Honorowe Obywatelstwo Miasta Poznania

 • Maria Zofia Siemionow

Tytuł „Zasłużony dla Miasta Poznania”

 • Ilona Dworak-Cousin
 • Tomasz Jasiński
 • Maciej Musiał
 • Andrzej Porawski
 • Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego

Nagroda Sportowa Miasta Poznania

 • Leszek Tylkowski  – Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Szermierka

Nagroda Artystyczna Miasta Poznania

 • Malina Prześluga-Delimata – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie dramatopisarstwa oraz literatury dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem troski o wrażliwy i niedyskryminujący język oraz traktowanie młodego odbiorcy jak poważnego partnera do rozmowy o współczesnym świecie

Nagroda Naukowa Miasta Poznania

 • dr hab. inż. Łukasz Piątkowski z Politechniki Poznańskiej – za wybitny dorobek naukowy i osiągnięcia na światowym poziomie w dziedzinie fizyki, w szczególności badania właściwości strukturalnych i dynamicznych cząsteczek w nanoskali

Poznańska Nagroda Literacka

Przyznawana przez Miasto Poznań oraz Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, w 2 kategoriach:

 • za wybitne zasługi dla polskiej literatury i kultury – Nagroda im. Adama Mickiewicza – w 2020 r. nagrodę otrzymała Krystyna Miłobędzka – poetka, autorka sztuk teatralnych dla dzieci, dramaturżka
 • za znaczący, innowacyjny dorobek w dziedzinie literatury, humanistyki, popularyzacji kultury literackiej dla twórcy, który nie ukończył 35. roku życia – Nagroda-Stypendium im. Stanisława Barańczaka – w 2020 r. nagrodę-stypendium otrzymała Monika Glosowitz za książkę „Maszynerie afektywne. Literackie strategie emancypacji w najnowszej polskiej poezji kobiet”


Stypendia naukowe dla młodych badaczy i badaczek

 • Włodzimierz Czepa za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nowoczesnych materiałów funkcjonalnych opartych na grafenie oraz wykorzystanie otrzymanych materiałów hybrydowych jako absorbenty, sensory oraz materiały do przetwarzania i przechowywania energii
 • Magdalena Dąbrowska za wykorzystanie systemu CRISPR-Cas do opracowania potencjalnej terapii dla chorób poliglutaminowych
 • Monika Drobna za wyróżniającą się aktywność naukową oraz dorobek naukowy w zakresie badania molekularnych mechanizmów opartych o mikroRNA, leżących u podstaw dziecięcej T-komórkowej ostrej białaczki limfoblastycznej
 • Marcin Krzysztof Dyderski za wybitne osiągnięcia w zakresie biologii i ekologii obcych gatunków drzew i krzewów w warunkach presji człowieka
 • Aleksandra Glapa-Nowak za prace nad trawieniem i wchłanianiem węglowodanów i tłuszczów w zdrowiu i chorobie, między innymi za wykazanie niedoboru witaminy K u pacjentów po proktokolektomii odtwórczej.
 • Katarzyna Jankowska za wybitne osiągnięcia w dziedzinie technologii chemicznej związane z usuwaniem zanieczyszczeń środowiskowych z modelowych oraz rzeczywistych roztworów wodnych
 • Katarzyna Polanowska za badania w poszukiwaniu nowych produktów spożywczych o właściwościach funkcjonalnych otrzymanych z zastosowań procesów biotechnologicznych z wykorzystaniem grzyba Rhizopus oligosprous
 • Katarzyna Pydzińska-Białek za wybitne osiągniecia naukowe w dziedzinie badań nad transferem ładunków w układach fotowoltaicznych, głównie w perowskitowych ogniwach słonecznych
 • Mariusz Sandomierski za wyróżniające osiągnięcia naukowe w obszarze chemii organicznej i inżynierii materiałowej związane z syntezą nowych “inteligentnych” nośników leków, napełniaczy dentystycznych o potencjale remineralizacyjnym oraz modyfikacji powierzchni elementów endoprotez i narzędzi ściernych.
 • Łukasz Krzysztof Szoszkiewicz za wybitne osiągnięcia naukowe w obszarze nauk prawnych, jakim jest wpływ nowych technologii na międzynarodową ochronę praw człowieka
 • Łukasz Wolski za wyróżniający się dorobek naukowy w zakresie wytwarzania reaktywnych form tlenu na nowych katalizatorach metalicznych, które są efektywne w przyjaznych środowisku procesach utleniania związków organicznych, stosowanych do produkcji wysokowartościowych chemikaliów, bądź do usuwania zanieczyszczeń organicznych z wód i ścieków
 • Mateusz Zelent za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie magnoniki, a w szczególności za teoretyczne badania właściwości statycznych i dynamicznych nanostruktur magnetycznych

