Podejmowane przez Miasto działania mają na celu wzmocnienie pozytywnego wizerunku poznańskiego ośrodka akademickiego w kraju i za granicą.

Stypendia i nagrody

W ramach wspierania młodych talentów w 2018 r.:

Promocja akademickiego Poznania

Od października do listopada 2018 r. zorganizowano cykl spotkań z maturzystami w szkołach średnich w Polsce. Przedstawiciele Poznania odwiedzili 50 szkół w 28 miastach na terenie województw:

 • wielkopolskiego,
 • łódzkiego,
 • kujawsko-pomorskiego,
 • lubuskiego, opolskiego,
 • mazowieckiego,
 • dolnośląskiego.

Celem spotkań było zapoznanie maturzystów z ofertą akademickiego Poznania – wszystkich poznańskich uczelni, programami stypendialnymi, bogatą ofertą edukacyjną, zawodową, sportową i kulturalną.

Formuła spotkania opierała się na dynamicznej prezentacji miasta. Elementem spotkań były porady dotyczące przygotowań do egzaminu maturalnego. W spotkaniach prowadzonych przez studentów poznańskich uczelni, wzięło udział kilka tysięcy uczniów. Podczas spotkań w szkołach przeprowadzone zostały badania ankietowe dotyczące wybranej dalszej ścieżki rozwoju młodzieży.

Równolegle do akcji spotkań w szkołach, w miesiącach październik – listopad, prowadzono kampanię promocyjną pod hasłem „Poznań Przyciąga” w mediach społecznościowych, kierowaną do polskich maturzystów.

Reklamy Poznania wyświetliły się łącznie ponad 10 mln razy docierając z przekazem do ponad 4,7 mln unikalnych użytkowników.

W ramach kampanii działa także strona internetowa www.poznanprzyciaga.pl, na której osoby zainteresowane studiami w stolicy Wielkopolski mogą:

 • znaleźć wszystkie niezbędne informacje dotyczące oferty akademickiej Poznania,
 • pobrać poradnik maturzysty, który ułatwi im przygotowania do egzaminu dojrzałości,
 • wypełnić test preferencji zawodowych.

Podczas kampanii odnotowano niemal 36 tys. wejść na stronę www.poznanprzyciaga.pl przez 33 tys. unikalnych użytkowników.

Promując akademicki Poznań, Miasto, wspólnie z uczelniami, przygotowało wspólną przestrzeń z atrakcyjnymi wydarzeniami podczas największych w Polsce XXII Targów Edukacyjnych organizowanych na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz podczas „Salonu Maturzystów 2018” organizowanego przez Fundację „Perspektywy” na terenie Politechniki Poznańskiej. Ponadto na dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania odbyła się inauguracja Poznańskiego Festiwalu Nauki Sztuki.

Aktywizacja i integracja studentów

W 2018 r. Miasto współpracowało z organizacjami pozarządowymi, realizującymi projekty w zakresie aktywizacji i integracji środowiska studenckiego poznańskich uczelni, w tym w ramach organizacji Juwenaliów.

W 2018 r., dzięki dofinansowaniu w formie tzw. „małych grantów”, społeczność studencka realizowała projekty edukacyjne, podnoszenia kompetencji, kulturalne i sportowe.

W 2018 r. kontynuowano programy stażowe dla studentów i absolwentów w Urzędzie Miasta Poznania oraz wspierano studentów w realizacji staży w firmach na terenie Poznania.

Wykłady otwarte

Realizowano program dofinansowania wykładów otwartych wybitnych naukowców, artystów i specjalistów na poznańskich uczelniach. W 2018 r., dzięki dofinansowaniu Miasta, zorganizowano 19 wykładów wybitnych wykładowców z różnych stron świata; w których uczestniczyło ok. 3,3 tys. słuchaczy.

Goście wygłosili w Poznaniu wykłady otwarte m.in. z takich dziedzin, jak:

 • muzyka,
 • prawo,
 • biologia,
 • psychologia,
 • politologia,
 • językoznawstwo,
 • teologia,
 • żywienie człowieka,
 • socjologia,
 • radiologia,
 • chemia,
 • informatyka,
 • geografia,
 • rzeźbiarstwo,
 • stosunki międzynarodowe,
 • pedagogika,
 • marketing.

Umiędzynarodowienie studiów

W 2018 r. w ramach promocji akademickości Poznania za granicą, m.in.:

 • kontynuowano działania Zespołu „Study in Poznań”, który inicjował działania poznańskich uczelni kierowane do studentów zagranicznych. Realizowano m.in. promocję zagraniczną poprzez udział w imprezach targowych na Ukrainie, Litwie, w Gruzji i Kazachstanie. Przedstawiciele Miasta oraz poznańskich uczelni podczas międzynarodowych targów zagranicznych zachęcali zagranicznych uczniów i studentów do studiowania w Poznaniu. Poznańska delegacja promowała miasto i uczelnie na wspólnym stoisku „Study in Poznań” (finansowanym przez Miasto) lub organizowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Oprócz udziału w targach zorganizowano spotkania z Polonią i lokalnymi władzami oraz spotkania w szkołach z młodzieżą licealną,
Stoisko “Study in Poznan” na targach w Kijowie

arch. UMP
 • prowadzono miejską stronę internetową „Study in Poznań” www.studyin.poznan.pl w języku angielskim,
 • wydano folder w kilku wersjach językowych zachęcający do studiowania w Poznaniu,
 • współpracowano z UAM w ramach opracowywania angielskiej wersji Afisza z ofertą kulturalną,
 • uczestniczono w spotkaniach powitalnych studentów zagranicznych na poznańskich uczelniach,
 • realizowano projekty mające na celu integrację obcokrajowców już studiujących i mieszkających w Poznaniu (w tym turniej piłki nożnej Euroerasmus and Friends Cup).

Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej

Miasto Poznań od lat aktywnie wspiera przedsiębiorczość akademicką. W 2018 r.:

 • organizowano spotkania i konferencje promujące współpracę nauki i biznesu, w których uczestniczyli przedsiębiorcy i naukowcy różnych specjalności,
 • Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy prowadził doradztwo i organizował szkolenia m.in. dla studentów poznańskich uczelni planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • Miasto Poznań angażowało się w organizację zajęć z przedsiębiorczości na poznańskich uczelniach, współpracując z tym zakresie z biurami karier uczelni,
 • kontynuowany był projekt „Startup Poznań”, inicjatywa na rzecz rozwoju lokalnego ekosystemu startupowego,
 • w biurowcu przy ul. Za Bramką 1, prowadzono Przestrzeń Pracy Wspólnej „+jeden”, z której w dużej mierze korzystają studenci i absolwenci poznańskich uczelni.

Miasto zaangażowane było we współpracę z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Wielkopolskim Klastrem Teleinformatycznym, które jest wspólną inicjatywą Miasta Poznania, Politechniki Poznańskiej, Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego oraz poznańskich firm IT.