na zdjęciu widać koncert odbywający się na Dziedzińcu Urzędu Miasta Poznaniaarch. UMP

 

Miasto Poznań jest organem prowadzącym dla 15 instytucji kultury, które prezentują zróżnicowany profil działalności kulturalnej.

Instytucje kultury

Miasto Poznań aktywnie wspiera prowadzenie działalności kulturalnej w zakresie promocji, organizacji oraz poprzez współfinansowanie projektów realizowanych przez instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz podmioty prywatne. Jest organem prowadzącym dla 15 instytucji kultury, które prezentują zróżnicowany profil działalności kulturalnej. Należą do nich:

 • Teatr Muzyczny
 • Teatr Polski
 • Teatr Animacji
 • Teatr Ósmego Dnia
 • Poznański Chór Chłopięcy
 • Galeria Miejska Arsenał
 • Centrum Sztuki Dziecka
 • Estrada Poznańska
 • Dom Kultury Stokrotka
 • Centrum Kultury ZAMEK
 • Wydawnictwo Miejskie Posnania
 • Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
 • Muzeum Archeologiczne
 • Biblioteka Raczyńskich
 • Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT.

Dzięki wysokiej jakości organizowanych międzynarodowych wydarzeń, w tym festiwali, koncertów oraz poprzez realizację interdyscyplinarnych przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych, Poznań postrzegany jest w kraju i poza jego granicami jako miejsce otwarte, przyjazne twórcom i zapewniające dobry start debiutantom.

Nowa oferta kulturalna

W 2017 r. także po raz pierwszy odbyły się w Poznaniu takie wydarzenia kulturalne, jak m.in.:

 • Pierwszy Poznański Festiwal Ukulele
 • I Festiwal Słuchowisk
 • I Festiwal Książka i Miasto
 • I Festiwal Literatury dla Dzieci
 • I Bal Folkowy Festiwal Lovembal
 • I Koncert Muzyki Filmowej nad Wartą.

Działalność miejskich instytucji kultury

Centrum Kultury Zamek

Centrum Kultury Zamek (CK Zamek) realizował w 2017 r.:

 • projekty wystawiennicze
  • „Frida Kahlo i Diego Rivera. Polski kontekst”. Wystawa miała charakter międzynarodowy, przyciągnęła ponad 100 tys. widownię z całej Polski, a także z zagranicy
  • „Biblioteka”
  • „Złe kobiety”
 • cykl wystaw fotograficznych realizowanych w Galerii pf
 • wydarzenia w ramach programu rezydencji artystycznych „Rezydenci w rezydencji”
 • festiwale o  interdyscyplinarnym charakterze, urozmaicane projekcjami filmowymi, dyskusjami i działaniami edukacyjnymi:
  • „Poznań Poetów”
  • „Etno Port Poznań”, którego istotnym elementem był jego wymiar społeczny – program „To nas dotyczy”, ukazujący naszą współodpowiedzialność za sytuację krajów trzeciego świata i obowiązek zaangażowania się w niesienie pomocy
  • „Off Cinema”
 • coroczna impreza „Imieniny Ulicy Święty Marcin”

Ważnym projektem, który CK Zamek realizuje, jest program performatywny – „Teatr powszechny”, w którym poruszane jest istotne zjawisko teatru społecznego. W ramach programu w 2017 r. odbyły się prezentacje spektakli zrealizowanych w poprzednim roku oraz 3 premiery.

CK Zamek kontynuowało swoje działania w Centrum Praktyk Edukacyjnych (CPE) w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura”. Program edukacyjny CPE obejmował wszystkie obszary działalności CK Zamek, stanowił integralną część oferowanego programu i był skupiony wokół projektów i działań z zakresu edukacji kulturowej, wspierających i propagujących ideę współpracy międzysektorowej oraz aktywnego, twórczego uczestnictwa w kulturze.