„Nagroda Miasta Poznania ze wyróżniającą się pracę doktorską”

Nagrodzone prace doktorskie
 • Dawid Pakulski – “Graphene based materials and their potential applications”, Promotor: prof. dr hab. Violetta Patroniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii
 • Sylwia Kopczyńska – „Supporting non-functional requirements elicitation with templates” Promotor: dr hab. inż. Jerzy Nawrocki, prof. PP, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki i Telekomunikacji
 • Ewa Nowak-Pasterska – „Antroponimia złotników poznańskich od XVI do XVIII wieku. Studium socjoonomastyczne”, Promotor: dr hab. Andrzej Sieradzki, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Wyróżnione prace doktorskie
 • Ireneusz Stolarek– „Historia biologiczna populacji ludzkich zamieszkujących obszar współczesnej Polski w pierwszych wiekach naszej ery – interdyscyplinarne badania archeogenomiczne”, Promotor: prof. dr hab. Marek Figlerowicz, Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Bioorganicznej
 • Martyna Borowczyk – „Poszukiwanie genetycznych determinantów złośliwości zmian pęcherzykowych tarczycy metodą screeningu genomowego”, Promotor: prof. dr hab. n. med. Ewelina Szczepanek-Parulska, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Wydział Lekarski
 • Tomasz Nowak – „Ocena farmakoterapii bólu u osób starszych z zaburzeniami funkcji poznawczych”
  Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Wydział Lekarski
 • Maciej Kościuszko – „Armia Czerwona i czerwonoarmiści w Wielkopolsce w latach 1945-1946”, Promotor: dr hab. Jakub Wojtkowiak, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Historyczny

„Nagroda Miasta Poznania ze wyróżniającą się pracę magisterską”

Nagrodzone prace magisterskie
 • Kamila Jankowska – „Badania procesu alkinylofunkcjonalizacji kobaltowych układów koordynacyjnych z użyciem reakcji sprzęgania Sonogashiry”, Promotor: dr hab. Ireneusz Kownacki, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii
 • Agata Mrozek  – „Sterowanie protezą kończyny górnej z zastosowaniem kamery i sztucznych sieci neuronowych”, Promotor: dr inż. Jakub Grabski, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Mechanicznej
 • Paulina Maria Wojtkowska – „Modyfikacje aktu urodzenia osoby transseksualnej w polskiej i zagranicznej praktyce prawnej”, Promotor: dr Agnieszka Narożniak, Wyższa Szkoła Bankowa, Instytut Prawa i Administracji
Wyróżnione prace magisterskie
 • Weronika Guzenda  – „Ocena modelu profesjonalnego doradztwa dotyczącego kontrolnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi w aptece ogólnodostępnej”, Promotor: dr n. farm. Magdalena Waszyk-Nowaczyk, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku
 • Kamila  Wolska – „PRACA TEORETYCZNA: Projektowanie odpowiedzialne. Wpływ mebli na jakość życia. PRACA PRAKTYCZNA: Siedziska aktywne” Promotor: dr hab. Roman Kubicki, prof. UAP, prof. dr hab. Jacek Mikołajczak, Uniwersytet Artystyczny, Wydział Architektury i Wzornictwa
 • Paulina Łuczak – „Lekcje rysunku w poznańskim gimnazjum św. Marii Magdaleny w latach 1815–1918. Teoria i praktyka wychowania estetycznego w zaborze pruskim”, Promotor: prof. dr hab. Tadeusz J. Żuchowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk o Sztuce
 • Aleksandra Czyż – “Generation of reference signals for brain-computer interface using a genetic algorithm”, Promotor: dr inż. Marcin Jukiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Psychologii i Kognitywistyki

