W 2017 r.w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych podpisano 72 umowy o dofinansowanie na kwotę ponad 537,2 mln zł.

Działające od 2011 r. Stowarzyszenie Metropolia Poznań, które zrzesza gminy powiatu poznańskiego, powiat poznański oraz gminy: Oborniki, Szamotuły, Śrem i Skoki, kontynuowało dotychczasowe działania, ale także realizowało nowe inicjatywy, dzięki którym współpraca jednostek samorządu terytorialnego była ściślejsza i ukierunkowana na osiąganie wspólnie wyznaczonych celów. W 2017 r.:

 • w ramach projektu Poznańska Kolej Metropolitalna, który zakłada powiązanie Poznania z okolicznymi gminami poprzez rozwiniętą sieć połączeń kolejowych będących alternatywą dla transportu samochodowego i autobusowego:
  • zakończono opracowanie „Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej”
  • ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs na logo Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, w którym zostało zgłoszonych ponad 150 projektów
  • podpisano porozumienia z jednostkami samorządowymi wchodzącymi w skład Stowarzyszenia oraz położonymi poza jego obszarem w sprawie dofinansowania połączeń w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na liniach komunikacyjnych z Poznania Głównego do Wągrowca, Jarocina, Nowego Tomyśla i Grodziska Wielkopolskiego
 • zrealizowano projekt „Aktywni obywatele Metropolii Poznań”, w ramach którego uruchomiono Metropolitalny Portal Konsultacji Społecznych – nowe metropolitalne narzędzie konsultacji społecznych online z funkcją newslettera, prezentujące informację na temat konsultacji społecznych organizowanych przez samorządy należące do Stowarzyszenia Metropolia Poznań w sposób przyjazny dla wszystkich użytkowników, także osób z niepełnosprawnościami. Udostępniony został również moduł ankietowy. Portal uruchomiono także w wersji na urządzenia mobilne.

System komunikacji z mieszkańcami Metropolii obejmował także:

 • Biuletyn Metropolii Poznań dostępny w wersji elektronicznej oraz publikowany na stronie www.metropoliapoznan.pl, a także na portalu społecznościowym Facebook www.facebook.com/MetropoliaPoznan/
 • Informator Samorządowy Metropolii Poznań w wersji papierowej dystrybuowany wśród mieszkańców we wszystkich gminach metropolii.

Promocja Metropolii

Stowarzyszenie realizowało działania promocyjne w kraju i za granicą, w tym promowano m.in.:

 • ofertę inwestycyjną na Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji MIPIM w Cannes
 • ofertę turystyczną na targach turystyki biznesowej IMEX we Frankfurcie oraz podczas Targów Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon na wspólnym stoisku Metropolii Poznań, Powiatu Poznańskiego, Miasta Poznania i Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.

Forum Gospodarcze Metropolii Poznań

W 2017 r. Stowarzyszenie Metropolia Poznań było współorganizatorem X Forum Gospodarcze Metropolii Poznań – największej regionalnej konferencji gospodarczej skierowanej do przedsiębiorców oraz przedstawicieli władz samorządowych. Głównym tematem Forum było przełamywanie barier ograniczających rozwój przedsiębiorstw działających na obszarze metropolii. Zagadnienie to omawiane było w 3 głównych blokach tematycznych: zatrudnianie pracowników ze wschodu odpowiedzią na brak rąk do pracy; jak pozyskać i zatrzymać w firmie najlepszych pracowników; zwiększenie efektywności produkcji odpowiedzią na brak rąk do pracy.

Projekty społeczne

W 2017 r. Stowarzyszenie współorganizowało bądź koordynowało liczne akcje bezpośrednio angażujących mieszkańców, jak:

 • VII Metropolitalny Spływ Kajakowy, w którym uczestniczyło 160 osób; w 2017 r. trasa przebiegała na odcinku Czerwonak – Mściszewo – Oborniki; komandorem spływu ponownie była pani Izabela Dylewska, wielokrotna medalistka olimpijska, mistrzostw świata i Europy
 • akcję „Wspólna nie znaczy niczyja” – w ramach Dnia Sprzątania Świata mieszkańcy kilku gmin położonych wokół rzeki Warty o tej samej godzinie rozpoczęli sprzątanie nadwarciańskich okolic, by uświadomić wszystkim użytkownikom Warty, że wspólna rzeka nie oznacza rzeki niczyjej i każdy powinien dbać o porządek wokół niej.

Badania

W 2017 r. Stowarzyszenie Metropolia Poznań zleciło przeprowadzenie badań służących opracowaniu diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej oraz oczekiwań mieszkańców obejmujących:

 • badanie opinii społecznej na temat zagadnień dotyczących świadomości i tożsamości metropolitalnej
 • badanie ruchu turystycznego i rekreacyjnego na terenie Metropolii Poznań.

Metropolitalna Komisja Planistyczna

W 2017 r. została powołana Metropolitalna Komisji Planistyczna, która opiniuje studia uwarunkowań kierunków zagospodarowania gmin pod kątem ich spójności z opracowaną wcześniej Koncepcją Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań. Pozwoli to na skoordynowanie planowania przestrzennego na terenie całej Metropolii.

Poznańscy naukowcy otrzymali Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za zlecone przez Stowarzyszenie opracowanie „Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego metropolii Poznań”.

Acanthus Aureus

Działania realizowane w ramach i na rzecz Stowarzyszenia zostały doceniane przez zewnętrzne gremia. Podczas Targów Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon Stowarzyszenie Metropolia Poznań otrzymało Statuetkę ACANTHUS AUREUS. To wyróżnienie przyznawane wystawcom, którzy najlepiej potrafili zobrazować swoją wizję stoiska w połączeniu ze strategią marketingową firmy.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Stowarzyszenie Metropolia Poznań jako Instytucja Pośrednicząca WRPO 2014+ wraz z Zarządem Województwa Wielkopolskiego ogłosiło w 2017 r. 11 naborów wniosków w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Konkursy dotyczyły głównie wspierania strategii niskoemisyjnych, w tym:

 • tworzenia systemu węzłów przesiadkowych w Metropolii Poznań
 • rozbudowy ścieżek rowerowych, termomodernizacji budynków użyteczność publicznej
 • wsparcia systemu kształcenia zawodowego oraz ogólnego.

W trybie pozakonkursowym przeprowadzono nabór na przebudowę ul. Gdyńskiej od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków.

W ciągu roku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych podpisano 72 umowy o dofinansowanie na kwotę ponad 537,2 mln zł, co spowodowało, że 67% alokacji dedykowanej ZIT zostało już wykorzystane. Prawie połowa z tych umów dotyczy tworzenia systemu węzłów przesiadkowych w gminach Metropolii Poznań.