W 2017 r. CK Zamek prowadziło wiele działań w  zakresie upowszechniania kultury wśród dzieci i młodzieży. Należały do nich m.in.:

 • „Strefa zabawy” – cykl warsztatów artystycznych dla przedszkolaków; odbyło się 37 spotkań
 • „Zima na Zamku” – cykl spektakli, seansów oraz warsztatów artystycznych z różnych dziedzin sztuk organizowanych w czasie ferii zimowych; odbyło się 40 warsztatów i 4 spektakle
 • „Zamkowe lato dla dzieci” – cykl wydarzeń artystycznych organizowanych podczas wakacji letnich; odbyło się 11 spektakli teatralnych, 12 warsztatów artystycznych i pokaz filmowy
 • „Kino Szkoła. Ogólnopolski Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej” –  program złożony z różnorodnych form edukacyjnych, których celem był wzrost świadomości i kompetencji medialnych wśród przedszkolaków, uczniów, nauczycieli, rodziców i seniorów; poszczególne tematyczne seanse filmowe wraz z wprowadzeniem instruktora odsłaniały przed widzami świat sztuki, kultury i Internetu;  uwrażliwiały na tematy społeczne, historyczne i ekologiczne, a także zwracały uwagę na kwestie zdrowia i bezpieczeństwa.

W 2017 r. CK Zamek prowadzał prace związane z realizacją projektu „Konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Centrum Sztuki Dziecka

Ważną rolę w organizacji wydarzeń kulturalnych dla dzieci i młodzieży odgrywa Centrum Sztuki Dziecka (CSD). W 2017 r. CSD zorganizowało:

 • 35. edycję Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino!, który zanotował rekord frekwencyjny – ponad 22 tys. uczestników. Festiwal jest wydarzeniem filmowym dla młodej widowni w Polsce, o standardzie profesjonalnego festiwalu międzynarodowego. W programie ubiegłorocznego Festiwalu znalazły się 143 filmy z 34 krajów. Najważniejszą częścią Festiwalu był międzynarodowy konkurs, prezentujący najciekawsze filmy powstałe w ostatnich 2 latach. W 2017 r. w konkursie znalazły się 24 filmy pełnometrażowe i 50 krótkometrażowych
 • 21. Biennale Sztuki dla Dziecka „Do śmiechu”. Wydarzenie to jest przedsięwzięciem interdyscyplinarnym, integrującym różne gatunki sztuki, jak wyselekcjonowane wydarzenia obejmujące teatr i muzykę, literaturę i film, opowieści i malarstwo oraz integrującym środowiska pracujące z dziećmi: artystów, animatorów i nauczycieli, naukowców i krytyków, tworząc unikalną na skalę światową platformę prezentacji sztuki oraz dyskusji o twórczości dla najmłodszych. Wybór problematyki ubiegłorocznej edycji festiwalu wynikał z przekonania o niezwykłej roli humoru w kulturze dziecięcej. Na program składały się propozycje teatralne, koncerty, warsztaty, spotkania twórcze itd. prezentowane przez artystów z kraju i zagranicy.

W 2017 r. oprócz dużych festiwali międzynarodowych, CSD organizowało takie imprezy jak m.in.:

 • 16. Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta
 • 23. Wielka Przygoda z Filmem
 • Festiwal Sztuka Szuka Ma¬lucha
 • Small Size Days – minifestiwal dla najnajów
 • oferta teatralna Sceny Wspólnej.
Poznański Chór Chłopięcy

Najważniejszym wydarzeniem organizowanym przez Poznański Chór Chłopięcy w 2017 r. był IV Międzynarodowy Konkurs Wokalny Muzyki Dawnej „Canticum Gaudium”. Konkurs jest inicjatywą kulturalną Chóru, skierowaną do wokalistów z całego świata, specjalizujących się w wykonawstwie dzieł kompozytorów z epoki renesansu i baroku. Szczególnym wydarzeniem Konkursu był Koncert Galowy, wieńczący wydarzenie, podczas którego można było usłyszeć prezentacje najlepszych jego uczestników. W Konkursie wzięli udział soliści z Polski, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Łotwy, Singapuru, Wenezueli.

