fbpx

24 marca 2019 r. odbyły się wybory do rad osiedli na kolejną, 4-letnią kadencję 2019-2023.

Dzięki aktywnej kampanii promocyjnej przeprowadzonej pod hasłem „ZaRadność”, frekwencja wyborów uzyskana na poziomie 9,86% była wyższa od uzyskanej w wyborach z 2015 r. o 2,07 punkty procentowe i jednocześnie była najwyższą od czasu przeprowadzenia reformy funkcjonowania jednostek pomocniczych i wdrożenia wyborów w jednym terminie dla wszystkich osiedli.

więcej na badam.poznan.pl o wyborach do rad osiedli

W 2019 r. w Poznaniu działały 42 jednostki pomocnicze Miasta – osiedla, obejmujące obszar całego miasta.

Jednostki pomocnicze Miasta – osiedla
Jednostki pomocnicze wg stanu na 31.12.2019 r. Obszar Miasta 
GrunwaldJeżyceNowe MiastoStare MiastoŚródmieście
Liczba jednostek  pomocniczych1081095
Powierzchnia objęta jednostkami pomocniczymi w km246,2551,19102,3942,2219,85
Liczba osób zamieszkujących obszar objęty jednostkami pomocniczymi (tys. osób)101.92456.119116.762111.115108.543
źródło: UMP

Wykaz jednostek pomocniczych Miasta – osiedli w Poznaniu
Jednostki pomocnicze Miasta – osiedla na mapie Poznania
Liczba mieszkańców wg jednostek pomocniczych w 2019 r.

Uchwały jednostek pomocniczych Miasta Poznania

Osiedla nie posiadają odrębnej od gminy osobowości prawnej, działać mogą zatem tylko w ramach osobowości prawnej gminy na podstawie udzielonych przez organy gminy upoważnień.

Zadania i kompetencje jednostek pomocniczych Miasta

Osiedla posiadają inicjatywę uchwałodawczą w sprawach przekazanych, dotyczących obszaru ich funkcjonowania.

Uchwały podjęte przez organy osiedli w 2019 r.
Liczba sesji rad osiedliLiczba uchwał podjętych przez rady osiedliLiczba posiedzeń zarządów osiedliLiczba uchwał podjętych przez zarządy osiedli
4202 091256210
źródło: UMP

Tematyka uchwał podjętych przez rady osiedli w 2019 r. – najczęściej występujące kategorie:

 • wydawanie opinii w sprawach przekazanych przez wydziały UMP, miejskie jednostki organizacyjne, Radę Miasta Poznania i Prezydenta Miasta Poznania – 472
 • kierowanie wniosków w sprawach ważnych dotyczących osiedli, wymagające rozstrzygnięć Rady Miasta Poznania, Prezydenta Miasta Poznania (wydziały UMP, miejskie jednostki organizacyjne) – 236
 • planowanie finansowe, tj. projekty planów wydatków osiedli, zmiany w planach, przeznaczanie środków celowych, planowanie wieloletnie – 381
 • rozdysponowanie diet – 180

Aktywność uchwałodawcza rad osiedli w ujęciu przestrzennym
Najczęściej występujące kategorie podejmowanych uchwałObszar Miasta
GrunwaldJeżyceNowe MiastoStare MiastoŚródmieście
wydawanie opinii w sprawach przekazanych przez wydziały UMP, miejskie jednostki organizacyjne, Radę Miasta i Prezydenta Miasta114789973108
kierowanie wniosków w sprawach ważnych dotyczących osiedli, wymagających rozstrzygnięć Rady Miasta, Prezydenta Miasta (wydziały UMP, miejskie jednostki organizacyjne)2948323988
planowanie finansowe, tj. projekty planów wydatków osiedli, zmiany w planach, przeznaczanie środków celowych, planowanie wieloletnie76747310652
rozdysponowanie diet4025434131
źródło: UMP

Wydatki jednostek pomocniczych Miasta Poznania

Jednostki pomocnicze Miasta – osiedla, prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Miasta Poznania.

Finanse jednostek pomocniczych Miasta

Środki finansowe przekazane jednostkom pomocniczym – osiedlom w 2019 r.
Rodzaj środków Kwota w zł*
Środki wolne, naliczone zgodnie z uchwałą Rady Miasta Poznania**23 226 669
Konkurs na zadania inwestycyjne „granty”3 500 000
Środki z programu budowy, przebudowy, modernizacji oraz oświetlenia dróg lokalnych8 000 000
Środki celowe naliczone dla Wydziału Oświaty, Zarządu Dróg Miejskich oraz Zarządu Zieleni Miejskiej na realizację zadań powierzonych osiedlom10 646 728
Wpłaty od sponsorów zasilające budżet grantowy145 258
Dochody z mienia komunalnego32 183
Inne (np. z tytułu kar umownych)2 767

*środki, które nie zostały wykorzystane w 2019 r. przeniesiono do realizacji w 2020 r.
**Uchwała Nr IX/126/VIII/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych na realizację zadań przez osiedla oraz szczegółowych uprawnień do prowadzenia gospodarki finansowej przez osiedla

Źródło: UMP

W 2019 r. wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Miasta Poznania wyniosło 29 428 020 zł.

