fbpx

W 2019 r. w Poznaniu uchwalono 19 planów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wywołano procedurę sporządzenia nowych planów dla 15 projektów.

Jednostką odpowiedzialną merytorycznie za prace planistyczne w dziedzinie tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Poznania jest Miejska Pracowania Urbanistyczna.

Obowiązujące dokumenty prawne w zakresie planowania przestrzennego

Prawo w zakresie planowania przestrzennego reguluje Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717).

Na koniec 2019 r. na terenie Poznania obowiązywało 257 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Mają one ustawowo określony zakres merytoryczny i stanowią akty prawa miejscowego. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustalenia planów miejscowych muszą być zgodne ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które zawiera politykę przestrzenną Miasta. Obecnie obowiązujące Studium zostało uchwalone Uchwałą nr LXXII/1137/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 23 września 2014 r. Zarówno miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, jak i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania opisują większość celów i działań strategicznych Poznania.

Zakres i zadania wykonywanych prac planistycznych 

Zakres prac 

Planowanie przestrzenne jest procesem ustalania celów oraz wskazywania dróg i środków ich realizacji, zapewnienia ładu przestrzennego (urbanistycznego i architektonicznego), wymagań m.in. z zakresu ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, praw własności.

Działania te polegają nie tylko na jednorazowym sporządzeniu planu zagospodarowania przestrzennego. Jest to działalność ciągła i wielofazowa, obejmująca:

 • czynności poznawcze i diagnostyczne, badania mające na celu określenie i rozpoznanie problemów, uwarunkowań i potencjału stanu obecnego obszaru objętego zakresem planu
 • prace prognostyczne i tworzenie scenariuszy rozwoju, strategii
 • monitorowanie zachodzących zmian materialnych, prawnych, instytucjonalnych
 • sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego, wychodząc z odpowiedniej wiedzy fachowej oraz biorąc pod uwagę cele materialne dotyczące danego planu, przewidywania prognostyczne i zamierzenia krótkoterminowe, zdania wynikające z problemów wymagających rozwiązania, elementy z akceptowanych planów, strategii, elementy przyjęte z planów wyższego rzędu, oraz uwzględniające procedury jego przygotowania, zatwierdzania i wymagania organów nadzoru
 • realizację planów w sensie tworzenia sprzyjających warunków do ich urzeczywistnienia przez różne podmioty gospodarcze zgodnie z ustaleniami
 • aktualizację planów (w praktyce nieunikniona), której podstawą jest prowadzony stale monitoring sytuacji oraz różnego rodzaju studia i plany
Zadania wykonane 

Zadania wykonywane w ramach planowania przestrzennego w Poznaniu w 2019 r. obejmowały:

 • opracowywanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich zmian i prowadzenie procedury formalno-prawnej z tym związanej
 • prace analityczne i proceduralne nad przystąpieniem do opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • wydawanie opinii urbanistycznych dla potrzeb jednostek Miasta Poznania
 • koordynacja opracowań planistycznych wykonywanych poza Miejską Pracownią Urbanistyczną
 • wykonywanie badań, studiów, analiz z zakresu zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania oraz gmin Województwa Wielkopolskiego, mogących mieć wpływ na zagospodarowanie Poznania
 • prowadzenie przed sądami administracyjnymi w imieniu Miasta Poznania spraw z zakresu uchwał Rady Miasta Poznania dotyczących zagospodarowania przestrzennego

Efekty w zakresie planowania przestrzennego

W 2019 r. uchwalono 19 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego o łącznej powierzchni 413,15 ha, co stanowi ok. 1,6% powierzchni miasta Poznania. Na koniec 2019 r. plany uchwalone po 1994 r. – obowiązujące oraz oczekujące na wejście w życie – obejmowały 47,7% powierzchni miasta, tj. 12 503,7 ha.