Stypendyści Miasta Poznania – laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych podejmujący studia w Poznaniu w roku akademickim 2020/2021

 • Kacper Andruszkiewicz – Finalista Olimpiady Chemicznej, student I roku studiów na kierunku Lekarskim na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; absolwent V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Toruniu
 • Paulina Andrzejak – Finalistka Olimpiady Języka Angielskiego, studentka I roku studiów na kierunku Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu
 • Jan Bereda – Finalista Olimpiady Biologicznej, student I roku studiów, na kierunku Lekarskim na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; absolwent Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu
 • Jakub Czarny – Finalista Olimpiady Chemicznej, student I roku studiów, na kierunku Lekarskim na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; absolwent Liceum Ogólnokształcącego nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu
 • Sebastian Czusz – Finalista Olimpiady Języka Francuskiego, student I roku studiów na kierunku Informatyka na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej; absolwent III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu
 • Karol Jan Fedoruk – Finalista Olimpiady Chemicznej, student I roku studiów na kierunku Lekarskim na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. J.I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej
 • Julia Frankiewicz – Finalistka Olimpiady Historycznej, studentka I roku studiów na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu
 • Wiktor Piotr Galiński – Finalista Olimpiady Historycznej, student I roku studiów na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu
 • Szymon Hołubowski – Finalista Olimpiady Geograficznej, student I roku studiów na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu; absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie
 • Kinga Jędrzejczak – Finalistka Olimpiady Artystycznej, studentka I roku studiów na kierunku Architektura na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej; absolwentka Technikum Budowlanego im. Generała Władysława Andersa w Poznaniu
 • Maksymilian Kołodziej – Finalista Olimpiady Chemicznej, student I roku studiów na kierunku Lekarskim na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; absolwent Liceum Ogólnokształcącego nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu
 • Kamil Kosal – Finalista Olimpiady Biologicznej, student I roku studiów na kierunku Lekarskim na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu
 • Antoni Martinek – Finalista Olimpiady Geograficznej, student I roku studiów na kierunku Energetyka na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Poznańskiej; absolwent XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie
 • Jan Paweł Odyniec – Finalista Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, student I roku studiów na kierunku Psychologia na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Łodzi
 • Adrian Olkowski – Finalista Olimpiady Biologicznej, student I roku studiów na kierunku Lekarskim na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; absolwent V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Szczecinie
 • Jacek Jan Sobiech – Finalista Olimpiady Historycznej, student I roku studiów na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Marii Magdaleny w Poznaniu
 • Antoni Solarski – Finalista Olimpiady Matematycznej, student I roku studiów na kierunku Sztuczna inteligencja na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej; absolwent VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Maciej Szczepaniak – Finalista Olimpiady Biologicznej student I roku studiów na kierunku Analityka Medyczna na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; absolwent III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu
 • Marcin Szwarc – Finalista Olimpiady Fizycznej, student I roku studiów na kierunku Informatyka na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej; absolwent Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Błogosławionej Piątki Poznańskiej w Poznaniu
 • Katarzyna Śladewska – Finalistka Olimpiady Biologicznej, studentka I roku studiów na kierunku Lekarskim na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; absolwentka Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu
 • Jakub Wilk – Finalista Olimpiady Biologicznej, student I roku studiów na kierunku Lekarskim na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; absolwent Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu
 • Paweł Woźniak – Finalista Olimpiady Informatycznej, student I roku studiów na kierunku Informatyka na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej; absolwent III Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Jana Kantego w Poznaniu.
 • Jan Wójcik – Finalista Olimpiady Fizycznej, student I roku studiów na kierunku Fizyka na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; absolwent III Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Jana Kantego w Poznaniu
 • Patryk Wruck – Laureat Olimpiady Biologicznej, student I roku studiów na kierunku Lekarskim na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; absolwent Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu
 • Maria Wysocka – Finalistka Olimpiady Biologicznej, studentka I roku studiów na kierunku Lekarskim na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; absolwentka Liceum Ogólnokształcącego nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu
 • Ingrid Ziemba – Finalistka Olimpiady Chemicznej, studentka I roku studiów na kierunku Lekarskim na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; absolwentka I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Stypendia sportowe dla seniorów