Wydatki jednostek pomocniczych – osiedli w 2019 r. według dziedzin
DziedzinaKwota w zł%
Drogi oraz transport zbiorowy12 730 72543,26
Oświata7 883 53626,79
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska3 045 25210,35
Kultura fizyczna i turystyka2 744 9799,33
Administracja754 5162,56
Polityka społeczna i zdrowotna718 2392,44
Kultura i ochrona dóbr kultury658 1012,24
Bezpieczeństwo mieszkańców625 4722,13
Mieszkalnictwo35 0000,12
Inne (organizacja konkursu Zielony Poznań, montaż oświetlenia świątecznego, ogrody botaniczne i zoologiczne)232 2000,79
Ogółem29 428 020100
źródło: UMP

Wykonanie wydatków przez jednostki pomocnicze za 2019 r.  – załącznik nr 13

Lokalne inicjatywy społeczne jednostek pomocniczych Miasta – osiedli

Jednostki pomocnicze – osiedla w 2019 r. podejmowały i wspierały szereg inicjatyw dla różnych grup mieszkanek i mieszkańców, jak: dzieci, młodzież, rodziny, osoby starsze, zagrożone wykluczeniem, samotne, obcokrajowcy.

W ramach podejmowanych przez rady osiedli inicjatyw wdrażano także innowacje społeczne.

Osiedle Antoninek – Zieliniec – Kobylepole

 • organizacja spotkań i jednodniowych wyjazdów autokarowych dla seniorek i seniorów

Osiedle Chartowo

 • organizacja czasu wolnego dla seniorek i seniorów, w tym wycieczki turystyczno-krajoznawczej oraz spotkania świątecznego
 • współpraca ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Amikus”, Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z  Niepełnosprawnością Intelektualną Koło na rzecz aktywizacji i przygotowania zawodowego uczestniczek i uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej
 • przekazanie środków finansowych na organizację projektów dla osób z niepełnosprawnościami: górskiego obozu przetrwania, spotkania świąteczno-integracyjnego, warsztatów „Dbam o siebie i swój wygląd”
 • organizacja integracyjnego Dnia Dziecka oraz spotkania wigilijnego

Osiedle Fabianowo – Kotowo

 • organizacja warsztatów kulturalno-artystycznych tworzących więzi międzypokoleniowe dla dzieci, młodzieży, osób starszych, rodzin
 • zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych poprzez organizację wyjazdów rekreacyjno-integracyjnych, zajęć wzmacniających sprawność ruchową oraz spotkań okolicznościowych przy współudziale podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Osiedle Główna

 • dofinansowanie Klubu Seniora „Razem na Głównej”
 • organizacja półkolonii dla dzieci oraz konkursów poetyckich

Osiedle Głuszyna

 • organizacja zajęć dla seniorek i seniorów promujących zdrowy styl życia oraz zasady profilaktyki zdrowotnej
 • organizacja imprezy plenerowej dla dzieci i młodzieży promującej ruch i zabawę na świeżym powietrzu
 • zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży w ramach zajęć profilaktycznych przeciwdziałających patologiom społecznym

Osiedle Grunwald Południe

 • organizacja Festiwalu Małych Form Teatralnych „Chichot Pegaza” dedykowanego dzieciom i młodzieży
 • organizacja festynów w placówkach oświatowych
 • zapewnienie wsparcia osobom starszym i samotnym m.in. poprzez organizację śniadania wielkanocnego i wieczerzy wigilijnej przy współudziale podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
 • organizacja wypoczynku wiosenno-letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej przy współudziale podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Osiedla Grunwald Południe, Górczyn, Grunwald Północ i Zielony Dębiec

 • wsparcie inicjatywy „Edukacja sportowa – Szkolna liga piłki ręcznej”. W ramach Programu „Sportowy Poznań” dzieci uczęszczające do poznańskich szkół podstawowych uczestniczyły w zajęciach pozalekcyjnych, dzięki którym rozwijały swoją pasję – piłkę ręczną. Raz w miesiącu odbywały się rozgrywki Ligi Szkrabów oraz turniej podsumowujący te zmagania

