W 2019 r. dochody Miasta wynosiły 4 162 mln zł i były o 12,5 % wyższe niż rok wcześniej, wydatki Miasta wynosiły ponad 4 199 mln zł i były o 18,2% wyższe niż rok wcześniej.

Dochody budżetu Miasta Poznania

Główne źródła dochodów Miasta stanowią podatki oraz dotacje i subwencje z budżetu państwa, w tym w szczególności:

  • udziały w podatkach dochodowych
  • podatki i opłaty lokalne

Dochody Miasta z udziału w podatkach PIT i CIT wyniosły ponad 1 396 mln zł i stanowiły 33,5% dochodów ogółem.

Największa alokacja z lokalnych dochodów, które wynosiły 744 mln zł i 17,9% pozyskanych dochodów pochodziła z podatku od nieruchomości – 437 mln zł (wzrost o 4,0% w stosunku do 2018 r.).

Dotacje i subwencje z budżetu państwa w 2019 r. wyniosły 1 338 mln zł i stanowiły 32,1% ogólnej kwoty pozyskanych dochodów.

Główne źródła dochodów budżetu Miasta w 2019 r.
Źródło Wartość w zł
Dotacje i subwencje z budżetu państwa 1 338 mln
Udziały w podatku dochodowym (PIT) 1 221 mln
Udziały w podatku dochodowym (CIT) 175 mln
Podatki i opłaty lokalne 744 mln
Pozostałe dochody 684 mln
ogółem 4 162 mln
źródło: UMP

 

Wydatki budżetu Miasta

W strukturze wydatków niezmiennie dominują wydatki w 3 dziedzinach działalności, najwięcej bo 75,6% budżetu (z kwoty 4 199 mln zł) wydano na:

  • oświatę (ponad 1 250 mln zł, łącznie z wydatkami na placówki niesamorządowe, tj. o 10,0% więcej niż w 2018 r.)
  • drogi i transport publiczny (1 133 mln zł, tj. o ponad 33,3% więcej niż w 2018 r.)
  • politykę społeczną, zdrowotną oraz rodzinę (ponad 875 mln zł, tj. o 25,4% więcej niż w 2018 r.)

Znaczne kwotowo wydatki dotyczyły także takich dziedzin jak:

  • administracja (199 mln zł, tj. o 9,9% więcej niż w 2018 r.) z powodu regulacji wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta oraz wzrostu liczby etatów w trakcie roku
  • gospodarka komunalna i ochrona środowiska (140 mln zł, tj. o ponad 14,1% mniej niż w 2018 r.) z powodu przesunięcia zadań majątkowych na 2020 r.
Wydatki majątkowe Miasta Poznania

pobierz dane XLS

Nadwyżka budżetu Miasta

W 2019 r. deficyt budżetowy wyniósł 37 mln zł, choć plan budżetu Miasta po zmianach zakładał deficyt w wysokości 326 mln zł.

Ogółem na wydatki bieżące poniesiono 3 464 mln zł, tj. o ponad 13,3% więcej niż w 2018 r. Natomiast na wydatki majątkowe przeznaczono 735 mln zł – ponad 48,2% więcej środków niż w 2018 r.

Struktura wydatków Miasta Poznania w 2019 r.

Wydatki

w %

drogi oraz transport zbiorowy

27,0

oświata

29,8

polityka społeczna, zdrowotna i rodzina

20,8

bezpieczeństwo publiczne

2,4

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3,3

kultura fizyczna i turystyka

2,0

gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3,3

administracja

4,7

mieszkalnictwo

0,8

gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami oraz rewitalizacja

3,2

pozostałe

0,2

obsługa długu publicznego

0,5

różne rozliczenia

2,0

ogółem

100,0

źródło: UMP
Struktura wydatków Miasta Poznania w 2019 r. w %

pobierz dane XLS