W 2019 r. wzrosło zatrudnienie w przemyśle o 4,6%, a budownictwie o 5,6 %.

W 2019 r. w obu sekcjach wzrosło zatrudnienie, w przemyśle o 4,6%, a w budownictwie o 5,6 %, wynagrodzenie odpowiednio 4,5 % i 7,0%. Wzrosła także liczba firm. Zmniejszyła się o 4,8% wydajności pracy w przemyśle mierzona produkcją sprzedaną na 1 zatrudnionego, pogorszyły się relacje ekonomiczno-finansowe. Zmniejszyły się wskaźniki rentowności oraz wzrósł wskaźnik poziomu kosztów w budownictwie.

Przemysł w Poznaniu

Przemysł stanowi w Poznaniu źródło utrzymania dla 31,4% pracujących w sektorze przedsiębiorstw i dostarcza, drugą po usługach, największą część wytworzonej w mieście wartości dodanej brutto. Poznań stanowi ważny ośrodek przemysłu:

 • motoryzacyjnego
 • spożywczego
 • farmaceutycznego
 • chemicznego
 • maszynowego

Do czołowych producentów w skali kraju należą:

 • Volkswagen Poznań Sp. z o. o.
 • ENEA SA
 • Bridgestone Poznań Sp. z o. o.
 • Exide Technologies SA
 • Kompania Piwowarska SA
 • Unilever Polska Sp. z o.o.
 • Wrigley Poland Sp. z o. o.
 • Lisner Sp. z o. o.
 • Terravita Sp. z o. o.
 • Poznańska Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska “Fawor”
 • GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA
 • Nivea Polska Sp. z o. o.
 • Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne “Ziołolek” Sp. z o. o.
 • Poznańskie Zakłady Farmaceutyczne “Herbapol” SA
 • Grupa Kapitałowa H. Cegielski – Poznań SA
 • SKF Poznań SA
Podmioty gospodarcze w sekcji przemysł w Poznaniu
rok przemysł razem w tym:
przemysł przetwórczy (sekcja C)  górnictwo i wydobycie (sekcja B) wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorąca wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych ( sekcja D) dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją (sekcja E)
2018 7 777 7 074 74 382 247
2019 7 821 7 135 77 371 238
źródło: GUS

 

Główny udział w przychodach ze sprzedaży w przemyśle mają:

 • produkcja sprzętu transportowego
 • produkcja artykułów spożywczych
 • produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
 • wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę

W 2019 r. wartość produkcji sprzedanej przemysłu wyniosła 45,3 mld zł, tj. o 0,5% mniej niż przed rokiem. Spadek produkcji sprzedanej w 2019 r. w stosunku do roku poprzedniego notowano w 13 (spośród 29) działach przemysłu, których sprzedaż stanowiła 30,4% wartości produkcji przemysłowej ogółem. Obniżenie sprzedaży obserwowano m.in. w jednostkach specjalizujących się w produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 19,1%), artykułów spożywczych (o 11,8%), wyrobów farmaceutycznych (o 11,8%) oraz papieru i wyrobów z papieru (o 4,8%).

Wzrost sprzedaży produkcji wystąpił m.in. w przedsiębiorstwach z działów: wytwarzania i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 9,1%), produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 7,2%) oraz produkcji napojów (o 3,8%).

Wydajność pracy, mierzona produkcją sprzedaną na 1 zatrudnionego, w 2019 r. wyniosła 834,4 tys. zł (w cenach bieżących) i była o 4,8% niższa (w cenach stałych) niż przed rokiem, przy przeciętnym zatrudnieniu większym o 4,6% i przeciętym miesięcznym wynagrodzeniu brutto wyższym o 4,5%.

Sytuacja w budownictwie Poznania

Na koniec grudnia 2019 r. na terenie Poznania prowadziły działalność gospodarczą w branży budowlanej 10 544 podmioty gospodarcze, tj. o 570 więcej niż w grudniu 2018 r.  Dominowały jednostki sektora prywatnego (98,0%).  Prawie 60% firm zajmowało się specjalistycznymi  robotami budowlanymi.

Podmioty gospodarcze sekcji budownictwo w Poznaniu 
rok budownictwo ogółem  w tym 
roboty związane z wznoszeniem budynków  roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej roboty budowlane specjalistyczne 
2018 9 974 3 254 818 5 902
2019 10 544 3 433 860 6 251
Źródło: GUS

 

W branży budowlanej pracowało 8,4 tys. osób tj. o 4,6% więcej niż rok temu. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 7,9 tys. osób i wzrosło o 5,6%. Przeciętne wynagrodzenie brutto w 2019 r. ukształtowało się na poziomie 6 056,8 zł i było o 7% wyższe niż w 2018 r.

Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług w budownictwie w 2019 r. wyniosły 6 788,4 mln zł (w cenach bieżących) i były o 11,6% więcej niż przed rokiem. Produkcja budowlano-montażowa stanowiła 45,8% produkcji sprzedanej budownictwa.

Produkcja sprzedana budownictwa w Poznaniu w mln zł
rok  ogółem w tym produkcja budowlano-montażowa 
razem budowa budynków budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej  roboty budowlane specjalistyczne
2018 6 082,7 2 758,5 744,2 1 480,4 533,9
2019 6 788,4 3 110,8 674,1 2 024,7 412,1
Źródło: GUS

W okresie I-III kw. 2019 r., w budownictwie Poznania, spadła rentowność sprzedaży do poziomu 3,2% (spadek 1,6 pkt.) oraz rentowność obrotu brutto do poziomu 3,1 % (spadek o 0,5 pkt.). Zmalał udział przychodów przedsiębiorstw wykazujących zysk netto w przychodach z całokształtu działalności do poziomu 91,6% (spadek o 6,3 pkt.).

Wydajność pracy, mierzona produkcją sprzedaną na 1 zatrudnionego, w 2019 r. wyniosła 860,1 tys. zł, tj. o 5,7% więcej niż przed rokiem, przy wzroście przeciętnego zatrudnienia o 5,6% i przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto – o 7,0%.