W 2020 r. łączna kwota dotacji celowych udzielanych z budżetu Miasta Poznania w ramach Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pożytku Publicznego wyniosła 110 474 243,62 zł.

Współpraca Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi

Miasto Poznań wspiera finansowo i organizacyjnie działalność III sektora w zakresie realizacji zadań publicznych mających na celu zaspokajanie potrzeb mieszkańców w oparciu o „Roczny Program Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi” oraz „Wieloletni Program Współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi na lata 2017-2020”.

W 2020 r. największą pulę środków przeznaczono na projekty z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, a także kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej. Najmniej środków przeznaczono na dofinansowanie projektów z zakresu promocji i organizacji wolontariatu, działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, a także działalności na rzecz integracji cudzoziemców.

Zestawienie dotacji celowych udzielanych z budżetu Miasta Poznania w 2020 r.
Nazwa sfery pożytku publicznego Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2020 r. – Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego
Plan na 31.12.2020 r. w zł Wykonanie za 2020 r. w zł
Turystyka i krajoznawstwo 104 500,00 91 758,75
Upowszechnienie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji 292 217,00 278 300,83
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 1 213 000,00 1 212 993,02
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży 150 000,00 98 189,69
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 100 000,00 99 977,00
Promocja i organizacja wolontariatu 3 580,00 3 480,00
Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami 30 000,00 22 870,00
Działalność na rzecz integracji cudzoziemców 80 000,00 77 436,70
Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym w pkt. 1-32 241 480,00 239 580,00
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa 702 240,00 702 240,00
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie 230 000,00 164 837,94
Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza 2 478 130,00 2 360 785,09
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 9 207 382,00 7 677 015,91
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 55 008 707,62 54 461 524,60
Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej 5 935 283,00 5 829 245,81
Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym 3 644 471,00 3 549 898,08
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 5 262 120,00 5 037 089,19
Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka 1 158 480,00 1 132 178,01
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 120 000,00 106 263,02
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 11 137 234,00 10 940 990,77
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 13 375 419,00 12 799 495,27
Razem 110 474 243,62 106 886 149,68
arch. UMP

Zestawienie wykonania dotacji udzielanych z budżetu Miasta w 2020 r. (zgodnie z zał. nr 6)

Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego (PRDPP) VI kadencji (2019-2022) jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym Prezydenta Miasta Poznania.

Zgodnie z ustawą z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późniejszymi zmianami), do zadań PRDPP należy w szczególności:

 • opiniowanie projektów strategii rozwoju Miasta Poznania;
 • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym programów współpracy z tymi organizacjami;
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych;
 • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami Miasta a organizacjami pozarządowymi;
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Podstawy funkcjonowania oraz zadania PRDPP

Rada VI kadencji (2019-2022) została powołana Zarządzeniem nr 504/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z 13 czerwca 2019 r.

W skład rady wchodzi jedenaścioro przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w tym sześcioro przedstawicieli komisji dialogu obywatelskiego), czworo przedstawicieli Prezydenta Miasta Poznania, czworo przedstawicieli Rady Miasta Poznania.

W 2020 r. odbyło się 9 posiedzeń PRDPP, podczas których dyskutowano m.in. na temat:

 • działań planowanych w Rocznym Programie Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021;
 • działalności komisji dialogu obywatelskiego działających przy Urzędzie Miasta Poznania;
 • pilotażu funduszu wkładów własnych do projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe; PRDPP podjęła rekomendacje w sprawie kontynuowania funduszy wkładów własnych na podstawie pilotażu od 2021 r. z możliwością wspierania projektów kilkuletnich;
 • sytuacji osób z niepełnosprawnością nabytą w dorosłym życiu; 
 • polityki lokalowej dla organizacji pozarządowych i współpracy z Zarządem Komunalnych Zasobów Lokalowych w sprawie wsparcia organizacji pozarządowych w okresie pandemii;
 • problemów placówek wsparcia dziennego, świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych w Poznaniu;
 • współpracy wydziałów Urzędu Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi;
 • wpływu stanu epidemii na funkcjonowanie organizacji pozarządowych oraz narzędzi ich wsparcia.

Skład osobowy Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji

Protokoły z obrad Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz podejmowane uchwały są sukcesywnie publikowane na stronach Miejskiego Informatora Multimedialnego.