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone w 2019 r.
Nazwa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie mpzpData uchwalenianr Dz. Urz. Woj.Data opublikowaniaData wejścia w życiePowierzchnia obszaru objęta mpzp w ha
Mpzp dla terenu w rejonie ulic Półwiejskiej, Krysiewicza i Ogrodowej w PoznaniuV/49/VIII/201908.01.2019Rocznik 2019, poz. 93224.01.201908.02.20190,66
Mpzp obszaru „Morasko-Radojewo-Umultowo” rejon ul. Lewandowskiego część A w PoznaniuV/50/VIII/201908.01.2019Rocznik 2019, poz. 94124.01.201924.02.201956,06
Mpzp dla terenu w rejonie ulic Cmentarnej i Grunwaldzkiej w PoznaniuV/51/VIII/201908.01.2019Rocznik 2019, poz.93324.01.201908.02.20191,08
Mpzp dla terenu przy ul. Wieruszowskiej w PoznaniuVI/66/VIII/201905.02.2019Rocznik 2019, poz. 214426.02.201913.03.20190,62
Mpzp “Jeżyce – Północ” część C w PoznaniuVII/84/VIII/201926.02.2019Rocznik 2019, poz. 277611.03.201926.03.201916,72
Mpzp “Rejon ulicy Gościnnej” w PoznaniuVIII/91/VIII/201919.03.2019Rocznik 2019, poz. 328001.04.201916.04.201912,14
Mpzp dla obszaru w rejonie ul. Unii Lubelskiej w PoznaniuXI/156/VIII/201914.05.2019Rocznik 2019 poz. 522628.05.201928.06.201966,85
Mpzp “Osiedle Warszawskie – część północna” A w PoznaniuXII/167/VIII/201928.05.2019Rocznik 2019, poz. 574111.06.201912.07.201945,46
Mpzp „Łacina – Południe – część B” w PoznaniuXV/216/VIII/201909.07.2019Rocznik 2019, poz. 685823.07.201907.08.201926,41
Mpzp obszaru „Morasko-Radojewo-Umultowo” klin zieleni w rejonie ul. Jaśkowiaka w PoznaniuXV/217/VIII/201909.07.2019Rocznik 2019, poz. 685923.07.201923.08.201935,24
Mpzp “W rejonie ulic Solna – Działowa” w PoznaniuXV/215/VIII/201909.07.2019Rocznik 2019, poz. 679719.07.201903.08.20193,76
Mpzp “W rejonie Parku im. Jana Pawła II” w PoznaniuXVI/251/VIII/201903.09.2019Rocznik 2019, poz. 777313.09.201928.09.201939,09
Mpzp “W rejonie placu Bernardyńskiego” w PoznaniuXVII/268/VIII/201924.09.2019Rocznik 2019, poz. 833804.10.201919.10.20190,77
Mpzp “W rejonie ulic Ułańskiej i  Grunwaldzkiej” w PoznaniuXVII/269/VIII/201924.09.2019Rocznik 2019, poz. 833904.10.201919.10.20197,11
Mpzp dla terenów w rejonie ulic Piątkowskiej i Juraszów w Poznaniu – część B1 XIX/315/VIII/201919.11.2019Rocznik 2019, poz. 1008402.12.201917.12.20193,63
Mpzp “Międzynarodowe Targi Poznańskie” w PoznaniuXIX/316/VIII/201919.11.2019Rocznik 2019, poz. 1011302.12.201917.12.201922,98
Mpzp “W rejonie ulic Winogrady i Księcia Mieszka I” w PoznaniuXIX/317/VIII/201919.11.2019Rocznik 2019, poz. 1011402.12.201917.12.20198,37
Mpzp dla terenów w rejonie ulic Wieruszowskiej, Miśnieńskiej, Żmigrodzkiej – część A w Poznaniu XXI/367/VIII/201917.12.2019Rocznik 2020, poz. 8603.01.202018.01.202036,35
Mpzp “W rejonie mostu Królowej Jadwigi w paśmie rzeki Warty” w PoznaniuXXI/368/VIII/201917.12.2019Rocznik 2020, poz. 8703.01.202018.01.202029,86

 

źródło: MPU

 

W 2019 r. przystąpiono do opracowania 15 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego o łącznej powierzchni 384,2 ha, co stanowi 1,5% powierzchni miasta Poznania. Na koniec 2019 r. miejscowe plany będące w opracowaniu obejmowały 25,5% powierzchni miasta, tj. 6 681 ha, w tym plany w opracowaniu na terenach objętych planami obowiązującymi – 349,8 ha (1,3% powierzchni miasta).

