W 2020 r. z budżetu Miasta Poznania na ochronę zdrowia przeznaczono 36,7 mln zł. Środki te wydatkowane zostały na działalność szpitali, zapewnienie pomocy ambulatoryjnej oraz wspieranie i organizację różnych form profilaktyki zdrowotnej i promowania aktywnego trybu życia.

Lecznictwo ambulatoryjne

Usługi ambulatoryjne, na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, w 2020 r. świadczyły w Poznaniu łącznie 542 podmioty. Zakres ich usług obejmował pomoc:

 • lekarza rodzinnego (116 podmiotów);
 • stomatologa (129 podmiotów);
 • specjalistyczną opiekę zdrowotną (160 podmiotów);
 • pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej (82 podmioty);
 • położnej środowiskowo-rodzinnej (33 podmioty);
 • pielęgniarki w środowisku nauczania (22 podmioty).

Według Głównego Urzędu Statystycznego na 10 tys. osób mieszkających w Poznaniu przypadało 10 przychodni. W przychodniach udzielono łącznie 6,5 mln porad lekarskich, w tym 2,7 mln porad w ramach opieki podstawowej oraz 3,7 mln porad specjalistycznych (dane za 2019 r.).

Usługi w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego, diagnostyki, rehabilitacji, profilaktyki oraz medycyny pracy czy sportu w 2020 r. świadczył Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych przy Al. Solidarności. Jest on publiczną jednostką zdrowia prowadzoną przez Miasto Poznań posiadającą największy zespół przychodni specjalistycznych w Poznaniu.

Lecznictwo szpitalne

Do samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w 2020 r. udzielających świadczeń z zakresu opieki stacjonarnej, dla których Miasto Poznań jest podmiotem tworzącym, należały:

Placówki te świadczyły usługi zdrowotne w ramach kontraktów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia. W 2020 r. zapewniały one łącznie 938 łóżek oraz hospitalizowały 46,2 tys. osób, w tym najwięcej – Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia przy ul. Szwajcarskiej – 29,9 tys. osób. W placówkach tych zatrudnionych było 2,4 tys. osób.

Z uwagi na rozwój pandemii COVID-19 zmieniono profil działalności Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia na jednoprofilowy szpital zakaźny dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2.

Średni czas pobytu w miejskich placówkach wahał się od 3 do 5 dni w Szpitalu Miejskim im. Fr. Raszei i Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia do 110 do 130 dni w zakładach opiekuńczo-leczniczych przy ulicach Grunwaldzkiej i Mogileńskiej.

Oprócz placówek lecznictwa stacjonarnego należących do Miasta, w 2020 r. w Poznaniu funkcjonowały także szpitale, dla których podmiotami tworzącymi były:

 • Województwo Wielkopolskie (4 szpitale: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem przy ul. Krysiewicza, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. E. i J. Zeylandów przy ul. Szamarzewskiego, Szpital Wojewódzki przy ul. Juraszów, Wielkopolskie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Poznaniu przy ul. Garbary);
 • Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego (5 szpitali klinicznych: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego przy ul. Długiej, Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego przy ul. Przybyszewskiego, Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny przy ul. Polnej, Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi przy ul. 28 Czerwca 1956 r., Szpital Kliniczny im. K. Jonschera przy ul. Szpitalnej);
 • administracja rządowa (1 szpital: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji im. prof. L. Bierkowskiego przy ul. Dojazd);
 • podmioty prywatne – spółki prawa handlowego (szpitale lub kliniki, w tym m.in.: Centrum Medyczne HCP przy ul. 28 Czerwca 1956 r., PL Certus Szpital i Ambulatorium przy ul. Grunwaldzkiej, Szpital i Przychodnia Medica Celsus przy ul. Unii Lubelskiej, Klinika Grunwaldzka przy ul. Grunwaldzkiej, Klinika Promienista przy ul. Promienistej, Szpital MedPolonia przy ul. Obornickiej, Klinika Pro Bono przy ul. Leszczyńskiej, Rehasport Clinic Szpital przy ul. Jasielskiej, Szpital św. Wojciecha przy ul. B. Krzywoustego, Klinika ENDOMEDICAL przy ul. Chwaliszewo, Chirurgia Poznańska przy ul. Druskienickiej, Klinika Okulistyczna Optegra Poznań przy ul. Wenecjańskiej).

Wsparcie Miasta w walce z COVID-19

Z uwagi na wybuch pandemii COVID-19 wiele przedsięwzięć zaplanowanych na 2020 r. dla poznańskich placówek opieki zdrowotnej musiało zostać przełożonych i redefiniowanych. Miasto Poznań podjęło nowe działania ukierunkowanie na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 i leczenie chorych na COVID-19, w tym:

Szpital tymczasowy dla pacjentów z COVID-19 na MTP

na zdjęciu Szpital tymczasowy dla pacjentów z COVID-19 na MTP

arch. UMP
 • doposażanie podmiotów medycznych w środki ochrony indywidualnej poprzez dotacje celowe na wyposażenie, sprzęt, materiały niezbędne do walki z koronawirusem SARS-CoV-2, w tym płyny i inne środki do dezynfekcji dla Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych, Szpitala Miejskiego im. F. Raszei, Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej;
 • koordynacja inicjatyw, w tym: szycia maseczek, drukowania przyłbic na drukarkach 3D, zbiórek wspierających szpitale (zwłaszcza szpital zakaźny przy ul. Szwajcarskiej, Pogotowie Ratunkowe, Sanepid czy Domy Pomocy Społecznej) początkowo poprzez formularz online, w późniejszym czasie poprzez stronę internetową wsparciedlaszpitala.pl, powstałą z inicjatywy Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu;
 • współpraca z Państwową Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu poprzez:
  • bieżącą wymianę informacji na temat sytuacji epidemicznej, interpretację i realizację obowiązujących przepisów;
  • wsparcie w weryfikacji i ustalaniu procedur wprowadzanych w Domach Pomocy Społecznej, szkołach, przedszkolach, żłobkach;
  • zaangażowanie i przeszkolenie pracowników Biura Poznań Kontakt do udzielania mieszkańcom Poznania (w tym osobom objętym kwarantanną) informacji o sytuacji epidemicznej; przeszkolenie studentów-wolontariuszy przeprowadzających wywiady epidemiologiczne i udostępnienie im infrastruktury.