Na koniec grudnia 2020 r. w rejestrze REGON dla województwa wielkopolskiego ujętych było 118,8 tys. podmiotów gospodarki narodowej (bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie) z siedzibą w Poznaniu. W ciągu roku liczba podmiotów zwiększyła się o 3,3 tys., tj. o 2,9%. 

Podmiot gospodarczy („przedsiębiorca”) to określenie jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność gospodarczą w celu osiągnięcia zysku. Prawo polskie za podmioty gospodarcze uważa osoby fizyczne, osoby prawne lub ułomne osoby prawne. Prowadzą one działalność gospodarczą, czyli wytwórczą, w tym rolniczą, handlową lub usługową. Podmiotami gospodarczymi (przedsiębiorcami w rozumieniu prawa) mogą być m.in. osoby fizyczne, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie oraz spółki osobowe bądź kapitałowe.

Zasadniczym motorem rozwoju gospodarczego miasta jest od lat utrzymywanie wysokiego poziomu przedsiębiorczości i atrakcyjności, funkcjonowania podmiotów i ich zdolności rozwojowych oraz skłonności do inwestowania w mieście. Wraz ze wzrostem poziomu przedsiębiorczości rośnie atrakcyjność gospodarcza.

Poznań zajął 1. miejsce w prestiżowym konkursie Prime Property Prize 2020 i otrzymał miano Miasta Przyjaznego Inwestorom. Tytuł ten jest przyznawany za działania na rzecz poprawy klimatu inwestycyjnego i tworzenia warunków do zwiększenia aktywności inwestorów. Pod uwagę brane są również jakość obsługi przedsiębiorców oraz sprawne realizowanie procedur administracyjnych.

Gospodarka i przedsiębiorczość Poznania – kluczowe wskaźniki za 2020 r.
Liczba podmiotów gospodarczych 118 751
Podmioty wg liczby zatrudnionych w %

mikroprzedsiębiorstwa – 96,4%

małe – 2,9%, średnie – 0,6%

duże – 0,02%

Podmioty wg branż 

działalność przemysłowa – 6,6%

budowlana – 9,3%

handlowa i usługowa – 83,1%

rolnicza – 0,4%

pozostała – 0,6%

Podmioty wg formy prawnej

sektor publiczny – 1,1%

sektor prywatny – 98,9%

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – 61,0%

Produkt Krajowy Brutto (PKB)

2018 r. – 58,2 mld zł, wzrost o 4,3% w ciągu roku;

udział Poznania:
Polska = 100, Poznań = 2,7%

województwo = 100, Poznań = 28%

Wskaźnik zatrudnienia ogółem 59,6%

Pracujący w gospodarce narodowej, w tym:

w sektorze przedsiębiorstw 

349,9 tys. (dane za 2019 r.)  

178,4 tys. 

Przeciętne wynagrodzenie  5 998,09 zł, wzrost o 4,4% w ciągu roku
źródło: GUS
Podmioty gospodarcze w Poznaniuwykres Podmioty gospodarcze w Poznaniu

wykres do pobrania w xls

Na koniec grudnia 2020 r. w rejestrze REGON dla województwa wielkopolskiego ujętych było 118,8 tys. podmiotów gospodarki narodowej (bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie) z siedzibą w Poznaniu.

W ciągu roku liczba podmiotów zwiększyła się o 3,3 tys., tj. o 2,9%. Podmioty z terenu Poznania stanowiły 25,7% wszystkich jednostek wpisanych do rejestru z województwa wielkopolskiego.

Według przewidywanej liczby pracujących, przeważały mikroprzedsiębiorstwa, tj. podmioty o liczbie pracujących do 9 osób (96,4% ogółu jednostek ujętych w rejestrze). Udział podmiotów małych (z liczbą pracujących od 10 do 49 osób) wyniósł 2,9%. Podmioty duże i średnie (powyżej 49 pracujących) stanowiły 0,7% wszystkich jednostek wpisanych do rejestru REGON.

Wśród podmiotów przeważają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (72,5 tys., tj. 61,0% ogółu podmiotów). Licznie reprezentowane są także spółki handlowe (27,6 tys., tj. 23,2%) oraz spółki cywilne (9,4 tys., tj. 7,9%).

