arch. UMP

 

W 2016 r. w poznańskich przedsiębiorstwach i firmach pracowało 340,3 tys. osób.

Liczba i struktura pracujących

W 2016 r. (najnowsze dostępne dane) odnotowano znaczny wzrost liczby pracujących w Poznaniu. Ogółem na koniec roku pracowało w mieście 340,3 tys. osób, tj. o 4,3% (14,1 tys. osób) więcej niż rok wcześniej. Oznacza to, że w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, w Poznaniu pracowało 630 osób, co plasuje Poznań na 2. miejscu wśród największych miast w kraju (za Warszawą).
Zakłady sektora prywatnego, zatrudniające do 9 osób, skupiały 67% zatrudnionych, o 3 pkt. proc. więcej niż w 2010 r.

Struktura pracujących obejmowała:

  • 80% pracujących w usługach
  • 19% pracujących w przemyśle i budownictwie
  • 1% pracujących w rolnictwie.

Największą grupę stanowili pracujący w firmach działających w sekcjach „Przemysł”, „Handel; naprawa pojazdów samochodowych” oraz „Edukacja” i w tych sekcjach liczba pracujących uległa zwiększeniu.

Miasto Poznań uczestniczy w pracach Powiatowej Rady Zatrudnienia, która pełni rolę opiniodawczo-doradczą w sprawach polityki rynku pracy.

na wykresie widać strukturę zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw wg sekcji PKD w Poznaniu w 2017 r.

Pobierz dane XLS

Zatrudnianie cudzoziemców

Dobra koniunktura gospodarcza spowodowała ożywienie na rynku pracy i zwiększoną liczbę ofert pracy. Pracodawcy mieli największe problemy ze znalezieniem pracowników z wykształceniem specjalistycznym zawodowym oraz pracowników do prac prostych. Sytuacja ta spowodowała, że pracodawcy z Poznania coraz chętniej korzystali z możliwości zatrudnienia obcokrajowców.

W 2017 r. w Poznaniu i powiecie poznańskim zarejestrowano 67,7 tys. oświadczeń  pracodawców o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca, o blisko 24 tys. więcej niż rok wcześniej, w tym 93% dotyczyło obywateli Ukrainy. Według oświadczeń pracodawców, w Poznaniu pracowało tymczasowo 42,4 tys. obcokrajowców, w tym 38,6 tys. obywateli Ukrainy. Blisko połowę z nich zatrudniały agencje pracy tymczasowej.

 

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

kliknij w kartogram

Źródło: http://sip.geopoz.pl/sip