Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego i mieszkalnego w 2017 r. było 329 osób i rodzin.

W 2017 r. do Biura Spraw Lokalowych wpłynęło ogółem 1 534 wniosków o ustalenie uprawnienia do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub lokalu mieszkalnego, z tego:

  • 978 wniosków o lokal mieszkalny, z których 809 spełniło kryterium dochodowe
  • 556 wniosków o lokal socjalny, z których 522 spełniło kryterium dochodowe.

Wnioski rozpatrywane są pod kątem spełnienia kryterium dochodowego, uprawniającego do ubiegania się o pomoc mieszkaniową, określonego w uchwale nr XXX/443/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r., poz. 3839), z późniejszymi zmianami.

Zgodnie z uchwałą średni miesięczny dochód na osobę uprawniający do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego nie może przekroczyć:

  • 1 250 zł  dla gospodarstwa wieloosobowego (125% kwoty najniższej emerytury)
  • 1 750 zł dla gospodarstwa jednoosobowego (175% kwoty najniższej emerytury).

Natomiast średni miesięczny dochód na osobę uprawniający do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nie może przekroczyć:

  • 1 750 zł dla gospodarstwa wieloosobowego (175% kwoty najniższej emerytury)
  • 2 250 zł dla gospodarstwa jednoosobowego (225% kwoty najniższej emerytury).

Po ustaleniu, że wniosek spełnia kryterium dochodowe, rozpatrywany jest on na podstawie systemu kwalifikacji punktowej.

Listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu

Prezydent Miasta Poznania (w drodze zarządzenia) sporządza roczne listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego albo mieszkalnego, spośród wniosków, które wpłynęły od 2 stycznia do 30 czerwca roku poprzedzającego rok, na który ustalana jest lista.

Kolejność osób umieszczonych na listach wynika z liczby uzyskanych punktów. Każdego roku określana jest minimalna wymagana liczba punktów kwalifikująca osoby do ujęcia na listach, zgodnie z przewidywanymi możliwościami Miasta dotyczącymi dysponowania wolnymi lokalami. W 2017 r. minimum punktowe ustalone dla listy socjalnej na 2018 r. wynosiło 8 punktów, natomiast dla listy mieszkaniowej – 15 punktów.

Roczne listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu, ogłoszone w drodze Zarządzenia Nr 933/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub lokalu mieszkalnego w 2018 r. zawierają na liście socjalnej 343 pozycje, a na liście mieszkaniowej 157 pozycji.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego i mieszkalnego w 2017 r. było 329 osób i rodzin. Ofertę najmu przyjęło 298 osób. Do realizacji w 2018 r. pozostało 31 pozycji.

W ramach „Programu mieszkań socjalnych ze wsparciem treningowym” zapewniono lokal socjalny 70 osobom.

W ramach programu „Mieszkanie dla Seniora” w 2017 r. wskazano 14 rodzinom w wieku senioralnym gotowe do zasiedlenia lokale w zasobach PTBS.

Ponadto Miasto Poznań zawarło przedwstępną umowę partycypacji w kosztach budowy przez PTBS lokali mieszkalnych (35 mieszkań) przy ul. Koszalińskiej.

W porównaniu z 2016 r. nastąpił ponad czterokrotny wzrost dostępności lokalu socjalnego i ponad dwukrotny lokalu mieszkalnego.

Realizacja zobowiązań mieszkaniowych gminy
2016 2017
w ramach listy realizacyjnej
Liczba zawartych umów najmu lokalu socjalnego 30 135
Liczba zawartych umów najmu lokalu mieszkalnego 58 133
w zakresie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego
Liczba zawartych umów najmu lokalu socjalnego 528 571 (umowy i aneksy)
w zakresie dostarczania lokalu zamiennego
Liczba zawartych umów najmu lokalu zamiennego 34 27
zobowiązań w zakresie realizacji wyroku eksmisyjnego
Liczba wyroków eksmisyjnych orzeczonych po 11.XI.1994 r. w tym: 2 365 2 284
Liczba wyroków z prawem do lokalu socjalnego 1 788 1 751
Liczba wyroków z prawem do Pomieszczenia tymczasowego  (bez prawa do Lokalu socjalnego) 239 215
Liczba wyroków z prawem do lokalu socjalnego i z prawem do pomieszczenia tymczasowego 328 313
Liczba wskazanych ofert do lokalu socjalnego 176 250
Liczba wskazanych ofert do pomieszczenia tymczasowego 115 55
źródło: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.