Drugą ważną imprezą, jaką Chór zorganizował, było „Poznańskie Kolędowanie – Bożonarodzeniowy Festiwal Muzyczny”. Do udziału w festiwalu zaproszono wykonawców poznańskich – chóry, zespoły wokalne, zespoły folklorystyczne, orkiestry, piosenkarze. Koncerty odbywały się głównie w poznańskich świątyniach, a wstęp na wydarzenia był bezpłatny. Festiwal cieszył się ogromnym zainteresowaniem poznańskiej publiczności.

Poznański Chór Chłopięcy w ubiegłym roku organizował również 120 bezpłatnych prób i warsztatów muzycznych dla chłopców w wieku 10-17 lat w celu umożliwienia zdolnym muzycznie dzieciom przygotowania do profesjonalnych występów muzycznych.

Biblioteka Raczyńskich

Istotną rolę w kultywowaniu kultury w mieście pełni Biblioteka Raczyńskich, która udostępnia swe zbiory biblioteczne mieszkańcom Poznania. W 2017 r. z usług oddziału głównego Biblioteki oraz jej 38 oddziałów korzystało 78,6 tys. zarejestrowanych czytelników.

W zbiorach Biblioteki na koniec 2017 r. znajdowało się ponad 1,8 mln woluminów. Najcenniejsze pod względem naukowym i zabytkowym były zbiory specjalne: rękopisy, starodruki, kartografia, ikonografia.

Biblioteka Raczyńskich prowadziła działalność kulturalną w swych oddziałach:

 • Mieszkaniu-Pracowni Kazimiery Iłłakowiczówny
 • Muzeum Literackim Henryka Sienkiewicza
 • Pracowni – Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego.

Biblioteka Raczyńskich organizowała wydarzenia kulturalne: spotkania autorskie, pokazy, festiwale, imprezy plenerowe, wystawy, promocje książek, warsztaty. Wszystkie wydarzenia (poza wybranymi koncertami Festiwalu Słowa w Piosence FRAZY) były bezpłatne. Frekwencja na wydarzeniach kulturalnych adresowanych do dzieci i dorosłych organizowanych we wszystkich oddziałach Biblioteki w 2017 r. wyniosła prawie 58 tys. uczestników.

W 2017 r. w gmachu głównym Biblioteki Raczyńskich zorganizowano 249  a w 38 filiach – 1,7 tys. wydarzeń mających na celu promocję kultury i czytelnictwa, w tym również wśród najmłodszych. W 2017 r. we wszystkich formach zajęć i warsztatów udział wzięło 24 tys. dzieci.

W 2017 r. Biblioteka prowadziła również prace związane z realizacją projektu „Modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zasobów bibliotecznych”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wydawnictwo „Miejskie Posnania”

Do projektów realizowanych w 2017 r. przez Wydawnictwo Miejskie należały m.in.:

 • publikacja wydawnictw periodycznych i nieperiodycznych np. „IKS”, „Kronika Miasta Poznania”, „POZnań”
 • CYRYL (Cyfrowe Repozytorium Lokalnego Poznań) – liczba zdigitalizowanych obiektów pod koniec 2017 r.  wynosiła 155 tys. (z tego opublikowanych 46 tys.)
 • utworzenie Poznańskiego Archiwum Historii Mówionej, którego zadaniem jest pozyskiwanie wywiadów (nagrań współczesnych i archiwalnych) ze świadkami historii i udostępnianie nagrań publiczności poprzez emisje telewizyjne i stronę internetową, której opracowanie jest planowane na 2018 r.
 • prowadzenie Centrum Informacji Miejskiej (CIM) wraz z 5 filiami
 • prowadzenie stron internetowych, których celem jest m.in. popularyzacja życia kulturalnego miasta np. Kulturapoznan.pl, Biuletyn.poznan.pl
 • zakończenie projektu w zakresie informacji turystycznej – Poznański Barometr Turystyczny (PBT) – prowadzonego we współpracy w Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną
 • organizacja działań w zakresie upowszechniania wśród mieszkańców Poznania wiedzy o mieście, jego dziejach i kulturze – zorganizowano 71 warsztatów i wycieczek dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych oraz 38 wykładów, spotkań, wycieczek i staży dla uczniów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych.
Muzeum Archeologiczne

Na ofertę Muzeum Archeologicznego w 2017 r. składało się m.in. organizacja:

 • 24 wystaw czasowych prezentowanych w Pałacu Górków i Rezerwacie Archeologicznym „Genius Loci” oraz 6 poza Muzeum
 • XIII Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie (współorganizator)
 • 10 weekendów edukacyjnych
 • 325 lekcji muzealnych
 • 28 wykładów popularnonaukowych i  16 wykładów naukowych
 • prowadzenie badań archeologicznych i wykopaliskowych.