Komisje Dialogu Obywatelskiego

Poznań jest jednym z pionierskich miast w dziedzinie współpracy z organizacjami pozarządowymi w formie komisji dialogu obywatelskiego (KDO). Zainicjowane przez minimum 10 organizacji z danego obszaru ciała doradcze i inicjatywne usprawniają debatę pomiędzy I i III sektorem.

Podstawowe informacje o funkcjonowaniu KDO w Poznaniu 

Komisja Dialogu Obywatelskiego

W 2020 r. działało 6 KDO:

 • KDO przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami;
 • KDO przy Wydziale Kultury;
 • KDO przy Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska;
 • KDO przy Wydziale Oświaty;
 • KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych;
 • KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej.

 

Działalność KDO w 2020 r.

Liczba odbytych posiedzeń – 9.
Liczba członków – 33.

Główne działania (dyskutowane tematy):

 • prezentacja projektu Bezpłatny Żłobek Mali Odkrywcy;
 • prezentacja Inkubatora Innowacji Społecznych Generator Dostępności;
 • dostępność wydarzeń kulturalnych w Poznaniu – perspektywa 2020 r.;
 • poznańska Karta Osoby z Niepełnosprawnościami – kontynuacja tematu podjętego w 2019 r.;
 • opieka wytchnieniowa na terenie Poznania – prezentacja programu pn: „Kierunki działań i zadania Miasta Poznania na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami na lata 2021–2025”;
 • zasady dostępności dotyczące zamieszczania w Internecie informacji dla osób z dysfunkcjami;
 • podsumowania konkursu „Poznań Dostępny 2019”;

Przyjęto 3 stanowiska dotyczące:

 • polityki lokalowej Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych;
 • kwestii dostępności transportu publicznego dla osób z niepełnosprawnościami;
 • ogłaszania konkursów na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Liczba odbytych posiedzeń – 7.
Liczba członków – 22.

Główne działania (dyskutowane tematy):

 • konsultacje założeń otwartych konkursów ofert w obszarze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji (edukacja równościowa, wsparcie psychologiczne dla osób narażonych na łamanie praw człowieka);
 • praca nad założeniami pilotażu mieszkania interwencyjnego dla dorosłych osób LGBT+ doświadczających przemocy;
 • wypracowywanie koncepcji II Tygodnia Tolerancji oraz akcji Społecznej “Magnetyczni-dobrzy ludzie do Poznania” oraz ich zrealizowanie.

 

Liczba odbytych posiedzeń – 6.
Liczba członków – 17.

Główne działania (dyskutowane tematy):

 • przyrodnicze aspekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (ochrona drzew);
 • mapa drzew dla Poznania;
 • funkcjonalność Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania w sprawach środowiskowych;
 • konsultacje ze społeczeństwem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub uszczuplać zasoby przyrodnicze miasta;
 • inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców dotycząca wniosku do Rady Miasta o wyznaczenie kierunku działania Prezydenta Miasta w sprawie “zielonego panelu klimatycznego” jesienią 2021 r.;
 • wniosek o transparentny wybór operatora na zarządzanie grantami;
 • zlecenie organizacjom pozarządowym (w ramach zadań własnych Miasta) opracowania standardów zieleni dla miasta Poznania;
 • problematyka małej retencji w Poznaniu – cykl prezentacji i dyskusji;
 • miejski projekt współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.;
 • pozycja i rola organizacji z KDO w tworzeniu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania oraz w Poznańskim Panelu Klimatycznym;
 • tryb ogłaszania i zasady przeprowadzania konkursów z zakresu ochrony środowiska.

 

Liczba odbytych posiedzeń – 6 (w tym 1 posiedzenie w formie tradycyjnej, pozostałe w trybie online).
Liczba członków – 23.

Główne działania (dyskutowane tematy):

 • kontynuacja współpracy z Wydziałem Kultury ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji organizacji pozarządowych i osób pracujących na rzecz kultury w Poznaniu w kontekście pandemii;
 • działania na rzecz „obrony” puli środków dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w dziedzinie kultury – zarówno w 2020 r., jak i w budżecie planowanym na 2021 r. – wobec zmian w budżecie Miasta ze względu na pandemię;
 • wsparcie niezależnych pracownic i pracowników kultury w Poznaniu;
 • usprawnienie współpracy oraz komunikacji na linii organizacje pozarządowe – Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w sytuacji pandemii;
 • udział przedstawicielek i przedstawicieli KDO w dyskusjach, badaniach, koalicjach i innych inicjatywach podejmowanych przez podmioty – instytucjonalne i pozainstytucjonalne – oraz osoby związane z działalnością kulturalną w kontekście sytuacji pandemicznej;
 • prace grupy roboczej do spraw wynagrodzeń w kulturze.

