environment;
 • Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej dla osób z niepełnosprawnościami;
 • Storytelling w biznesie;
 • Business Model Canvas;
 • Marketing partyzancki;
 • Komunikacja w Turkusowej organizacji z wykorzystaniem różnic poznawczych;
 • Podcasty jako narzędzie marketingowe.
Grafika szkolenia „Jak zaplanować efektywny biznes”.

biznes

arch. UMP

Indywidualne sesje doradcze obejmowały takie tematy, jak:

 • doradztwo prawne;
 • doradztwo podatkowe;
 • doradztwo ze sporządzania biznesplanu;
 • doradztwo psychologiczne;
 • coaching.

W 2021 r. ze szkoleń i sesji doradczych skorzystało łącznie 8019 osób, w tym w 186 szkoleniach i warsztatach online uczestniczyło 7913 osób.

W październiku 2021 r. w studiu multimedialnym Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się XI edycja Poznańskich Dni Przedsiębiorczości. Tematem wydarzenia, zorganizowanego w trybie zdalnym, była „Moja firma jutro”. W ramach wydarzenia, w dwóch blokach tematycznych – team marketing i team zarządzanie – odbyło się 25 paneli dyskusyjnych i warsztatów online, w których wzięło udział 755 uczestników i obserwatorów. W programie konferencji uwzględniono kwestie zarządzania firmą i zespołem po zmianach wywołanych pandemią, narzędzia oraz techniki poprawiające efektywność i jakość pracy, nowe formy komunikacji marketingowej oraz prowadzenia i promowania biznesu w sieci.

Poznańskie Dni Przedsiębiorczości grafika

przeds

arch. UMP

Zakres działań Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości Powiatowego Urzędu Pracy w 2021 r.

Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości świadczy bezpłatne usługi informacyjno-doradcze, konsultingowe i edukacyjne z zakresu przedsiębiorczości dedykowane małym firmom i przyszłym przedsiębiorcom w zakresie:

 • informacji i doradztwa dotyczącego rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym dla osób bezrobotnych, zainteresowanych podjęciem własnej działalności gospodarczej;
 • indywidualnego, specjalistycznego doradztwa i konsultacji dla małych firm;
 • organizowania warsztatów, prelekcji i szkoleń z zagadnień związanych z funkcjonowaniem
  przedsiębiorstwa.

Ośrodek jest członkiem Sieci Wspierania Przedsiębiorczości i Zatrudnienia, współpracuje z instytucjami rynku pracy, otoczenia biznesu, poznańskimi uczelniami oraz Ośrodkiem Doradczo-Szkoleniowym Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania.
W 2021 r. w 43 szkoleniach i warsztatach online wzięło udział 896 osób, z których 612 otrzymało z Powiatowego Urzędu Pracy dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie 13,8 mln zł.

Szkolenia dotyczyły między innymi następującej tematyki:

 • e-marketing w małej firmie;
 • design thinking – myślenie projektowe w firmie;
 • księgowość w małej firmie, jak samodzielnie prowadzić PKPiR;
 • zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółki cywilnej;
 • obowiązki przedsiębiorców w nowo rejestrowanych firmach;
 • ochrona danych osobowych w firmie;
 • ochrona własności intelektualnej w firmie;
 • projektowanie oferty metodą design thinking;
 • marketing współtworzenia wartości z klientem – bliżej klienta w dobie kryzysu;
 • pricing – jak ustalać ceny w dobie kryzysu?;
 • benchmark i rebranding – budowanie nowej strategii marketingowej w firmie;
 • zasady przygotowywania biznesplanu.

Program Zaułek Rzemiosła

Celem programu jest wsparcie procesu rewitalizacji gospodarczej, społecznej i kulturowej wybranych obszarów miasta Poznania, promocja i ochrona cenionych i poszukiwanych specjalności rzemieślniczych oraz aktywizacja zawodowa bezrobotnych posiadających kwalifikacje w zawodach rzemieślniczych.

Partnerami odpowiedzialnymi za realizację programu są:

 • Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.;
 • Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu;
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu;
 • Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu;
 • Urząd Miasta Poznania – Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa.

Program wsparcia rzemiosł unikatowych Zaułek Rzemiosła był partnerem projektu Fundacji Made in Art pt. „Poznańscy rzemieślnicy”. W ramach projektu powstały 4 reportaże opowiadające o działalności wybranych poznańskich zakładów rzemieślniczych. Reportaże zostały zaprezentowane 3 listopada 2021 r., w ramach wydarzenia Dni Przedsiębiorczości Poznań 2021. Przeprowadzony został panel dyskusyjny pt. „Szewc w wielkim mieście. O przyszłości poznańskiego rzemiosła”. W dyskusji wzięło udział 4 uczestników programu Zaułek Rzemiosła, reprezentujących różne zawody rzemieślnicze.

