W 2020 r. możliwości aktywizacji sportowej i ruchowej mieszkańców Poznania zostały znacząco ograniczone poprzez wprowadzane obostrzenia związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Szkolenia i zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży

Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinach indywidualnych i drużynowych odbywało się w funkcjonujących w Poznaniu Młodzieżowych Centrach Sportu (MCS). Uczęszczała do nich młodzież posiadająca licencje sportowe, uczestnicząca we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe w dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego. W 2020 r. w Poznaniu funkcjonowało 106 MCS-ów, a szkolenia odbywały się w 36 dyscyplinach sportowych w 63 klubach. W zajęciach udział wzięło łącznie 6 tys. młodych sportowców. Z powodu pandemii COVID-19 występowały ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych; część zajęć oraz zawodów sportowych została odwołana, część odbywała się online.

Grafika promocyjna Młodzieżowych Centrów Sportu

baner młodzieżowe centra sportu

arch. UMP

W Poznaniu prowadzono zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży integrujące psychoprofilaktykę z aktywnością sportową. W 2020 r. udział wzięło w nich 18,5 tys. osób. Zajęcia były adresowane do dzieci i młodzieży zagrożonych zjawiskami patologii społecznej. Obejmowały one m.in.:

 • naukę pływania dla dzieci ze szkół podstawowych;
 • zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży;
 • Poznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej;
 • sportową rywalizację dla studentek i studentów;
 • zapewnienie dzieciom i młodzieży udziału w wielu turniejach oraz zawodach wewnętrznych
  i zewnętrznych;
 • organizację obozów sportowych, spotkań z psychologiem czy pogadanek nt. zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu.

Celem dofinansowanych zajęć była przede wszystkim uniwersalna profilaktyka tworząca warunki sprzyjające prawidłowemu wychowaniu i rozwojowi, nauce nawyków prozdrowotnych i zdrowej aktywności. Projekt miał charakter otwarty, a dzieci i młodzież miały możliwość uczęszczania regularnie na ukierunkowane ćwiczenia z kilkudziesięciu dyscyplin.

Oferta sportowa dla osób z niepełnosprawnościami

Miasto Poznań wspiera rozwój sportu osób z niepełnosprawnościami poprzez dofinansowywanie zajęć szkoleniowych, sportowych i wydarzeń oraz dostosowywanie obiektów sportowych do potrzeb tych osób.

W 2020 r. dofinansowanie w kwocie 345 tys. na organizację zajęć sportowych otrzymało 10 podmiotów. Zajęcia prowadzone były w 27 dyscyplinach sportowych przez cały rok i przygotowywały uczestników do udziału we współzawodnictwie sportowym rozgrywanym na wszystkich poziomach, w tym międzynarodowym. Zajęcia od marca do maja 2020 r. ze względu na pandemię COVID-19 prowadzone były przeważnie zdalnie.

Działania mające na celu wsparcie oraz promowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w sporcie, turystyce i rekreacji objęły ok. 10,7 tys. osób i polegały m.in. na:

 • organizacji zajęć ruchowych dla osób z niepełnosprawnościami przez Pływalnię Miejską Atlantis;
 • udziale 5 zawodników z niepełnosprawnością ruchową w maratonie PKO Poznań Virtual Run;
 • udostępnieniu zmodernizowanego boiska ze sztuczną nawierzchnią na Golęcinie podmiotom organizującym zajęcia i wydarzenia sportowe dla osób z niepełnosprawnością; w 2020 r. odbywały się tu zajęcia dla grupy przygotowującej się do paraolimpiady – START Poznań oraz finały Amp Futbol Ekstraklasy.

Miasto Poznań realizuje także działania mające na celu niwelowanie i likwidowanie barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami w obiektach sportowych. Pływalnia Miejska Atlantis czy obiekty funkcjonujące w strukturach Oddziału Chwiałka są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i wyposażone w wiele udogodnień. Obok bieżącej konserwacji urządzeń czy elementów architektury, w 2020 r. dostosowano taras budynku głównego Oddziału Rataje do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Projekty aktywizacji ruchowej, promocji zdrowia oraz sportu

Znaczną część projektów związanych z aktywizacją ruchową mieszkańców w 2020 r. odwołano. W wielu przypadkach zmieniono zasady organizacji przedsięwzięć. Zajęcia, kursy i inne formy zorganizowanego korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych były przesuwane na czas zniesienia obostrzeń. Część zajęć prowadzonych w ramach programów Trener Osiedlowy, Trener Senioralny odbywała się zdalnie.

W 2020 r. Miasto Poznań zorganizowało imprezy krajoznawcze po Poznaniu i Wielkopolsce. Uczestniczyło w nich łącznie 3 tys. dzieci i młodzieży, osób z niepełnosprawnościami, dorosłych oraz starszych. Zorganizowano 15 rajdów pieszych, 14 wycieczek autokarowych, 12 spływów kajakowych, 1 zlot turystyczny i 27 spacerów z przewodnikiem po Poznaniu.

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji w 2020 r. zorganizowały zajęcia ruchowe (tym zajęcia z gimnastyki w wodzie, fitness) dla 6 tys. seniorów. Współpracowały także z organizacjami działającymi na rzecz seniorów oraz przygotowały atrakcyjne oferty cenowe uprawniające do korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych, w tym: „Tydzień Seniora”, „Poniedziałki dla seniora”, z czego skorzystały 53 osoby.