na zdjęciu widać młodzież jeżdżącą na deskorolkach i rowerach nad Maltąarch. UMP, fot. B. Sudak

 

W 2017 r. Miasto Poznań prowadziło programy profilaktyczne i kampanie informacyjne na temat zdrowego trybu życia oraz promujące regularne badania kontrolne.

Programy profilaktyki zdrowotnej

W 2017 r. Miasto Poznań prowadziło następujące programy profilaktyki zdrowotnej:

 • „Program profilaktyki zachorowań na grypę sezonową dla mieszkańców miasta na lata 2016-2018”. Beneficjentami programu są mieszkańcy Poznania w wieku od 60 roku życia oraz podopieczni personelu wybranych miejskich jednostek i prowadzonych na zlecenie Miasta Poznania. Programem objęto w 2017 r. 6 tys. osób.
 • „Program profilaktyki zakażeń wywołanych pneumokokami wśród dzieci z miasta Poznania na lata 2016-2017”, w ramach którego podano ponad 1,1 tys. dawek szczepionki 460 dzieciom w wieku od 2 do 36 miesiąca życia, zwłaszcza tym, które uczęszczają do placówek masowego pobytu, tj. żłobków, klubów dziecięcych czy miejskich placówek opiekuńczo-wychowawczych.
 • „Program profilaktyki zakażeń wywołanych wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), w tym raka szyjki macicy na lata 2016-2018”. Program objął 1,2 tys. głównie trzynastoletnich dziewcząt i chłopców, którym podano łącznie ok. 2,5 tys. dawek szczepionki.
 • „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2017-2020”. Program realizowany w 3 podmiotach leczniczych zlokalizowanych w Poznaniu. W 2017 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynęło 246 wniosków aplikacyjnych do projektu, ostatecznie zakwalifikowano 232 pary
 • „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością” w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. W ramach projektu powstały 3 grupy wsparcia w przedziałach wiekowych: 18-28 lat, 29-49 lat oraz 50-65 lat. Udział w projekcie był bezpłatny, adresatami byli mieszkańcy miasta Poznania z potwierdzoną przez lekarza diagnozą otyłości, tj. o wartości 30 i więcej wskaźnika BMI. Do projektu zostało zakwalifikowanych 35 osób, natomiast ukończyły go 32 osoby.
 • „Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie chorób nowotworowych, w szczególności rozpowszechnianie wiedzy o czynnikach ryzyka i samokontroli”. W ramach tego zadania dofinansowano działania obejmujące ponad 30 tys. osób. Zrealizowano kilka różnych projektów, np. „Badaj się!”, „Dwanaście kroków w stronę zdrowia, kampania profilaktyczna”, „Razem pokonamy czerniaka”. W ramach szerokiej promocji i działań profilaktycznych rozdano ok. 30 tys. sztuk ulotek informacyjnych.
 • „Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie chorób układu krążenia, w szczególności wiedzy o czynnikach ryzyka”. W ramach tego projektu zorganizowano warsztaty edukacyjne, w których uczestniczyło 80 osób. Taka sama liczba osób została przebadana w kierunku wczesnej identyfikacji podwyższonego ryzyka zachorowania na choroby układu krążenia, natomiast 50 osób uczestniczyło w konsultacjach z kardiologiem oraz poddało się badaniu kardiologicznemu.
 • „Promocja zdrowego odżywiania” skierowana do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Zadanie miało na celu zwiększenie wiedzy na temat odpowiedniego żywienia dzieci oraz świadomości konsumenckiej wpływającej na wybór właściwych produktów i kształtowanie zdrowych nawyków. Beneficjentom przekazano ponad 5 tys. materiałów edukacyjnych. W ramach zadania zrealizowano projekt „Talerzyk – promocja prawidłowych zasad żywienia wśród rodziców dzieci w wieku przedszkolnym”.
 • „Działania mające na celu poprawę jakości życia i poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego dla osób 60+”, w ramach których zrealizowano projekty: „Senior fit – Sprawnie dla zdrowia” oraz „Retinopatia cukrzycowa – więcej wiem i zapobiegam”. Łącznie zadaniem zostało objętych ok. 10 tys. osób, 200 osób chorych na cukrzycę przebadano w kierunku retinopatii cukrzycowej, 40 osób wzięło udział w działaniach edukacyjnych i warsztatach aktywizujących dla seniorów, 15 kobiet dotkniętych rakiem piersi poddano masażom limfatycznym (ogółem wykonano ponad 2,6 tys. masaży).

Dzięki wsparciu finansowemu budżetu Miasta, zrealizowano także projekt „Holistyczna opieka geriatryczna dla Poznańskich Seniorów”, w ramach którego 60 osób zostało objętych badaniem w zakresie Całościowej Oceny Geriatrycznej.

Zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia oraz działania edukacyjne z zakresu profilaktyki nowotworowej były także realizowane w ramach tzw. „małych grantów”. Z programów pomocowych i edukacyjnych skorzystało łącznie ponad 1 tys. osób, w tym m.in. 240 kobiet z działania „Kobieta wolna od lęku – spotkania grup wykładowo-warsztatowych dla kobiet z zaburzeniami nerwicowymi i lękowymi”.

Program skierowany do osób przewlekle i nieuleczalnie chorych

W 2017 r. Miasto Poznań prowadziło także program skierowany do osób przewlekle i nieuleczalnie chorych „Opieka domowa nad osobami chorymi terminalnie oraz inne formy pomocy na rzecz przewlekle i nieuleczalnie chorych”, z którego skorzystało ok. 200 osób. W ramach programu:

 • zrealizowano projekty: „Godne życie osób z chorobą Alzheimera” oraz „Kompleksowa terapia przeciwobrzękowa”
 • 80 osób uzyskało wsparcie psychologiczne i informacyjne oraz z zakresu opieki medycznej, pielęgnacji i rehabilitacji, w tym: wizyty domowe lekarza, pielęgniarki i fizjoterapeuty
 • 25 osób cierpiących na chorobę Alzheimera uzyskało kompleksową pomoc w ramach opieki medycznej
 • 42 osoby zostały objęte rehabilitacją w ramach terapii przeciwobrzękowej
 • 60 osób chorych terminalnie skorzystało z opieki medycznej, paliatywnej, pielęgnacji oraz wsparcia psychologicznego i socjalnego.

Pozostałe projekty prozdrowotne

Do innych projektów prozdrowotnych prowadzonych w 2017 r. należały:

 • utworzenie, uruchomienie i prowadzenie infolinii dla chorych onkologicznie i ich rodzin „Poznańska Infolinia Onkologiczna”, gdzie wsparciem objęto ok. 300 osób
 • „Wsparcie informacyjno-psychologiczne rodzin oraz zwiększenie kompetencji personelu w sytuacji wystąpienia ciężkiej wady rozwojowej dziecka w okresie perinatalnym” oraz „Podnoszenie kompetencji kadry medycznej i rodzin w obszarze wiedzy perinatalnej” – łączna liczba osób objętych działaniami to 12 tys., w tym ok. 2 tys. osób otrzymało możliwość zapoznania się informacjami na temat problemów związanych z opieką perinatalną, 120 osób, w tym personel medyczny, przeszło szkolenie e-learningowe z zakresu perinatologii, prowadzono również kampanię informacyjną w mediach mającą na celu zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej problemów rodzin dotkniętych wystąpieniem ciężkiej wady rozwojowej/choroby śmiertelnej dziecka w okresie perinatalnym.