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, do których przystąpiono w 2019 r. 
Nazwa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Powierzchnia obszaru miasta objęta planem w haNr uchwały o przystąpieniuData uchwały o przystąpieniu
Mpzp “W rejonie ulic Krzywoustego i Rudzkiej” w Poznaniu6,10 V/48/VIII/201908.01.2019
Mpzp “W rejonie ulic Serbska, Murawa, Słowiańska i Naramowicka” w Poznaniu24,31 V/47/VIII/201908.01.2019
Mpzp “Darzybór” w Poznaniu55,61 IX/119/VIII/201902.04.2019
Mpzp “W rejonie Zagórza” w Poznaniu4,64 IX/118/VIII/201902.04.2019
Mpzp “W rejonie ulicy Gronowej” w Poznaniu3,08 XI/153/VIII/201914.05.2019
Mpzp “Smochowice – Sianowska” – część A w Poznaniu4,16 XI/154/VIII/201914.05.2019
Mpzp dla obszaru “Węzeł Górczyn” w Poznaniu33,40 XI/155/VIII/201914.05.2019
Mpzp “Osiedle Przyjaźni – część północna” w Poznaniu22,58 XV/211/VIII/201909.07.2019
Mpzp “Dolina Bogdanki” – w rejonie ulicy Beskidzkiej w Poznaniu7,28 XV/212/VIII/201909.07.2019
Mpzp “W rejonie ulicy Wrzesińskiej” w Poznaniu20,96 XV/214/VIII/201909.07.2019
Mpzp w rejonie ulicy Liliowej w Poznaniu2,73 XV/213/VIII/201909.07.2019
Mpzp “W rejonie ulic Powstańców Wielkopolskich, Ratajczaka i Kościuszki'” w Poznaniu1,79 XVI/249/VIII/201903.09.2019
Mpzp obszaru Umultowo Wschód w Poznaniu197,22 XIX/314/VIII/201919.11.2019
Mpzp “Dworzec Grudzieniec” w Poznaniu0,15 XX/340/VIII/201903.12.2019
Mpzp “W rejonie alei Wielkopolskiej” w Poznaniu0,23 XX/341/VIII/201903.12.2019
źródło: MPU

Powierzchnia miasta Poznania objęta planami obowiązującymi i w trakcie opracowania.
Stan na 31 grudnia 2019 r.
Nazwa planów Powierzchnia w ha % powierzchni miasta Liczba miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
Plany w opracowaniu6 681,125,5162
w tym plany w opracowaniu na terenach objętych planami obowiązującymi349,81,344
Plany obowiązujące12 437,547,5255
Plany uchwalone oczekujące na wejście w życie66,20,32
Razem plany uchwalone12 503,747,7257
Razem plany w opracowaniu i plany uchwalone18 835,271,9419
źródło: MPU

Czas opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych w Poznaniu w 2019 r.:

 • najkrótszy – 2 lata
 • średni –  6 lat i 3 miesiące
 • najdłuższy – 16 lat i 1 miesiąc

Współpraca i uzgodnienia w zakresie planowania przestrzennego i opracowywania miejscowych planów zagospodarowania

Działania wspomagające proces planowania przestrzennego, wpływające na rozwój miasta dotyczyły głównie konsultacji społecznych, jako ważnego elementu procedury planistycznej. W kontekście interesu publicznego istotne były przede wszystkim pozaustawowe konsultacje społeczne oraz dyskusje publiczne przeprowadzane podczas wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu zgodnie z zapisem ustawowym.

W 2019 r. odbyło się 40 spotkań konsultacyjnych dotyczących 37 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W ciągu roku przeprowadzono 25 dyskusji publicznych.

Miejska Pracownia Urbanistyczna jako jednostka organizacyjna i merytoryczna, odpowiedzialna za przygotowanie i opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na bieżąco współpracowała z jednostkami pomocniczymi Miasta – osiedlami na wszystkich etapach procedury sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Rady Osiedli opiniują projekty uchwał Rady Miasta Poznania o przystąpieniu do sporządzenia danego dokumentu planistycznego, uczestniczą w konsultacjach społecznych oraz dystrybucji materiałów informacyjnych, opiniują projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w ramach tzw. opiniowania wewnętrznego.

Miejska Pracowania Urbanistyczna, w zależności od potrzeb, na bieżąco współpracuje z różnymi jednostkami w ramach działań związanych z gospodarką przestrzenną miasta i jego obszaru metropolitalnego. Działania te zazwyczaj nie mają charakteru odrębnych projektów. Partnerami w działaniach są najczęściej: Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Towarzystwo Urbanistów Polskich, a także Collegium da Vinci w Poznaniu.