Osiedle Grunwald Północ

 • zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych poprzez organizację wyjazdów rekreacyjno-integracyjnych, zajęć wzmacniające sprawność ruchową oraz stan psychiczny przy współudziale podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
 • organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej

Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki

 • organizacja imprez osiedlowych o charakterze kulturalno-integracyjnym dla wszystkich grup wiekowych – koncertów w Klubie Seniora „Hetman” oraz obchodów 40-lecia osiedla

Osiedle Jeżyce

 • organizacja festynu osiedlowego “Dzień Jeżyc” integrującego społeczność lokalną, w tym również mieszkanki i mieszkańców innych osiedli oraz obcokrajowców
 • organizacja warsztatów dla dzieci z tańca, jogi, break dance, graffiti pod hasłem „Rozwój dzieci przez sztukę i ruch”
 • organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich
 • organizacja zajęć rekreacyjno-ruchowych dla seniorek i seniorów z Jeżyc na terenie Term Maltańskich
 • organizacja wycieczek krajoznawczych w celu integracji międzypokoleniowej
 • integracja społeczności senioralnej osiedla poprzez organizację spotkań dla osób samotnych i starszych
 • działania aktywizujące społeczność senioralną poprzez organizację zajęć ruchowych z tańca, pilatesu i innych
 • zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych i samotnych poprzez organizację spotkania wigilijnego
 • organizacja spotkania bożonarodzeniowego na Placu Asnyka w celu integracji międzypokoleniowej społeczności lokalnej, w tym mieszkanek i mieszkańców innych osiedli i obcokrajowców
 • organizacja pikniku sąsiedzkiego na terenie między ulicami Kadłubka, Kassyusza i Galla pn. “Świadomi jesienią” z warsztatami zero waste, rozmowami o budżecie obywatelskim i okolicznej zieleni

Osiedle Junikowo

 • organizacja festynu dla mieszkanek i mieszkańców osiedla

Osiedle Kwiatowe

 • organizacja imprez kulturalnych dla mieszkanek i mieszkańców osiedla

Osiedle Krzesiny – Pokrzywno – Garaszewo

 • organizacja festynu o tematyce bezpieczeństwa na terenie OSP Poznań – Krzesiny dla dzieci i młodzieży

Osiedle Ławica

 • organizacja Dnia Seniora
 • zapewnienie środowiskowego wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej przez organizację wypoczynku letniego przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych
 • organizacja i zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych poprzez organizację i prowadzenie Klubu Seniora na osiedlu
 • integracja społeczności osiedla w ramach inicjatywy „Ławica – Ekodzielnica”

Osiedle Morasko – Radojewo

 • organizacja imprez osiedlowych o charakterze rekreacyjno-sportowym – festynu osiedlowego na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Lubczykowej oraz rodzinnego rajdu rowerowego
 • organizacja imprez osiedlowych o charakterze kulturalno-integracyjnym – obchody Dnia Seniora, koncert kolęd i pastorałek dla seniorek i seniorów oraz przedstawienie mikołajkowe dla dzieci

Osiedle Ogrody

 • organizacja Dnia Seniora w Dziennym Domu Pomocy Społecznej nr 2
 • organizacja wystawy fotograficznej dla społeczności lokalnej – “Ogrody w obiektywie” w Dziennym Domu Pomocy Społecznej nr 2
 • organizacja zajęć usprawniających dla seniorek i seniorów
 • organizacja imprez osiedlowych o charakterze kulturalno-integracyjnym dla społeczności lokalnej, w tym mieszkanek i mieszkańców innych osiedli i obcokrajowców

Osiedle Rataje

 • organizacja imprez o charakterze kulturalnym dla seniorek i seniorów
 • organizacja plenerowych spotkań kulturalno-rekreacyjnych i zawodów sportowych „Smocze łodzie”
 • organizacja festynów, konkursów i seminariów filmowo-teatralnych dla dzieci i młodzieży

Osiedle Stare Miasto

 • organizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć kulturalnych na terenie osiedla dla dzieci, młodzieży, osób starszych
 • organizacja świetlicy dla dzieci z terenu osiedla, organizowanie zajęć w świetlicy kreatywnej
 • organizacja wydarzeń i wypoczynku dla dzieci i młodzieży – zorganizowany wypoczynek podczas ferii zimowych oraz wakacji
 • organizacja zlotu rowerowego dla rodzin, dzieci, młodzieży
 • organizacja zajęć dla osób starszych – integracja, uczestnictwo w wspólnych zajęciach ruchowych i inne

Osiedle Starołęka – Minikowo – Marlewo

 • organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich
 • organizacja działań integrujących społeczność osiedlową: spotkania sąsiedzkie, działania na rzecz osób starszych, Koło Gospodyń Miejskich