 

Liczba odbytych posiedzeń – 8.
Liczba członków – 18.

Główne działania (dyskutowane tematy):

 • nagroda KDO dla nauczycieli – społeczników wyróżniających się w pracy oświatowej;
 • udział w pracach nad przygotowywaniem Polityki Oświatowej Miasta Poznania na 2021 r. oraz w pracach Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
 • współpraca z Młodzieżową Radą Miasta Poznania;
 • kwestie rekomendacji projektów zwycięskich i finansowanych przez Miasto, ogłaszanych na platformie Witkac przez Wydział Oświaty oraz Prezydenta Miasta Poznania;
 • zasady konkursu na dofinansowanie do wypoczynku letniego;
 • kwestie polityki lokalowej Miasta Poznania w odniesieniu do organizacji pozarządowych;
 • kwestia obniżenia wkładu finansowego własnego do 0,00 zł dla organizacji pozarządowych ubiegających się o środki publiczne Miasta Poznania w przyszłorocznych otwartych konkursach ofert z uwagi na panującą pandemię koronawirusa;
 • stanowiska KDO przy WO;
 • udział w szkoleniach;
 • wzajemna prezentacja i wymiana doświadczeń pomiędzy organizacjami skupionymi w komisji;
 • przedłużenie kadencji prezydium KDO do trzech miesięcy po wygaśnięciu pandemii COVID-19.

Ponadto komisja podjęła stanowisko w sprawie corocznego uhonorowywania Nagrodą Nauczycieli – społeczników.

 

Liczba odbytych posiedzeń – 7.
Liczba członków – 26.

Główne działania (dyskutowane tematy):

 • zaopiniowanie Programu Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej 2020-2022 Miasta Poznania, projektu Poznańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2020-2022, projektu uchwały Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 r. oraz otwartego konkursu ofert dotyczącego organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży w formie półkolonii;
 • przygotowanie i rozesłanie oświadczenia dotyczącego sytuacji organizacji społecznych podczas pandemii;
 • polityka lokalowa Miasta Poznania;
 • funkcjonowanie III sektora w czasie pandemii w Poznaniu.

 

Poznańskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Poznańskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Centrum Bukowska działa w Poznaniu od 2012 r.

Obsługa centrum zlecana jest przez Miasto organizacjom pozarządowym. Prezydent Miasta Poznania ogłosił otwarty konkurs ofert nr 38/2019 na zadanie: Wspieranie i inkubacja organizacji pozarządowych i lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez prowadzenie Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Operatorem zadania w 2020 r. była Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych. Zadanie było realizowane w budynku przy ul. Bukowskiej 27/29.

Główną ideą centrum jest wielopłaszczyznowe wsparcie poznańskich organizacji społecznych, osób chcących założyć organizację oraz podmiotów współpracujących z organizacjami. Wsparcie oferowane organizacjom pozarządowym polega m.in. na:

 • zapewnieniu bazy lokalowej do pracy poznańskim organizacjom pozarządowym lub inicjatywom oddolnym;
 • zapewnieniu przestrzeni do realizacji szkoleń i konferencji; 
 • wsparciu przedstawicieli organizacji pozarządowych poprzez realizowanie szkoleń, spotkań tematycznych i porad specjalistycznych;
 • poradnictwie prawnym i księgowym;
 • wsparciu organizacji pozarządowych w obsłudze platformy witkac.pl;
 • pośrednictwu w wolontariacie;
 • wsparciu przy organizacji akcji wolontariackich i charytatywnych;
 • pobudzaniu poznańskiego społeczeństwa do podejmowania inicjatyw oddolnych.

