fbpx

Dodatki mieszkaniowe są dofinansowaniem do wydatków mieszkaniowych wypłacanym przez gminę.

Przyznanie dodatków mieszkaniowych jest uzależnione od miesięcznych dochodów oraz od powierzchni zajmowanego lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przyznawana jest zawsze na 6 miesięcy i wypłacana jest z budżetu Miasta. Decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wydaje Prezydent Miasta w ciągu miesiąca od dni złożenia wniosku w tej sprawie.

Kryteria przyznawania dodatku mieszkaniowego

Kryteria prawno-organizacyjne

 • dodatek przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej
 • dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy (lub na okres krótszy tj. na czas obowiązywania umowy najmu do zajmowanego lokalu), licząc od pierwszego dnia miesiąca  następującego po dniu złożenia wniosku

Kryterium dochodowe

 • dodatek przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza:
  • 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym tj. 1 925 zł
  • 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym tj. 1 375 zł. Od marca 2019 r. kwota najniższej emerytury wynosi 1 100 zł.

Kryterium metrażowe

 • dodatek przysługuje, gdy normatywna powierzchnia, w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:
  • 30%
  • 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%
 • maksymalne wartości powierzchni normatywnej dla zamieszkiwanych lokali w zależności od liczby osób zamieszkujących w tych lokalach zaprezentowane zostały w poniższej tabeli
Liczba osób zamieszkujących w lokalu oraz powierzchnia normatywna
liczba osóbpow. lokalu mieszkalnegomaks. możliwość przekroczenia pow. normatywnejmaks. pow. normatywna
1 osoba35 m2+30%45,50 m2
2 osoby40 m2+30%52,00 m2
3 osoby45 m2+30%58,50 m2
4 osoby55 m2+30%71,50 m2
5 osób65 m2+30%84,50 m2
6 osób70 m2+30%84,50 m2
źródło: UMP

W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba z niepełnosprawnościami poruszająca się na wózku lub której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Nie przyznaje się dodatku mieszkaniowego jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury. W 2019 r. była to kwota 22,00 zł.

Osoby, które chcą ubiegać się o dodatek mieszkaniowy, do wniosku (potwierdzonego przez zarządcę lokalu) są zobowiązane dołączyć zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach za okres 3 pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku oraz tytuł prawny do zajmowanego lokalu.

Procedura przyjmowania i rozpoznawania wniosków, a także prawidłowość jej stosowania monitorowana jest w Systemie Zarządzania Poznańskiego Centrum Świadczeń.

W 2019 r. złożono łącznie 8 533 wnioski o dodatek mieszkaniowy. Pozytywnie rozpatrzonych zostało 7 864 wniosków. W przypadku 669 wniosków nie przyznano dodatku mieszkaniowego (47 postępowań umorzono, 68 pozostawiono bez rozpatrzenia i wydano 554 decyzje odmawiające przyznania dodatku mieszkaniowego).

Ponadto w 17 sprawach wstrzymano wypłatę dodatku mieszkaniowego z uwagi na nieopłacanie należnej części czynszu za zajmowany lokal.

W 2019 r. przeprowadzono 28 wywiadów środowiskowych dotyczących ustawowych dodatków mieszkaniowych.

W 2019 r. przyznano 46,7 tys. dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 13,7 mln zł.

Struktura wypłaconych dodatków mieszkaniowych w Poznaniu wg form własności lokali
20182019
Liczba dodatków ustawowychKwota dodatków ustawowych w zł Liczba dodatków ustawowychKwota dodatków ustawowych w zł 
Spółdzielcze10 0182 976 176,639 1202 672 869,51
Komunalne15 4544 591 202,3816 2824 771 952,04
Prywatne24 1537 175 390,4021 2536 228 792,55
Czynszowe
Zakładowe11935 435,909628 095,50
Ogółem49 74414 778 205,3146 75113 701 709,60

źródło: Poznańskie Centrum Świadczeń

Większość dodatków została wypłacona dla mieszkańców lokali prywatno-czynszowych (45,5%) i komunalnych (34,8%). Głównym beneficjentem dodatku mieszkaniowego były gospodarstwa domowe jednoosobowe (37,7% przyznanych dodatków).

Struktura wypłaconych dodatków mieszkaniowych w Poznaniu wg liczby osób w gospodarstwie domowym
2018 2019
Liczba gospodarstw, którym przyznano dodatek mieszkaniowyKwota wypłaconych dodatków ustawowych w zł Liczba gospodarstw, którym przyznano dodatek mieszkaniowyKwota wypłaconych dodatków ustawowych w zł 
1 osobowych2 9905 329 977,272 9365 162 820,97
2 osobowych1 6622 961 923,721 5362 700 985,36
3 osobowych1 3632 428 955,71 2202 145 606,97
4 osobowych1 2682 259 915,121 1331 991 449,17
5 osobowych6121 091 188,155871 032 798,66
6 i więcej osobowych396706 245,35380668 048,48
Ogółem8 29014 778 205,317 79113 701 709,6
źródło: Poznańskie Centrum Świadczeń

Zastosowanie obniżonego czynszu

Podstawą prawną dla realizacji zadania polegającego na przyznaniu obniżonego czynszu jest ustawa z czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz Uchwała Nr LXIX/1274/VII/2018 Rady Miasta Poznania z lipca 2018 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2019-2023. Obniżka przysługuje osobom najmującym lokal wchodzący w skład zasobu mieszkaniowego Miasta, których średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 175% kwoty najniżej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym obowiązujące w dniu złożenia wniosku oraz zajmują lokal nie przekraczający odpowiedniej powierzchni.

W 2019 r. o przyznanie obniżonego czynszu zwróciło się 26 klientek i klientów. Pozytywnie rozpatrzono 23 wnioski. W jednym przypadku odmówiono przyznania obniżonego czynszu. W jednej sprawie udzielono klientowi wyjaśnień (wniosek został złożony w trakcie trwania obniżki czynszu). W jednej sprawie pozostawiono wniosek bez rozpatrzenia.

Dodatek energetyczny

Podstawą prawną, dla realizacji zadania polegającego na przyznaniu zryczałtowanego dodatku energetycznego, jest ustawa z kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej. Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje osobom, którym przyznano dodatek mieszkaniowy, a które jednocześnie są stronami umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkują w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

W 2019 r. wpłynęło 4 590 wniosków o zryczałtowany dodatek energetyczny. W 2019 roku wydano: 4 304 decyzje o przyznaniu zryczałtowanego dodatku energetycznego, w 287 przypadkach wydano decyzje odmowne, w 19 sprawach wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia, a w 13 wnioskach umorzono postępowanie.