Najwięcej podmiotów prowadziło działalność w zakresie:

  • handlu i naprawy pojazdów samochodowych (20,2%);
  • działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (16,4%);
  • budownictwa (9,3%);
  • informacji i komunikacji (7,5%);
  • opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (6,6%);
  • obsługi rynku nieruchomości (6,1%);
  • przetwórstwa przemysłowego (6,0%).

W 2020 r. do rejestru REGON wpisano 7,9 tys. nowych podmiotów, tj. o 8,1% mniej niż przed rokiem. Wśród nowo zarejestrowanych jednostek przeważały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (63,2%). Liczba nowo zarejestrowanych spółek handlowych stanowiła 31,1%, w tym spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – 27,4%.

Z rejestru REGON wykreślono w 2020 r. 3,9 tys. podmiotów, tj. o 4,7% mniej niż 2019 r.. W 69,1% były to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Na koniec grudnia 2020 r. liczba podmiotów, które zawiesiły swoją działalność, wyniosła 10,9 tys., tj. o 15,1% więcej niż przed rokiem. Stanowiły one 9,2% wszystkich podmiotów w rejestrze REGON (wobec 8,2% w końcu 2019 r.).

Struktura przestrzenna lokalizacji podmiotów gospodarczych według dzielnic wykazuje pewne zróżnicowanie. Najwięcej podmiotów zlokalizowanych jest w dzielnicach Stare Miasto (31%) i Grunwald (23%). Po ok. 20% prowadzi działalność na Nowym Mieście i Jeżycach, a niecałe 10% mieści się na Wildzie.

Podmioty gospodarcze według dzielnic w 2020 r.wykres Podmioty gospodarcze wg dzielnic w Poznaniu w 2020 r

wykres do pobrania w xls

Struktura zbiorowości jednostek ujętych w rejestrze REGON zmienia się również na skutek zmiany lokalizacji podmiotów gospodarki narodowej. W odniesieniu do osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oznacza to zmianę adresu siedziby organu zarządzającego, a dla osób fizycznych – zmianę adresu miejsca zamieszkania.

W 2020 r. liczba podmiotów migrujących z Poznania wyniosła 1788, tj. o 43 mniej niż przed rokiem. Ponad połowa z nich (55,1%) znalazła się w strefie dojazdów do Poznania (tworzonej przez gminy: Łubowo, Czempiń, Luboń, Puszczykowo, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Rokietnica, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, Tarnowo Podgórne, Obrzycko, Ostroróg, Szamotuły, Brodnica, Skoki, Nekla). W 2020 r. podmioty migrowały najczęściej do Dopiewa (13,9% podmiotów migrujących do strefy dojazdów Poznania), Tarnowa Podgórnego (12,1%), Kórnika (10,6%) oraz Komornik (10,0%). Poza województwo wielkopolskie przeniosło się 31,7% podmiotów. Natomiast 13,1% jednostek zmieniło swą lokalizację, migrując poza funkcjonalny obszar miejski, ale pozostając na terenie województwa wielkopolskiego.

Podmioty migrujące z Poznania zajmowały się przede wszystkim:

  • działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (18,2%);
  • handlem; naprawą pojazdów samochodowych (16,6%);
  • informacją i komunikacją (11,8%).

Do Poznania w 2020 r. migrowały 254 podmioty z innych gmin tworzących strefę jego dojazdów. Najwięcej z nich przeniosło się z gmin: Komorniki (18,9%), Tarnowo Podgórne (17,7%) i Suchy Las (15,0%).

Dodatkowo do stolicy regionu migrowały 444 jednostki spoza obszaru funkcjonalnego Poznania oraz 486 z terenu innych województw (w tym najwięcej z województwa mazowieckiego – 20,6%, zachodniopomorskiego – 13,4% i lubuskiego – 11,3%).

W rezultacie większego odpływu podmiotów gospodarki narodowej z Poznania niż napływu podmiotów na jego teren odnotowano ujemne saldo migracji, które wyniosło łącznie 604 jednostki. Ubytek migracyjny rekompensowany był jednak przez dodatnie saldo podmiotów nowo zarejestrowanych i wyrejestrowanych (3977 jednostek).