Film Wolontariuszki i Wolontariusze w dobie pandemii – Poznań 2020

W Poznaniu działa kilka tysięcy organizacji pozarządowych, w których zaangażowanych jest kilkadziesiąt tysięcy wolontariuszek i wolontariuszy. Co roku najbardziej zaangażowanych na rzecz mieszkańców i Miasta Poznania nagradzano w konkursie Poznański Wolontariusz Roku. Rok 2020, który upłynął pod znakiem pandemii COVID-19, okazał się jednak rekordowy pod względem dobroczynności wielu instytucji, stowarzyszeń, firm oraz prywatnych osób. Zaangażowanie poznanianek i poznaniaków w walkę z koronawirusem było tak duże, że organizatorzy konkursu Poznański Wolontariusz Roku uznali, że nie mogą wybrać w 2020 r. jednego laureata.

Miasto postanowiło docenić oraz upamiętnić osoby, inicjatywy, organizacje, firmy i instytucje zaangażowane w wolontariat zw. z pomocą w czasie pandemii, realizując film Wolontariuszki i Wolontariusze w dobie pandemii – Poznań 2020 , w którym pokazane zostały działania osób walczących z pandemią. Do udziału w filmie kapituła konkursowa zaprosiła m.in. pracowników ochrony zdrowia, małe i duże firmy działające na terenie Poznania, lokale gastronomiczne, organizacje pozarządowe, kibiców. W filmie zobaczyć można wolontariuszy pracujących m.in. na rzecz szpitali i domów pomocy społecznej, zarówno tych, którzy aktywnie działali podczas pierwszego lockdownu, jak i tych, którzy nadal aktywnie pomagają. Jest to obraz zaangażowanych i pełnych dobrej woli mieszkańców Poznania.

Pełna wersja filmu z napisami

Rokrocznie ogłoszenie wyników i uhonorowanie laureatów odbywało się podczas gali w Sali Ziemi MTP. W związku z epidemią w 2020 r. zrezygnowano z gali w tradycyjnej formule. Fundusze przeznaczone na organizację wydarzenia zostały przekazane na działania mające na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii koronawirusa w Poznaniu.

Konkurs Najlepsza Poznańska Inicjatywa Pozarządowa – Inicjatory 2019

Ideą konkursu „Najlepsza Poznańska Inicjatywa Pozarządowa – Inicjatory” jest uhonorowanie najlepszych inicjatyw pozarządowych organizowanych na rzecz miasta i mieszkańców Poznania w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia konkursu, a także promowanie działań obywatelskich skierowanych do społeczności lokalnych. Nominowane mogły być poznańskie organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, osoby fizyczne i inne podmioty, które realizowały inicjatywy obywatelskie w ramach nieodpłatnych działań społecznych lub społecznej odpowiedzialności biznesu. Zgłaszane projekty mogły być zarówno wieloletnie, jak i krótsze. Wymagane było jedynie, aby ich realizacja miała miejsce, częściowo lub w całości, w 2019 r. Spośród 36 zgłoszonych projektów i akcji do konkursu w 2020 r. Kapituła Konkursowa oraz mieszkańcy i mieszkanki Poznania wybrali 5 najlepszych inicjatyw zrealizowanych w 2019 r. Ze względu na pandemię COVID-19 gala podsumowująca konkurs transmitowana była na kanałach społecznościowych Miasta Poznania. Gala odbyła się 30 października 2020 r.

Nagrody wręczono w kategoriach:

 • Inicjator Roku – działania, które zostały uznane przez jury za najlepsze spośród wszystkich zgłoszonych: Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu za projekt “Senior maluszka tuli”;
 • Inicjator Wspierający – inicjatywy ukierunkowane na pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wspierające rozwój infrastruktury miejskiej, klimatu i środowiska: nieformalna grupa wolontariuszy reprezentowana przez Centrum Inicjatyw Lokalnych SOŁACZ za inicjatywę społeczną “Pomoc dla Baraków”;
 • Inicjator Aktywizujący – przedsięwzięcia pobudzające mieszkańców do działania i współtworzenia: Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury za projekt “Fyrtel Główna”;
 • Inicjator Nowatorski – inicjatywy będące nowością na danym terenie lub w danej dziedzinie, innowacyjne rozwiązania lub nowe, dotychczas niepodejmowane formy aktywności: Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu z projektem “Senior maluszka tuli”;
 • Inicjator Mieszkańców im. Andrzeja Białasa – nagroda przyznawana przez mieszkańców Poznania: Fundacja Laboratorium Marzeń za “Akademię Piłkarską Pełnosprytni”.