 • Wiktor Chabel – KS Posnania Poznań – Wioślarstwo
 • Weronika Deresz – KS Posnania Poznań – Wioślarstwo
 • Martyna Długosz – KU AZS UAM Poznań – Szermierka
 • Joanna Fiodorow – OŚ AZS Poznań – Lekkoatletyka
 • Jaclyn Halko-Stelmaszyk – KS Posnania Poznań – Wioślarstwo
 • Tomasz Kaczor – KS Warta Poznań – Kajakarstwo
 • Alicja Konieczek – OŚ AZS Poznań – Lekkoatletyka
 • Michał Kotkowski- SSR Start Poznań – Paralekkoatletyka
 • Aleksandra Kowalczuk – OŚ AZS Poznań -Taekwondo WTF
 • Michał Kudła – KS Posnania Poznań – Kajakarstwo
 • Hanna Łyczbińska – KU AZS UAM Poznań – Szermierka
 • Kacper Majchrzak – KS Warta Poznań – Pływanie
 • Tadeusz Michalik -KS Sobieski Poznań – Zapasy
 • Karolina Nadolska – KU AZS UAM Poznań -Lekkoatletyka
 • Karolina Naja – KS Posnania Poznań – Kajakarstwo
 • Katarzyna Paszczyk – KS Posnania Poznań – Rugby
 • Karol Robak – OŚ AZS Poznań – Taekwondo WTF
 • Maciej Rutkowski – OŚ AZS Poznań – Windsurfing
 • Martyna Synoradzka – KS AZS AWF Poznań -Szermierka
 • Julia Walczyk – KU AZS UAM Poznań – Szermierka
 • Agnieszka Wieszczek-Kordus – WKS Grunwald Poznań – Zapasy
 • Patrycja Wyciszkiewicz-Zawadzka – OŚ AZS Poznań – Lekkoatletyka