Muzeum Archeologiczne organizowało liczne wydarzenia służące krzewieniu kultury wśród dzieci i młodzieży takie jak:

 • „Letnia akademia Malucha. Mały archeolog i wielkie budowle z przeszłości”
 • „Kino letnie dla dzieci”
 • „Ferie w Muzeum – krok w przeszłość”.

Szacuje się, że w 2017 r. z programów proponowanych przez Muzeum Archeologiczne skorzystało ponad 71 tys. osób.

W 2017 r. Muzeum prowadziło badania archeologiczne w piwnicach byłego szpitala im. J. Strusia przy ul. Szkolnej w Poznaniu oraz  badania wykopaliskowe na cmentarzyskach w Sudanie oraz Egipcie.

Teatr Polski

W 2017 r. program kulturalny Teatru Polskiego obejmował 388 przedstawień, które obejrzało ponad 36 tys. widzów. W efekcie współpracy z różnymi instytucjami w Teatrze były organizowane m.in. następujące wydarzenia:

 • „Dotknij teatru” – to ogólnopolski projekt organizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru; widzowie poznają teatr „od kuchni”, zostają zaproszeni do wspólnego tworzenia
 • IV Ogólnopolski Festiwal Szkół Francuskojęzycznych „Drameducation” – w ramach festiwalu odbyły się  spektakle grup teatralnych z całej Polski oraz międzynarodowy cykl warsztatów teatralnych dla młodzieży
 • III Ogólnopolski Konkurs Więziennej Twórczości Teatralnej – jednym z zadań konkursu jest integracja ze środowiskiem otwartym, prezentacja umiejętności osób pozbawionych wolności, ich potencjału oraz przełamywanie barier
 • IX Kongres Kobiet – z okazji odbywającego się w mieście Kongresu Teatr przygotował 2 przedstawienia, które każda zarejestrowana uczestniczka mogła obejrzeć w specjalnej cenie
 • „Decyzyjni” – to projekt, którego celem jest nauczenie dzieci i młodzieży umiejętności odmawiania spożywania środków uzależniających; grupa młodych ludzi zamieszkujących różne dzielnice Poznania pracowała pod okiem aktorki i pedagoga Teatru; w efekcie powstało przedstawienie pt. „Uzależniający projekt” stworzone przez rówieśników dla rówieśników
 • Malta Festiwal Poznań
 • 21. Biennale Sztuki dla Dziecka „Do śmiechu”

Teatr Polski prowadził także wiele projektów związanych z upowszechnianiem kultury wśród młodych mieszkańców miasta. Oprócz współpracy z nauczycielami oraz warsztatów odbywających się w czasie ferii zimowych i wakacji letnich, Teatr organizował m.in. następujące inicjatywy:

 • „Przechadzki teatralne” – działalność ta miała na celu przybliżenie widzom kulisów teatru; program zwiedzania – dostosowany do potrzeb grupy zwiedzającej – łączył historię i tradycję tego miejsca z możliwością obejrzenia całego teatralnego zaplecza
 • „Dziecięce atelier. Twórcze i radosne zabawy teatralne” –  przedstawienia dla rodziców z dziećmi. W czasie gdy rodzice mogli oglądać spektakl, dzieci przebywały pod opieką wykwalifikowanych animatorów i brały udział w bezpłatnych warsztatach; podczas warsztatów dzieci tworzyły scenki teatralne z wcześniej przygotowanych kukiełek, a także brały udział w zabawach ruchowych, słowno-muzycznych oraz plastycznych
 • „Teatranki” – zabawy teatralne dla dzieci i rodziców, podczas których mogły poznać różne formy działalności teatralnej.
Teatr Ósmego Dnia

