Wszystkie działania, przedsięwzięcia interwencje w zakresie reagowania, zapobiegania, kierowania i realizacji na rzecz  bezpieczeństwa Prezydent Miasta wykonywał za pośrednictwem Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa we współpracy z miejskimi jednostkami.

Prowadzenie na bieżąco działań profilaktycznych a w sytuacjach kryzysowych i klęsk żywiołowych koordynację działań ratowniczych i zapewnienie tym działaniom zabezpieczenia logistycznego Prezydent Miasta powierzył Zespołowi Zrządzania Kryzysowego.  

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

 • ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;
 • przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie prezydentowi wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w ,,Planie zarządzania kryzysowego dla Miasta Poznania”;
 • przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;
 • opiniowanie ,,Planu zarządzania kryzysowego dla Miasta Poznania”.

W 2020 r. obowiązywał Plan zarządzania kryzysowego wydany przez Prezydenta Miasta Poznania na lata 2018-2020 zatwierdzony przez Wojewodę Wielkopolskiego. Istotną częścią planu są procedury reagowania kryzysowego (PRK), czyli rozpisane  zadania, do wykonania przez poszczególne służby ratownicze reagujące na daną sytuację kryzysową. Plan jest skorelowany z zewnętrznymi planami i procedurami działań poszczególnych służb odpowiedzialnych za działania ratownicze i zapewnienie bezpieczeństwa oraz za dostarczenie kluczowych dla funkcjonowania społeczeństwa usług (np. woda pitna, energia elektryczna, ciepło).

Prezydent wykonywał powyższe przedsięwzięcia przy pomocy powiatowej administracji zespolonej, wybranych wydziałów Urzędu Miasta Poznania oraz miejskich jednostek organizacyjnych, jak również podmiotów gospodarczych, które realizują odpłatne usługi logistyczne na podstawie zawartych umów, porozumień i zleceń.

Największe potencjalnie i realnie zagrożenie związane było w 2020 r. z koronawirusem SARS-CoV-2. Główne działania w tym zakresie podejmowane były przez rząd w związku z ogłoszonym stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. W Poznaniu zarządzeniem nr 198/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 6 marca 2020 r. został powołany Zespół ds. monitorowania zagrożeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie miasta Poznania. Stosownie do sytuacji na bieżąco podejmowano różnorodne niezbędne działania przez wszystkich wymienionych powyżej uczestników. Uruchomiono chatbota informacyjnego na stronie www.poznan.pl, który stanowił dodatkowe, niezależne od infolinii źródło informacji dla mieszkańców na tematy związane z przeciwdziałaniem pandemii i związane z pracą Urzędu Miasta Poznania. Narzędzie to pozwoliło  na całodobową obsługę mieszkańców Poznania we wszystkie dni tygodnia w zakresie informacji na temat koronawirusa.

Na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopnia alarmowych i stopniach alarmowych CRP, Prezydent Miasta Poznania wydał zarządzenie w którym określono wykaz przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego realizowanych w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych w sytuacjach wprowadzenia stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP. Po wprowadzeniu stopni alarmowych dyrektorzy biur i wydziałów UMP oraz kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych zobowiązani byli do realizacji przedsięwzięć określonych w zarządzeniu w celu przeciwdziałania wystąpieniu zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym i minimalizacji jego skutków.
Ponadto Centrum Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Poznania w 2020 r. podjęło 2612 działań i interwencji.

Do najważniejszych należało:

 • przyjmowanie i rejestracja zgromadzeń – 359;
 • ewakuacja ludzi z miejsc zagrożenia – 614 ewakuowanych osób;
 • Interwencje ws. likwidacji zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi ze strony dzikich zwierząt – 875.

Ponadto zrealizowano:

 • opracowanie „Planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego dla Miasta Poznania,
 • powołano Komisję Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Poznania na siódmą kadencję zarządzeniem nr 473/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 01.07.2020 r.,
 • odbyły się trzy posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Poznania w celu realizacji zadań Prezydenta Miasta Poznania w zakresie zwierzchnictwa nad miejskimi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 • przeniesiono Miejski Magazyn Przeciwpowodziowy do nowej siedziby,
 • w ramach działań związanych z pandemią zorganizowano proces dystrybucji Środków Ochrony Indywidualnej dla placówek oświatowych i opiekuńczych.