W 2017 r. w przemyśle w Poznaniu pracowało 32,2% ogółu pracujących w sektorze przedsiębiorstw, a budownictwie 4,8%.

Przychody przemysłu

W Poznaniu największy udział w przychodach ze sprzedaży ogółem w przemyśle stanowią:

  • wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, gorącą wodę i parę wodną
  • produkcja artykułów spożywczych i napojów
  • produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
  • produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep.

Produkcja sprzedana przemysłu

Struktura produkcji sprzedanej przemysłu oraz zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, wskazuje na rosnące znaczenie w produkcji przemysłowej działów zaawansowanych technologicznie. W 2017 r. wartość produkcji sprzedanej przemysłu wyniosła 4,6 mld zł, tj. o 12,2 % więcej niż rok wcześniej.

Wzrost produkcji sprzedanej w porównaniu z poprzednim rokiem odnotowano w 20 (spośród 28) działach przemysłu, w których sprzedaż stanowiła łącznie 80,7% wartości produkcji przemysłowej ogółem. Wzrost dotyczył m.in. produkcji:

  • chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 13,5%)
  • wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 11,5%)
  • wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 5,6%).

Wydajność pracy, mierzona produkcją sprzedaną na 1 zatrudnionego, w 2017 r. wyniosła 894,7 tys. zł (w cenach bieżących) i była o 8,1% (licząc w cenach stałych) większa niż rok wcześniej.

Produkcja sprzedana budownictwa

W 2017 r. produkcja sprzedana budownictwa w Poznaniu osiągnęła wartość 4,5 mld zł i była o 3,9% niższa rok wcześniej. Nieco ponad połowa (50,7%) produkcji sprzedanej budownictwa stanowiła sprzedaż produkcji budowlano-montażowej (2016 r. – 45,2%). Jej wartość (2,3 mld zł) w skali roku zwiększyła się o 7,8%.

W 2017 r. koniunktura w budownictwie poprawiła się, jednak nie pozwoliło to osiągnąć poziomu z 2016 r. Największe bariery dla rozwoju budownictwa to: chwiejność rynku budowlanego, brak pracowników oraz rosnące koszty produkcji, w tym wzrost cen materiałów, surowców i kosztów transportu.

W Poznaniu w sekcji „Budownictwo” pracowało 4,8% ogółu pracujących w sektorze przedsiębiorstw.

Wydajność pracy, mierzona produkcją sprzedaną na 1 zatrudnionego w 2017 r. wyniosła 623,8 tys. zł, tj. o 1,8% mniej niż rok wcześniej.

Produkcja sprzedana przemysłu w Poznaniu
2005 2010 2014 2015 2016 2016/2005 w %
Produkcja sprzedana przemysłu na 1 mieszkańca w zł (podmioty o liczbie pracujących powyżej 9 osób) 44 662 52 030 64 012 66 701 74 659 167,2
Źródło: GUS
Produkcja sprzedana przemysłu w największych miastach Polski (2016 r.)
Poznań Kraków Łódź Warszawa Wrocław
Produkcja sprzedana przemysłu na 1 mieszkańca w zł (podmioty o liczbie pracujących powyżej 9 osób) 74 659 33 879 22 594 61 534 30 004
Źródło: GUS

 

na wykresie widać przychody z działalności przedsiębiorstw w podziale na sektory w %

Pobierz dane XLS