W 2017 r. Teatr Ósmego Dnia przygotował łącznie 101 wydarzeń, w tym 12 odbywających się poza swą siedzibą (w Polsce i za granicą). Liczbę odbiorców wydarzeń szacuje się na 9,2 tys. osób. Odbyły się 2 premiery:

 • spektaklu plenerowego „Dzieci Rewolucji”
 • 2 premierowe pokazy spektaklu salowego „Paragraf 196 kk (ćwiczenia z terroru)”.

Teatr kontynuował działalność kulturotwórczą i edukacyjną organizując i współorganizując wydarzenia kulturalne i społeczne: festiwale, koncerty, spotkania, debaty, warsztaty, prezentacje filmów, wystawy, m.in. w ramach cyklów: „Pytania o Polskę”, „Historia pod prąd”, „Alternatywna Szkoła Teatru”.

W 2017 r. gościł w swej siedzibie spektakle polskich i zagranicznych grup teatralnych  – czeskich, katalońskich i węgierskich.

Teatr angażował się w działania twórcze środowisk zagrożonych wykluczeniem z życia kulturalnego, m.in. poprzez współpracę z Aresztem Śledczym w Poznaniu (m.in. IV Ogólnopolski Konkurs Więziennej Twórczości Teatralnej) oraz Ośrodkiem dla Bezdomnych.

Bardzo ważnym cyklicznym wydarzeniem w programie Teatru był VI konkurs na „Scenariusz teatralny OFF: Premiery / Prezentacje”, w ramach którego odbyły się  3 premiery młodych teatrów niezależnych.

Nowe przestrzenie dla kultury

W 2017 r. Miasto Poznań podejmowało wiele zadań związanych z tworzeniem nowych przestrzeni dla kultury, w tym dla kultury życia codziennego. W tym zakresie działania podjęła Biblioteka Raczyńskich, która w 2017 r. otworzyła swoje 2 filie na ul. Rubież 14a/37 oraz os. Zwycięstwa 125. Ponadto przy głównym budynku Biblioteki na Al. Marcinkowskiego 23 zaadaptowano 2 nowe, inspirujące przestrzenie na prowadzenie działań kulturalnych. Otwarto letni taras czytelniczy tworząc przyjazne miejsce dla czytelników i organizacji spotkań oraz odpowiednio zaadoptowaną przestrzeń parkingu bibliotecznego wykorzystano na organizację ogólnopolskiego wydarzenia jakim jest „Narodowe czytanie”.

Teatr Polski w Poznaniu zrealizował projekt „Polski Plac Zabaw”. To koncepcja ukształtowania wakacyjnej przestrzeni wokół Teatru Polskiego oraz na placu przed nim. Przestrzeń wypełniona została platformami, miejscami do siedzenia, parkietem do tańca, platanami w donicach i inną roślinnością. Odbywały się tam spotkania z mieszkańcami, potańcówki, koncerty, warsztaty dla dzieci i spotkania literacko-teatralne. Niezwykle ważne miejsce w projekcie stanowi otwarcie tej przestrzeni na miasto i jej mieszkańców.

W 2017 r. swoją działalność rozpoczęła nowa poznańska scena – Teatr Cortique. Jest to jedyna placówka w Polsce na stałe związana z adeptami sztuk scenicznych. Nowa scena umożliwia uczniom oraz absolwentom szkół i uniwersytetów artystycznych zdobywanie doświadczenia scenicznego podczas występów ramię w ramię z zawodowymi wykonawcami. Teatr mieści się budynku Jeżyckiego Centrum Edukacji i Biznesu. Edukacja kulturalna oraz wspieranie kulturalnej aktywności poznaniaków to jeden z celów Teatru Cortique. Kształci on nie tylko artystów, ale też widzów, zapraszając do współpracy również szkoły.