Kapituła przyznała również liczne wyróżnienia we wszystkich kategoriach. Trafiły one do: 

 • Fundacji Wspierania Kreatywnej Edukacji, Rozwoju i Rewitalizacji “KREAKTYWATOR” za projekt “Wspólnie możemy więcej” oraz za “Lato na Madalinie”; 
 • Stowarzyszenia PETRA senior za prowadzenie senioralnego Domu Krótkiego Pobytu PETRA; 
 • Fundacji Świadoma Rodzina za projekt “(Nie)pełnosprawni jakże fajni!”; 
 • Koalicji ZaZieleń Poznań za akcję “Ostatni Rok Parku Kasprowicza”; 
 • Stowarzyszenia Zielona Grupa za projekt “Spacerownik”; 
 • Grupy Popularyzatorzy Poznania, Stowarzyszenia Promocji Ekorozwoju i Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki za projekt “Miododajne Miasta”; 
 • Fundacji Firmy Rodzinne za projekt “EarlyWarning Europe – pomoc dla przedsiębiorstw w kłopotach”;
 • Anny Jankowskiej za koncerty i warsztaty dla pacjentów Wielkopolskiego Centrum Onkologicznego w Poznaniu; 
 • Fundacji Laboratorium Marzeń za “Akademię Piłkarską Pełnosprytni”; 
 • Stowarzyszenia Zupa na Głównym, piekarni Czarny chleb, Agencji Reklamowej 108 PR za projekt “Żądamy chleba”;
 • Stowarzyszenia Zupa na Głównym za projekt “Zupa na Głównym”;
 • Fundacji ORCHidea za projekt “OWRS – wsparcie w chorobie”.

Organizatorem konkursu są Miasto Poznań i Pozarządowy Poznań. Producentem gali była Estrada Poznańska.

Poznański Targ Dobra

W 2020 r. w związku z trwającą pandemią COVID-19 i panującymi obostrzeniami sanitarnymi, Poznański Targ Dobra został przeniesiony wyjątkowo do sieci, co pozwoliło na zmianę koncepcji prezentacji poszczególnych organizacji. Za pośrednictwem oficjalnych kanałów komunikacji Pozarządowego Poznania działalność wybranych organizacji pozarządowych prezentowana była w formie krótkich klipów – wideo wizytówek.

Od 25 września do 8 listopada 2020 r. w kanałach social mediów (Pozarządowy Poznań – Facebook, YouTube, Instagram, wortal ngo) prezentowane były wizytówki video organizacji pozarządowych, które zakwalifikowały się do tegorocznej edycji Targu Dobra. Swoje działania kierowane do mieszkanek i mieszkańców Poznania przedstawiło 28 organizacji pozarządowych. Hasło tegorocznej edycji: Miasto – Ludzie – Dobro. Celem akcji była promocja organizacji działających na rzecz lokalnej społeczności. 

Wideo wizytówki i informacje na temat poszczególnych organizacji

Materiały promocyjne do pobrania

Platforma Pomocni-Poznan

Pod adresem pomocni-poznan.pl działa platforma pośrednictwa wolontariatu, której celem jest ułatwienie kontaktów pomiędzy wolontariuszami a poszukującymi ich organizacjami lub instytucjami. W 2020 r. platformę odwiedziło blisko 10 tys. osób, które mogły skorzystać z bogatej oferty przedstawionej przez organizacje pozarządowe poszukujące wolontariuszy oraz dowiedzieć się podstawowych informacji dotyczących wolontariatu. W ubiegłym roku 294 osoby – przedstawicieli organizacji pozarządowych i mieszkańców – zarejestrowało się, by móc korzystać aktywnie jako użytkownicy platformy pomocni-poznan.pl. Platforma pośrednictwa wolontariatu jest również bazą informacji dotyczących wolontariatu, takich jak przepisy prawne czy aktualnie realizowane przez wolontariuszy działania.

Projekt Zdrowe Wzmocnienie

Podstawowe informacje o projekcie:

 • finansowanie z programu InterregBaltic Sea Region (Interreg Region Morza Bałtyckiego);
 • okres realizacji projektu: 1.01.2019 – 30.09.2021 r.;
 • pełna nazwa: ZDROWE WZMOCNIENIE Laboratoria Miejskie Lepszego Zdrowia dla wszystkich w regionie Morza Bałtyckiego – pobudzenie międzysektorowej współpracy na rzecz zdrowia i dobrobytu w miastach, ang. HealthyBoost. Urban Labs for BetterHealth for All in the Baltic Sea Region – boosting cross-sectoralcooperation for health and wellbeing in the cities.

