arch. UMP

 

W 2017 r. trwały działania celem dostosowania istniejącego systemu do nowych wytycznych wynikających z nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

Zmiany w poznańskiej oświacie

Przyjęta przez rząd reforma oświaty spowodowała, że od roku szkolnego 2017/2018 uczniowie poznańskich szkół rozpoczęli naukę na nowych zasadach. Głównymi zmianami są:

 • utworzenie 8-letniej szkoły podstawowej (zamiast 6-letniej)
 • zlikwidowanie gimnazjów (będą stopniowo wygaszane począwszy od roku szkolnego 2017/2018)
 • wydłużenie o rok nauki w liceach (z 3 do 4 lat) i technikach (z 4 do 5 lat)
 • przekształcenie zasadniczych szkół zawodowych w szkoły branżowe (I lub II stopnia)

Szacuje się że koszty reformy systemu oświaty w Poznaniu wyniosły 16 mln zł, m.in. na dostosowanie placówek do nowej funkcji, zapewnienie niezbędnego wyposażenia, system informacji oraz adekwatne do nowych potrzeb zmiany kadrowe.

Zmiany w sieci szkół gimnazjalnych

Reforma oświaty w największym stopniu dotyczy szkolnictwa  gimnazjalnego. W jej następstwie spośród wszystkich 44 szkół tego szczebla systematycznie następować będą zmiany:

 • 8 gimnazjów zostanie przekształconych w szkoły podstawowe
 • 3 gimnazja zostaną przekształcone w licea ogólnokształcące
 • 24 gimnazja zostaną włączone do szkół podstawowych
 • 5 gimnazjów zostanie włączonych do liceów ogólnokształcących
 • 3 gimnazja zostaną włączone do techników
 • 1 gimnazjum zostanie włączone do szkoły branżowej I stopnia

Na rok szkolny 2017/2018 nie była prowadzona rekrutacja do 1 klas gimnazjum oraz zasadniczej szkoły zawodowej. Szkoły te będą funkcjonowały w systemie oświaty do 31 sierpnia 2019 r.

Zmiany w sieci szkół podstawowych

W wyniku przemodelowania poznańskiego systemu oświaty, we wrześniu 2017 r. rozpoczęły funkcjonowanie nowe szkoły podstawowe (SP):

 • SP nr 2 na os. Jagiellońskim (z oddziałami dwujęzycznymi)
 • SP nr 33 przy ul. Wyspiańskiego (z oddziałami dwujęzycznymi)
 • SP nr 47 na os. Czecha (z oddziałami dwujęzycznymi)
 • SP nr 67 na os. Batorego (z oddziałami dwujęzycznymi i sportowymi)
 • SP nr 72 przy ul. Newtona (z oddziałami dwujęzycznymi)
 • SP nr 73 przy ul. Drzymały (z oddziałami dwujęzycznymi)
 • SP nr 91 przy ul. Promyk (z oddziałami dwujęzycznymi i sportowymi)
 • SP nr 92 przy ul. Słowackiego (z oddziałami przystosowującymi do pracy)

Nowe granice obwodów szkolnych

Utworzenie nowych szkół podstawowych było jednym z powodów konieczności modyfikacji przebiegu granic obwodów. Ich ostateczny kształt został wypracowany przez Zespół roboczy ds. wdrożenia zmiany w poznańskiej oświacie. Zespół ten konsultował swoje projekty z jednostkami pomocniczymi Miasta – osiedlami oraz mieszkańcami. Nowe obwody obejmą wyłącznie dzieci rozpoczynające naukę w 1 klasie szkoły podstawowej.