W 2017 r. rozpoczęły się prace koncepcyjne nad utworzeniem nowej siedziby Teatru Muzycznego oraz przygotowania do budowy Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. Realizowano także prace w celu utworzenia Centrum Szyfrów „Enigma” przy ul. Święty Marcin,  rozpoczęła się przebudowa dawnego obiektu Uniwersytetu im. A. Mickiewicza z przeznaczeniem na ten cel. W 2017 r. trwała także budowa nowej siedziby Muzeum Broni Pancernej oraz przygotowania do budowy Muzeum Komunikacji Polskiej z Centrum Kultury na Madalinie. Otwarto Muzeum Sztuk Użytkowych w odbudowanym gmachu Zamek Królewski Przemysła II.

Estrada Poznańska została operatorem Domu Tramwajarza przy ul. Słowackiego 19, kontynuując prowadzenie przestrzeni, z której korzystają poznańskie organizacje pozarządowe oraz podmioty działające w sferze kultury.

Galeria Miejska Arsenał rozpoczęła przygotowania do przejęcia „Pawilonu” przy ul. Ewangelickiej 1, który od 2018 r. stanowi dodatkową przestrzeń dla instytucji oraz podmiotów prywatnych i organizacji pozarządowych, działających w obszarze sztuk wizualnych, realizujących projekty społeczne czy muzyczne.

W Poznaniu podejmowane były działania mające na celu tworzenie nowych lokalnych przestrzeni dla kultury, dostępnych dla wszystkich mieszkańców. Kontynuowane były m.in.:

 • projekt Aktywator. Kultura dla Przestrzeni
 • Przestrzeń dla Kultury z inicjatywą KontenerART
 • projekty lokalne, jak m.in.:
  • Mobilne Centrum Kultury
  • Kulturalny Stary Rynek
  • Lokalna Strefa Kultury na Łazarzu z Inkubatorem Kultury Pireus
  • Pośrodku Śródki.

W ramach projektu Kultura na Wolnym zorganizowano cykl wydarzeń kulturalnych #NAWOLNYM, obejmujący projekt Teatr Na Wolnym oraz wydarzenia muzyczne, filmowe i taneczne, które odbywały się na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania.

Potrzeby i potencjały kulturalne mieszkańców poznańskich osiedli

Realizowano finansowany z budżetu Miasta projekt badawczy „Potrzeby i potencjały kulturalne mieszkańców poznańskich osiedli”, który objął 6 osiedli na obrzeżach miasta: Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Morasko-Radojewo, Jana III Sobieskiego i Marysieńki oraz Piątkowo.

Nagrody dla środowiska kultury

W 2017 r. Miasto Poznań ufundowało Nagrodę Artystyczną i stypendia artystyczne. W ramach promocji wydawnictw o Poznaniu przyznano Poznańską Nagrodę Literacką, Nagrodę im. Józefa Łukaszewicza Posnaniana oraz zorganizowano 5. edycję konkursu Poznań Fantastyczny.

3 nagrody zostały przyznane Muzeum Archeologicznemu w  konkursie „Izabella” na najwybitniejsze wydarzenia muzealne roku w Wielkopolsce:

 • w kategorii „Działalność wystawiennicza” – Grand Prix oraz statuetkę za wystawę czasową „Archeologiczne tajemnice palatium i katedry poznańskiego Ostrowa”
 • w kategorii „Działalność edukacyjna, promocyjna, marketingowa” – pierwszą nagrodę za program edukacyjny „Pokolenie 966 – świt wielkich przemian”
 • w kategorii „Konserwacja, ochrona dziedzictwa kultury, inwestycje” – drugą nagrodę za prace konserwatorskie „Konserwacja zabytków z badań archeologicznych na Starym Rynku w Poznaniu

Nagroda „Anioł Kultury”  została przyznana Wydawnictwu Miejskiemu przez Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe „Integracje” za wieloletnie zaangażowanie miesięcznika „IKS” w relacjonowanie, organizowanego przez Stowarzyszenie, Światowego Przeglądu Folkloru „Integracje”.Certyfikat Miejsce Przyjazne Seniorom – został przyznany Bibliotece Raczyńskich przez Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu.

