Wartość mienia Miasta Poznania w 2017 r. wynosiła 20,1 mld zł.

Udział w wartości aktywów trwałych i obrotowych Miasta ulokowany jest w 4 kategoriach miejskich jednostek organizacyjnych, do których zaliczają się:

 • jednostki budżetowe, w tym Urząd Miasta Poznania (92,2%)
 • zakłady budżetowe (5,1%)
 • publiczne zakłady opieki zdrowotnej (1,8%)
 • instytucje kultury (0,9%).

Jednostki budżetowe (bez Urzędu Miasta Poznania), tj. jednostki planowania przestrzennego, ewidencji nieruchomości, gospodarki komunalnej, porządku publicznego i bezpieczeństwa, oświaty oraz pomocy społecznej, posiadały aktywa trwałe i obrotowe w wysokości 4,9 mld zł. Najwyższy udział w wartości netto majątku tych jednostek posiadają:

 • obiekty inżynierii lądowej i wodnej (47,3%)
 • grunty (28,2%)
 • inwestycje – środki trwałe w budowie np. budowane bądź remontowane obiekty (11,1%)
 • budynki i lokale (9,2%).

Zakłady budżetowe gospodarki komunalnej i kultury fizycznej posiadały aktywa trwałe i obrotowe w wysokości ponad 1 mld zł, w tym:

 • 64,5% stanowiły budynki i lokale
 • 15,6% stanowiły grunty
 • 13,4% stanowiły obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Publiczne zakłady opieki zdrowotnej posiadały aktywa trwałe i obrotowe w wysokości 365,1 mln zł, w tym:

 • 53,1% stanowiły budynki i lokale
 • 12,4% stanowiły grunty
 • 9% stanowiły należności krótkoterminowe – jako majątek obrotowy
 • 6,3% stanowiły narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

Najmniejszą wartość aktywów trwałych i obrotowych w 2017 r. – 181 mln zł posiadały instytucje kultury:

 • 59,7% stanowiły budynki i lokale
 • 17,9% stanowiły grunty
 • 6,6% stanowiły maszyny i urządzenia techniczne
 • 4,8% stanowiły środki pieniężne.
Majątek trwały miejskich jednostek organizacyjnych
Wyszczególnienie Aktywa trwałe netto i obrotowe w mln zł
31.12.2016 r. 31.12.2017 r.
Instytucje kultury 166,7 164,8
Jednostki budżetowe (bez UMP) 4 945,50 4 853,90
Publiczne zakłady opieki zdrowotnej 287,6 296,6
Zakłady budżetowe 1 016,00 1 007,00
Razem 6 415,90 6 322,30
Źródło:  UMP
Mienie komunalne Miasta Poznania
Wyszczególnienie Wartość aktywów trwałych i obrotowych w mln zł
31.12.2016 r. 31.12.2017 r.
Miejskie jednostki i zakłady budżetowe, zakłady opieki zdrowotnej, instytucje kultury brutto 11 177,78 11 308,06
% umorzenia 3 796,85 4 047,75
netto 7 380,93 7 260,31
aktywa obrotowe 875,11 618,33
w tym: inwestycje – środki trwałe w budowie wartość nakładów w miejskich jednostkach organizacyjnych 918,46 584,07
wartość nakładów w Wydziale Finansowym UMP 60,41 71,65
w tym: akcje, udziały i dopłaty Miasta Poznania wartość nominalna 1 788,12 1 820,43
w tym: drogi administrowane przez Zarząd Dróg Miejskich brutto 4 152,63 4 588,18
% umorzenia 2 121,63 2 281,03
netto 2 031,00 2 307,15
Wartość gruntów Miasta Poznania wartość ewidencyjna 12 091,86 12 182,82
Razem majątek netto 20 347,90 20 061,46
Źródło: UMP