Stypendia sportowe dla młodzieży

 • Lidia Augustyniak – Wielkopolski Związek Lekkiej Atletyki – lekkoatletyka
 • Kinga Banach – Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego – koszykówka
 • Jakub Bródka – Klub Sportowy Warta – kajakarstwo klasyczne
 • Bartosz Cegielski – Klub Sportowy AZS AWF – szermierka
 • Marika Chrzanowska – Klub Uczelniany AZS UAM Poznań -szermierka
 • Kamil Ciba – Wielkopolski Związek Lekkiej Atletyki – lekkoatletyka
 • Zuzanna Czuryło – Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego – żeglarstwo
 • Krystian Ćwikła – Sportowy Klub Bilardowy Hades – bilard
 • Martyna Długosz – Klub Uczelniany AZS UAM Poznań – szermierka
 • Patryk Gluza – Klub Sportowy AZS AWF – kajakarstwo klasyczne
 • Anna Godek – Klub Sportowy Posnania – kajakarstwo klasyczne
 • Dawid Gruszczyński – Fundacja PBG Basket Junior – koszykówka
 • Patryk Grzelka – Klub Sportowy AZS AWF – kajakarstwo klasyczne
 • Jakub Jaskot – Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego- szermierka
 • Patrycja Klatt – Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy – koszykówka
 • Malwina Kopron – Wielkopolski Związek Lekkiej Atletyki – lekkoatletyka
 • Maja Kozłowska – Klub Sportowy AZS AWF – kajakarstwo klasyczne
 • Szymon Kozłowski – Klub Sportowy AZS AWF – szermierka
 • Mikołaj Kurpisz – Fundacja PBG Basket Junior – koszykówka
 • Julia Lis – Klub Sportowy AZS AWF – kajakarstwo klasyczne
 • Michał Łubniewski – Klub Sportowy Stomil – kajakarstwo klasyczne
 • Marcin Maćkowiak – KKS Lech Poznań – piłka nożna
 • Michalina Manikowska – Jacht Klub Wielkopolski – żeglarstwo
 • Jakub Michalski – Klub Sportowy AZS AWF – kajakarstwo klasyczne
 • Jakub Miller – Warta Poznań – szermierka
 • Albert Millert – Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego – takewondo WTF
 • Dominik Nowacki – Klub Sportowy Warta – kajakarstwo klasyczne
 • Grzegorz Nowak – Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Niesłyszących – tenis stołowy (sport osób niepełnosprawnych)
 • Marta Nowicka – Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego – koszykówka
 • Weronika Nowicka – Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Niesłyszących – tenis stołowy (sport osób niepełnosprawnych)
 • Karolina Olszewska – Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy – koszykówka
 • Dawid Pieniak – Klub Wioślarski z 1904 roku – wioślarstwo
 • Łukasz Piochacz – Klub Sportowy Warta – kajakarstwo Klasyczne
 • Mateusz Popiołkowski – Wojskowy Klub Sportowy “Grunwald” – hokej na trawie
 • Daniel Pospiech – Klub Sportowy AZS AWF – kajakarstwo klasyczne
 • Kuba Jędrzej Powęzowski – Klub Karate Damashi – karate
 • Weronika Prentka – Uczniowki Klub Sportowy Cityzen – pływanie w płetwach
 • Jakub Rutkowski – Klub Sportowy Warta – kajakarstwo klasyczne
 • Szymon Ryżek – Fundacja PBG Basket Junior – koszykówka
 • Vincent Słomiński – Klub Sportowy Stomil – kajakarstwo klasyczne
 • Patryk Stankowski – Międzyszkolny Klub Koszykówki “Pyra” – koszykówka
 • Patryk Stankowski – Fundacja PBG Basket Junior – koszykówka
 • Maria Stenzel – Uczniowski Klub Siatkarski Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego – siatkówka
 • Paweł Tomczyk – KKS Lech Poznań – piłka nożna
 • Kamil Tomyślak – AZS AWF Poznań – kajakarstwo
 • Wojciech Tracz – Klub Sportowy Posnania – kajakarstwo klasyczne
 • Sławomir Witczak – Klub Sportowy Energetyk – kajakarstwo klasyczne
 • Patrycja Wyciszkiewicz – Wielkopolski Związek Lekkiej Atletyki – lekkoatletyka
 • Artur Zakrzewski – Klub Sportowy AZS AWF – gimnastyka sportowa
 • Emilia Zygarłowska – Jacht Klub Wielkopolski – żeglarstwo

Laureaci konkursu „Zielony Poznań 2020”

Zieleńce:

1 miejsce – Przedszkole nr 174 im. “Królewny Śnieżki” (Rada Osiedla Jana III Sobieskiego)
2 miejsce – Park Lawendowy PSM “Winogrady” Administracja Osiedla Zwycięstwa (Rada Osiedla Nowe Winogrady Północ)
3 miejsce – Agnieszka Brzozowska-Serwacińska (Rada Osiedla Piątkowo)