1. miejsce w kategorii rozwoju kultury oraz 2. miejsce w kategorii życie kulturalne zajął Poznań, wśród  polskich miast, w monitorze miast kultury i kreatywności opublikowanym przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej

3. miejsce zajął Poznań w rankingu Kreatorzy Rozwoju Kultury Miejskiej, który na zlecenie Narodowego Centrum Kultury (NCK) opracował Zespół DNA Miasta z Fundacji Res Publica we współpracy z zewnętrznymi ekspertami.

17 projektów, z 80 zgłoszonych, zostało wybranych w konkursie Centrum Warte Poznania. Miasto Poznań przeznaczyło na ich realizację  350 tys. zł. Wprowadzone w życie projekty przyczynią się do rewitalizacji centrum miasta poprzez atrakcyjne i dostępne dla mieszkańców działania kulturalne, edukacyjne i społeczne.

W  2017 r.  ponad 330 projektów w zakresie kultury realizowanych przez organizacje pozarządowe (małe granty, projekty roczne i wieloletnie) zostało dofinansowanych przez Miasto Poznań łączną kwotą 12,5 mln zł.

 

Biblioteka Raczyńskich w 2017 r.:

 • 78 623 czytelników
 • 1 811 201 udostępnionych zbiorów
 • 57 988 uczestników wydarzeń kulturalnych

 

Imprezy masowe artystyczno-rozrywkowe w 2017 r.:

 • liczba imprez: 136 (w tym 21 na terenie otwartym), w tym: 88 koncertów, 8 przedstawień i spektakli, 6 festiwali, 7 kabaretów, 1 widowisko cyrkowe
 • liczba uczestników: 295,9 tys., w tym 225,9 tys. wstęp płatny

 

Instytucje kultury w Poznaniu
  2000 2005 2010 2014 2015 2016 2016/2010 w %
Kina 10 9 8 11 11 11 110
seanse 27.288 58.010 88.884 99.514 98.368 102.858 376,93
widzowie w ciągu roku w tys. 1394,2 2029,3 2437,3 2273,7 2563,0 2844,4 204,02
miejsca na widowni 5507 13.479 16.109 16.454 16.467 17.808 323,37
Teatry i instytucje muzyczne 9 8 9 9 9 10 111,11
przedstawienia i koncerty 2571 2203 2756 2943 2673 3041 118,28
widzowie w ciągu roku w tys. 544 418 651 570 493,1 549,9 101,08
miejsca na widowni 3327 3184 3351 3436 3444 3429 103,07
Muzea 15 21 21 18 19 21 140
zwiedzający w tys. 213,4 238,4 293,4 285,8 321,3 368,3 172,59
muzealia w tys. 267 370 308,9 386 389 393,3 147,3
Biblioteki 65 59 57 44 43 41 63,08
czytelnicy w ciągu roku w tys. 115,6 105,1 93 86,4 86,8 79,8 69,03
woluminy w tys. 1409,6 1475,2 1531,6 1587,2 1609,6 1642,3 116,51
Wydawnictwa
książki i broszury wydane  b.d. 1055 1904 2007 2334 1975 187,2
gazety i czasopisma wydane  b.d. 315 382 356 392 370 117,46
Źródło: GUS

 

Instytucje kultury w największych miastach w Polsce (2016 r.)
  Poznań Kraków Łódź Warszawa Wrocław
Kina    11 14 8 31 9
Teatry i instytucje muzyczne    10 15 9 40 10
Muzea    21 60 21 70 30
Biblioteki     41 62 80 265 38
Imprezy masowe (artystyczno-rozrywkowe, interdyscyplinarne, sportowe)    211 262 131 325 242
Uczestnicy imprez masowych   1.148.872   2.069.919     585.781  2.375.352   1.312.235
Korzystający z oferty kulturalnej na 1000 mieszkańców w tys. osób (widzowie w kinach, teatrach, instytucjach muzycznych, zwiedzający muzea, czytelnicy bibliotek publicznych)      7,1 14,2 4,4 11,9 7,4
Źródło: GUS