W dniach 17-19 grudnia 2021 r. 3 zakłady rzemieślnicze będące uczestnikami programu wzięły udział w Festiwalu Sztuki i Przedmiotów Artystycznych na Międzynarodowych Targach Poznańskich, w trakcie którego miały okazję zaprezentować się i sprzedawać swoje produkty odwiedzającym.
W 2021 r., w ramach promocji programu nakręcony został film poświęcony rzemieślnikom działającym w obrębie Fyrtla Garbary.

Logo Zaułku Rzemiosła 

zaulek rzemiosla

arch. UMP

Przestrzeń Pracy Wspólnej +jeden i Program Startup Poznań

W 2021 r. z miejskiej strefy coworkingowej +jeden skorzystało 457 zarejestrowanych użytkowników, głównie osoby związane z branżą IT, ale także architekci, studenci, licealiści. W Przestrzeni +jeden zorganizowano łącznie 25 wydarzeń, w których uczestniczyło 454 osób, z czego 150 osób uczestniczyło w Startup Poznań.

Beneficjenci działalności doradczo-szkoleniowej organizowanej/dofinansowanej przez Miasto Poznań
Działanie Opis Uzyskane efekty/korzyści Koszt całkowity/koszt w 2021 r.
Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy WDGR. Szkolenia i doradztwo dla MŚP 8019 uczestników 139 945,00
  Usługi co-workowe i szkolenia    
Przestrzeń Pracy Wspólnej +jeden Wydarzenie dla startupów 457 uczestników 90 000,00
       
Program Startup Poznań Wydarzenie dla MŚP 454 uczestników 42 845,58
  Program dla rzemiosła rzadkiego   41 728,99
Poznańskie Dni Przedsiębiorczości   755 uczestników 4500
Program Zaułek Rzemiosła   18 uczestników   
źródło: UMP

Poznański Park Technologiczno–Przemysłowy (PPTP)

Misją PPTP jest umocnienie pozycji miasta oraz regionu jako wiodącego ośrodka innowacji. Realizatorem parku jest spółka z udziałem Miasta Poznania Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. (WCWI). Jednym z kluczowych celów WCWI są działania na rzecz rozwoju Poznania i regionu poprzez pozyskiwanie inwestorów i wsparcie procesów inwestycyjnych w Wielkopolsce. Celem spółki jest także rozwój przedsiębiorczości w Poznaniu, w tym prowadzenie PPTP.

Poznański Park Technologiczno-Przemysłowy jest zlokalizowany w siedmiu budynkach, z czego pięć zlokalizowanych jest na Dębcu przy ul. 28 Czerwca 1956 r., jeden w centrum miasta, przy ul. Za Bramką 1 oraz jeden przy ul. Piastowskiej 71 „Łazienki Rzeczne”. W budynkach zlokalizowanym przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 400 oraz przy ul Piastowskiej 71, na dwóch kondygnacjach znajdują się Inkubatory Przedsiębiorczości.

PPTP przy ul. 28 czerwca 1956 r.

na zdjęciu nowoczesne budynki parku technologicznego

arch. PPTP

PPTP realizuje funkcję Instytucji Otoczenia Biznesu poprzez świadczenie usług inkubacji dla ok. 25 innowacyjnych firm (w większości z branży IT). Park wspiera młode perspektywiczne przedsiębiorstwa, oferując im: preferencyjne stawki czynszu najmu, kompleksowe wyposażenie biur, dostęp do symetrycznych łączy internetowych, porady prawne, doradztwo biznesowe, usługi wspierające obszar szkoleń, organizację spotkań/konferencji przeznaczonych dla firm z Inkubatora parku. W latach 2012 – 2021 w Inkubatorze PPTP funkcjonowało łącznie 124 młodych przedsiębiorstw, w dużej mierze należących do branży ICT.

W 2021 r. Spółka WCWI otrzymała wyróżnienie za projekt „Zagospodarowanie i rewaloryzacja budynku Łazienki Rzeczne” w konkursie #funduszeUE bliżej ciebie, organizowanym przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Inwestycja obejmowała przebudowę oraz zmiany funkcji istniejącego budynku Łazienek Rzecznych, usytuowanego przy ul. Piastowskiej 71. Pozwoliło to na rozszerzenie oferty PPTP o nowe powierzchnie udostępniane w postaci inkubatora dla perspektywicznych firm z branży ICT i branży gastronomicznej oraz dla firm o ugruntowanej pozycji na rynku, działających w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji.

Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych

W 2021 r. Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. uzyskał następujące rezultaty w zakresie swojej statutowej działalności:

 • liczba czynnych poręczeń: 484 szt. na kwotę 86,3 mln zł;
 • liczba udzielonych poręczeń: 431 szt.;
 • ogólna wartość udzielonych poręczeń: 51,9 mln zł.;
 • wartość ogólna kredytów uruchomionych dzięki udzielonym poręczeniom: 39,9 mln zł ( łącznie: kredyty, pożyczki bankowe i pozabankowe, transakcje leasingowe i faktoringowe);
 • liczba udzielonych usług doradczych: z zakresu działalności doradczej/pozaporęczniowej – sporządzenie 2 biznesplanów (zakończenie prac rozpoczętych w roku 2020), PFPK od 2021 r. wycofał się ze świadczenia tego typu usług i obecnie nie ma ich już w ofercie spółki.

Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej

Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej działa przy Centrum Doradztwa Zawodowego dla  Młodzieży w Poznaniu. Celem obserwatorium jest dostarczanie instytucjom zajmującym się wyznaczaniem kierunków rozwoju edukacji i gospodarki, doradcom zawodowym oraz lokalnym przedsiębiorcom informacji na temat sytuacji społeczno-gospodarczej regionu oraz kondycji lokalnego rynku pracy. Obserwatorium prowadzi badania oparte na wiedzy zastanej (np. analizy statystyczne) oraz badaniach terenowych (np. wywiady), przekazuje wytworzoną wiedzę w sposób bezpośredni (np. konferencje) i pośredni (np. raporty), tworząc opracowania zwarte (np. artykuły) i opracowania popularyzatorskie (np. broszury i flesze informacyjne).

W 2021 r. został opublikowany raport ewaluacyjny standardów doradztwa zawodowego dla technikum oraz dla szkół branżowych I stopnia opracowane w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”. Raport zawiera opis wyników, a także wniosków i rekomendacji z ewaluacji, która została przeprowadzona od czerwca do sierpnia 2021 r., czyli po 2 lata po zakończeniu wdrażania standardów. Zakres czasowy badania obejmował rok szkolny 2020/2021. Do udziału w ewaluacji zostały zaproszone wszystkie 22 placówki (branżowe szkoły I stopnia, technika i zespoły obejmujące oba typy szkół) biorące udział w projekcie oraz dodatkowo 1 placówka spoza projektu, która zdecydowała się na wdrożenie standardów.

Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu jest miejską jednostką działającą w obszarze polityki społecznej i realizuje zadania z zakresu poradnictwa zawodowego i rozwoju kariery dla młodzieży. Placówka udziela wsparcia uczniom poznańskich szkół w formie zajęć edukacyjnych, realizowanych na terenie szkół oraz konsultacji indywidualnych. 

Zestawienie działań na rzecz wspierania przedsiębiorczości zrealizowanych przez Miasto Poznań i jednostki współpracujące
L.p. Działanie Liczba korzystających
1 Usługi szkoleniowo – doradcze razem, w tym w ramach:   
   Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy – WDGR (szkolenia, doradztwo, coaching) 9228
  Przestrzeń +jeden 454
   Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 454  
  Poznańskie Dni Przedsiębiorczości  2021 755
  Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości PUP (współfinansowanie z budżetu Miasta)

896

2 Dotacje na rozpoczęcie działalności przez bezrobotnych udzielane przez Powiatowy Urząd Pracy 612
3 Firmy w Poznańskim Parku Technologiczno-Przemysłowym (Dębiec, Za Bramką, Łazienki nad Wartą) 100
4 Poręczenia kredytowe PFPK 431
5 Uczestnicy Programu „Zaułek Rzemiosła” 18
6 Użytkownicy Przestrzeni +jeden 457
7 Portale informacyjne dla przedsiębiorców razem (unique users), w tym:  
  Poznań Biznes Partner (w tym serwisy: Firma, Dni Przedsiębiorczości, Zaułek Rzemiosła) 129 938
  +jeden 25183
8 Profile FB łącznie (obserwujący), w tym:  
  FB, Linkedin, Instagram Poznań Biznes Partner 9100
  FB Plus Jeden 3500
źródło: UMP