Projekt łączy 14 partnerów z 7 krajów nadbałtyckich, a jego głównym zadaniem jest wypracowanie trwałego i skutecznego modelu współpracy międzysektorowej, która przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców (ich zdrowia i dobrobytu). Model ten będzie testowany w projektach pilotażowych przez partnerów z 7 miast, w tym Poznań, a ich ewaluacja pozwoli na stworzenie ostatecznej wersji, która będzie mogła być wykorzystana szerzej w przyszłości. W projekt zaangażowane są jednostki samorządu terytorialnego, a także uniwersytety i instytucje badawcze.

Prace wykonane w 2020 r.:

 • zorganizowano pierwsze spotkanie grupy projektowej;
 • przygotowano poradnik dotyczący warsztatów współtworzenia (jako jeden z liderów działań w ramach 3 fazy projektu);
 • przekształcono projekt pilotażowy w związku z pandemią COVID-19;
 • koordynowano działania wspierające szpitale, domy pomocy społecznej i inne podmioty w czasie pandemii (marzec–czerwiec, wrzesień–grudzień);
 • koordynowano działania na rzecz współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w czasie pandemii;
 • zorganizowano 3 szkolenia dla organizacji pozarządowych w zakresie realizacji zadań publicznych w dobie pandemii COVID-19;
 • zorganizowano dwudniowe spotkanie partnerów online (zamiast spotkania, które miało odbyć się w Poznaniu);
 • zorganizowano warsztaty (online) dla NGO dotyczące przenoszenia działań do Internetu;
 • uczestniczono w comiesięcznych spotkaniach z partnerami na Microsoft Teams;
 • przeprowadzono kilka spotkań konsultacyjnych z partnerami z Helsinek;
 • dostosowano i wypracowano nowe założenia dotyczące aplikacji w rozszerzonej rzeczywistości, przygotowano zapytanie ofertowe;
 • uczestniczono w 4 spotkaniach partnerów: w Tallinie, w Helsinkach oraz dwóch zorganizowanych online;
 • projekt został przedłużony o 3 miesiące ze względu na sytuację pandemiczną utrudniającą przeprowadzenie działań pilotażowych.

Wspieranie promocji i organizacji poznańskiego wolontariatu realizowanego przez organizacje pozarządowe

Dążąc do rozwoju wolontariatu poznańskiego zarówno Miasto Poznań, jak i organizacje pozarządowe realizują działania zachęcające mieszkańców do angażowania się w działalność społeczną. Szczególnie istotne są działania edukacyjne wśród dzieci i młodzieży, a także wzmacnianie już istniejących inicjatyw wolontariackich.

W ramach zlecania zadań z zakresu promocji i organizacji wolontariatu w latach 2020/2021 ogłoszono otwarty konkurs ofert podzielony na dwa zadania:

 • zadanie nr 1: Realizacja i wzmacnianie wolontariatu poznańskiego, którego celem było zwiększenie liczby osób zaangażowanych w wolontariat na terenie Poznania oraz oferty wsparcia wolontariuszy działających na rzecz Poznania; do konkursu zgłoszono 6 ofert, z których 3 otrzymały dofinansowanie na kwotę 50 tys. zł w 2020 r. i 20 tys. zł w 2021 r.; w ramach tego zadania zrealizowano następujące projekty:
  • Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP – Wolontariat – to się opłaca;
  • Wielkopolska Rada Koordynacyjna – Rozwój i promocja wolontariatu w Poznaniu;
  • Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu – Rozwijamy dobre praktyki wolontariatu medycznego.
 • zadanie nr 2: Edukacja dzieci, młodzieży oraz nauczycieli w zakresie wolontariatu; celem zadania było zwiększenie liczby przedsięwzięć i działań wolontariackich wśród dzieci i młodzieży na terenie Poznania oraz zwiększenie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w zakresie wolontariatu w poznańskich szkołach; do konkursu zgłoszono 9 ofert, z których 2 otrzymały dofinansowanie na kwotę 50 tys. zł w 2020 r. i 20 tys. zł w 2021 r.; w ramach tego zadania zrealizowano następujące projekty:
  • Centrum Inicjatyw Międzykulturowych Horyzonty – WWW – Wszechstronne Wsparcie Wolontariatu;
  • Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO – Wolontariat z klasą!