Miasto Poznań – Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ uczestniczy w budowie Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP), finansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO), Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.4 „Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla MOF Poznania”.

Wartość projektu MeSIP – 16,7 mln zł
Wartość umowy na modernizację Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) – 2 211 967,12 zł, w tym koszty kwalifikowane 2 145 608,12 zł
Dofinansowanie z WRPO – 1823766,90 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych na modernizację SIP.

Data rozpoczęcia modernizacji SIP miasta Poznania – 26 czerwca 2019 r.

Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej usprawni w administracji samorządowej Metropolii Poznań procesy decyzyjne i strategiczne procesy planistyczne, w szczególności w zakresie: planowania przestrzennego, obsługi infrastruktury technicznej, komunikacji i transportu, zarządzania mieniem komunalnym, ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytków, działalności społecznej, w tym także w obszarze turystyki oraz promocji i poprawy wizerunku Metropolii Poznań.

Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej miasta Poznania

Modernizacja SIP miasta Poznania jest częścią realizowanego projektu budowy Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej.

W ramach umowy modernizacji SIP miasta Poznania wykonano dotychczas:

 • etap I – opracowanie i dostarczenie dokumentacji projektowej;
 • etap II – migracja próbki danych.

W trakcie wykonywania jest etap III obejmujący dostarczenie oprogramowania i konfigurację usług. Zakończenie modernizacji SIP planowane jest na koniec czerwca 2021 r.

W zakresie funkcjonowania i modernizacji SIP na bieżąco aktualizowane i modernizowane były bazy danych przestrzennych, na podstawie których tworzono warstwy tematyczne SIP. Aktualizacja tych baz następuje w oparciu o dane przesłane lub wprowadzone m.in. z:

 • ewidencji gruntów i budynków;
 • nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości;
 • Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania – postępowań i decyzji administracyjnych;
 • podatników podatku od nieruchomości;
 • zwrotów nieruchomości;
 • dzierżaw i użyczeń gruntów komunalnych;
 • użytkowników wieczystych Miasta Poznania i Skarbu Państwa;
 • ewidencji ludności;
 • nieruchomości Miasta Poznania przeznaczonych do zbycia;
 • działek przeznaczonych do nabycia przez Miasto;
 • Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania – wnioski, postanowienia, decyzje;
 • zespołów i obiektów zabytkowych;
 • Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania – informacje o rozpoczęciu i zakończeniu budowy, samowolach budowlanych oraz odstępstwach;
 • danych z Urzędu Statystycznego;
 • danych z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

W zakresie modernizacji i przebudowy SIP kontynuowana była współpraca z wykonawcą wybranym w trybie przepisów Ustawy o zamówieniach publicznych.

Rozbudowa – nowe dane o mieście w Systemie Informacji Przestrzennej

Solarna mapa Poznania

W SIP Poznania została udostępniona mapa potencjału solarnego dla miasta. Dzięki niej można dokonać analizy energetycznej dachu każdego poznańskiego budynku. Mapa obrazuje nasłonecznienie połaci dachowych z rozdzielczością 0,5 m. Na podstawie nasłonecznienia opracowano warstwę potencjału solarnego, co pozwala oszacować opłacalność montażu paneli fotowoltaicznych na poszczególnych połaciach dachowych.

Dane wykorzystane do stworzenia mapy uzyskano przy użyciu technologii lotniczego skaningu laserowego. W algorytmie uwzględniono zmiany nasłonecznienia na dachach budynków, wynikające z naturalnego ukształtowania terenu oraz sąsiadującej roślinności i zabudowań.

W przeprowadzonych obliczeniach wzięto pod uwagę również rzeczywiste warunki pogodowe występujące na terenie Poznania i pozorną wędrówkę Słońca po nieboskłonie. Mapa solarna jest integralną częścią SIP miasta Poznania (warstwa tematyczna – fotowoltaika) i jest dostępna w wersji 2D oraz 3D pod adresem www.sip.poznan.pl.

Dane o jakości powietrza

Dane prezentowane są z ok. 200 czujników umieszczonych w 94 lokalizacjach. Czujniki zapewniają zbieranie informacji dotyczących pyłów (PM2,5 i PM10) i zanieczyszczeń gazowych. Dane są odświeżane co godzinę. Prezentowane dane nie są referencyjne, ale stanowią uzupełnienie danych prezentowanych przez Inspekcję Ochrony Środowiska.

Mapa jest dostępna tutaj


Dane dla pasażerów komunikacji miejskiej

Wykorzystując dane miejskie udostępnianie przez Zarząd Transportu Miejskiego, w SIP miasta Poznania uruchomiono publikację informacji o dostępności parkingów buforowych i „Park and Ride”. Dane dotyczące miejsc postojowych są odświeżane co godzinę i zawierają lokalizację obiektu oraz liczbę wolnych miejsc.

Dla pasażerów komunikacji miejskiej uruchomiono warstwę w modelu 3D z bieżącymi informacjami o pojazdach miejskiego transportu zbiorowego. Na mapie SIP można ustalić realne miejsce każdego autobusu i tramwaju w rzeczywistym czasie. Dane są odświeżane dynamicznie średnio co 15 sekund. Dzięki temu rozwiązaniu można na bieżąco śledzić przemieszczanie pojazdów komunikacji miejskiej. Oprócz lokalizacji, przy każdym autobusie i tramwaju znajdują się dodatkowe informacje, np.: czy w pojeździe jest biletomat i miejsce dla rowerów, czy jest on wyposażony w ładowarkę usb i rampę, czy pojazd jest klimatyzowany.

Przygotowano również aplikację na urządzenia mobilne w wersji 2D.

Dane dotyczące inwentaryzacji zieleni

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, Zarząd Zieleni Miejskiej, Zarząd Dróg Miejskich (ZDM) oraz Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ podpisały porozumienie o wzajemnej współpracy mającej zapewnić utworzenie cyfrowej bazy danych o zieleni na terenie Poznania zarządzanej przez jednostki miejskie.

W ramach zadania zakupiono stacjonarny skaner laserowy 3D, pracujący w technologii impulsowej, wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem. Skaner umożliwia inwentaryzację zieleni na terenach, na których występuje ona w znacznym zwarciu. Przystąpiono do budowy bazy, która zapełniana jest danymi o zieleni. W pierwszej kolejności inwentaryzowane są drzewa wzdłuż szlaków komunikacyjnych w mieście, we współpracy z ZDM. Do zasilania bazy wykorzystywane są dane będące w posiadaniu stron porozumienia, materiały ze skaningu naziemnego i lotniczego, zdjęcia lotnicze. W dalszej kolejności planowane jest poszerzenie porozumienia z innymi jednostkami, we władaniu których znajdują się tereny pokryte zielenią (Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, Wydział Oświaty UMP).

Zakupiony skaner będzie mógł być wykorzystywany także do inwentaryzacji obiektów małej architektury i innych obiektów położonych na terenach zieleni.