Balkony:

1 miejsce – Mateusz Purcel (Rada Osiedla Piątkowo)
2 miejsce – Dorota i Maciej Majewscy (Rada Osiedla św. Łazarz)
3 miejsce – Agnieszka Macowicz (Rada Osiedla Stare Żegrze)

Ogród przydomowy:

1 miejsce – Ewa Kraft-Pawlak (Rada Osiedla Krzyżowniki-Smochowice)
2 miejsce – Krystyna Skalska (Rada Osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo)
3 miejsce – Małgorzata Tomaszewska (Rada Osiedla Podolany)

Rodzinne Ogrody Działkowe:

1 miejsce – Bolesława i Janusz Stojek (ROD “im. Armii Poznań”)
2 miejsce – Michał Błaszczak (ROD “Sypniewo”)
3 miejsce – Aniela i Kazimierz Staszyk (ROD “Tramwajarz”)

Wyróżnienia
 • Wyróżnienie Dyrektora Ogrodu Botanicznego UAM za “Ogród odporny na suszę” – Krystyna Skalska (Rada Osiedla Osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo)
 • Wyróżnienia Kierownika Katedry Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu:
  • Dom Readaptacji Społecznej dla osób Bezdomnych wraz z Noclegownią Stowarzyszenia MONAR WCPB za ogród sprzyjający hortiterapii czynnej (Rada Osiedla Antoninek-Zieliniec -Kobylepole)
  • Katarzyna Sklepik za przestrzeń sprzyjającą hortiterapii biernej (Rada Osiedla Nowe Winogrady Wschód)
 • Wyróżnienia w kategorii ogród przydomowy:
  • Janina Saturniewicz za pomysłowe elementy małej architektury ogrodowej (Rada Osiedla Świerczewo)
  • Stanisław Latuszak za różnorodność roślin w ogrodzie (Rada Osiedla Osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo)
 • Wyróżnienie w kategorii działek na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych – Elżbieta Krzyśka za estetykę, dbałość i wielofunkcyjność działki (ROD “Stokrotka”)
 • Wyróżnienie w kategorii balkon – Urszula Molenda za spójność i harmonię kompozycji (Rada Osiedla Antoninek-Zieliniec -Kobylepole)
 • Wyróżnienie za krzewienie idei ogrodów społecznych – Ogród Szeląg (Rada Osiedla Stare Winogrady)

Konkurs Najlepsza Poznańska Inicjatywa Pozarządowa – Inicjatory 2019

 • Inicjator Roku – Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu za projekt “Senior maluszka tuli”;
 • Inicjator Wspierający – nieformalna grupa wolontariuszy reprezentowana przez Centrum Inicjatyw Lokalnych SOŁACZ za inicjatywę społeczną “Pomoc dla Baraków”
 • Inicjator Aktywizujący – Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury za projekt “Fyrtel Główna”
 • Inicjator Nowatorski – Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu za projekt “Senior maluszka tuli”
 • Inicjator Mieszkańców im. Andrzeja Białasa – Fundacja Laboratorium Marzeń za projekt “Akademia Piłkarska Pełnosprytni”

Najlepszy Dzielnicowy Miasta Poznania

1. miejsce – mł. asp. Bartosz Nawrocki
2. miejsce – st. sierż. Tomasz Kusiewicz
3. miejsce – sierż. Piotr Adamczyk

Poznański Strażak Roku

1. miejsce  – st. sekc. Sebastian Andrzejewski
2. miejsce – kpt. Piotr Łuczak
3. miejsce – asp. Piotr Klich

Najlepszy Strażak OSP

 • dh Krzysztof Smugała

Najlepszy Strażnik Straży Miejskiej Miasta Poznania

 • Piotr Burda – strażnik rejonowy referatu Nowe Miasto