Wyszczególnienie 2016 2017 2016=100
Ochrona środowiska
Oczyszczalnie ścieków komunalnych
Ścieki oczyszczone w ciągu roku w mln m3/rok 49,9 54,4 109,0
Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu w COŚ w g O2/m3
BZT5 4,2 3,3 78,6
zawiesina 8,1 8,1 100,0
Oczyszczalnie ścieków przemysłowych
Ścieki przemysłowe odprowadzone ogółem w tys. dam3/rok, z tego: 3,9 brak danych x
ścieki odprowadzone do sieci kanalizacyjnej 1,7 brak danych x
ścieki odprowadzone bezpośrednio do wód lub do ziemi 2,2 brak danych x
Ładunki zanieczyszczeń w ściekach odprowadzonych do wód lub do ziemi w t/rok:
BZT5 7,5 brak danych x
ChZT 31,2 brak danych x
zawiesina ogólna 19,5 brak danych x
suma jonów chlorków i siarczanów 454,3 brak danych x
azot ogólny 6,1 brak danych x
fosfor ogólny 0,4 brak danych x
Osady z przemysłowych oczyszczalni ścieków w tys. t, w tym: 3,475 brak danych x
przekształcone termicznie 0,3 brak danych x
Emisje zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych
Emisja zanieczyszczeń pyłowych ogółem w t/rok, w tym: 205,0 brak danych x
ze spalania paliw 76,0 brak danych x
Emisja zanieczyszczeń gazowych ogółem w tys. t/rok, z tego: 1507,9 brak danych x
dwutlenek węgla 1501,4 brak danych x
bez dwutlenku węgla, w tym: 6,5 brak danych x
dwutlenek siarki 1,0 brak danych x
tlenki azotu 2,5 brak danych x
tlenek węgla 0,5 brak danych x
Zanieczyszczenia zatrzymane lub zneutralizowane w urządzeniach do redukcji w tys. t/rok:
pyłowe 99,8 brak danych x
gazowe 27,6 brak danych x
Odpady wytworzone i nagromadzone
Odpady wytworzone ogółem w tys. t/rok, w tym: 599,6 brak danych x
poddane odzyskowi 3,7 brak danych x
magazynowane czasowo 4,4 brak danych x
Powierzchnia składowiska odpadów komunalnych w Suchym Lesie w ha 56,8 56,8 100,0
Wypełnienie składowiska w % 82,7 83,0 x
Ilość odpadów stałych przyjętych na składowisko w tys. t/rok 42,9 72,7 169,5
Tereny zieleni
Liczba parków 46 47 102,2
Powierzchnia parków w ha 345 344 99,9
Liczba zieleńców 123 121 98,4
Powierzchnia zieleńców w ha 96 89 92,5
Powierzchnia trawników w ha 318 317 99,7
Liczba rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) 86 85 98,8
Liczba działek w ROD w tys. 18,4 17,8 96,8
Powierzchnia ROD w ha 802,0 781,7 97,5
Liczba cmentarzy 22 22 100,0
Powierzchnia cmentarzy w ha 252 252 100,0
Powierzchnia lasów komunalnych w ha 2 561 2 564 100,1
Liczba zwiedzających ogrody zoologiczne w tys. 372,0 385,0 103,5
Powierzchnia ogrodów zoologicznych w ha 120,7 120,7 100,0
Liczba zwierząt w ogrodach zoologicznych 2 302 2 384 103,6
Liczba zwiedzających Palmiarnię Poznańską w tys. 182,9 202,7 110,8
Cmentarze komunalne
Liczba miejsc grzebalnych w tys. 132,5 128,3 96,9
Liczba pochowanych zmarłych 3 460 3 554 102,7
Liczba miejsc do wykorzystania 4 320 3 622 87,1
Źródło: UMP