Dodatki mieszkaniowe są dofinansowaniem do wydatków mieszkaniowych wypłacanym przez gminę.

Przyznanie dodatków mieszkaniowych jest uzależnione od miesięcznych dochodów oraz od powierzchni zajmowanego lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przyznawana jest zawsze na 6 miesięcy i wypłacana jest z budżetu Miasta. Decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wydaje Prezydent Miasta w ciągu miesiąca od dni złożenia wniosku w tej sprawie. 

Kryteria przyznawania dodatku mieszkaniowego

Kryteria prawno-organizacyjne

 • dodatek przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej
 • dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy (lub na okres krótszy tj. na czas obowiązywania umowy najmu do zajmowanego lokalu), licząc od pierwszego dnia miesiąca  następującego po dniu złożenia wniosku

Kryterium dochodowe

 • dodatek przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza:
  • 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym tj. 1 925 zł
  • 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym tj. 1 375 zł. Od marca 2019 r. kwota najniższej emerytury wynosi 1 100 zł.

Kryterium metrażowe

 • dodatek przysługuje, gdy normatywna powierzchnia, w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:
  • 30%
  • 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%
 • maksymalne wartości powierzchni normatywnej dla zamieszkiwanych lokali w zależności od liczby osób zamieszkujących w tych lokalach zaprezentowane zostały w poniższej tabeli
Liczba osób zamieszkujących w lokalu oraz powierzchnia normatywna
liczba osób pow. lokalu mieszkalnego maks. możliwość przekroczenia pow. normatywnej maks. pow. normatywna
1 osoba  35 m2 +30% 45,50 m2
2 osoby 40 m2 +30% 52,00 m2
3 osoby 45 m2 +30% 58,50 m2
4 osoby 55 m2 +30% 71,50 m2
5 osób 65 m2 +30% 84,50 m2
6 osób 70 m2 +30% 84,50 m2
źródło: UMP

 

W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba z niepełnosprawnościami poruszająca się na wózku lub której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Nie przyznaje się dodatku mieszkaniowego jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury. W 2019 r. była to kwota 22,00 zł.

Osoby, które chcą ubiegać się o dodatek mieszkaniowy, do wniosku (potwierdzonego przez zarządcę lokalu) są zobowiązane dołączyć zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach za okres 3 pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku oraz tytuł prawny do zajmowanego lokalu.

Procedura przyjmowania i rozpoznawania wniosków, a także prawidłowość jej stosowania monitorowana jest w Systemie Zarządzania Poznańskiego Centrum Świadczeń.

W 2019 r. złożono łącznie 8 533 wnioski o dodatek mieszkaniowy. Pozytywnie rozpatrzonych zostało 7 864 wniosków. W przypadku 669 wniosków nie przyznano dodatku mieszkaniowego (47 postępowań umorzono, 68 pozostawiono bez rozpatrzenia i wydano 554 decyzje odmawiające przyznania dodatku mieszkaniowego).

Ponadto w 17 sprawach wstrzymano wypłatę dodatku mieszkaniowego z uwagi na nieopłacanie należnej części czynszu za zajmowany lokal.

W 2019 r. przeprowadzono 28 wywiadów środowiskowych dotyczących ustawowych dodatków mieszkaniowych.

W 2019 r. przyznano 46,7 tys. dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 13,7 mln zł.

 

Struktura wypłaconych dodatków mieszkaniowych w Poznaniu wg form własności lokali
  2018 2019
Liczba dodatków ustawowych Kwota dodatków ustawowych w zł  Liczba dodatków ustawowych Kwota dodatków ustawowych w zł 
Spółdzielcze 10 018 2 976 176,63 9 120 2 672 869,51
Komunalne 15 454 4 591 202,38 16 282 4 771 952,04
Prywatne 24 153 7 175 390,40 21 253 6 228 792,55
Czynszowe
Zakładowe 119 35 435,90 96 28 095,50
Ogółem 49 744 14 778 205,31 46 751 13 701 709,60

 

źródło: Poznańskie Centrum Świadczeń

 

Większość dodatków została wypłacona dla mieszkańców lokali prywatno-czynszowych (45,5%) i komunalnych (34,8%). Głównym beneficjentem dodatku mieszkaniowego były gospodarstwa domowe jednoosobowe (37,7% przyznanych dodatków).

Struktura wypłaconych dodatków mieszkaniowych w Poznaniu wg liczby osób w gospodarstwie domowym
  2018 2019
Liczba gospodarstw, którym przyznano dodatek mieszkaniowy Kwota wypłaconych dodatków ustawowych w zł  Liczba gospodarstw, którym przyznano dodatek mieszkaniowy Kwota wypłaconych dodatków ustawowych w zł 
1 osobowych 2 990 5 329 977,27 2 936 5 162 820,97
2 osobowych 1 662 2 961 923,72 1 536 2 700 985,36
3 osobowych 1 363 2 428 955,7 1 220 2 145 606,97
4 osobowych 1 268 2 259 915,12 1 133 1 991 449,17
5 osobowych 612 1 091 188,15 587 1 032 798,66
6 i więcej osobowych 396 706 245,35 380 668 048,48
Ogółem 8 290 14 778 205,31 7 791 13 701 709,6
źródło: Poznańskie Centrum Świadczeń

 

Zastosowanie obniżonego czynszu

Podstawą prawną dla realizacji zadania polegającego na przyznaniu obniżonego czynszu jest ustawa z czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz Uchwała Nr LXIX/1274/VII/2018 Rady Miasta Poznania z lipca 2018 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2019-2023. Obniżka przysługuje osobom najmującym lokal wchodzący w skład zasobu mieszkaniowego Miasta, których średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 175% kwoty najniżej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym obowiązujące w dniu złożenia wniosku oraz zajmują lokal nie przekraczający odpowiedniej powierzchni.

W 2019 r. o przyznanie obniżonego czynszu zwróciło się 26 klientek i klientów. Pozytywnie rozpatrzono 23 wnioski. W jednym przypadku odmówiono przyznania obniżonego czynszu. W jednej sprawie udzielono klientowi wyjaśnień (wniosek został złożony w trakcie trwania obniżki czynszu). W jednej sprawie pozostawiono wniosek bez rozpatrzenia.

Dodatek energetyczny

Podstawą prawną, dla realizacji zadania polegającego na przyznaniu zryczałtowanego dodatku energetycznego, jest ustawa z kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej. Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje osobom, którym przyznano dodatek mieszkaniowy, a które jednocześnie są stronami umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkują w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

W 2019 r. wpłynęło 4 590 wniosków o zryczałtowany dodatek energetyczny. W 2019 roku wydano: 4 304 decyzje o przyznaniu zryczałtowanego dodatku energetycznego, w 287 przypadkach wydano decyzje odmowne, w 19 sprawach wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia, a w 13 wnioskach umorzono postępowanie.