Pozostałe działania wspierające proces opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Miejska Pracownia Urbanistyczna w 2019 r. przygotowała liczne specjalistyczne analizy i opracowania tematyczne. Istotnym elementem uatrakcyjniającym formę prezentacji koncepcji zagospodarowania terenów są zaawansowane wizualizacje i filmy. Na uruchomionym przez MPU kanale informacyjnym w serwisie YouTube, działającym od września 2018 r., publikowane są filmy z wizualizacjami przygotowywanymi na potrzeby różnych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W 2019 r. zamieszczone zostały 2 nowe filmy, które dotyczyły następujących, istotnych dla przestrzeni Miasta projektów:

Dotychczas opublikowano na tym kanale 8 filmów.

Wizualizacje pozwalają na zobrazowanie procesu planistycznego, potencjalnego sposobu zagospodarowania danego terenu zgodnie z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W maju 2019 r. Miejska Pracownia Urbanistyczna zorganizowała XXVIII Zjazd Służb Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego – dla gminnych służb planowania przestrzennego (pracowni urbanistycznych, biur projektowych), które funkcjonują w strukturach organizacyjnych miast. Głównym celem spotkania była wymiana informacji i pozyskiwanie inspiracji z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego pomiędzy poszczególnymi miastami. W tegorocznym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele i przedstawicielki 25 miast z całej Polski. Pracownia zaprezentowała kluczowe projekty planistyczne wykonywane w jednostce oraz nowoczesne narzędzia wykorzystywane przy projektowaniu. Uczestnicy i uczestniczki zjazdu wzięli udział w panelach dyskusyjnych „Planowane przestrzenie w strukturze miasta – rola pracowni urbanistycznej” i „Miasta jutra – trendy w urbanistyce” oraz uczestniczyli w warsztatach związanych z tworzeniem dokumentów planistycznych. Goście mieli możliwość zapoznania się z problematyką planistyczną miasta Poznania podczas sesji mobilnych.

Ponadto w 2019 r. MPU podejmowała liczne działania skierowane do studentek, studentów oraz młodzieży szkolnej, w tym warsztaty, drzwi otwarte oraz zajęcia dotyczące doradztwa zawodowego dla uczniów i uczennic szkół podstawowych. W październiku pracownia gościła w ramach praktyk grupę studentów i studentek z kierunku Urban Management z Collegium da Vinci w Poznaniu.

Geobaza Miasta Poznania jako instrument wsparcia planowania przestrzennego

W 2019 r. kontynuowano rozwijanie i bieżące aktualizowanie Geobazy Miasta Poznania – komputerowego systemu wspomagania planowania przestrzennego. Wspomaganie następowało poprzez:

 • tworzenie narzędzi i procedur zwiększających efektywność i jakość pracy
 • gromadzenie, przetwarzanie, wizualizacja danych przestrzennych
 • umożliwienie wykonywania wieloaspektowych analiz przestrzennych w celu optymalizacji podejmowanych decyzji
 • bieżącą aktualizację Geobazy o nowe lub zmienione dane
 • prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz tzw. Geobazy zbiorczej, zawierającej informacje dot. przeznaczenia terenu w opracowywanych oraz obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
 • prowadzenie rejestru wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium
 • tworzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z przyjętym na potrzeby Geobazy standardem

Ocena potrzeb w zakresie zmian dotyczących miejscowych planów zagospodarowania

Ostatnia analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przyjęta została Uchwałą nr LXXII/1337/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 4 września 2018 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z wymogiem ustawowym, analizę sporządza się raz na kadencję Rady. Wykonana w 2018 r. analiza z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie wykazała konieczności zmiany Studium, jednocześnie jej nie wykluczając. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. Przewiduje się korekty Studium w zakresie wynikającym przede wszystkim ze zmian przepisów oraz z analizy zgromadzonych wniosków o jego zmianę.

W 2019 r. wpłynęło 13 wniosków o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz 52 wnioski o zmianę planu miejscowego. Główne powody wystąpień o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego to chęć uruchomienia terenów pod inwestycje, umożliwienia podziału nieruchomości, zablokowania inwestycji czy zachowania terenów zieleni. Najczęstsze powody wystąpień o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego to chęć poszerzenia zakresu dopuszczanych planem funkcji, zmiany obowiązującego przeznaczenia terenu, parametrów zabudowy, linii zabudowy bądź zapisów z zakresu obsługi komunikacyjnej terenów.