Osiedle Szczepankowo – Spławie – Krzesinki

 • organizacja festynu osiedlowego dla dzieci i młodzieży „Majówka z koniem”
 • organizacja warsztatów kulturalno-artystycznych

Osiedle Świerczewo

 • organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 • Centrum Inicjatyw Lokalnych podejmujące działania integracyjne dla wszystkich grup odbiorców
 • działania na rzecz osób w wieku emerytalnym

Osiedle Św. Łazarz

 • organizacja imprez w ramach Dni Łazarza
 • współorganizacja Parking Day na Skwerze Eki z Małeki
 • organizacja zajęć sportowych i spotkania dotyczącego diety dla osób starszych
 • organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych na pływalni letniej w Parku Kasprowicza
 • organizacja konkursu Zielony Poznań
 • organizacja jesiennego sprzątania osiedla z mieszkankami i mieszkańcami

Osiedle Umultowo

 • organizacja imprez osiedlowych o charakterze rekreacyjno-sportowym  – festyn parafialno-osiedlowy przy ul. Mleczowej 1 i festyn osiedlowy na terenie parku Fair Place przy ul. Bożydara 10

Osiedle Warszawskie – Pomet – Maltańskie

 • wsparcie i aktywizacja osób starszych
 • zakup biletów dla osób starszych na spektakle i koncerty oraz biletów do kina
 • organizacja Mistrzostw Osiedla (zawody sportowe) dla rodzin, dzieci, młodzieży

Osiedle Wilda          

 • prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach zapewnienia trwałości projektu „Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych”
 • organizacja czasu wolnego oraz zajęć ruchowych dla osób starszych z terenu osiedla
 • organizacja imprez kulturalno-rekreacyjno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
 • organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich

Osiedle Winiary

 • działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
 • zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych poprzez organizację spotkania wielkanocnego oraz wigilii

Osiedle Zielony Dębiec

 • organizacja imprez okolicznościowych dla społeczności senioralnej
 • integracja społeczności senioralnej poprzez organizację czasu wolnego (wycieczek turystycznych) oraz zajęć ruchowych
 • działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

Osiedle Żegrze

 • organizacja czasu wolnego dla osób starszych z terenu osiedla, w tym zakup biletów do teatru
 • organizacja „Akcji Lato”, wycieczek autokarowych dla dzieci i młodzieży oraz imprez rekreacyjnych
 • organizacja wypoczynku dla dzieci w czasie ferii zimowych i letnich
 • organizacja festynów sportowych
 • organizacja Święta Plonów

Komunikacja jednostek pomocniczych Miasta z mieszkankami i mieszkańcami 

Na stronie miasta www.poznan.pl/osiedla, funkcjonuje Portal Osiedlowy, na którym opublikowano:

 • biuletyn miejski informujący o najważniejszych wydarzeniach na osiedlach w Poznaniu
 • informacje na temat działalności rad osiedli, aktualności i najważniejsze wydarzenia z terenu poszczególnych osiedli, takie jak organizowane festyny, przeprowadzane czy planowane remonty
 • zakładki dotyczące każdej z 42 rad osiedli, z informacjami o składzie rad i zarządów, nazwiskach przewodniczących rad i zarządów oraz podstawowe dane kontaktowe do organów osiedli i niektórych przedstawicielek lub przedstawicieli
 • zakładkę Osiedlowe ABC z informacjami o charakterze, sposobie działania i finansowania rad osiedli oraz organów osiedli. Zakładka zawiera m.in. bibliotekę dokumentów, która umożliwia zapoznanie się z wszystkimi aktami prawnymi dotyczącymi rad osiedli
 • terminarz sesji rad osiedli, z aktualnymi informacjami o terminach i miejscach sesji rad osiedli oraz o ich porządku obrad
 • protokoły z sesji i uchwały rad osiedli z podziałem na kadencje 2015-2019 i 2019-2023.

Od stycznia do kwietnia 2019 r., na portalu osiedlowym funkcjonowała zakładka dedykowana wyborom do rad osiedli, w której publikowane były najważniejsze informacje dotyczące wyborów, m.in.:

 • zarządzenie o zarządzeniu wyborów
 • druki zgłoszeń kandydatów na radnych i do Osiedlowych Komisji Wyborczych
 • obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach
 • składy Osiedlowych Komisji Wyborczych
 • protokoły wyników wyborów

W 2019 r. w Poznaniu 18 rad osiedli wydawało gazetki osiedlowe.

Gazetki dostępne były zarówno w wersji tradycyjnej – drukowanej, jak i w wersji elektronicznej.

Wykaz rad osiedli, które w 2019 r. wydawały gazetki osiedlowe