Wyszczególnienie 2016 2017 2016=100
Bezpieczeństwo publiczne
Przestępczość
Liczba przestępstw stwierdzonych ogółem w tys., z tego: 15,5 13,4 86,5
kryminalnych 13,3 11,2 84,2
gospodarczych 1,3 1,4 107,7
drogowych 0,4 0,4 100,0
innych 0,5 0,4 80,0
Liczba wypadków drogowych 429 896 208,9
Liczba ofiar wypadków drogowych ogółem, w tym: 533 1069 200,6
zabitych na miejscu 8 8 100,0
Wskaźnik wykrywalności przestępstw w % 52,5 54,4 x
Działalność straży pożarnej
Liczba zdarzeń ogółem, z tego: 4 235 5 214 123,1
pożarów 1 153 1 171 101,6
miejscowych zagrożeń 2 214 3 027 136,7
fałszywych alarmów 868 1016 117,1
Działalność Straży Miejskiej Miasta Poznania
Wnioski złożone do kolegium ds. wykroczeń/sądu w tys. 1,2 3,5 291,7
Liczba ukaranych mandatami karnymi w tys. 33,1 44,3 133,8
Łączna kwota, na którą wystawiono mandaty karne w mln zł 3,1 4,1 132,3
Liczba udzielonych upomnień/pouczeń w tys. 12,7 12,2 96,1
Liczba wylegitymowanych osób w tys. 51,6 61,4 119,0
Liczba zatrzymanych osób 17 18 105,9
Liczba usuniętych wraków samochodowych 652 1013 155,4
Liczba osób skierowanych do Izby Wytrzeźwień 1 660 1 670 100,6
Uwagi przekazane przedsiębiorstwom i innym jednostkom organizacyjnym w tys. 9,8 9,9 101,0
Liczba założonych blokad na koła niewłaściwie zaparkowanych pojazdów w tys. 12 16,6 138,3
Źródło: UMP